معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۳۹۷ دوشنبه ۱۹ آذر
پيام معاونت

 به نام خدا                    

با توكل بر خداوند متعال و استعانت از ائمه اطهار، اميد است معاونت اجتماعي بتواندبا همكاري، همدلي، مشاركت و تلاش بيش از پيشهمهاعضاي محترم هيات علمي و هيات رئيسه محترم دانشگاهبعنوان پيشران و سرمايه مهم دانشگاه،كاركنان گراميبعنوان استوانه ها، نيروي قدرتمند، زحمتكش، فعال، كارامد و دلسوز سازمانودانشجويان عزيزبعنوان محرك و قشر فرهيخته جامعه و آينده ساز مملكتومردم نجيب استانبعنوان ولي نعمتان ما، مسئوليتو شرح وظايف خويشكه يكامانتاست را به نحو احسن به سرانجام برساند ودانشگاه علوم پزشكي شهركرد به عنوان متولي سلامتدر حوزه هاي بهداشت، درمان، آموزش و پژوهش دراستان چهارمحال و بختياري همچنان قله هاي موفقيت را يكي پس از ديگري طي و راهبرد اجتماعي شدن سلامت و ادغام آن در نظام سلامت را پياده نمايد.

معاونت اجتماعي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان چهارمحال و بختياري در راستاي سياست هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به منظور استفاده از ظرفيت عظيم مشاركت عمومي در تأمين سلامت و در جهت تحقق بند هاي 1، 2 و به ويژه بند 11 سياست هاي كلي «سلامت» ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري موضوع افزايش آگاهي، مسئوليت پذيري، توانمندي و مشاركت ساختارمند و فعالانه فرد، خانواده و جامعه در تأمين، حفظ و ارتقاء سلامت با استفاده از ظرفيت نهادها، سازمانهاي فرهنگي، آموزشي و رسانه اي كشور و دستور مقام محترم وزارت و معاون اجتماعي وزير تشكيل گرديد. بر اساس ابلاغ صادره از طرف رياست محترم دانشگاه، ان شاالله در مديريت، برنامه ريزي، سازماندهي و حركت هماهنگ بخشهاي مختلف معاونت اجتماعي دانشگاه  و اجتماعي شدن سلامت موارد زير مد نظر اينجانب و همكاران ارجمند است :

1) توجه به اهميت سازماني دانشگاه و ادغام اجتماعي شدن سلامت در نظام سلامت

در چند جمله اهميت نظام سلامت، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات آن قابل توجه است. سلامتي نعمت بزرگ الهي  و يك ارزش والا است. انسان سالم محور توسعه پايدار است. نجات جان يك نفر نجات جامعه است. علم و پژوهش مهمترين سرمايه هر مملكت است و علوم پزشكي از جمله مهمترين و كاربردي ترين علوم روز است. ترغيب و گسترش علم و دانش موجب شكوفايي و پيشرفت جامعه مي شود.  به طور خلاصه جملات پيشگفت،  دانشگاه علوم پزشكي شهركرد و اهميت خدمات آن را توصيف مي نمايد. بنابراين خداوند را شاكريم كه بعنوان خدمتگزار سلامت مردم و به ويژه در حوزه سلامت اجتماعي در استان چهارمحال و بختياري و ايران اسلامي ايفاي نقش مي كنيم. با تعريف سلامت احتماعي كه مورد توافق قرار گرفته، و از حدود 40 سال پيش مسبوق به سابقه و در ايران مغفول يا كمرنگ مانده است، مي توانيم زبان و فهم مشترك درباره اين مقوله ارزشمند ايجاد كنيم و طبيعتا قلمرو اين حوزه در تعريف آن نهان و آشكار است. سلامت اجتماعي يك بعد از سلامتي است در كنار  بعد هاي جسمي، روحي و رواني و معنوي. حدود 75 تا 80% تعيين كننده هاي سلامتي، اجتماعي است. از جمله تعامل و روابط با ديگران (فردي يا گروهي، خانوادگي و جامعه)، نشاط و سرمايه اجتماعي، صله ارحام، ارتباط صادقانه، مسئوليت در قبال جامعه و توسعه، رضايت و شادكامي، مددكاري اجتماعي، نوع سكونت، مسكن و سبك زندگي، امنيت غذايي، بيمه و حمايت هاي اجتماعي و همكاري بين بخشي، پاسخگويي اجتماعي، توانمندسازي مردم، سواد سلامت، مشاركت مردم و سازمان هاي مردم نهاد (سمن)، فرهنگ و ارزشها، آسيب هاي اجتماعي، نابرابري و بي عدالتي در سلامت.  لذا بدون توجه به مولفه هاي اجتماعي تعيين كننده سلامتي، توزيع عادلانه و برابر شاخص هاي عدالت در سلامت امكان پذير نيست. بنابراين پيش نياز گذر به سمت توزيع عادلانه سلامت توجه به تعيين كننده هاي اجتماعي سلامت ادغام راهبرد اجتماعي شدن در نظام سلامت است.

2) توجه به ساختار  معاونت اجتماعي دانشگاه  و استفاده از ظرفيت هاي موجود نظام شبكه بهداشت و درمان استان

معاونت اجتماعي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد متولي سلامت اجتماعي و اجتماعي شدن سلامت و مديريت مشاركت هاي مردمي (اداره سازمان هاي مردم نهاد سلامت، اداره امور خيرين و موسسات خيريه سلامت) ، مولفه هاي اجتماعي(اداره همكاري هاي بين بخشي و توسعه پايدار، اداره تامين و ارتقاي سلامت اجتماعي، اداره عوامل اجتماعي)،  مديريت آموزش و ارتقاي سلامت جامعه، مديريت مددكاري اجتماعي در بيمارستان ها و واحدهاي تابعه دانشگاه، دبيرخانه كارگروه سلامت و امنيت غذايي استان (مركز اسناد راهبردي سلامت، كميته پيام گزاران و مشاوران سلامت، كميته پيام رسانان سلامت، كميته ديده باني سلامت، كميته پيوست سلامت، انديشگاه سلامت، خانه مشاركت مردم در سلامت، شوراهاي سلامت بخش و شهرستان و استان، مجامع سلامت در شهرستان ها و استان و كانون هاي سلامت محلات)  و  دبيرخانه پيشگيري آسيب هاي اجتماعي  و اعتياد است. اولين وظيفه مهم ما در حوزه معاونت اجتماعي تعيين وضعيت موجود و بازنگري در تشكيلات و ايجاد ساختار سازماني متناسب با كاركردها و انتظارات از اين حوزه و سرو سامان دادن به زيرساختها است. زيرا زيرساختهاي موجود ضعيف و تقريبا هيچ است. بنابراين براي ادغام اجتماعي شدن سلامت استفاده از ظرفيت هاي موجود در نظام شبكه بهداشت و درمان استان يك اصل اجتماعي شدن سلامت و يك نياز اساسي است كه بايستي با مشاركت و همكاري درون بخشي همه اجزاي نظام سلامت، ادغام و اجراي فعاليتهاي راهبرد اجتماعي شدن سلامت در دانشگاه تحقق يابد.

3) اولويت بندي مسائل پيش رو و استفاده از خرد جمعي

تشكيل منظم و ساختارمند ستاد راهبردي اجتماعي شدن سلامت متشكل از معاونين محترم دانشگاه، شوراي اجتماعي معاونت، شوراهاي مشورتي و شوراي سلامت و امنيت غذايي استان، شوراها و كارگروه هاي تخصصي و فرعي ديگر و توجه به ارتقاي شاخصهاي چندگانه سلامت در استان و ايجاد همكاري و هماهنگي درون و برون بخشي و جلب مشاركت همگان در اجتماعي شدن سلامت و از جمله  راه اندازي كانون هاي سلامت محله و مورد توجه قرار دادن شاخصهاي مهم و مرتبط از جمله : 

عدالت در سلامت، كاهش آسيب هاي اجتماعي، افزايش آگاهي، مسئوليت پذيري و پاسخگويي اجتماعي، افزايش مشاركت ساختارمند مردم در فرايندهاي تامين، حفظ و ارتقاي سلامت، افزايش سواد سلامت جامعه، كاهش نسبي بار عوامل خطر بيماريهاي غيرواگير، افزايش سرمايه اجتماعي و فرهنگي جامعه، حفاظت مالي و كاهش پرداخت مستقيم از جيب مردم، كاهش هزينه هاي كمرشكن درماني، نظام سلامت پاسخگو، كمك به دسترسي همگان به خدمات و فراورده هاي دارويي و  سلامت با كيفيت و ايمن بر اساس سطح بندي خدمات و نظام ارجاع، رضايتمندي مردم، پرسنل، اساتيد و دانشجويان، كمك به بهبود فرايندها و پيامدهاي بيماران اورژانسي و فوريتها، سرپايي و بستري، توجه به فرايندهاي بيماران خاص و صعب العلاج و ناباروري در جامعه، حمايت از ماندگاري پزشكان در نقاط دوردست و محروم استان، افزايش تخت هاي بستري و  كمك به كيفيت هتلينگ بيمارستانها و ارتقاء فرايندهاي تشخيصي و جلوگيري از مهاجرت بيماران استان به استانهاي همجوار.

4) جلب مشاركت و اعتماد ذينفعان و همكاري بين بخشي و توجه به عدم قطعيت ها و آينده هاي محتمل

مشاركت در سلامت فاكتور مهم و از جمله فلسفه تشكيل معاونت اجتماعي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد است. فراهم نمودن زمينه جلب مشاركت مردم و اعتماد خيرين سلامت، سازمان هاي مردم نهاد، بيمه ها، نظام پزشكي، سازمانها و ارگانهاي برون بخشي، فرابخشي و بخش خصوصي مرتبط با سلامت و توجه به امور مشاركتهاي مردمي، خانه مشاركت شهرستانها و تعيين كننده هاي اجتماعي سلامت از جمله فاكتورهاي مهم در اجتماعي شدن سلامت است. در تاريخچه سلامت اجتماعي، موج اول فعاليت هاي بين بخشي و مراقبت هاي اوليه بهداشتي در سال 1978 ميلادي در اعلاميه آلما آتي، موج دوم در ارتقاي سلامت و سياستگزاري عمومي سلامت در سال 1988 ميلادي و موج سوم يعني سلامت در تمام سياست ها در سال 2006  مشهود است. بنابراين مشاركت مردم يك قطعه تعيين كننده در پازل سلامت است و در قرن جاري با توجه به عدم قطعيت ها و پيش بيني آينده هاي محتمل و امادگي براي رويارويي با انها در سياستگزاري هاي سلامت، نقش مهم و تعيين كننده اي دارد و دولت سلامت و سلامت در سال 2020 يك مساله كليدي در سياستگزاري ها قلمداد مي شود.

5) تشكيل و استقرار و توانمندسازي كانون هاي سلامت محله، روستا، شهر و بخش و منطقه و مجمع سلامت شهرستان و استان با همكاري حوزه معاونت بهداشتي دانشگاه و فرمانداري ها و استانداري چهارمحال و بختياري در راستاي اجتماعي شدن سلامت و كار با مردم و نه برمردم و توانمندسازي مردم براي فهرست كردن نيازها، اولويت بندي و كمك به حل مشكلات و رفع نيازها يك اقدام جدي و نمونه عيني اجتماعي شدن سلامت است.

6) توجه ويژه به شفافيت در پاسخگويي اجتماعي در دانشگاه و ساير دستگاه هاي همكار در تامين سلامت مردم

7) توجه به نظارت درون و برون بخشي، خروجي ها و نتايج ارزيابي ها و اعتبار بخشي ها و بهبود فرايندهاي حوزه معاونت اجتماعي و ميز خدمت و تكريم و احترام ارباب رجوع

8) در دستور كار قراردادن پروژه هاي ناتمام و مورد نياز دانشگاه و تلاش جدي و جهادي براي سرو سامان دادن آنها و تامين منابع مالي مورد نياز و مشاركت خيرين و ساير منابع با هماهنگي و مشاركت همه معاونتهاي دانشگاه و اجتناب از موازي كاري.

9)  رصد، پايش و ارزشيابي شاخصهاي اجتماعي مديريتي و عملكردي حوزه هاي مختلف دانشگاه

10) توجه ويژه به فرهنگ سازي و توانمندسازي مردم در خود مراقبتي، سواد سلامت، مصرف داروها و مكمل هاي غذايي، آرايشي و بهداشتي، بهداشت مواد غذايي و محيط و مواجهه با عوامل خطر ساز بيماريها و توجه به كنترل كيفي فراورده ها و امنيت مواد غذايي با مشاركت همه معاونت هاي دانشگاه

11) خط مشي معاونت اجتماعي دانشگاه انشالله بر پايه: برنامه جامع عملياتي + كار هوشمندانه و سخت (انجام كار بيش از حد معمول)+ اهل ريسك و خطرپذيري(ترس مانع حركت است) +  بكارگيري چند قوه (پشتكار، ابتكار، تميز، سازمان و تشكيلات، مطالبه گري و حمايت طلبي، روابط عمومي، تجربه، پيشكسوتان و قوه الهي) + اعتماد به زيرمجموعه و هماهنگي كامل با اهداف دانشگاه  + الگو قرار دادن مدل فندق شكن (يك دسته مشاركت مردم و دسته ديگر همكاري بين بخشي و حاكميت) و رعايت قانون و مقررات براي حل مشكلات سلامت  خواهد بود. در پايان از هيات امنا، پيشكسوتان، هيات رييسه محترم دانشگاه، شوراي معاونين، اساتيد، مديران، كاركنان، پزشكان، پرستاران و ماماها، بهياران، دانشجويان، بهورزان، مديران ستادي، كاركنان و مديران حوزه هاي مختلف دانشگاه و شبكه هاي بهداشت و درمان، پرسنل پاراكلينيك، آزمايشگاهي و راديولوژي، مديران و پرسنل زحمتكش بيمارستانها، اورژانس و فوريتهاي پزشكي، رانندگان و ساير اقشار مرتبط با حوزه سلامت، خيرين و سازمانهاي مردم نهاد، بسيج جامعه پزشكي، كانون هاي دانشجويي، شوراهاي اسلامي، دهياران، بخشداران، فرمانداران شهرستان هاي 9 گانه استان، استاندار محترم، مردم فهيم و نجيب استان چهارمحال و بختياري و نمايندگان سخت كوش انها در مجلس شوراي اسلامي، و همشهريان عزيز هم استاني ساكن ساير نقاط ايران عزيز و دنيا، انتظار دارم با مشاركت فعالانه و احساس مسئوليت و ارائه پيشنهادات مفيد و سازنده و ايفاي نقش ارزشمند خويش و الگوي هم افزايي در حل مسايل اجتماعي، ما را در رسيدن به اهداف والاي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد در زمينه سلامت اجتماعي همشهريان ياري نمايند. چرا كه معتقديم بدون مشاركت واقعي ذينفعان و عدم ايفاي نقش به موقع، متعهدانه و موثر انها كه 75% سلامت مردم در گروه مشاركت انهاست، ممكن است به آساني اهداف پيش رو محقق نگردد كه البته مطمئن هستيم با همت همه عزيزان و به ويژه خيرين، عاشقان و دلبستگان و دلسوزان آب و خاك استان چهارمحال و بختياري، اهداف مهم تحقق خواهد يافت. 

                                                                                                              

دكتر علي احمدي


تاریخ به روز رسانی:
1397/05/02
تعداد بازدید:
196
امتیازدهی
میانگین امتیازها:2 تعداد کل امتیازها:11
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
آدرس : شهركرد، بلوار كاشاني، خيابان هواشناسي ،جنب ساختمان معاونت غذا و دارو، معاونت اجتماعي دانشگاه 
كدپستي : 8815713471           تلفن :33330065-038
دور نگار :  -038
تاریخ بروز رسانی 1397/09/19
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
Powered by DorsaPortal