۱۳۹۸ دوشنبه ۲۸ بهمن
1394/05/18 كارگاه يكروزه شير مادر ويژه زنان شاغل شهرستان كياردر فرمانداري برگزارگرديد
كارگاه يكروزه شير مادر ويژه زنان شاغل شهرستان كياردر فرمانداري برگزارگرديد
كارگاه يكروزه شير مادر ويژه زنان شاغل شهرستان كياردر فرمانداري برگزارگرديد
 
 
در ادامه فعاليت هاي اجرايي وآموزشي هفته شير مادردر شهرستان كياردر روز شنبه 18 مردادماه 94 كارگاه آموزشي يك روزه شير مادر ويزه زنان شاغل شهرستان كيار در محل سالن فرمانداري شهرستان كيار برگزار گرديد.
 اين كارگاه باهمكاري فرمانداري شهرستان كيار وشبكه بهداشت ودرمان شهرستان كيار وامور بانوان شهرستان كيار برگزار شد وكليه نهاد ها وساازمانهاي موجود در شهرستان كيار بانوان پرسنل خود را به اين كارگاه اعزام داشته اند.
تعداد بازدید: 32
Powered by DorsaPortal