ستاد شاهد و ایثارگر
۱۳۹۸ يکشنبه ۵ خرداد
طرح استاد مشاور
مقدمه :
با عنايت به تأكيدات فراوان حضرت امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري ميني بر تربيت فرزندان معظم شاهد به عنوان عالمان و متخصصان متعهد براي اسلام ناب محمدي ( ص ) و با توجه به اينكه دانشجويان شاهد به عنوان يادگاران گرامي شهدا در جامعه بزرگ دانشجويان سراسر كشور اغلب داراي مسائل و مشكلات خاصي مي باشند كه آسيب پذيري ايشان را نسبت به مشكلات و معضلات فرهنگي ، تحصيلي و اجتماعي بيشتر مي كند لذا بهره مندي از حضور اساتيد متعهد و دلسوز در سطح دانشگاهها كه بتوانند در حدي اين نقصان را جبران نموده و به نوعي نقش پشتيبان و تكيه گاه را نسبت به اين عزيزان ايفا نمايند در پبشرفت و اعتلاي اخلاقي ، اعتقادي و تحصيلي ايشان مثمر ثمر خواهد بود به اين منظور طرح استاد مشاور به شرح ذيل تدوين گرديده است .
اهداف :

هدف كلي : بهبود وضعيت آموزشي تحصيلي ، فرهنگي و اجتماعي دانشجويان شاهد .
اهداف جزئي :
1- برقراري رابطه صميمانه و متقابل بين مشاور و دانشجو .
2- شناسايي زمينه هاي آسيب پذيري و پيگيري جهت پيشگيري ار بروز مشكلات و رفع معضلات موجود .
3- مساعدت و حمايت منطقي و مبتني بر خود باوري دانشجويان مشكل دار .
4- هدايت و كنترل و ارزيابي وضعيت تحصيلي دانشجويان تحت پوشش .
عوامل اجرايي :
1- اساتيد مشاور و شوراي مربوطه .
2- ادارات و ستادهاي شاهد وايثارگر در دانشگاهها .
3- ادارات آموزش دانشگاهها و دانشكده ها .
4- اداره كل امور دانشجويان شاهد و ايثارگر وزارت .
5- اداره كل بنياد شهيد استان .
6- اداره كل آموزش عالي بنياد شهيد انقلاب اسلامي .
ويژگيهاي استاد مشاور :
1- از اعضاي هيأت علمي تمام وقت و يا كارشناسان ارشد غير هيأت علمي بوده و تخصص ايشان يكسان و يا هم سنخ با رشته دانشجو باشد .
2- علاقه مند ، دلسور و متعهد به ارزشهاي انقلاب و شهدا باشد .
3- متخلق به اخلاق اسلامي و داراي سعه صدر ، مقبوليت و تعهد كاري باشد.
4- توانايي برقراري رتباط با دانشجو را داشته باشد .
نحوه انتخاب استاد مشاور :

1- براي هر 20 – 5 نفر از دانشجويان شاهد و ايثارگر ، يك نفر بعنوان استاد مشاور انتخاب و معرفي مي گردد .
تبصره :
ستاد شاهد در انتخاب اساتيد مشاور ، نظر دانشجويان را لحاظ خواهد نمود.
2- مدير كل يا دبيرستاد شاهد و ايثارگر دانشگاه با در نظر گرفتن شرايط ذيل مراتب را رياست دانشكده يا دانشگاه جهت تأييد نهايي و صدور ابلاغ حكم اعلام مي نمايند .
    1-2 » داشتن ويژگي هاي عمومي استاد مشاور مندرج در بند فوق .
    2-2 » موافقت استاد مربوطه .
3- به ازاي حداقل 5 و حداكثر 20 نفر دانشجوي شاهد يك نفر استاد مشاور تعيين مي گردد .
4- ميزان حق الزحمه استاد مشاور با توجه به تعداد دانشجويان تحت پوشش و ساير شرايط معادل 4-1 واحد درسي در هر ترم تعيين مي گردد .
تبصره 1 :

استاد مشاور به مدت دو نيمسال تحصيلي منصوب مي گردد و انتصاب مجدد ايشان پس از ارزيابي و كسب بيش از 70 درصد سقف امتيازات تعيين شده بلامانع مي باشد .
تبصره 2 :

بهره مندي دانشجويان از نظرات ساير اساتيد مشاور بااطلاع استاد مشاور مربوطه و موافقت اساتيد ديگر بلامانع است .
تبصره 3 :

جهت دبيران ستادهاي شاهد و ايثارگر ، حق الزحمه اي با هماهنگي اداره كل امور دانشجويان شاهد و ايثارگر وزارت و اداره كل آموزش عالي بنياد شهيد انقلاب اسلامي در نظر گرفته شود .
تبصره 4 :

اساتيد مشاور كه عضو هيأت علمي مي باشند مي توانند از حداكثر 3 امتياز مندرج در آيين نامه ، جهت تبديل وضعيت استخدامي خود بهره مند گردند .
اساتيد مشاور به عنوان يك پشتيبان همراه و راهنماي دانشجويان شاهد ضمن ابجاد يك رابطه نزديك عاطفي مي بايست نسبت به ايجاد روحيه نشاط و شادابي ، انگيزه تحصيلي ، اميد به آينده ، افزايش اعتماد به نفس و خودباوري دانشجو و بخصوص جبران شكست هاي تحصيلي ، خانوادگي و نقش حمايتي خود را به بهترين نحو ايفا و از طرفي از ايجاد وابستگي كاذب خودداري نمايد .

1- آشنايي با كليه آيين نامه ها و دستورالعملهاي ، آموزشي ، رفاهي، تحصيلي ، مشاوره و دانشجويان شاهد و ايثارگر .
2- آگاهي از وضعيت تحصيلي ، روان شناختي و خانوادگي دانشجو قبل از ورود به دانشگاه .
3- توجه خاص به دانشجو در بدو ورود و توجه دادن وي نسبت به ويژگيهاي محيط و عنايت خاص به سابقه تحصيلي او در انتخاب واحد .
4- آشنا نمودن دانشجويان با مقررات و قوانين آموزشي و راهنمايي ايشان در خصوص انتخاب واحد ، حذف و اضافه درس و از طريق مذاكره با دانشجويان تحت پوشش و تأيين آن به عنوان استاد راهنما .
5- راهنمايي دانشجويان در زمينه روشهاي صحيح مطالعه ، تشويق به حضور در فعاليتهاي فوق برنامه ، همايش ها و اردوهاي فرهنگي .
6- مشاوره و انتقال اطلاعات و تجربيات به دانشجو جهت اتخاذ تصميم مناسب توسط دانشجو ، جهت تقويت روحيه خود تصميمي .
7- هماهنگي با واحدهاي ذيربط جهت پيشگيري از افت تحصيلي ،مشروطي و اخراجي دانشجويان داراي مشكلات آموزشي با رعايت كامل قوانين و مقررات آموزشي دانشگاه .
8- پيشنهاد تغيير گرايش ، رشته ، دانشگاه ، مرخصي و چاره جويي براي رفع مشكل تحصيلي دانشجو ضمن هماهنگي با دانشجوي مربوطه ، مركز مشاوره و راهنمايي و ادارات و ستادهاي شاهد و ايثارگر .
9- هماهنگي با ستاد به منظور رفع مسائل و مشكلات غير آموزشي موثر بر سير تحصيلي از جمله عوامل اقتصادي ، عاطفي ، رواني ، اجتماعي و فرهنگي دانشجو و ارائه گزارش و پيشنهاد به شوراي اساتيد مشاور دانشكده ، مركز مشاوره و راهنمايي و ساير واحدهاي ذيربط .
10- معرفي دانشجوي شاهد به مراكز مشاوره و روان شناسي بنياد شهيد انقلاب اسلامي در صورت نياز .
11- شركت در شوراي اساتيد مشاور دانشكده و دانشگاه بر حسب مورد .
12- شركت در گردهمايي ها و كارگاههاي توجيهي كه از سوي مركز مشاوره و راهنمايي دانشگاه و يا ستاد شاهد و ايثارگر تدارك مي شود .
13- اعلام نظر و ارائه پيشنهادات سازنده و مبتني بر تجارب در تغيير روشها ، قوانين و دستورالعملها به شوراي اساتيد مشاور دانشكده و ستاد دانشجويان شاهد و ايثارگر .
14- آشنايي اساتيد مشاور با نوع خدمات فرهنگي ، رفاهي و ظرفيت هاي موجود و سياست هاي كلان بنياد شهيد انقلاب اسلامي .
تبصره 1 »

اساتيد مشاور مي بايست زمان مشخصي را ( حداقل 3 ساعت در هفته ) جهت مشاوره تعيين و به دانشجويان تحت پوشش و ستاد اعلام نمايند .
تبصره 2 »

انجام نظرات و درخواستهاي اساتيد مشاور با رعايت كامل قوانين و مقررات آموزشي توسط كليه ادارات ، معاونت دانشجوي فرهنگي و آموزشي دانشگاه و دانشكده لازم الاجراست .
تبصره 3 »

برگه انتخاب واحد دانشجويان شاهد تحويل ستاد شاهد و ايثارگر شده و ستاد آنرا به استاد مشاور مربوطه ارائه و دانشجو پس ار تكميل و انتخاب واحد و تأييد استاد به آموزش دانشكده تحويل مي نمايد .
تبصره 4 »

برگه هاي انتخاب واحد بدون امضاء استاد مشاور فاقد اعتبار است .
تبصره 5 »

جهت تسهيل در امر انتخاب واحد ، ليست دانشجويان هر استاد مشاور به آموزش ارائه تا نسبت به ارجاع دانشجويان به ايشان مستقيما ً اقدام شود .
شوراي اساتيد مشاور :

1- شوراي اساتيد مشاور دانشكده .
1 – 1 اعضاء » رياست دانشكده ، مسئولين امور دانشجوي و آموزشي دانشكده ، اساتيد مشاور دانشكده ، يك كارشناس مشاوره و راهنمايي ، دبير شورا ( دبير شورا يكي از اساتيد مشاور به انتخاب دبير شاهد و ايثارگر مي باشد . )
2 – 1 » شرح وظائف :
الف – بررسي و تكميل پيشنهادات واصله و تنظيم گزارش عملكره جهت ارائه به شوراي اساتيد مشاوره دانشگاه و ...
ب – هماهنگي با واحدهاي ذيربط دانشكده در جهت پيگيري و اجراي موارد مورد نياز جهت دانشجويان شاهد و ايثارگر .
3 – 1 » تقويم تشكيل جلسات : حداقل دوماه يكبار با نظر شورا تشكيل جلسه داده مي شود .

تبصره :
حسب ضرورت در دانگشاه هاي بزرگ ، تشكيل جلسات با فواصل زماني يكبار در هر ترم انجام شود .
2- شوراي اساتيد مشاور دانشگاه :

1 – 2 » اعضاء : رئيس شوراي اساتيد مشاوره دانشگاه ( رئيس دانشگاه )
دبير ستاد شاهد و ايثارگر بعنوان دبير شورا .
معاون يا مدير آموزشي دانشگاه .
معاون فرهنگي بنياد شهيد استان .
دبيران شوراي اساتيد مشاور دانشكده ها .
مسئول مركر مشاوره و راهنمايي دانشگاه .
2 – 2 » بررسي و تكملي پيشنهادات رسيده بهشورا جهت ارائه به ستاد شاهد و ايثارگر دانشگاه جهت ملحوظ نمودن در سياستگذاري ها و بهبود روشها به منظور ارتقاء وضعيت دانشجويان شاهد و ايثارگر .
3 – 2 »تقويم تشكلي جلسات : حداقل با نظر دبير شورا هر نيمسال يكبار تشكيل جلسه داده شود .
 
تبصره :
مصوبات شوراي اساتيد مشاور دانشكده و دانشگاه به امضاي رئيس شورا بوده و اين مصوبات جهت كليه ادارات معاونت دانشجويي ، فرهنگي و آموزشي دانشگاه و دانشكده ها لازم الاجراست .

شرح وظائف ستاد شاهد و ايثارگر دانشگاه :

1- عقد قرار داد با اساتيد مشاور پس از ابلاغ حكم و معرفي به معاونت آموزشي ، دانشجوي ، فرهنگي جهت هماهنگي هاي بعدي و دانشجويان تحت پوش جهت ساير اقدامات لازم .
2- قراردادن آيين نامه ها و اطلاعات دانشجويان شاهد و ايثارگر در اختيار استاد مشاور .
3- ارسال رونوشت حكم اساتيد مشاور به بنياد شهيد استان به همراه اسامي دانشجويان تحت پوشش .
4- معرفي دانشجوي شاهد به مراكز مشاوره و روان شناسي دانشگاه و بنياد شهيد استان جهت مشاوره و انجام ويزيت هاي تخصصي روان شناختي بنا به توصيه اساتيد مشاور .
5- فراهم آوردن زمينه مناسب جهت تبادل اطلاعات حرفه اي بين مراكز مشاوره و روان شناسي بنياد شهيد و دانشگاه .
6- اخذ گزارش ماهيانه از اساتيد مشاور بر اساس فرم هاي مشخص شده در رابطه با وضعيت دانشجويان شاهد و ايثارگر .
7- در اختيار قراردادن مكان مناسب با امكانات لازم جهت اساتيد مشاور .
8- ارسال خلاصه گزارش وضعيت هريك از دانشجويان شاهد به بنياد شهيد استاد در پايان هر ترم .
9- پيگيري گزارشات واصله در خصصوص مسائل معيشتي ، عاطفي ، روحي ، اجتماعي و فرهنگي دانشجويان و در صورت نياز ارجاع به بنياد شهيد استان .
10- تشكيل و تدارك كارگاههاي اموزشي و توجيهي در خصوص اصول مشاوره ، روش مطالعه و آيين نامه هاي موجود ويژه دانشجويان ، اساتيد مشاور ، كارشناسان ستاد شاهد و ايثارگر ، كارشناسان بنياد شهيد استان با همكاري مركز راهنمايي و مشاوره دانشگاه .
11- برگزاري همايش سالانه اساتيد مشاور دانشجويان شاهد و ايثارگر و مسئولين مراكز مشاوره دانشگاه و بنياد شهيد استان با همكاري بنياد شهيد استان .
12- ارائه گزارش عملكرد و پيشنهادات اصلاحي به شوراي اساتيد مشاور دانشگاه و اداره كل امور دانشجويان شاهد و ايثارگر وزارت بهداشت .
13- نظارت بر عملكرد عوامل اجرايي دستور العمل استاد مشاور شامل : مراكز مشاوره و راهنمايي ، اساتيد مشاور و عملكرد ساير واحدهاي ذيربط دانشگاه .
14- ارائه اطلاعات درخواستي در خصوص دانشجويان به مراكز مشاوره و روان شناسي بنياد شهيد .
15- پيش بيني و پيگيري تدمين اعتبارات مورد نياز اجراي طرح .
16- كنترل و ارتقاء كيفيت فعاليتهاي انجام شده از طريق اساتيد مشاور و مراكز مشاوره و راهنمايي .
17- برآورد ميزان اثر بخشي اقدامات انجام شدده از طريق فرمهاي ارزيابي و استفاده از نتايج آن در بهبود و ارتقاء كيفيت خدمات .
18- نظارت بر سير گردش كار از طريق مبادي و شناسايي گلوگاهها و رفع موانع در مسير اجراي طرح .
 
شرح وظائف اداره كل بنياد شهيد استان :
1- اطلاع رساني در خصوص امكانات ، ظرفيت ها و سياست هاي كلان بنياد شهيد انقلاب اسلامي به ستادها و اساتيد مشاور .
2- ارسال پرونده آموزشي و پرورشي كليه دانشجويان پذيرفته شده در دامشگاه مربوطه به ستاد شاهد و ايثارگر .
3- انجام مدد كاري اجتماعي در زمينه حل مشكلات دانشجويان شاهد معرفي شده از طرف ستاد شاهد و ايثارگر .
4- تشكيل و تدارك جلسات مشاوره خانوادگي با اعضاي محترم خانواده دانشجو و با هماهنگي استاد مشاور مربوطه .
5- تشكيل و تدارك اردوها و گردهمايي ها جهت تبادل نظر و بهره گيري اساتيد مشاور ، كارشناسان مشاوره دانشگاه و بنياد شهيد از تجارب يكديگر و دعوت از مدعوين براي سخنراني ستاد شاهد و ايثارگر .
6- تأمين اعتبارات مورد نياز جهت اجراي طرح و تنظيم موافقت نامه با دانشگاه و تعيين تقويم اعتبارات و نحوه تبادل اسناد مالي و اطلاعات دانشجويي مربوط به طرح

شرح وظائف اداره كل امور دانشجويان شاهد و ايثارگر وزارت :

1- بررسي و برنامه ريزي اصولي و زير بنائي بر اساس گزارشات و پيشنهادات اصلاحي رسيده از ادارات و ستادهاي شاهد و ايثارگر دانشگاهها در جهت ارائه خدمات بهينه .
2- ارائه گزارش عملكرد به بنياد شهيد انقلاب اسلامي .
3- برآورد هزينه ساليانه و ارائه به بنياد شهيد انقلاب اسلامي جهت اخذ اعتبارات مورد نياز .
4- توزيع اعتبارات دريافي به دانشگاهها بر اساس تعداد دانشجو ، ميزان مشكلات و عملكرد ايشان .
5- تشويق ادارات كل و اساتيد مشاور و مراكز و راهنمايي موفق بر اساس نتايج فرم ارزشيابي .
6- برگزاري گردهمايي ساليان اساتيد مشاور و مسئولين مركز مشاوره و راهنمايي دانشگاه با همكاري ساير عوامل اجرايي طرح .
7- دعوت از اساتيد مشاور نمونه در گردهمايي ساليانه مديران شاهد و ايثارگر دانشگاهها .
8- معرفي اساتيد مشاور نمونه و حائز شرايط تشوق به بنياد شهيد انقلاب اسلامي .
9- تعيين حق الزحمه دبيران و كارشناسان ستادهاي شاهد و ايثارگر بصورت متمركر و بر اساس درصدي از عملكرد مالي طرح استاد مشاور بصورت سرانه .

شرح وظائف ادارات آموزش دانشكده ها و دانشگاهها :
1- در اختيار قرار دادن اطلاعات و آيين نامه هاي آموزشي مورد نياز ستاد شاهد و ايثارگر و اساتيد مشاور .
2- شركت در جلسات شوراي اساتيد مشاور بنا به درخواست دبير ستاد .
3- اخذ ليست دانشجويان تحت پوشش هريك از اساتيد مشاور از ستاد و ارجاع مستقيم دانشجو به استاد مشاور مربوطه .
اخذ برگه انتخاب واحد به امضاء و تاييد استاد مشاور رسيده باشد .

شرح وظائف اداره كل آموزش عالي بنياد شهيد انقلاب اسلامي :
1- اخذ آمار دانشجويان مشمول طرح هر ساله از طريق تنظيم موافقت نامه
2- تهيه دستور العمل مالي و ابلاغ آن به استانها .
3- برنامه ربزي آموزشي و عالي بر اساس آمار و اطلاعات و گزارش عملكرد دريافتي از اداره كل امور دانشجويان شاهد و ايثارگر وزارت بهداشت .
 
تاریخ به روز رسانی: 1397/09/07
تعداد بازدید: 1185
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
آدرس : شهركرد،
كدپستي : 8815713471 تلفن
تاریخ بروز رسانی 1398/03/05
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal