۱۳۹۸ شنبه ۲۸ دي
آزمايشگاه
مسئول بخش: اكبر خالدي سردشتي(كارشناس علوم آزمايشگاهي)
شماره تماس:03834482701
 
                                                                                                           شرح وظايف واحد آزمايشگاه


1-تهيه وسايل مصرفي و غير مصرفي
2-چك كردن دستگاههاي بخش
3-گزارش نقص دستگاهها به مسئول مربوطه
4-تحويل گرفتن نمونه از بخشها
5-بررسي نمونه (از نظر اندازه، لخته نبودن و ...)
6-تطبيق نمونه ها با درخواست
7-ثبت مشخصات بيمار و نوع آزمايش
8-انجام آزمايشات كليه بخشها
9-انجام آزمايش بخش هورمون
10-انجام آزمايش بخش انعقادي
11-انجام آزمايش بخش ميكروب شناسي
12-گزارش سريع نتايج آزمايشات اورژانسي
13-چك كردن جواب آزمايشات و در صورت نياز تكرار مجدد
14-ثبت نتايج آزمايشات در دفاتر و كامپيوتر
15-ارسال نتايج آزمايشات به بخشهاي درخواست كننده
16-مطالعه پژوهشهاي مورد نياز
17-انجام پژوهش مربوط به آزمايشگاه
18-ارائه نتيجه پژوهش به مسئولين ذيربط
19-آموزش نحوه انجام آزمايشات
20-آموزش نحوه ثبت نتايج آزمايشات
21-ثبت حضور و غياب بازآموزان
22-كنترل دستگاههاي آزمايشگاه
23-كنترل وسايل آزمايشگاه
24-كنترل نحوه كار پرسنل با دستگاهها
25-تهيه رسم نمودار كنترل كيفي بخشها و وسايل
26-شركت در كميته ها
27-شركت در جلسه ها
28-شركت در سمينارها
29-شركت در كميسيونها
30-ارائه گزارش كار جلسات و كنفرانسهاي مربوطه
31-تعميم نتايج مذاكرات با بخشها
32-اقدام در جهت رفع مشكل
33-جمع آوري ماهيانه كارهاي انجام شده به تفكيك
34-ارائه گزارش آمار ماهيانه به مسئول بخش
تاریخ به روز رسانی: 1398/09/18
تعداد بازدید: 309
Powered by DorsaPortal