۱۳۹۸ يکشنبه ۴ اسفند
1393/03/04 جلسه هماهنگي هفته بدون دخانيات در شبكه بهداشت ودرمان كيار برگزار شد.
جلسه هماهنگي هفته بدون دخانيات در شبكه بهداشت ودرمان كيار برگزار شد.
جلسه هماهنگي هفته بدون دخانيات در شبكه بهداشت ودرمان كيار برگزار شد.
 بررسي توانمندي  شهرستان كيار دراجراي دستورالعمل كشوري واستاني هفته بدون دخانيات واستفاده از پتانسيل  نماز جمعه  شهرستان كيارو ادارات شهرستان به ويژه آموزش وپرورش -بهزيستي- ناحيه مقاومت بسيج و...از نتايج اين جلسه بوده است
اين جلسه كه به رياست مهندس قرباني سرپرست شبكه و ديگر اعضاي كميته برگزاري هفته بدون دخانيات شامل معاونت بهداشتي ومسئولين واحدهاي بهداشتي درماني وكارشناسان
فناوري اطلاعات وبهداشت حرفه اي وروابط عمومي
تشكيل گرديد در زمينه تهيه متن هاي دقيق علمي كوتاه كه قابل ارايه به مسئولين ادارات و كارشناسان آموزش باشد تاكيد گرديد
مقرر شد كه در جلسه آتي شوراي سلامت شهرستان به اين موضوع پرداخته گردد.
تقدير از پرسنل بهداشتي درماني  كه در طول سال 92 به ترك سيگار نائل شدند ودر ترك خود استمرار دارند
پيشگيري از هرگونه استعمال دخانيات در محوطه مراكز بهداشتي درماني
توسط مراجعه كننده ويا احيانا پرسنل
تهيه بنر
ونصب آن در بهترين نقطه شهر
استفاده از پتانسيل رابطين زن مراكز شهري وروستايي در آموزش چهره به چهره خانوارها
استفاده از پتانسيل رابطين ادارا ت در آموزش چهره به چهره
پرسنل ادارات شهرستان
جلسه با ائمه جمعه وجماعت
جهت مطرح شدن خطر مصرف دخانيات
در نماز جمعه ومراسم مذهبي
سات آموزشي در كارخانجات ومحيط هاي كارگاهي باهمكاري بهداشت حرفه اي برگزاري جل
از ديگر مباحث مطروحه دراين جلسه بوده است
تعداد بازدید: 23
Powered by DorsaPortal