مرکز بهداشت شهرستان اردل
۱۳۹۸ دوشنبه ۳۰ ارديبهشت
معرفي

 

سلامت محيط وكار مسئول واحد

نام و نام خانوادگي :مهندس كورش احمدي

مدرك تحصيلي: كارشناس بهداشت محيط

شماره تماس و ايميل:

03834343769

            ahmadikoresh@yahoo.com

 

 

همكاران

 

نام و نام خانوادگي

عنوان شغلي

مدرك تحصيلي

محل فعاليت

E-mai

مهندس زبيده طاهري

كارشناس بهداشت محيط(كارشناس آزمايشگاه و كارشناس آب و...

ليسانس بهداشت محيط

ستاد شبكه شهرستان

zobedh@yahoo.com T.

مهندس مهناز طاهري

كارشناس بهسازي

ليسانس بهداشت محيط

ستاد شبكه شهرستان

Taheri818690@gmail.com 

مهندس سيد آيت الله حسيني

كارشناس بهداشت مواد غذايي،كارشناس حقوقي

ليسانس بهداشت محيط

ستاد شبكه شهرستان

 -

مهندس فاطمه احمدي سرموري

كارشناس بهداشت حرفه اي

ليسانس بهداشت حرفه اي

ستاد شبكه شهرستان

-

 

 

 

 

 

 

معرفي

به مجموعه اي از شرايط خارجي و تأثيرات وارده ناشي از آن ها بر زندگي يك موجودزنده اطلاق مي گردد . طبق تعريف ، محيط شامل هوا ، آب و خاك و روابط بين آن ها و كليه موجودات زنده ميباشد. بر اين اساس هدف " بهداشت محيط " كنترل كليه عواملي است كه بالقوه و بالفعل تأثيرات سويي بربقا ، وسلامتي انسان اعمال مي كنند . بيماري هاي بسياري با عوامل گوناگون اعم از بيولوژيك و شيميايي از طريق آب ،هوا ، مواد غذايي و بسياري از عوامل محيطي ديگرسلامتي انسان را تهديد مي نمايند . راهبرد اساسي بهداشت محيط در مهار اين بيماريها ،كنترل منبع بيماري ، نحوه سرايت و تامين شرايطي است كه سلامت فرد را افزايش دهد.

 تاريخچه بهداشت محيط در ايران:

تا اواخر دوران قاجار هيچگونه نشانه اي از تشكيلات منظم و قانوني براي مديريت امر بهداشت و درمان مملكت در دست نيست. سرتاسر كشور آماج يورشهاي قحطي و بيماريهاي واگير دار بصورت اپيدمي بود. تنها تعدادي بيمارستان كه اكثر آنها راخارجي ها اداره مي كردند در گوشه و كنار مملكت وجود داشت. اولين قدم در راه تشكيل يك مرجع قانوني براي رسيدگي به سلامت مردم در كشور با تشكيل شورايي به نام هيئت صحيه (مجلس صحت) در محل دارالفنون برداشته شد و در سال 1300 وزارتخانه جديدي بنام وزارت صحيه و فوايد عامه تاسيس گرديد. با تشكيل وزارتخانه و ادغام مجلس صحت با آن ،اين مجلس به شوراي عالي صحيه تغيير نام يافت و در سال 1305 اداره جديدي به نام اداره كل صحيه عمومي مشغول به كار شد. بايد دانست كه در اين سالها اكثرامور بهداشت شهري از قبيل نگهداري واداره شيرخوارگاه ها ، يتيم خانه ها و حمامهاي عمومي جزءوظايف شهرداريها بود.در تاريخ 28/6/1320شمسي وزارت بهداري با تشكيلات جديد تاسيس گرديد. در اين سال امور بهداشت و درمان شكل قانوني يافت و برنامه هايي براي آن تدوين گرديد. در سال 1332 اداره كل مهندسي بهداشت محيط وزارت بهداري تأسيس گرديد و يكي از اهداف آن اجراي طرحهاي توزيع آب سالم براي شهرها و روستاهاي كشور بود كه موفقيتهاي زيادي بدست آورد و در سال 1342بمنظور تأمين و تربيت نيروي انساني دوره مهندسي بهداشت در دانشكده فني و بهسازي محيط در بهداري شروع بكار نمود. شايان ذكر است در خرداد ماه 1334 قانون مربوط به مقررات پزشكي ، دارويي و مواد خوردني و آشاميدني تصويب گرديد و در تبصره 12 ماده 39 آن اعلام نمود وزارت بهداري و شهرداريها مكلفند مراكزي كه مواد دارويي و يا غذايي يا آشاميدني مي سازند يا مي فروشند را بازديد و در صورت مغايرت با اصول بهداشتي اخطار صادر نمايند ودر صورت تخلف برابر مقررات اقدام نمايند كه از جمله وظايف بهداشت محيط اجراي قسمتي از قانون فوق بود. در تير ماه 1346 قانون مواد خوردني،آشاميدني تصويب گرديد. و در سالهاي1347 و 1354 مورد اصلاح قرار گرفت و دستورالعملهاي لازم را در مورد ساخت، توزيع و فروش مواد غذايي و آشاميدني تعيين و مجازات متخلفين مربوطه را نيز اعلام كرد. در خرداد سال 1367 قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت توسط مجلس شوراي اسلامي تصويب گرديد و بند 2ماده 1 وظايف بهداشت اعلام مي دارد: تأمين بهداشت عمومي و ارتقاء سطح آن از طريق اجراي برنامه هاي بهداشتي خصوصاً در زمينه بهداشت محيط ، مبارزه با بيماريها، بهداشت خانواده ، مدارس و آموزش بهداشت از وظايف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي مي باشد. بديهي است كه تا تاريخ فوق بهداشت محيط در سطح وزارتخانه تحت عنوان مديريت بهداشت محيط فعاليت مي نمود و سال 1367 با ايجاد سيستم هاي شبكه بهداشتي درماني انجام وظيفه مي نمايد و مسئوليت آبرساني روستاها نيز از سال 67 به وزارت جهاد سازندگي واگذار گرديد.

 

.

مهمترين برنامه بهداشت محيط عبارتند از:

    1-كنترل آلودگي هوا

       2-پيشگيري ازبيماريهاي واگير

       3-بهداشت محيط در موارد اضطراري

      4-نظارت بهداشتي بر تهيه ، توزيع و فروش مواد غذايي

     5-كنترل بيماريهاي ناشي از مواد غذايي و مسموميت ها

      6-بهداشت مسكن ، بهداشت اماكن عمومي

     7-كنترل حشرات و جوندگان

       8-بهداشت پرتوها

      9-دفع بهداشتي فاضلاب ها

   10-مديريت مواد زايد شهري و مواد زايدخطرناك

    11-بهداشت شناگاه ها و ساير تفريحات آبي

    نظارت بر تأمين آب آشاميدني سالم 12

   13-بهداشت محيط روستا

شرح وظايف:

1) بهداشت آب و فاضلاب

2) بهداشت مواد غذايي

3) سموم و مواد گندزدا

4) مبارزه با حشرات و جوندگان

5) اجرا و پايش برنامه حذف جوش شيرين

6) ارزشيابي و نظارت بر وضعيت بهداشت محيط مراكز آموزش عالي و واحد هاي تابعه

7) ارزشيابي و نظارت بر وضعيت بهداشت محيط پايانه هاي مسافربري و باربري فرودگاهها

8) ارزشيابي و نظارت بر وضعيت بهداشت محيط كشتارگاهها

10) ارزشيابي و نظارت بر وضعيت بهداشت محيط بيمارستانها

11) ارزشيابي و نظارت بر بهداشت محيط استخرهاي شنا

12) ارزشيابي و نظارت بر بهداشت محيط مدارس

13) ارزشيابي و نظارت بر بهداشت محيط مساجد

14) ارزشيابي و نظارت بر بهداشت محيط اماكن پذيرايي بين راهي

15) نظارت و كنترل مراكز كاربرد پرتوهاي يونساز در پزشكي

16) طرح روستاي سالم

17) آموزشگاه اصناف

18) اجراي برنامه يدسنجي

19)رسيدگي به شكايات سامانه 190

20) برنامه مبارزه با استعمال دخانيات

21) برنامه كاهش اثرات بلاياي طبيعي

22) نظارت بر وضعيت حمل و دفع صحيح زباله در مناطق روستايي و جلب مشاركتهاي مردمي

23 ) نظارت بر وضعيت حمل و دفع صحيح زباله در مناطق شهري

24) اجراي طرح تشديد بهداشت محيط

25) بهداشت هوا

26) انجام برنامه هاي آموزشي

27)اجراي ستاد فوريت هاي  بهداشت محيط

28) ارزشيابي و نظارت بر مراكز بهداشتي درماني شهري و روستايي

29) همكاري برون بخشي در بهبود كيفيت نان در اداره غله و كميسيون تشخيص و تعزيرات آردو نان

 

انتظارات سيستم بهداشتي از پزشكان شاغل در مراكز بهداشتي در رابطه با برنامه هاي بهداشت محيط و حرفه اي:

1- آشنايي با قوانين موضوعه و نحوه اجرا جهت برنامه ريزي و نظارت بر فعاليتهاي بهداشتي

2- ايجاد هماهنگي بين بخشي بين ارگانهاي دولتي و محلي (پايگاه، شوراي اسلامي)

3- همكاري با كاركنان در زمينه آموزش به كسبه و مردم

4- آشنايي با شرح وظايف كاركنان دراين زمينه

5- كنترل و نظارت بر تهيه آمارها و شاخص هاي بهداشتي توسط كاركنان و شناسايي مشكلات بهداشتي منطقه ضمن ارائه راهكارهايي جهت حل مشكلات

6- بازديد تصادفي از اماكن عمومي، مراكز تهيه و توزيع فروش مواد غذايي، كارگاه ها و... (به منظور ارزيابي عملكرد كاركنان)

7- برگزاري كلاسهاي آموزشي ماهيانه براي كاركنان و انتقال اطلاعات جديد به آنها

8- بررسي مشكلات و موانع موجود در پيشرفت فعاليتهاي بهسازي اماكن و ارائه راهكارهاي مناسب

9- بررسي وضعيت كلرزني، كلرسنجي آب منطقه تحت پوشش.

10- بررسي انجام آزمايش ميكروبي و شيميايي از منابع و شبكه هاي آبرساني

11- پيگيري و تامين وسايل آزمايشگاه آب (درصورت وجود آزمايشگاه هاي مجهز)

12-نظارت بر اجراي طرح بقاء در روستاها

13- مشاركت در فعاليتهاي آموزش سلامت شغلي

14- هماهنگي با متمكنين و شوراي روستا بمنظور حفاظت از حريم هاي منابع آب آشاميدني.

15- برگزاري جلسات بين بخشي با حضور بخشداري، آموزش و پرورش، نيروي انتظامي، شوراي اسلامي، جهاد كشاورزي بمنظور بهسازي مناطق روستايي و ارائه راهكار مناسب

16- شركت در جلسات شوراي بهداشتي بخش و روستا و توجيه مسائل بهداشتي و ارائه راهكارهاي مناسب

17- انعكاس و پيگيري مشكلات بهداشت محيط روستا به مركز بهداشت شهرستان جهت طرح در شوراي بهداشتي شهرستان

18- حمايت از طرح هاي جمع آوري زباله و تشويق بخش خصوصي جهت اجراي طرح

19- بررسي شاخص هاي بهداشت محيط و مداخله موثر در ارتقاء وضعيت موجود.

20- حمايت از پرسنل در برخورد قانوني با متخلفين بهداشت محيط كه سلامت عمومي جامعه را تهديد مي كنند. ( با هماهنگي مركز بهداشت شهرستان)

21- جلب مشاركتهاي مردمي در امر بهسازي محيط روستا

22- شركت در جلسات مدارس با مديران، معلمان و كاكنان بمنظور افزايش هماهنگي بين بخش

23- بررسي شاخص هاي بهداشت محيط مدارس و مداخله جهت ارتقاء شاخص ها.

24- پيگيري انعكاس مشكلات بهداشت مدارس به اموزش و پرورش (از طريق مركز بهداشت شهرستان)

25- انجام معاينات ادواري در بدو استخدام كارگران

شرح وظايف كارشناس بهداشت حرفه اي  :

1 ـ شناخت و آگاهي لازم از وضعيت بهداشت حرفه اي كارگاهها و كارخانجات , معاون , مشاغل كشاورزي و خدمات در منطقه و جمع آوري اطلاعات و آمار مربوطه , برنامه ريزي جهت بازديد از واحد هاي مذكور در راستاي تحقق اهداف بهداشت حرفه اي .

2 ـ همكاري در تنظيم و پيگيري برنام هاي آجرائي در زمينه مبارزه با بيماريهاي ناشي از كار , بيماريهاي واگير , مسموميت ها و حوادث و سوانح ناشي از كار با همكاري پزشك بهداشت حرفه اي

3 ـ آگاهي از حدود ملي تماس شغلي عوامل بيماريزا بمنظور ارزيابي عوامل زيان آور محيط كار كه به نحوي از انحاء به سلامت   جسمي , رواني و اجتماعي شاغلي لطمه وارد مي سازد .

4 ـ نمونه برداري , اندازه گيري , تجزيه و تحليل ارزيابي عوامل زيان آور و مسائل ارگو نوميك >> تطبيق انسان با كار و بالعكس << در محيط كار و ارائه طريق بمنظور پيشگيري و كنترل عوامل زيان آور در محيط كار با توجه به استانداردهاي موجود .

5 ـ بررسي و شناخت كارهاي سخت و زيان آور در حرف گوناگون و برنامه ريزي در زمينه بهبود شرايط كار و معرفي شاغلينخلاصه عملكرد واحد سلامت محيط و كار در شش ماهه دوم سال1395

درسال 95

عنوان

رديف

239

نمونه برداري ميكروبي از شهرها وروستاهاي تحت پوشش(مورد)

1-

61

نمونه برداري شيميايي از شهرها وروستاهاي تحت پوشش(مورد)

2-

11255

انجام تست كلر باقيمانده از آب آشاميدني از شهرها وروستاهاي تحت پوشش(مورد)

3-

147

انجام بازديد از منابع ومخازن آب آشاميدني تحت پوشش شهرستان(مورد)

4-

11385

نظارت بر نحوه گندزدايي آب آشاميدني در سطح شهرها وروستاهاي تحت پوشش(مورد)

5-

5423

انجام بازديد از مراكز تهيه وتوزيع تحت پوشش شهرستان(مورد)

6-

852

انجام بازديد ازاماكن عمومي تحت پوشش شهرستان(مورد)

7-

12

انجام بازديد مشترك ادارات از سطح مراكز تهيه وتوزيع واماكن عمومي

 تحت پوشش شهرستان(مورد)

8-

1650

انجام بازديد ازسطح مراكز تهيه وتوزيع و اماكن عمومي تحت پوشش شهرستان

در ساعات غير اداري وروزهاي تعطيل(مورد)

9-

145

معرفي متخلفين به مراجع قضايي (مورد)

10-

1035

صدور كارت معاينه پزشكي جهت متصديان مراكز تهيه وتوزيع واماكن عمومي تحت پوشش

11-

65

صدور صلاحيت پزشكي جهت متصديان مراكز تهيه وتوزيع واماكن عمومي تحت پوشش شهرستان(مورد)

12-

1523

توقيف ومعدوم سازي مواد غذايي غيرقابل مصرف جمع آوري شده در سطح مراكز تهيه وتوزيع تحت پوشش

13-

279

آموزش متصديان مراكز تهيه وتوزيع واماكن عمومي در قالب دوره هاي آموزش صنوف(نفر)

14-

3255

انجام تست يد از نمك مصرفي خانوارها ونمك عرضه شده در سطح مراكز تهيه وتوزيع تحت پوشش (مورد)

15-

164

نمونه برداري هدفمند از مواد غذايي در سطح مراكز تهيه وتوزيع تحت پوشش شهرستان(تعداد)

16-

45

نمونه برداري از نان طبخ شده در سطح نانواييهاي تحت پوشش شهرستان(تعداد)

17-

6

برگزاري كارگروه سلامت وامنيت غذايي(ورد)

18-

8

برگزاري كارگاه آموزشي جهت بازرسين بهداشت محيط(مورد)

19-

134

برگزاري جلسات شوراي بهداشت در شهرها وروستاهاي تحت پوشش (مورد)

20-


تاریخ به روز رسانی: 1397/02/24
تعداد بازدید: 270
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
آدرس : اردل ،بلوار امام رضا ،خيابان شهيد باهنر ،شبكه بهداشت شهرستان اردل
كدپستي : 8881711135     تلفن : 34342033-038
دور نگار :  34342467 -038
تاریخ بروز رسانی 1398/02/30
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
Powered by DorsaPortal