ستاد شاهد و ایثارگر
۱۳۹۷ شنبه ۴ اسفند
دستور العمل اجرايي انتخاب دانشجويان شاهد و ايثارگر برتر علمي جايزه ملي ايثار سال 95

بسمه‌ تعالي

دستور العمل اجرايي انتخاب دانشجويان شاهد و ايثارگر برتر علمي

 براي شركت در جشنواره آموزشي و تحصيلي جايزه ملي ايثار

الف) شرايط عمومي:

1.       مشمولين از نظر وضعيت ايثارگري: همسر و فرزند شهيد و مفقودالاثر، آزاده، همسر و فرزند آزاده، جانباز، همسر و فرزند جانباز 25% به بالا، رزمنده با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه

2.       رعايت شئونات اسلامي، نداشتن سابقه محكوميت در كميته‌هاي انضباطي و تخلفات

3.       نداشتن سابقه مشكل آموزشي (مشروطي، مردودي در آزمون­هاي جامع و ...)

4.       شرايط معرفي:

·         دانشجويان مقطع كارشناسي(پيوسته و ناپيوسته) و كارشناسي ارشد از ترم سوم به بعد

·         دانشجويان مقطع دكتراي حرفه‌اي (پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي) بعد از آزمون علوم پايه

·         دانشجويان مقطع PhD بعد از آزمون جامع

·         دانشجويان مقطع تخصصي باليني (دستياري) بعد از قبولي در دومين آزمون ارتقاء

5.       مدارك قابل ارائه:

·         دانشجويان در همان دوره و مقطعي كه در حال تحصيل مي‌باشند.

6.       هر يك از فرمها، پس از تكميل بايد توسط معاونت ذيربط و يا بالاترين مقام حوزه مربوطه تأييد شود.

7.       ستاد شاهد و ايثارگر دانشگاه موظف است مدارك را بر اساس دستورالعمل ارسالي بررسي و پس از حصول اطمينان از صحت و تأييد آنها كتباً به اداره كل امور دانشجويان شاهد و ايثارگر وزارت بهداشت ارسال نمايد.

ب) نحوه امتياز دهي:

نمره امتياز كل 100 مي‌باشد كه به شرح ذيل محاسبه مي‌شود:

 

افراد مشمول

 

امتيازات

دانشجويان مقطع كارشناسي،

دكتراي حرفه‌اي،

تخصص باليني

دانشجويان مقطع PhD،
و  كارشناسي ارشد

مديران/دبيران ستاد

ايثارگري (فرم 1)

5% (حداكثر 5 امتياز)

5 % (حداكثر 5 امتياز)

5 % (حداكثر 5 امتياز)

آموزشي (فرم 2)

50% (حداكثر 50 امتياز)

40% (حداكثر 40 امتياز)

25% (حداكثر 25 امتياز)

پژوهشي (فرم 3)

25% (حداكثر 25 امتياز)

35% (حداكثر 35 امتياز)

10% (حداكثر 10 امتياز)

فرهنگي (فرم 4)

20% (حداكثر 20 امتياز)

20% (حداكثر 20 امتياز)

20% (حداكثر 20 امتياز)

عملكرد و اجرايي (فرم 5)

-

-

40% (حداكثر 40 امتياز)

جمع كل

100% (100)

100% (100)

100% (100)

 

مهم: دانشجويان شاهد و ايثارگر كه بعنوان برتر علمي معرفي مي­شوند حتما مي­بايست در بخش آموزشي يا پژوهشي يكي از بالاترين امتيازها را كسب نموده باشند. در غير اينصورت حائز شرايط معرفي نخواهند بود.

 

 

 

 

 


فرم  (1) - وضعيت ايثارگري

دانشگاه/دانشكده علوم پزشكي:                                            نام و نام خانوادگي:                                                   رشته:

شاخص

امتياز

امتياز كسب شده

توضيحات

وضعيت ايثارگري

همسر و فرزند شهيد، مفقودالاثر،

جانباز 70% به بالا، آزاده با بيش از 2 سال اسارت

4

 

 

جانباز 50 تا 69%، همسر و فرزند جانباز 70% به بالا،  آزاده كمتر از 2 سال اسارت،

3

 

 

همسر و فرزند جانباز 50%تا 69%، همسر و فرزند آزاده

2

 

 

جانباز 25 تا 49% و همسر و فرزند آنان

1

 

 

رزمنده با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه

1

 

 سقف امتياز 3

 (حداكثر 5 امتياز)

 

 


 

 

 

 

 

 فرم (2-1) آموزشي دانشجويان : مقطع كارشناسي

دانشگاه/دانشكده علوم پزشكي:                                            نام و نام خانوادگي:                                                   رشته:

شاخص

امتياز

امتياز كسب شده

توضيحات

معدل كل در مقطع فعلي

20-19

15

 

 

19-18

12

 

 

18-17

10

 

 

كسب عنوان دانشجوي نمونه

كشوري

10

 

 

دانشگاهي

5

 

 

برگزيده المپيادهاي علمي ملي

(به ازاي هر مورد)

رتبه 1

2

 

حداكثر 6 امتياز

رتبه 2

1

 

حداكثر3 امتياز

رتبه 3

5/0

 

حداكثر5/1 امتياز

برگزيده المپيادهاي علمي بين المللي

(به ازاي هر مورد)

رتبه 1

3

 

حداكثر 9 امتياز

رتبه 2

2

 

حداكثر6 امتياز

رتبه 3

1

 

حداكثر 3 امتياز

كسب رتبه در المپيادها و جشنواره هاي آموزشي منطقه‌اي/دانشگاهي (به ازاي هر برنامه)

2

 

حداكثر 6 امتياز

همكاري با ستاد شاهد و ايثارگر دانشگاه

هميار دانشجو (به ازاي هر دانشجو)

1

 

حداكثر 4 امتياز

افزايش حداقل يك نمره معدل دانشجوي مورد همياري

 (به ازاي هر دانشجو)

1

 

حداكثر 4 امتياز

كمك به عوامل اجرايي ستاد شاهد و ايثارگر در برگزاري كارگاهها و جلسات آموزشي (به ازاي هر برنامه)

1

 

حداكثر 4 امتياز

 (حداكثر 50 امتياز)

 

 

*تمامي موارد با ارائه گواهي معتبر قابل بررسي مي‌باشد.

 


 

 

 

 

فرم (2-2) آموزشي دانشجويان : مقطع دكتراي حرفه‌اي (پزشكي/دندانپزشكي/داروسازي)

دانشگاه/دانشكده علوم پزشكي:                                            نام و نام خانوادگي:                                                   رشته:

شاخص

امتياز

امتياز كسب شده

توضيحات

معدل كل در مقطع فعلي

20-19

6

 

 

19-18

4

 

 

18-17

3

 

 

آزمون علوم‌پايه

(پزشكي/دندانپزشكي/داروسازي)

نمره آزمون علوم‌پايه

150  و بالاتر

3

 

 

130  الي 150

2

 

 

رتبه كشوري

آزمون علوم پايه

رتبه 1

5

 

 

رتبه 2

4

 

 

رتبه 3

2

 

 

آزمون پيش‌كارورزي (پزشكي)

نمره آزمون پيش‌كارورزي

150  و بالاتر

3

 

 

130  الي 150

2

 

 

رتبه كشوري

آزمون پيش‌كارورزي

رتبه 1

5

 

 

رتبه 2

4

 

 

رتبه 3

2

 

 

كسب عنوان دانشجوي نمونه

كشوري

3

 

 

دانشگاهي

2

 

 

برگزيده المپيادهاي علمي ملي

(به ازاي هر مورد)

رتبه 1

2

 

حداكثر 6 امتياز

رتبه 2

1

 

حداكثر3 امتياز

رتبه 3

5/0

 

حداكثر5/1 امتياز

برگزيده المپيادهاي علمي بين المللي

(به ازاي هر مورد)

رتبه 1

3

 

حداكثر 9 امتياز

رتبه 2

2

 

حداكثر6 امتياز

رتبه 3

1

 

حداكثر 3 امتياز

كسب رتبه در المپيادها و جشنواره هاي آموزشي منطقه‌اي/دانشگاهي (به ازاي هر برنامه)

2

 

حداكثر 6 امتياز

همكاري با ستاد شاهد و ايثارگر دانشگاه

هميار دانشجو (به ازاي هر دانشجو)

1

 

حداكثر 4 امتياز

افزايش حداقل يك نمره معدل دانشجوي مورد همياري

 (به ازاي هر دانشجو)

1

 

حداكثر 4 امتياز

كمك به عوامل اجرايي ستاد شاهد و ايثارگر در برگزاري كارگاهها و جلسات آموزشي (به ازاي هر برنامه)

1

 

حداكثر 4 امتياز

 (حداكثر 50 امتياز)

 

 

*تمامي موارد با ارائه گواهي معتبر قابل بررسي مي‌باشد.


 

 

 

 

 
فرم (2-4) آموزشي دانشجويان : مقطع كارشناسي ارشد

دانشگاه/دانشكده علوم پزشكي:                                            نام و نام خانوادگي:                                                   رشته:

شاخص

امتياز

امتياز كسب شده

توضيحات

معدل كل مقطع قبلي دانشگاهي (كارشناسي)

20-19

3

 

 

19-18

2

 

 

18-17

1

 

 

رتبه كشوري ورودي به مقطع ارشد

رتبه 1

3

 

 

رتبه 2

2

 

 

رتبه 3

1

 

 

معدل كل در مقطع فعلي

20-19

3

 

 

19-18

2

 

 

18-17

1

 

 

كسب عنوان دانشجوي نمونه

كشوري

4

 

 

دانشگاهي

2

 

 

برگزيده المپيادهاي علمي ملي

(به ازاي هر مورد)

رتبه 1

3

 

حداكثر 9 امتياز

رتبه 2

2

 

حداكثر6 امتياز

رتبه 3

1

 

حداكثر3 امتياز

برگزيده المپيادهاي علمي بين المللي

(به ازاي هر مورد)

رتبه 1

4

 

حداكثر 12 امتياز

رتبه 2

3

 

حداكثر9 امتياز

رتبه 3

2

 

حداكثر 6 امتياز

كسب رتبه در المپيادها و جشنواره هاي آموزشي منطقه‌اي/دانشگاهي

1

 

حداكثر 3امتياز

همكاري با ستاد شاهد و ايثارگر دانشگاه

هميار دانشجو (به ازاي هر دانشجو)

1

 

حداكثر 3 امتياز

افزايش حداقل يك نمره معدل دانشجوي مورد همياري

(به ازاي هر دانشجو)

1

 

حداكثر 4 امتياز

كمك به عوامل اجرايي ستاد شاهد و ايثارگر در برگزاري كارگاهها و جلسات آموزشي (به ازاي هر برنامه)

1

 

حداكثر 4 امتياز

 (حداكثر 40 امتياز)

 

 

*تمامي موارد با ارائه گواهي معتبر قابل بررسي مي‌باشد.

 


 

 

 

 

 فرم (3-1) پژوهشي دانشجويان مقطع كارشناسي، دكتراي حرفه‌اي، تخصص باليني (دستياري)

دانشگاه/دانشكده علوم پزشكي:                                            نام و نام خانوادگي:                                                   رشته:

شاخص

امتياز

امتياز كسب شده

توضيحات

مقالات چاپ شده در مجلات علمي پژوهشي  معتبر (به ازاي هر مورد)

مقاله ISI

نفر اول يا نويسنده مسئول

1

 

حداكثر 2 امتياز

ساير

5/0

 

حداكثر 1 امتياز

مقاله غير ISI 

نفر اول يا نويسنده مسئول

5/0

 

حداكثر 1 امتياز

ساير

25/0

 

حداكثر 5/0 امتياز

مقاله ارايه شده در همايش داخلي و خارجي: سخنراني و پوستر

نفر اول يا نويسنده مسئول

1

 

حداكثر 2 امتياز

ساير

5/0

 

حداكثر 1 امتياز

كتب چاپ شده

(به ازاي هر مورد)

تأليف

نفر اصلي/مسئول/اول

2

 

حداكثر 4 امتياز

ساير

1

 

حداكثر 2 امتياز

هر ترجمه و گردآوري

نفر اصلي/مسئول/اول

1

 

حداكثر 2  امتياز

ساير

5/0

 

حداكثر 1 امتياز

طرح تحقيقاتي

مصوب (به ازاي هر مورد)

مجري

1

 

حداكثر2 امتياز

همكار

25/0

 

حداكثر 5/0 امتياز

اختراع و ابداع

ثبت شده  (به ازاي هر مورد)

نفر اصلي

1

 

حداكثر 2 امتياز

نفر دوم و يا همكار

5/0

 

حداكثر 1 امتياز

برگزيده جشنواره هاي پژوهشي ملي (به ازاي هر مورد)

رتبه 1

1

 

حداكثر 2 امتياز

رتبه 2

5/0

 

حداكثر1 امتياز

رتبه 3

25/0

 

حداكثر 5/0 امتياز

برگزيده جشنواره هاي پژوهشي بين‌المللي (به ازاي هر مورد)

رتبه 1

2

 

حداكثر 4 امتياز

رتبه 2

1

 

حداكثر 2 امتياز

رتبه 3

5/0

 

حداكثر 1 امتياز

كسب رتبه در المپيادها و جشنواره هاي پژوهشي منطقه‌اي/دانشگاهي

1

 

حداكثر 2 امتياز

همكاري با ستاد شاهد و ايثارگر در برگزاري جلسات و كارگاههاي پژوهشي

2

 

 

 (حداكثر 25  امتياز)

 

 

*تمامي موارد با ارائه گواهي معتبر قابل بررسي مي‌باشد.

 

 

 فرم (3-2) پژوهشي دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد، PhD

دانشگاه/دانشكده علوم پزشكي:                                            نام و نام خانوادگي:                                                   رشته:

شاخص

امتياز

امتياز كسب شده

توضيحات

مقالات چاپ شده در مجلات علمي پژوهشي  معتبر (به ازاي هر مورد)

مقاله ISI

نفر اول يا نويسنده مسئول

2

 

حداكثر 6 امتياز

ساير

1

 

حداكثر 2  امتياز

مقاله غير ISI 

نفر اول يا نويسنده مسئول

1

 

حداكثر 2 امتياز

ساير

5/0

 

حداكثر 1 امتياز

مقاله ارايه شده در

همايش داخلي و خارجي: سخنراني و پوستر

نفر اول يا نويسنده مسئول

1

 

حداكثر 2 امتياز

ساير

5/0

 

حداكثر 1 امتياز

كتب چاپ شده (به ازاي هر مورد)

تأليف

نفر اصلي/مسئول/اول

3

 

حداكثر 6 امتياز

ساير

1

 

حداكثر 2 امتياز

ترجمه و گردآوري

نفر اصلي/مسئول/اول

2

 

حداكثر 4  امتياز

ساير

1

 

حداكثر 2 امتياز

طرح تحقيقاتي  مصوب

(به ازاي هر مورد)

مجري

1

 

حداكثر2 امتياز

همكار

5/0

 

حداكثر 1 امتياز

اختراع و ابداع  ثبت شده

(به ازاي هر مورد)

نفر اصلي

2

 

حداكثر 4 امتياز

نفر دوم و يا همكار

1

 

حداكثر 2 امتياز

برگزيده جشنواره هاي پژوهشي ملي

(به ازاي هر مورد)

رتبه 1

1

 

حداكثر 2 امتياز

رتبه 2

5/0

 

حداكثر1 امتياز

رتبه 3

25/0

 

حداكثر 5/0 امتياز

برگزيده جشنواره هاي پژوهشي بين‌المللي (به ازاي هر مورد)

رتبه 1

2

 

حداكثر 4 امتياز

رتبه 2

1

 

حداكثر 2 امتياز

رتبه 3

5/0

 

حداكثر 1 امتياز

كسب رتبه در المپيادها و جشنواره هاي پژوهشي منطقه‌اي/دانشگاهي

1

 

حداكثر 2 امتياز

همكاري با ستاد شاهد و ايثارگر در برگزاري جلسات و كارگاههاي پژوهشي

1

 

 

 (حداكثر 35 امتياز)

 

 

*تمامي موارد با ارائه گواهي معتبر قابل بررسي مي‌باشد.

 

 

 

 


فرم (4-1) فرهنگي دانشجويان: تمامي مقاطع تحصيلي

دانشگاه/دانشكده علوم پزشكي:                                            نام و نام خانوادگي:                                                   رشته:

شاخص

امتياز

امتياز كسب شده

توضيحات

كسب مقام در مسابقات قرآن و نهج البلاغه ( بازاي هر مورد)

كشوري

2

 

حداكثر 6 امتياز

منطقه اي/استاني

1

 

حداكثر 3 امتياز

دانشگاهي

5/0

 

حداكثر 2 امتياز

كسب مقام در مسابقات ورزشي

 

كشوري

2

 

 

منطقه اي/استاني

1

 

 

دانشگاهي

5/0

 

 

كسب مقام در مسابقات هنري

 

كشوري

2

 

 

منطقه اي/استاني

1

 

 

دانشگاهي

5/0

 

 

مشاركت در انجام طرح‌ها و برگزاري برنامه‌هاي فرهنگي

كشوري

3

 

 

منطقه اي/استاني

2

 

 

دانشگاهي

1

 

 

كسب عنوان مربيگري يا داوري

 

كشوري

3

 

 

منطقه اي/استاني

2

 

 

دانشگاهي

1

 

 

شركت  در برنامه‌ها و جشنواره‌هاي فرهنگي بعنوان ارائه دهنده يك كار فرهنگي

كشوري

3

 

 

منطقه اي/استاني

2

 

 

دانشگاهي

1

 

 

عضويت بسيج

عضو فعال

1

 

 

عضو عادي

5/0

 

 

مشاركت در فعاليت هاي بسيج

25/0

 

 

 (حداكثر 20  امتياز)

 

 

*تمامي موارد با ارائه گواهي معتبر قابل بررسي مي‌باشد.

 

تاریخ به روز رسانی: 1395/07/25
تعداد بازدید: 71
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
آدرس : شهركرد،
كدپستي : 8815713471 تلفن
تاریخ بروز رسانی 1397/12/04
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
Powered by DorsaPortal