حوزه ریاست دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۳۹۸/۱۰/۳۰
هیات امنا
ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

دولت موظف است، براي زمينه‌سازي و تربيت نيروي انساني متخصص و متعهد، دانش‌مدار، خلاق و كارآفرين منطبق با نيازهاي نهضت نرم‌افزاري، با هدف توسعه كمي و كيفي از ابتداي برنامه چهارم اقدامات ذيل را در مأموريتها و ساختار دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي براي پاسخگويي به نيازهاي بخشهاي مختلف كشور به انجام برساند دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي دولتي و همچنين فرهنگستانهاي تخصصي كه داراي مجوز از مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي و وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع قانوني ذي‌ربط مي‌باشند، صرفاً بر اساس آيين‌نامه‌ها و مقررات اداري، مالي، استخدامي و تشكيلاتي خاص، مصوب هيئتهاي امناي مربوط كه به تأييد وزراي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حسب مورد مي‌رسد، بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي، قانون استخدام كشوري و ساير قوانين و مقررات عمومي اداري و مالي و استخدامي اداره خواهند شد و تا زماني كه آيين‌نامه‌ها و مقررات مورد نياز به تصويب هيئت امناء نرسيده است طبق مقررات سابق عمل خواهد شد. اعتبارات هزينه‌اي از محل بودجه عمومي دولت، بر اساس قيمت تمام شده به دستگاه‌هاي اجرايي ياد شده اختصاص مي‌يابد. اعتبارات هزينه‌اي، تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و اختصاصي اين مؤسسات كمك تلقي شده و پس از پرداخت به هزينه قطعي منظور مي‌گردد. سهم دولت در هزينه‌هاي آموزش عالي بخش دولتي، بر مبناي هزينه سرانه تعيين و نسبت آن به بودجه عمومي دولت، بر اساس رشد پوشش جمعيت دانشجويي، در مقايسه با عدد مشابه در برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، افزايش مي‌يابد هرگونه اصلاح ساختار مالي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي دولتي و همچنين فرهنگستانهاي تخصصي منحصراً مشمول مفاد اين ماده مي باشند.ارزيابي مستمر دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي و مؤسسات پژوهشي دولتي و خصوصي توسط وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با همكاري انجمنهاي علمي و مداخله بر اساس آن و سرمايه‌گذاري در علوم منتخب و تكيه بر ايجاد قطبهاي علمي، براساس مزيتهاي نسبي و نيازهاي آتي كشور بازنگري در رشته‌هاي دانشگاهي، بر مبناي نيازهاي اجتماعي، بازار كار و تحولات علمي، در راستاي توسعه علوم ميان‌رشته‌اي با تأكيد بر علوم انساني ايجاد توليت واحد در سياست‌گذاري و مديريت امور مربوط به استعدادهاي درخشان و نيز بهره‌برداري بهينه از امكانات مادي و معنوي موجود در اين زمينه، وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، مجازند از تأسيس باشگاه غير دولتي و صيانت از استعدادهاي درخشان كشور حمايت نمايند.
مقدمه
اداره دانشگاهها به شيوه متمركز پس از چندين سال نشان دادكه مؤسسات علمي و پژوهش با توجه به اهداف و ساختار خويش نيازبه عدم تمركز دارند تا با بر خورداري از اختيارات بيشتر زمينه هاي استقلال دانشگاهها را فراهم سازند و با ايجاد محيطي خلاق وپويا موانع وسازوكارهاي بروكراسي اداري را كنار زده و تنگ نظري هاي حاكم بر نظام ديوانسالاري دانشگاهها راكاهش دهند و آنها را براي مقابله با مشكلات هزاره سوم جهت توليد انبوه دانش، ديدگاههاي جديد و پژوهشهاي بنيادي و كاربردي آماده سازند از اين رو در سال1367 قانون تشكيل هيأتهاي امناي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيد.
هدف از ايجاد چنين نهادي استقرار يك مرجع توانا در رأس هرم سازماني دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي بود تا با توجه به ويژگي هاي خاص اين مؤسسات و ايجاد برنامه هايي نوين مبتني بر خلاقيت و نوآوري منجر به مسئوليت پذيري و پاسخگويي بيشتر به نيازهاي جامعه شود.
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران زمينه قانوني استقلال دانشگاهها را فراهم ساخته كه اميد است با درايت و انجام امور كارشناسي اين مهم تحقق يابد هيئت امناء با تركيب ذيل تشكيل مي گردد
وزير .
رئيس مؤسسه .
4تا 6 تن از شخصيتهاي علمي و فرهنگي و يا اجتماعي محلي و كشوري كه نقش مؤثري در توسعه و
پيشرفت مؤسسه مربوط داشته باشند .
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور يا نمايندگان مربوطه .
تبصره - حداقل دو تن از شخصيتهاي بند (ج) بايد از اعضاي هيأت علمي دانشگاهها باشند.
ماده 2 - ( اصلاحي1 ) اعضاي بند ( ج) به پيشنهاد وزير مربوط و بنا به تصميم رئيس
شورايعالي انقلاب فرهنگي به جلسه شورايعالي جهت بررسي و تصميم گيري مشورتي معرفي شده و رياست
جمهوري بر مبناي نتيجه حاصل از شورا احكام مربوط را براي 4 سال عضويت در هيأتهاي مذكور
امضاء مي نمايد. اعضاي مذكور در يك زمان حداكثر مي توانند عضويت در دو هيأت امناء را دارا
باشند و انتخاب مجدد ايشان بلامانع است.
تبصره (الحاقي) :رئيس شورايعالي به منظور تسريع در پيشرفت كار مي تواند بنا به تشخيص خود چند
نفر را بجاي شورايعالي مأمور انجام بررسي و تصميم گيري مشورتي بنمايد.
ماده 3 - رياست هيأت امناء مؤسسه بر حسب مورد به عهده وزير فرهنگ و آموزش عالي يا بهداشت
درمان و آموزش پزشكي خواهد بود.
ماده 4 - دبير هيات امناء رئيس مؤسسه مربوط خواهد بود.

وظايف و اختيارات هيأت امناء
 

تصويب آيين نامه داخلي
تصويب سازمان اداري مؤسسه بر اساس ضوابطي كه به پيشنهاد وزارتخانه هاي مربوط با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي خواهد رسيد.
بررسي و تصويب بودجه مؤسسه كه از طرف رئيس مؤسسه پيشنهاد مي شود .
تصويب بودجه تفضيلي مؤسسه
تصويب حسابها و ترازنامه سالانه مؤسسه
تصويب نحوه وصول درآمدهاي اختصاصي و مصرف آن
تعيين حسابرس و خزانه دار براي مؤسسه
كوشش براي جلب كمكهاي بخش خصوصي و عوائد محلي اعم ازنقدي، تجهيزاتي ساختماني با رعايت ضوابط مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي .
تصويب آيين نامه هاي مالي و معاملاتي كه بر حسب مورد پس از تأييد وزارتخانه مربوط قابل اجرامي باشد.
پيشنهاد فوق العاده هاي اعضاء هيأت علمي و غير هيأت علمي (كارشناسان و تكنسين ها) كه بر حسب مورد پس از تأييد وزارتخانه هاي فرهنگ و آموزش عالي ويا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قابل اجرا مي باشد.
تعيين نحوه اداره واحدهاي توليدي، خدماتي، كارگاهي و بهداشت و درماني مؤسسه چهار چوب ضوابطي كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تعيين ميزان پرداخت حق التحقيق، حق التدريس، حق الزحمه، حق التأليف و نظاير آن .
بررسي گزارش مؤسسه كه از طرف رئيس مؤسسه ارائه مي شود.
تصويب مقررات استخدامي اعضاي هيأت علمي مؤسسه كه به منظور هماهنگي پس از تأييد وزارتخانه مربوط قابل اجرا خواهد بود.
 
تاریخ به روز رسانی: 1395/02/01
تعداد بازدید: 6205
امتیازدهی
میانگین امتیازها:3 تعداد کل امتیازها:6
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
آدرس:شهركرد، بلوار كاشاني، ستاد مركزي دانشگاه
كدپستي:8815713471      تلفن:5-33330061-038
تاریخ بروز رسانی 1398/10/30
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal