واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان کاشانی
۱۳۹۷ سه شنبه ۲۴ مهر
سال 1396

 

صورتجلسه مورخ96/1/19

شوراي پژوهشي بيمارستان آيت الله كاشاني

با نام و ياد خداوند متعال پنجاه و ششمين جلسه شوراي پژوهشي مركز آموزشي درماني آيت الله كاشاني مورخ96/1/19 راس ساعت 8 صبح با حضور اعضاي محترم شورا در محل سالن معاونت پژوهشي بيمارستان هاجر تشكيل گرديد و پس از بحث و تبادل نظر اعضا تصميمات ذيل اتخاذ گرديد:

 

1-پروپوزال پايان نامه خانم سارا شهبازي عضو محترم هيئت علمي گروه پرستاري با عنوان " بررسي مقايسه اي تأثير دو سطح مختلف فشار در سيستم ساكشن بسته بر مقدار خروج ترشحات تراكئوبرونشيال در بيماران بستري در بخش هاي مراقبت ويژه بيمارستان الزهرا اصفهان - 1396   " درجلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و مقرر گرديد مكان انجام پژوهش دربيمارستان هاي شهركرد باشد و عوامل مخدوش كننده طرح حذف گردد.


2-پروپوزال پايان نامه خانم پرتو هلالي دانشجوي پزشكي مقطع عمومي با عنوان " مقايسه ارزش تشخيصي سه اندكس سونوگرافي داپلر و سونوگرافي روتين بارداري در شناسايي زودرس تاخير رشد داخل رحمي(IUGR)در مراجعه كنندگان به مراكز اموزشي درماني شهركرد" و راهنمايي جناب آقاي دكتر دياني با حضور دانشجو درجلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و به تصويب رسيد. داوران طرح جناب آقاي دكتر ميرفندرسكي و سركار خانم دكتر جعفرزاده مي باشند و جناب آقاي دكتر ميرفندرسكي به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند

 

3-پروپوزال پايان نامه خانم شهرزاد خزايي دانشجوي پزشكي مقطع عمومي با عنوان "بررسي اثر ايمي‌پرامين بر سرفه، گلودرد و لارنگواسپاسم بيماران تحت عمل جراحي با بي‌هوشي عمومي و لوله گذاري تراشه " و راهنمايي جناب آقاي دكتر عابدين زاده با حضور دانشجو درجلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و منوط به انجام اصلاحات ذيل به تصويب رسيد. داوران طرح جناب آقاي دكتر پوريامفرد و جناب آقاي دكتر نيكفرجام مي باشند و جناب آقاي دكتر پوريامفرد به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند

الف:روش اجرا به طور دقيق نوشته شود( دوز ايمي پرامين دقيق نوشته شود)

ب:جدول متغيرها اصلاح گردد

 
 
 
 

صورتجلسه مورخ96/2/23

شوراي پژوهشي بيمارستان آيت الله كاشاني

با نام و ياد خداوند متعال پنجاه و ششمين جلسه شوراي پژوهشي مركز آموزشي درماني آيت الله كاشاني مورخ23/2/96 راس ساعت 8 صبح با حضور اعضاي محترم شورا در محل سالن معاونت پژوهشي بيمارستان هاجر تشكيل گرديد و پس از بحث و تبادل نظر اعضا تصميمات ذيل اتخاذ گرديد:

 

1-پروپوزال پايان نامه خانم فريماه عابديني دانشجوي پزشكي مقطع عمومي به دليل عدم حضور دانشجو و استاد راهنما در جلسه بررسي پروپوزال، به جلسه بعدي شورا موكول گرديد.

 

2-پروپوزال پايان نامه خانم سپيده صفدريان دانشجوي پزشكي مقطع عمومي با عنوان " بررسي ميزان سطح بهبودي بيماران تروماي نخاعي بر اساس مشخصات جمعيت شناسي در بيمارستان آيت الله كاشاني شهركرد در سال 1395-1396 " و راهنمايي جناب آقاي دكتر دياني با حضور دانشجو درجلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و منوط به انجام اصلاحات ذيل به تصويب رسيد. داوران طرح جناب آقاي دكتر اثني عشري وآقاي دكتر احمدي مي باشند و جناب آقاي دكتراثني عشري به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند

الف: روش اجراي مطالعه دقيق نوشته شود

ب:مقدمه كامل شود

ج:هدف اصلي و اهداف فرعي اصلاح شوند

د: در جدول متغيرها، متغيرهاي نوع و نتيجه درمان بازنگري گردد.

3-پروپوزال پايان نامه آقاي ايمان حيدريان دانشجوي پزشكي مقطع عمومي با عنوان " بررسي تأثير مداخلات جراحي پروستات بر نسبت Free PSA به Total PSA " و راهنمايي جناب آقاي دكتر رجايي با حضور دانشجو درجلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و به تصويب رسيد. داوران طرح جناب آقاي دكتر علي بيگي و جناب آقاي دكتر شيراني مي باشند و جناب آقاي دكتر شيراني به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند

حاضرين در جلسه: آقاي دكتر اخلاقي، آقاي دكتر رجايي، آقاي دكتر حسن پور، آقاي دكتر موذني، آقاي دكتر اماني، خانم دكتر جيواد

 
 


صورتجلسه مورخ96/4/10

شوراي پژوهشي بيمارستان آيت الله كاشاني

با نام و ياد خداوند متعال پنجاه و ششمين جلسه شوراي پژوهشي مركز آموزشي درماني آيت الله كاشاني مورخ96/4/10 راس ساعت 8 صبح با حضور اعضاي محترم شورا در محل سالن معاونت پژوهشي بيمارستان هاجر تشكيل گرديد و پس از بحث و تبادل نظر اعضا تصميمات ذيل اتخاذ گرديد:

1-پروپوزال پايان نامه خانم فريماه عابديني دانشجوي پزشكي مقطع عمومي با عنوان " بررسي تاثير استفاده از ساكشن در انتهاي عمل كوله سيستكتومي لاپاروسكوپي براي تخليه كامل گازهاي تلقيح شده به داخل شكم در كاهش عوارض بعد از عمل" و راهنمايي جناب آقاي دكتر كريمي با حضور دانشجو درجلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و منوط به انجام اصلاحات ذيل به تصويب رسيد. . داوران طرح جناب آقاي دكتر رحيمي و جناب آقاي دكترپوريا مفرد مي باشند و جناب آقاي دكترپوريامفرد به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند

الف:در روش اجرا گروهها همسان سازي شوند

ب: نوع مطالعه اصلاح شود

ج:روش اجراي مطالعه اصلاح شود

د:بررسي متون ضعيف و غير مرتبط است

ه:هزينه هاي طرح اصلاح گردد

ن:نقش دانشجو در انجام مطالعه پررنگ تر شود

ي: ميزان مسكن و ضدتهوع دريافتي توسط بيمار مشخص شود

و:از معيار VAS جهت بررسي تهوع و استفراغ استفاده شود

2-پروپوزال پايان نامه خانم ساناز فصيحي دانشجوي پزشكي مقطع عمومي با عنوان " بررسي اثر مصرف آب آشاميدني قليايي برميزان تراكم استخوان زنان يائسه مستعد استئوپروز " و راهنمايي جناب آقاي دكتر دهقان با حضور دانشجو درجلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و منوط به انجام اصلاحات ذيل به تصويب رسيد. داوران طرح جناب آقاي دكتر محمدي و خانم دكتر ميرج مي باشند و جناب آقاي دكترمحمدي به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند

الف: اشكالات نوشتاري اصلاح شوند

ب:تعريف دقيقي از آب قليايي در روش اجرا آورده شودو مشخص شود ميزان PH اين آب چقدر است؟و تركيبات اين آب چيست؟ چگونه متوجه مي شويد كه بيمار آب را مصرف كرده است

ج:نقش دانشجو در انجام مطالعه مشخص شود

د: مراحل انجام روش كار به ترتيب آورده شود ودرخصوص استيك آلكالين در روش اجرا توضيح داده شود

و:.مراحل انجام كار به ترتيب آورده شود

ه:بررسي متون در خصوص تاثير آب قليايي بر استخوان آورده شود

3-پروپوزال پايان نامه آقاي محمد معيني رزيدنت جراحي عمومي با عنوان "   بررسي ماكروسكوپيك و هيستوپاتولوژيك اثر عصاره هيدروالكلي سياه دانه (Nigella sativa L.) بر چسبندگي داخل شكمي متعاقب لاپاراتومي در موش صحرايي" و راهنمايي جناب آقاي دكتركريمي با حضور دانشجو درجلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و منوط به انجام اصلاحات ذيل به تصويب رسيد. داوران طرح جناب آقاي دكتر علوي و جناب آقاي دكتر موذني مي باشند ،آقاي دكتر موذني به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند

الف:پرسشنامه و فرمول حجم نمونه ضميمه طرح گردد

ب:هزينه پاتولوژي به طرح اضافه گردد

ج:رفرنس ها قديمي هستند رفرنس جديد اضافه گردد.

د:نوع مطالعه اصلاح شود

 

حاضرين در جلسه: آقاي دكتر اخلاقي، آقاي دكتر رجايي، آقاي دكتر حسن پور، آقاي دكتر موذني، آقاي دكتر اماني، آقاي دهقان، خانم دكتر جيواد

 

 

بسمه تعالي

صورتجلسه مورخ96/4/24

شوراي پژوهشي بيمارستان آيت الله كاشاني

با نام و ياد خداوند متعال پنجاه و هشتمين جلسه شوراي پژوهشي مركز آموزشي درماني آيت الله كاشاني مورخ24/4/96 راس ساعت 8 صبح با حضور اعضاي محترم شورا در محل سالن معاونت پژوهشي بيمارستان هاجر تشكيل گرديد و پس از بحث و تبادل نظر اعضا تصميمات ذيل اتخاذ گرديد:

1-پروپوزال پايان نامه خانم ساناز فصيحي دانشجوي پزشكي مقطع عمومي با عنوان " بررسي اثر مصرف آب آشاميدني قليايي برميزان تراكم استخوان زنان يائسه مستعد استئوپروز " و راهنمايي جناب آقاي دكتر دهقان با حضور دانشجو مجددا درجلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و منوط به انجام اصلاحات ذيل به تصويب رسيد. داوران طرح جناب آقاي دكتر محمدي و خانم دكتر ميرج
مي باشند و جناب آقاي دكترمحمدي به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند

الف: PH آب قبل و بعد از قليايي شدن توسط استيك آلكالين اندازه گيري شود.

ب:گروهها از لحاظ PH آب مصرفي همسان سازي شوند.

2-پروپوزال پايان نامه خانم پريسا دهقان دانشجوي پزشكي مقطع عمومي با عنوان " بررسي ساب تايپهاي پوليوما ويروس BK در بيماران پيوند كليوي مراجعه كننده به بيمارستان كاشاني شهركرد " و راهنمايي جناب آقاي دكتر شيراني با حضور دانشجو درجلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و به تصويب رسيد. داوران طرح جناب آقاي دكترزمانزاد و آقاي دكتر رجايي مي باشند و جناب آقاي دكتر رجايي به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی: 1396/04/26
تعداد بازدید: 264
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
آدرس : شهركرد ،خيابان پرستار ، بيمارستان آيت الله كاشاني
كدپستي : 8816758915      تلفن :32264851-038
دور نگار :  -038
kashanipajoohesh@skums.ac.ir
تاریخ بروز رسانی 1397/07/24
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
Powered by DorsaPortal