ستاد شاهد و ایثارگر
۱۳۹۸ سه شنبه ۳ ارديبهشت
دستور العمل اجرايي استاد مشاور
مقدمه :
طرح استاد مشاور در راستاي ارتقاء وضعيت آموزشي – تحصيلي ، فرهنگي و اجتماعي دانشجويان شاهد و ايثارگر از طرف معاونت دانشجويي ، فرهنگي پيشنهاد و در شوراي طرح و برنامه شاهد به تصويل رسيده است . ابلاغ اين طرح طي نامه شماره 15537 مورخ 11/10/79 از طريق مقام محترم وزارت و رئيس ستاد مركزي شاهد علوم پزشكي به دانشگاههاي ذيربط انجام شده و دستورالعمل اجرايي مربوطه به شرح ذيل جهت نظم و هماهنگي در اجرا تدوين گرديده است .

ماده 1 – عوامل اجرايي :
1- اساتيد مشاور و شوراي مربوطه
2- ادارات آموزش دانشكده ها و دانشگاهها
3- ادارات و ستادهاي شاهد و ايثارگر در دانشگاهها
4- اداره كل امور دانشجويان شاهد و ايثارگر وزارت .
5- اداره كل بنياد شهيد انقلاب اسلامي استان .
6- ادره كل آموزش عالي بنياد شهيد انقلاب اسلامي .

ماده 2 – ويژگي هاي استاد مشاور :
1- از اعضاي هيأت علمي تمام وقت يا كارشناسان ارشد غير هيأت علمي بوده و تخصص ايشان يكسان يا هم سنخ با رشته دانشجو باشد
2- علاقه مند ، دلسوز و متعهد به ارزشهاي انقلاب و شهدا.
3- متخلق به اخلاق اسلامي و داراي سعه صدر ، مقبوليت و تعهد كاري باشد .
4- توانايي برقراري ارتاط صميمانه با دانشجو را داشته باشد .

ماده 3 – نحوه انتخاب استاد مشاور :
بند 1 – براي هر20 – 5 نفر از دانشجويان شاهد و ايثارگر ، يك نفر بعنوان
استاد مشاور انتخاب و معرفي مي گردد .

تبصره 1 : ستاد شاهد در انتخاب اساتيد مشاور ، نظر دانشجويان را لحاظ خواهد نمود .

تبصره 2 : در صورت عدم پذيرش استاد مشاور معرفي شده از طرف ستاد توسط دانشجو ، ستاد شاهد و ايثارگر هيچ گونه مسئوليتي در قبال رسيدگي و پيگيري امور تحصيلي مربوط به ايشان نخواهد داشت .

بند 2 – دبير ستاد شاهد و ايثارگر دانشگاه با در نظر گرفتن شرايط ذيل مراتب را به رياست دانشگاه محل تحصيل دانشجو ، جهت تأييد نهايي و صدور و ابلاغ حكم اعلام مي نمايد .

1 – 2- داشتن ويژگيهايي عمومي استاد مشاور مندرج در بند فوق .
2 – 2- موافقت استاد مربوطه و هماهنگي گروههاي آموزشي دانشكده مربوطه .

بند 3 – به ازاي حداقل 5 و حداكثر 20 نفر دانشجوي شاهد يك نفر استاد مشار تعيين مي گردد .

بند 4 – ميزان حق الزحمه استاد مشاور با توجه به تعداد دانشجويان تحت پوشش و ساير شرايط معادل 4 – 1 واحد درسي در هر ترم تعيين مي گردد .

تبصره 1 : استاد مشاور به مدت دو نيمسال تحصيلي منصوب مي گردد و انتصاب مجدد ايشان پس از ارزيابي و كسب بيش از 70 درصد سقف امتيازات تعيين شده بلا مانع است .

تبصره 2 : بهره مندي دانشجويان از نظرات ساير اساتيد مشاور با اطلاع استاد مشاور مربوطه و موافقت اساتيد مشاور ديگر بلا مانع است .

تبصره 3 : حق الزحمه دبيران ستادهاي شاهد و ايثارگر با هماهنگي اداره كل امور دانشجويان شاهد و ايثارگر وزارت و اداره كل آموزش عالي بنياد شهيد بصورت متمركز و توسط اداره كل امور دانشجويان شاهد و ايثارگر پرداخت مي گردد در نظر گرفته شود .

تبصره 4 : اساتيد مشاور كه عضو هيأت علمي مي باشند مي توانند از حداكثر سه امتياز مندرج در آيين نامه جهت تبديل وضعيت استخدامي خود بهره مند گردند .

ماده 4 – شرح وظائف استاد مشاور :
1- مطالعه وآشنايي با كليه آيين نامه ها و دستوراالعملهاي آموزشي ، تحصيلي ، رفاهي ، مشاوره و ... دانشجويان شاهد و ايثارگر .

2- تشكيل پرونده براي هريك اد دانشجويان تحت پوشش و اخذ اطلاعات موجود در پرونده پرورشي – تحصيلي مربوط به دوران دبيزستان و ساير اطلاعات موجود در پرونده هر دانشجو در ستاد شاهد وايثارگر و ثبت اقدامات انجام شده در خصوص دانشجويان .

3- توجه خاص به دانشجو در بدو ورود و توجه دادن وي نسبت به ويژگيهاي محيط تحصيلي جديد از طريق تشكيل جلسات خصوصي و شركت در اردوهاي پيش دانشگاهي .

4- اشنا نمودن دانشجويان با مقررات و قوانين آموزشي و راهنمايي ايشان در خصوص انتخاب واحد ، حذف و اضافه دروس از طريق مذاكره با دانشجويان تحت پوشش و تأييد آن بعنوان استاد راهنما .

5- راهنمايي دانشجويان در زمينه روشهاي صحيح مطالعه و اقدام جهت تشكيل كلاسها و كارگاههاي مورد نياز و تشويق دانشجويان به حضور در فعاليتهاي فوق برنامه و همايشها و اردوها .

6- مشاوره و انتقال اطلاعات وتجربيات يا به دانشجو جهت اتخاذ تصميم مناسب توسط دانشجو و تقويت روحيه خود تصميمي و خود اتكايي در دانشجويان.

7- هماهنگي با ستاد به منظور رفع مشكلات غير آموزشي موثر بر سير تحصيلي دانشجويان ( از قبيل مركز مشاوره و راهنمايي ، اداره امور خوابگاهها، فوق برنامه صندوق رفاه و ... ) جهت پيشگيري از افت تحصيلي .

8- راهنمايي و چاره جويي براي رفع مشكل تحصيلي دانشجو با رعايت كامل قوانين و مقررات آموزشي دانشگاه و در صورت نياز پيشنهاد غير گرايش ، رشته ، دانشگاه و يا مرخصي تحصيلي ضمن همهنگي با دانشجوي مربوطه و ستاد شاهد و ايثارگر .

9- هماهنگي با ستاد به منظور معرفي دانشجوي شاهد به مراكز مشاوره و روان شناسي بنياد شهيد انقلاب اسلامي در صورت نياز .

10- شركت در شوراي اساتيد مشاور دانشكده و دانشگاه بر حسب مورد .

11- شركت در گردهمايي ها و كارگاههاي توجيهي كه از سوي مركز مشاوره و يا ستاد شاهد و ايثارگر تدارك مي شود .

12- اعلام نظر و پيشنهادات سازنده در مورد تغيير روش ها ، قوانين و دستور العملها به شوراي اساتيد مشاور دانشكده و ستاد دانشجويان شاهد و ايثارگر .

13- ارائه گزارش در پايان هر نيمسال تحصيلي به ستاد شاهد و ايثارگر دانشگاه ( فرم پيوست ) و تكميل فرم رضايت سنجي ستاد شاهد و ايثارگر در پايان هر نيمسال .

14- آگاهي از نوع خدمات فرهنگي – معيشتي و رفاهي و ظرفيت هاي موجود و سياست هاي كلان بنياد شهيد انقلاب اسلامي .

تبصره 1 : انجام نظرات و درخواستهاي اساتيد با رعايت كامل قوانين و

مقررات اموزشي توسط معاونت ها و مديريت هاي دانشجويي ، فرهنگي و

اموزشي دانشگاه و دانشكده لازم الاجراست .

تبصره 2 : اساتيد مشاور مي باييست زمان مشخصي را ( حداقل 3 ساعت در

هفته ) جهت مشاوره تعيين و به دانشجويان تحت پوشش و ستاد اعلام نمايند .

تبصره 3 : برگه انتخاب واحد دانشجويان شاهد تحويل ستاد شاهد شده و ستاد

آنرا به استاد مشاور مربوطه ارائه و دانشجو پس از تكميل واحد و تأييد استاد

مشاور به آموزش دانشكده تسليم مي نمايد .

تبصره 4 : برگه هاي انتخاب واحد بدون امضاء استاد مشاور فاقد اعتبار است

تبصره 5 : جهت تسهيل در امر انتخاب واحد ، ليست دانشجويان هر استاد

مشاور به آموزش ارائه تا نسبت به ارجاع دانشجو به ايشان مستقيما اقدام شود.

ماده 5 – شوراي اساتيد مشاور

بند 1- شوراي اساتيد مشاور دانشكده .
رئيس شورا : رئيس دانشكده
دبير شورا : يكي از اساتيد شورا به انتخاب دبير ستاد شاهد و ايثارگر .

ساير اعضاء :
 مسئولين امور آموزشي و دانشجويي دانشكده .
 اساتيد مشاور دانشكده
 مسئول يا يكي از كارشناسان مركز مشاوره .

شرح وظائف :
1- طرح و بررسي مشكلات كلي مربوطه به دانشجويان شاهد و ايثارگر در سطح دانشكده .
2- طرح و بررسي وضعيت دانشجويان دچار مشكل يا در معرض مشكل و ارائه راه حل مناسب براي ايشان .
3- هماهنگي با واحدهاي ذيربط دانشكده جهت پيگيري و اجراي مصوبات شورا .
4- تهيه گزارش عملكرد و پيشنهادات كاربردي و ارسال آن در پايان هر نيمسال تحصيلي به شوراي اساتيد مشاور دانشگاه .

تقويم جلسات : بنا به نصميم دبير شورا حداقل هر دو ماه يكبار .
تبصره : حسب ضرورت در دانشگاههاي بزرگ تشكيل جلسات با فواصل زماني يكبار در هر ترم انجام شود .

بند 2 – شوراي اساتيد مشاور دانشگاه .
رئيس شورا : رئيس دانشگاه
دبير شورا : دبير ستاد شاهد و ايثارگر .
ساير اعضاء :
- معاونين و مديران آموزشي و دانشجويي ، فرهنگي دانشگاه .
- معاون فرهنگ بنياد شهيد استان .
- دبيران شوراي اساتيد مشاور دانشكده ها .
- مسئول مركز مشاوره و راهنمايي دانشگاه .

شرح وظائف :
 بررسي وتكميل پيشنهادات رسيده به شورا جهت ارائه به ستاد شاهد و ايثارگر دانشگاه جهت ملحوظ نمودن در سياستگذاريها و بهبود روشها به منظور ارتقاء وضعيت آموزشي دانشجويان شاهد وايثارگر دانشگاه .
 بررسي عملكرد شوراي اساتيد مشاور دانشكده ها و بهره مندي از تجربيات موفق در ساير دانشكده ها .

تبصره : مصوبات شوراي اساتيد مشاور دانشگاه و و دانشكده به انضاء رئيس شورا بوده و اين مصوبات جهت كليه ادارات و واحدهاي آموزش دانشگاه و دانشكده ها لازم الاجراست .

تقويم جلسات : هر نيمسال يك بار و با نظر دبير شورا تشكيل جلسه داده مي شود .

ماده 6 – شرايط دانشجويي كه تحت پوشش دستورالعمل استاد مشاور قرار مي گيرد :

1- كليه دانشجويان جديد الورود .
2- كليه دانشجوياني كه در ترم ارفاقي به سر مي برند .
3- دانشجويان مقطع علو پايه دوره هاي دكتري كه داراي يكي ازمشخصات ذيل باشند :
• مردودي آزمون جامع علوم پايه .
• مشروطي ترم اول يا دو ترم مشروطي در دو سال اخير .
• دانشجوياني كه در معرض خطر كسر سنوات قانوني تحصيلي هستند .

4- كليه دانشجوياني كه بنا به مركز مشاوره و راهنمايي دانشگاه /دانشكده ميبايست استاد مشاور داشته باشد .
5- پذيرش ساير دانشجويان شاهد و ايثارگر بنا به شرايط خاص فرهنگي ، روانشناسي و آموزشي و .... بنا به نظر و تشخيص دبير ستاد شاهد و ايثارگر دانشگاه و با ذكر علت مي باشد .

شرح وظائف ادارات و ستادهاي شاهد و ايثارگر دانشگاهها :
1- تشكيل جلسه توجيهي با حضور رئيس دانشگاه ، معاون ( يا مدير) آموزشي دانشگاه ، معاون دانشجويي – فرهنگي دانشگاه ، مسئول دفتر مشاوره دانشجويي .
2- مكاتبه با معاونت آموزشي و دانشجويي فرهنگي مبني بر در اختيار قرار دادن اسامي دانشجويان شاهد و ايثارگري كه به نحوي در محيط آموزشي – تحصيلي دچار مشكلاتي ( اعم از تحصيلي ، اموزشي ، رفتاري ، عاطفي ، رواني و خانوادگي ) مي باشد .
3- اخذ پرونده پرورشي و تحصيلي دانشجو از بنياد شهيد محل سكونت دانشجو از طريق مكاتبه با بنياد شهيد .
4- ارسال اسامي اساتيد مشاور انتخاب شده به رئيس دانشگاه جهت صدور حكم مربوطه .
5- عقد قرارداد با اساتيد مشاور پس از ابلاغ حكم ايشان و معرفي به واحدهاي ذيربط دانشگاه و اداره كل بنياداستان .
6- اخذ گزارش ماهيانه از اساتيد مشاور بر اساس فرمهاي مربوطه در رابطه با وضعيت دانشجويان شاهد و ايثارگر تحت پوشش .
7- در اختيار قراردادن مكان مناسب و امكانات لازم جهت اساتيد مشاور .
8- پيگيري چگونگي رسيدگي به گزارشات واصله از اساتيد مشاور در خصوص مسائل معيشتي ، عاطفي ، روحي ، اجتماعي ، فرهنگي دانشجويان و در صورت نياز ارجاع به بنياد شهيد استان .
9- تشكيل جلسه با حضضور اعضاي شوراي مشاوران و روانشناسان شاغل در دانشگاه و اساتيد مدعو.
10- اجراي طرح نظر سنجي و رضايت سنجي از دانشجويان و اساتيد مشاور .
11- تشكيل و تدارك كارگاهها و كلاسهاي آموزشي و توجيهي در خصوص اصول مشاوره ، روش مطالعه و آيين نامه هاي موجود ويژه دانشجويان ، اساتيد مشاور ، كارشناسان ستاد شاهد و ايثارگر و كارشناسان بنياد شهيد استان .
12- ارزيبي عملكرد اساتيد مشاور از طريق توزيع ، تكميل و جمع آوري فرمهاي رضايت سنجي مشاور توسط دانشجويان و ستاد و اعلام نتايج در گزارش عملكرد و بهره مندي در قراردادهاي آتي با اساتيد مربوطه در پايان هر نيمسال تحصيلي .
13- نظارت و ارزيابي وضعيت تحصيلي ، فرنگي و اجتماعي دانشجويان بر اساس عملكرد ارائه شده توسط اساتيد مشاور و همچنين گردشكار اجراي طرح و اعلام نتايج آن به رياست دانشگاه و اداره كل امور دانشجويان شاهد و ايثارگر وزارت و بنياد شهيد استان .
14- پيش بيني و پيگيري تأمين اعتبارات مورد نياز .

شرح وظائف ادارات آموزش دانشگاهها و دانشكده ها :

1- در اختيار قراردادن اطلاعات و آيين نامه هاي آموزشي مورد نياز ستاد شاهد و ايثارگر و اساتيد مشاور .
2- شركت در جلسات شوراي اساتيد مشاور بنا به درخواست دبير ستاد .
3- اخد ليست دانشجويان تحت پوشش هريك از اساتيد مشاور از ستاد و ارجاع مستقيم دانشجو به استاد مشاور مربوطه .
4- اخذ برگه انتخاب دانشجو كه به امضاء و تأييد استاد مشاور رسيده باشد.

شرح وظائف اداره كل بنياد شهيد استان :
1- اطلاع رساني در خصوص امكانات ، ظرفيت ها و سياست ها كلان بنياد شهيد انقلاب اسلامي به ستادها و اساتيد مشاور .
2- ارسال پرونده آموزشي و پرورشي كيه دانشجويان شاهد پذيرفته شده به ستاد شاهد و ايثارگر دانشگاه تا پايان مهرماه هر سال تحصيلي .
3- انجام مدد كاري اجتماعي در زمينه حل مشكلات غير آموزشي موثر بر وضعيت تحصيلي دانشجويان شاهد كه از طرف ستاد شاهد و ايثارگر دانشگاه معرفي شده اند .
4- تشكيل و تدارك اردوها و گردهمايي جهت تبادل نظر و بهره گيري از اساتيد مشاور ، كارشناسان مشاوره دانشگاه و بنياد شهيد از تجارب يكديگر و دعوت از اساتيد صاحبنظر براي سخنراني با هماهنگي ستاد شاهد و ايثارگر حداقل يك بار در هر نيمسال تحصيلي .
5- تشكيل و تدارك جلسات مشاوره خانوادگي با اعضاي خانواده دانشجو با هملهنگي استاد مشاوره مربوطه .
6- اخذ گزارش وضعيت دانشجويان شاهد تحت پوشش استاد مشاور در پايان هر نيمسال تحصيلي .
7- تأمين اعتبارات مورد نياز جهت اجراي طرح و تنظيم موافقت نامه با دانشگاه و تعيين تقويم اعتبارات و نمونه تبادل اسناد مالي و اطلاعات دانشجويي مربوط به طرح .

شرح وظائف اداره كل شاهد و ايثارگر وزارت :

1- هماهنگي جهت اجراي فرآيندهاي مختلف مرتبط به طرح از طريق تدوين دستورالعملها ، پيش بيني قوانين ، برگزاري سمينارها و كارگاههاي توجيهي .
2- برنامه ريزي كلي بر اساس گزارشات و پيشنهادات اصلاحي رسيده از ادارات و ستادهاي شاهد و ايثارر دانشگاهها .
3- نظارت كلان بر اجراي طرح در دانشگاهها و ارزيابي عملكرد واحدهاي مختلف .
4- پيش بيني و پيگيري تأمين اعتبارات مورد نياز جهت اجراي طرح از طريق نهادهاي ذيربط و اعتبارات جاري .
5- تعيين حق الزحمه دبيران و كارشناسان ستادهاي شاهد و ايثارگر بصورت متمركز و بر اساس درصدي از عملكرد مالي طرح استاد مشاور بصورت سرانه .
 
تاریخ به روز رسانی: 1397/09/07
تعداد بازدید: 1166
امتیازدهی
میانگین امتیازها:4 تعداد کل امتیازها:1
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
آدرس : شهركرد،
كدپستي : 8815713471 تلفن
تاریخ بروز رسانی 1398/02/02
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
Powered by DorsaPortal