معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۳۹۷ دوشنبه ۴ تير
پيام معاونت

                                                                                                       بنام خدا
 با توكل بر خداوند متعال و استعانت از ائمه اطهار، اميد است معاونت اجتماعي بتواند با همكاري، همدلي، مشاركت و تلاش بيش از پيش همه اعضاي محترم هيات علمي و هيات رئيسه محترم دانشگاه بعنوان پيشران و سرمايه مهم دانشگاه، كاركنان گرامي بعنوان استوانه ها، نيروي قدرتمند، زحمتكش، فعال، كارامد و دلسوز سازمان و دانشجويان عزيز بعنوان محرك و قشر فرهيخته جامعه و آينده ساز مملكت و مردم نجيب استان بعنوان ولي نعمتان ما، مسئوليت  و شرح وظايف خويش  كه يك امانت است را  به نحو احسن به سرانجام برساند و دانشگاه علوم پزشكي شهركرد به عنوان متولي سلامت در حوزه هاي بهداشت، درمان، آموزش و پژوهش در استان چهارمحال و بختياري همچنان قله هاي موفقيت را يكي پس از ديگري طي نمايد. 
معاونت اجتماعي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان چهارمحال و بختياري در راستاي سياست هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به منظور استفاده از ظرفيت عظيم مشاركت عمومي در تأمين سلامت و در جهت تحقق بند 11 سياست هاي كلي «سلامت» ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري موضوع افزايش آگاهي، مسئوليت پذيري، توانمندي و مشاركت ساختارمند و فعالانه فرد، خانواده و جامعه در تأمين، حفظ و ارتقاء سلامت با استفاده از ظرفيت نهادها، سازمانهاي فرهنگي، آموزشي و رسانه اي كشور تشكيل گرديد. بر اساس ابلاغ صادره از طرف رياست محترم دانشگاه ، ان شاالله در مديريت، برنامه ريزي، سازماندهي و حركت هماهنگ بخشهاي مختلف معاونت اجتماعي دانشگاه موارد زير مد نظر اينجانب و همكاران ارجمند است :
1- توجه به اهميت سازماني دانشگاه
در چند جمله كوتاه اهميت دانشگاه علوم پزشكي و خدمات آن قابل توجه است. سلامتي نعمت بزرگ الهي  و يك ارزش والا است. انسان سالم محور توسعه پايدار است. نجات جان يك نفر نجات جامعه است. علم و پژوهش مهمترين سرمايه هر مملكت است و علوم پزشكي از جمله مهمترين و كاربردي ترين علوم روز است. ترغيب و گسترش علم و دانش موجب شكوفايي و پيشرفت جامعه مي شود.  به طور خلاصه جملات پيشگفت،  دانشگاه علوم پزشكي شهركرد و خدمات آن را توصيف مي نمايد. بنابراين خداوند را شاكريم كه بعنوان خدمتگزار سلامت مردم و به ويژه در حوزه سلامت اجتماعي در دانشگاه ايفاي نقش مي كنيم. با تعريف سلامت احتماعي كه مورد توافق قرار گرفته، و از حدود 40 سال پيش مسبوق به سابقه و در ايران مغفول مانده است، مي توانيم زبان و فهم مشترك درباره اين مقوله ارزشمند ايجاد كنيم و طبيعتا قلمرو اين حوزه در تعريف آن نهان و آشكار است. سلامت اجتماعي يك بعد از سلامتي است در كنار  بعد هاي ديگرجسم، روح و روان و معنويت.
حدود 75 تا 80% تعيين كننده هاي سلامتي، اجتماعي است. از جمله تعامل و روابط با ديگران (فردي يا گروهي، خانوادگي و جامعه)، صله ارحام، ارتباط صادقانه، مسئوليت در قبال جامعه و توسعه، رضايت و شادكامي، مددكاري اجتماعي، نوع سكونت، مسكن و سبك زندگي، امنيت غذايي، بيمه و حمايت هاي اجتماعي، پاسخگويي اجتماعي، توانمندسازي مردم، سواد سلامت، مشاركت مردم و سازمان هاي مردم نهاد (سمن)، سرمايه اجتماعي، فرهنگ و ارزشها، آسيب هاي اجتماعي، نابرابري و بي عدالتي در سلامت. 
2) توجه به ساختار  معاونت اجتماعي دانشگاه 
مشاركت هاي مردمي (اداره سازمان هاي مردم نهاد سلامت، اداره امور خيرين و موسسات خيريه سلامت) ، مولفه هاي اجتماعي (اداره همكاري هاي بين بخشي و توسعه پايدار، اداره تامين و ارتقاي سلامت اجتماعي، اداره عوامل اجتماعي)،  مديريت آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت جامعه، مديريت مددكاري اجتماعي در بيمارستان ها و واحدهاي تابعه دانشگاه، دبيرخانه كارگروه سلامت و امنيت غذايي استان (كميته پيام رسان سلامت، كميته ديده باني سلامت، كميته پيوست سلامت، كميته امنيت غذايي استان، انديشگاه سلامت، خانه مشاركت مردم، شوراهاي سلامت بخش و شهرستان و استان، مجمع سلامت)  و  دبيرخانه پيشگيري آسيب هاي اجتماعي  و اعتياد. اولين وظيفه مهم ما در حوزه معاونت اجتماعي تعيين وضعيت موجود و بازنگري در تشكيلات و ايجاد ساختار سازماني متناسب با كاركردها و انتظارات از اين حوزه و سروسامان دادن به زيرساختها است.
3) اولويت بندي مسائل پيش رو و استفاده از خرد جمعي
تشكيل منظم و ساختارمند شوراي اجتماعي معاونت  و شوراهاي مشورتي و شوراي سلامت و امنيت غذايي استان، شوراها و كارگروه هاي فرعي ديگر و توجه به ارتقاي شاخصهاي چندگانه سلامت در استان و ايجاد همكاري و هماهنگي درون و برون بخشي و جلب مشاركت همگان در اجتماعي شدن سلامت و از جمله  راه اندازي كانون هاي سلامت محله و مورد توجه قرار دادن شاخصهاي مهم و مرتبط از جمله : عدالت در سلامت، كاهش آسيب هاي اجتماعي، افزايش آگاهي، مسئوليت پذيري و پاسخگويي اجتماعي، افزايش مشاركت ساختارمند مردم در فرايندهاي تامين، حفظ و ارتقاي سلامت، افزايش سواد سلامت جامعه، كاهش نسبي بار عوامل خطر بيماريهاي غيرواگير، افزايش سرمايه اجتماعي و فرهنگي جامعه، حفاظت مالي و كاهش پرداخت مستقيم از جيب مردم، كاهش هزينه هاي كمرشكن درماني، نظام سلامت پاسخگو، كمك به دسترسي همگان به خدمات و فراورده هاي دارويي و  سلامت با كيفيت و ايمن بر اساس سطح بندي خدمات و نظام ارجاع، رضايتمندي مردم، پرسنل، اساتيد و دانشجويان، كمك به بهبود فرايندها و پيامدهاي بيماران اورژانسي و فوريتها، سرپايي و بستري، توجه به فرايندهاي بيماران خاص و صعب العلاج و ناباروري در جامعه، حمايت از ماندگاري پزشكان در نقاط دوردست و محروم استان، افزايش تخت هاي بستري و  كمك به كيفيت هتلينگ بيمارستانها و ارتقاء فرايندهاي تشخيصي و جلوگيري از مهاجرت بيماران استان به استانهاي همجوار.
4) جلب مشاركت و اعتماد ذينفعان، خيرين سلامت، سازمان هاي مردم نهاد، بيمه ها، نظام پزشكي، سازمانها و ارگانهاي برون بخشي، فرابخشي و بخش خصوصي مرتبط با سلامت و توجه به امور مشاركتهاي مردمي، خانه مشاركت شهرستانها و تعيين كننده هاي اجتماعي سلامت 
5) تشكيل كانون هاي سلامت محله، روستا، شهر و بخش و منطقه و مجمع سلامت شهرستان و استان با همكاري حوزه معاونت بهداشتي دانشگاه و فرمانداري ها و استانداري چهارمحال و بختياري 
6) توجه ويژه به شفافيت در پاسخگويي اجتماعي 
7) توجه به نظارت درون و برون بخشي، خروجي ها و نتايج ارزيابي ها و اعتبار بخشي ها و بهبود فرايندها  
8) در دستور كار قراردادن پروژه هاي ناتمام و مورد نياز دانشگاه و تلاش جدي و جهادي براي سرو سامان دادن آنها و تامين منابع مالي مورد نياز و مشاركت خيرين و ساير منابع
9)  رصد، پايش و ارزشيابي شاخصهاي اجتماعي مديريتي و عملكردي حوزه هاي مختلف دانشگاه
10) توجه ويژه به فرهنگ سازي و توانمندسازي مردم در خود مراقبتي، سواد سلامت، مصرف داروها و مكمل هاي غذايي، آرايشي و بهداشتي، بهداشت مواد غذايي و محيط و مواجهه با عوامل خطر ساز بيماريها و توجه به كنترل كيفي فراورده ها و امنيت مواد غذايي
11) خط مشي معاونت اجتماعي دانشگاه انشالله بر پايه: برنامه جامع عملياتي + كار سخت (انجام كار بيش از حد معمول)+ اهل ريسك و خطرپذيري(ترس مانع حركت است) +  بكارگيري چند قوه (پشتكار، ابتكار، تميز، سازمان و تشكيلات، مطالبه گري و حمايت طلبي، روابط عمومي، تجربه، پيشكسوتان و قوه الهي) + اعتماد به زيرمجموعه و هماهنگي كامل با اهداف دانشگاه  + الگو قرار دادن مدل فندق شكن (يك دسته مشاركت مردم و دسته ديگر همكاري بين بخشي و حاكميت) براي حل مشكلات سلامت  خواهد بود.                              
در پايان از هيات امنا، پيشكسوتان، هيات رييسه محترم دانشگاه، اساتيد، مديران، كاركنان، پزشكان، پرستاران و ماماها، بهياران، دانشجويان، بهورزان، مديران ستادي، كاركنان و مديران حوزه هاي مختلف دانشگاه و شبكه هاي بهداشت و درمان، پرسنل پاراكلينيك، آزمايشگاهي و راديولوژي، مديران و پرسنل زحمتكش بيمارستانها، اورژانس و فوريتهاي پزشكي، رانندگان و ساير اقشار مرتبط با حوزه سلامت، خيرين و سازمانهاي مردم نهاد، بسيج جامعه پزشكي، كانون هاي دانشجويي، شوراهاي اسلامي، دهياران، بخشداران، فرمانداران شهرستان هاي 9 گانه استان، استاندار محترم، مردم فهيم و نجيب استان چهارمحال و بختياري و نمايندگان سخت كوش انها در مجلس شوراي اسلامي، و همشهريان عزيز هم استاني ساكن ساير نقاط ايران عزيز و دنيا، انتظار دارم با مشاركت فعالانه و احساس مسئوليت و ارائه پيشنهادات مفيد و سازنده و ايفاي نقش ارزشمند خويش و الگوي هم افزايي در حل مسايل اجتماعي، ما را در رسيدن به اهداف والاي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد در زمينه سلامت اجتماعي همشهريان ياري نمايند. چرا كه معتقديم بدون مشاركت واقعي ذينفعان و عدم ايفاي نقش به موقع، متعهدانه و موثر انها كه 75% سلامت مردم در گروه مشاركت انهاست، ممكن است به آساني اهداف پيش رو محقق نگردد كه البته مطمئن هستيم با همت همه عزيزان و به ويژه خيرين، عاشقان و دلبستگان و دلسوزان آب و خاك استان چهارمحال و بختياري، اهداف مهم تحقق خواهد يافت.            دكتر علي احمدي

تاریخ به روز رسانی:
1397/03/22
تعداد بازدید:
76
امتیازدهی
میانگین امتیازها:2 تعداد کل امتیازها:11
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
آدرس : شهركرد، بلوار كاشاني، خيابان هواشناسي ،جنب ساختمان معاونت غذا و دارو، معاونت اجتماعي دانشگاه 
كدپستي : 8815713471           تلفن :33330065-038
دور نگار :  -038
تاریخ بروز رسانی 1397/04/04
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
Powered by DorsaPortal