۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۷ شهريور
معرفي واحد
سوپر وايزر آموزشي: خانم مريم روحي
 
محل واحد: طبقه سوم
شماره داخلي: 2291 - 2293
 
 

شرح وظايف سوپروايزر آموزشي

سوپروايزر آموزشي پرستاري است كه مسئوليت فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي پرستاري و ماماميي مركز آموزشي-درماني توانبخشي و پژوهشي را تحت نظارت مدير پرستاري و در جهت اهداف سازمان بر عهده دارد. شرح وظايف سوپروايزر آموزشي بر اساس اصول مديريت با تكيه بر رعايت منشور حقوق مددجو مبتني بر فرايند پرستاري و استانداردهاي مراقبتي به شرح زير است:
1.    نظارت و كنترل مستمر ر رفتار شغلي پرستاري تحت سرپرستي (رعايت مقررات اداري، رعايت ضوابط كاري و اخلاقي و نظاير آن)
2.    شناسايي و تعيين اهداف آموزشي / تعيين نيازهاي آموزشي/ اولويت بندي نيازهاي آموزشي
3.    تدوين برنامه هاي آموزشي مستمر و مدون جهت رفع نيازهاي اموزشي در راستاي اهداف كلان بيمارستان
4.    تعيين و تنظيم ابزار مناسب جهت ارزيابي عملكرد و فعاليتهاي آموزشي بخشهاي مرتبط
5.    ثبت و گزارش كلي فعاليتهاي آموزشي و نتايج حاصله به مدير خدمات پرستاري
6.    كنترل و نظارت بر شركت فعال رده هاي مختلف پرستاري در برنامه هاي اموزشي بر اساس سرانه آموزش
7.    شركت در كليه جلسات آموزشي مرتبط با پرستاري
8.    تعيين و اندازه گيري شاخصهاي آموزشي
9.    مشاركت در برنامه هاي بازديد و ارزيابي بيمارستان
10.    هدايت و تشويق كادر پرستاي در جهت كسب امتيازات آموزشي لازم
11.    ارزيابي اثربخشي آموزشهاي انجام شده و اطلاع به فراگيران و مسئولين و استفاده از نتايج اثربخش آموزشي
12.    بكارگيرير نتايج ارزيابي رضايتمندي كاركنان و مددجويان (از طريق دفتر بهبود كيفيت) در برنامه هاي آموزشي
13.    مشاركت در كميته ارزشيابي كاركنان
14.    مشاركت در كميته آموزش و پژوهش و گزارش فعاليتهاي آموزشي به مسئولين
15.    ارائه پيشنهاد بودجه آموزشي به مدير پرستاري
16.    تهيه و گزارش عملكرد مطابق با برنامه آموزشي
17.    طراحي و اجراي برنامه هاي آموزشي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت
18.    هماهنگي در اجراي برنامه كارورزي دانشجويان و كاراموزان گروه پرستاري و مامايي
تاریخ به روز رسانی: 1397/06/19
تعداد بازدید: 436
Powered by DorsaPortal