۱۳۹۸ شنبه ۳۰ شهريور
1394/05/18 /Dorsapax/Data/Sub_26/File/img_0224.jpg
كارگاه يكروزه شير مادر ويژه زنان شاغل شهرستان كياردر فرمانداري برگزارگرديد
كارگاه يكروزه شير مادر ويژه زنان شاغل شهرستان كياردر فرمانداري برگزارگرديد
 
 
در ادامه فعاليت هاي اجرايي وآموزشي هفته شير مادردر شهرستان كياردر روز شنبه 18 مردادماه 94 كارگاه آموزشي يك روزه شير مادر ويزه زنان شاغل شهرستان كيار در محل سالن فرمانداري شهرستان كيار برگزار گرديد.
 اين كارگاه باهمكاري فرمانداري شهرستان كيار وشبكه بهداشت ودرمان شهرستان كيار وامور بانوان شهرستان كيار برگزار شد وكليه نهاد ها وساازمانهاي موجود در شهرستان كيار بانوان پرسنل خود را به اين كارگاه اعزام داشته اند.
تعداد بازدید: 32
Powered by DorsaPortal