دانشگاه علوم پزشكي شهركرد
1397/09/03
آگهي مناقصه عمومي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهركرد

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهركرد در نظر دارد نسبت به مناقصه خريد البسه و ساير منسوجات مورد نياز مراكز آموزشي درماني (آيت الله كاشاني و هاجر(س) شهركرد) و بيمارستانهاي( لردگان- مالخليفه- بروجن- فارسان- كوهرنگ- اردل- ناغان- جونقان) به تفكيك از طريق مناقصه عمومي يك مرحله اي اقدام نمايد. بدينوسيله از متقاضيان واجد شرايط دعوت مي گردد جهت دريافت اسناد مناقصه از تاريخ 1397/08/27 ساعت 8 صبح لغايت 1397/09/04 ساعت 15 به سايت www.setadiran.ir مراجعه نمايند. ضمنا كليه متقاضيان مي توانند جهت تحويل سي دي حاوي فرمت اكسل فراواني البسه از تاريخ 1397/08/27 لغايت پايان مهلت بارگذاري پيشنهادات (1397/09/14) غير از ايام تعطيل در ساعات اداري به آدرس شهركرد- بلوار آيت اله كاشاني ستاد دانشگاه علوم پزشكي استان - مديريت امور پشتيباني و رفاهي دانشگاه مراجعه نمايند و با پرداخت مبلغ 300000 هزار ريال در سايت مذكور اسناد مناقصه را دريافت نمايند. لازم به ذكر است مهلت اعتبار پيشنهادات از تاريخ آخرين روز تحويل و بارگذاري اسناد بمدت 20 روز مي باشد كه به مدت 20 روز ديگر نيز قابل تمديد مي باشد و مبلغ تضمين شركت در مناقصه به تفكيك در اسناد مناقصه درج گرديده است.

 
تعداد بازدید:
308
نویسنده:
منبع:
Powered by DorsaPortal