مرکز بهداشت شهرستان کوهرنگ
۱۳۹۸/۹/۱۹
شرح وظایف
 الف )‌‌برنامه ريزي
تدوين طرح جامع عملياتي در سطح ستاد معاونت امور بهداشتي دانشگاه
تدوين طرح جامع عملياتي در سطح مراكز بهداشت
تدوين طرح جامع عملياتي در سطح مراكز بهداشتي درماني
تدوين طرحهاي مداخله اي
تدوين برنامه برنامه طرح بسيج سلامت نوروزي
تدوين برنامه اقدامات پيشگيرانه از بروز بيماريهاي روده اي با اولويت التور
تدوين برنامه مراسم گراميداشت روز بهداشت محيط (يازدهم اسفند هر سال )
ب ) نظارت و پايش
پايش فعاليت هاي شبكه هاي بهداشت و درمان ومراكز بهداشت
پايش فعاليت هاي مراكز بهداشتي درماني
پايش فعاليت هاي خانه هاي بهداشت
نظارت بر عملكرد تأسيسات آبرساني شهري وروستائي
نظارت برعملكرد تأسيسات فاضلاب
نظارت بر نحوه مصرف سموم و مواد گندزدا
نظارت بر عملكرد موسسات سمپاشي وضدعفوني اماكن عمومي
نظارت بر عملكرد آموزشگاههاي بهداشت اصناف
نظارت بر عملكرد پيمانكاران طرف قرداد با شركت ساماندهي صنايع ومشاغل شهرداري در خصوص مبارزه با جوندگان
نظارت بر عملكرد موسسات پرتو پزشكي
ج ) هماهنگي
1- هماهنگي درون بخش
هماهنگي با واحد آموزش بهداشت در زمينه برنامه هاي آموزشي وتهيه پوستر ، پمفلت وتراكت
هماهنگي با گروه تخصصي پيشگيري ومبارزه با بيماريها درخصوص پيشگيري ومهار بيماريهاي روده اي و اپيدمي
هماهنگي با گروه تخصصي تغذيه وتنظيم خانواده درخصوص برنامه هاي كنترل نمكهاي يد دار و غني سازي آرد
هماهنگي با واحد بهداشت مدارس درخصوص بررسي وضعيت بهداشتي مدارس و موسسات آموزشي و توزيع شير درمدارس
هماهنگي با واحد بهداشت دهان و دندان در خصوص بررسي ميزان فلورايد در آب آشاميدني
هماهنگي با معاونت درمان در خصوص بازديد از بيمارستانها و مراكز پرتوزا
هماهنگي با معاونت غذا و دارو در خصوص كنترل مواد غذائي ، آرايشي و بهداشتي
هماهنگي با آزمايشگاه كنترل مواد غذائي درخصوص پذيرش نمونه هاي ارسالي و اعلام پاسخ
هماهنگي با آزمايشگاه آب و فاضلاب درخصوص پذيرش نمونه هاي ارسالي و اعلام نتيجه
2- هماهنگي برون بخش
هماهنگي با مراجع قضائي درخصوص رسيدگي به پرونده تخلفات بهداشتي و جرائم مرتبط با بهداشت مواد غذائي
هماهنگي با نيروي انتظامي درخصوص تعطيل واحدهاي متخلف وجلب متهمين
هماهنگي با شركت آب وفاضلاب شهري وروستائي
هماهنگي با سازمان بازرگاني استان تهران وعضويت دركميسيون نظارت
هماهنگي با شهرداريها و سازمانهاي مرتبط ( ساماندهي – ميادين ميوه و تره بار – كنترل كيفيت هوا – خدما ت موتوري وسازمان بازيافت ...)
هماهنگي با مجامع امور صنفي و اتحاديه هاي مربوط
هماهنگي با اداره كل نظارت بر مواد غذائي ، آشاميدني ، آرايشي وبهداشتي
هماهنگي با مركز سلامت محيط وكار
هماهنگي با بهزيستي درخصوص تأسيس مهدهاي كودك ومراكز نگهداري افراد سالمند وناتوان جسمي
هماهنگي با زندانها بمنظور بررسي وضعيت بهداشتي زندانها
هماهنگي با تربيت بدني در خصوص وضعيت بهداشتي استخرهاي شناو مراكز تفريحي ورزشي
هماهنگي با استانداري، فرمانداريها وبخشداريها
ه‍ ) اقدامات اجرائي
اجراي طرح بسيج سلامت نوروزي
اجراي طرح تشديد كنترل مراكز تهيه وتوزيع مواد غذائي واماكن عمومي
اجراي طرح سالمسازي بوفه هاي مدارس
اجراي برنامه شهر سالم وروستاي سالم
اجراي طرح BDN در روستاهاي تحت پوشش
اجراي دستور العملهاي واصله از مراكز سلامت محيط و كار
اجراي طرح اتلاف سگهاي ولگرد
اجراي طرح ادغام بهداشت مواد غذائي در سيستم شبكه
اجراي طرح حذف جوش شيرين ازنان توليدي نانوائي ها
اجراي حكم تعطيل واحدهاي متخلف
توقيف مواد غذائي فاسد وغيرمجاز
ارجاع پرونده واحد هاي صنفي متخلف به مراجع قضائي وتعزيرات حكومتي
اجراي برنامه هاي بهسازي محيط روستاها با اولويت سرويس بهداشتي وآبخوري مدارس ، توالتهاي روستائي ، دفع زباله وفاضلاب
برپائي نمايشگاههاي بهداشت محيط و موادغذائي به مناسبت هاي مختلف (هفته دولت، هفته سلامت ، روز بهداشت محيط و ...)
رسيدگي به شكايات مردمي درزمينه بهداشت محيط ، مواد غذائي ، فاضلاب ، زباله و ...
ج ) آموزش
آموزش حين خدمت وبدو خدمت پرسنل بهداشت محيط در زمينه بهداشت محيط ومواد غذائي از طريق برگزاري كارگاه آموزشي
آموزش متصديان واحدهاي صنفي مرتبط با مواد غذائي و اماكن عمومي از طريق برگزاري جلسات آموزشي و آموزشگاههاي اصناف
آموزش دانشجويان بهداشت محيط دانشكده بهداشت از طريق تدريس در كارگاههاي بهداشت مواد غذائي و ارتقاء كيفيت
آموزش كاركنان مراكز بازتواني وابسته به بهزيستي در زمينه بهداشت محيط و موادغذائي
آموزش بهورزان خانه هاي بهداشت در زمينه بهداشت محيط ومواد غذائي
آموزش رابطين
د) بازديد وكنترل
بازديد از مراكز تهيه وتوزيع مواد غذائي واماكن عمومي و اماكن مسير راهها ( رستورانها واغذيه فروشي ها و ..)
بازديد از مراكز بهداشتي درماني ، درمانگاهها وبيمارستانها
بازديد از مراكز پرتو پزشكي
بازديد از استخرها ي شنا و باشگاههاي ورزشي
بازديد از پادگانها ، اردوگاهها ، زندانها ومراكز انتظامي
بازديد از مدارس وموسسات آموزشي و پرورشي
بازديد از كارگاهها و كارخانجات مواد خوراكي وبهداشتي
بازديد از كارخانه هاي توليد يخ
بازديد از مراكز مشاوره ترك دخانيات
بازديد از پايانه هاي مسافربري ، ترمينالها ، ايستگاههاي مترو و ايستگاههاي راه آهن
كنترل مواد غذائي ، آشاميدني از طريق نمونه برداري وارسال به آزمايشگاههاي غذا ودارو
كنترل آب آشاميدني شبكه آبرساني شهري وروستائي از طريق كلر سنجي وانجام نمونه برداري از آب
كنترل نمكهاي يد دار درمراكز تهيه وتوزيع و اماكن عمومي از طريق يد سنجي
كنترل نانهاي سنتي تهيه شده در واحدهاي صنفي نانوائي از نظر وجود جوش شيرين
كنترل آب استخرهاي شنا از نظر كدورت ، كلر باقيمانده و آلودگي ميكروبي
كنترل موادغذائي مورد عرضه در بوفه هاي مدارس
كنترل اقلام خوراكي ، آشاميدني وارداتي از نظر مجوزهاي لازم وتاريخ توليد وانقضاء
ه) پشتيباني
پيگيري اعتبارات بهداشت محيط
پيگيري اعتبارات بهسازي محيط روستا ها
تأمين مصالح و ابزار مورد نياز بمنظور بهبود دفع زباله هاي روستائي ، احداث توالت روستائي و ...
پيگيري اعتبارات مربوط به مديريت پسماندهاي بيمارستاني
پيگيري نحوه برگزاري كارگاههاي آموزشي از طريق امور اداري و مالي (سالن اجتماعات- فيلمبرداري )
پيگيري تجهيز انبار حوادث وسوانح غير مترقبه
ز) ارزشيابي
ارزشيابي دوره اي واحد هاي محيطي ومراكز بهداشت
ارزشيابي سالانه مراكز بهداشت تابعه
ح) جمع آوري وتجزيه وتحليل آمار واطلاعات
تكميل فرمهاي آماري درمراكز بهداشتي درماني
جمع بندي فرمهاي آماري ارسالي ازمراكز بهداشتي درماني درمراكز بهداشت شهرستان
جمع بندي فرمهاي آماري ارسالي از مراكز بهداشت در معاونت امور بهداشتي
تهيه كارنامه عملكرد شش ماهه وساليانه
ارسال بازخوراندآمار و فعاليت هاي انجام شده به مراكز بهداشت
تجزيه وتحليل آمار و ا طلاعات ارسالي از مراكز ومقايسه با حد انتظار و فعاليت دوره مشابه قبل
ارسال آمار عملكرد شش ماهه وساليانه پس از تصحيح وتجزيه وتحليل اطلاعات به مراكز سلامت محيط و كار
تجزيه وتحليل فرمهاي MIS (سيستم اطلاعات مديريت )
ط) عضويت دركميته ها ، كميسيون ها، شوراها وجلسات كارگروه وگروههاي كارشناسي
- عضويت دركميسيون نظارت استان بعنوان نماينده بهداشت و درمان استان
- عضويت دركارگروه بهداشت و درمان حوادث وسوانح غير مترقبه استان
عضويت در گروههاي كارشناسي زير مجموعه كارگروه بهداشت ، درمان و تأمين اجتماعي استان
عضويت دركميته اجرائي كاهش آلودگي هواي استان
عضويت دركميسيون درجه بندي هتلها
عضويت دركميته ا تلاف سگهاي ولگرد
واحد بهداشت حرفه اي از 3 بخش تشكيل شده است :
مهندسي بهداشت حرفه اي
يكي از برنامه هاي اصلي بهداشت حرفه اي , مطالعه شرايط نامناسب محيط كار يا به عبارتي بررسي و شناسائي عوامل زيان أور محيط كار است . عوامل زيان أور محيط كار به 4 دسته عمده
تقسيم مي شود :
الف ) عوامل فيزيكي زيان أور محيط كار مانند صدا و ارتعاش , گرما , سرما , روشنائي , فشار , پرتوها و ....
ب) عوامل شيميائي زيان أور مانند مواد شيميائي سمي كه برخي بيماريها و مسمويتهاي شغلي را سبب مي شوند.
پ)عوامل بيولوژيكي زيان أور شامل ويروسها , باكتريها . انگلها , ريكتزياها و قارچها
ت) عوامل ارگونوميك زيان أور مانند وضعيت نامطلوب بدني در هنگام كار , وارد شدن فشار بيش از حد بر روي اندامي خاص , نبود تناسب جسماني و رواني ميان انسان و كار و ...
هر يك از عوامل ياد شده اگر از حد تحمل فيزيو لوژيك بدن انسان پيشي گيرد , عوارض و أسيبهايي را ايجاد خواهند نمود . در بهداشت حرفه اي عمده كوششها بر ارزيابي اين عوامل , اندازه گيري أنها و در صورت نياز كنترل أنها مي باشد .
طب كاردر بخش طب كار نظارت بر انجام معاينات كارگري در كارخانجات , مراكز بهداشتي درماني و شركتهاي ارائه دهنده خدمات طب كار صورت مي پذيرد.
در بين مراكز تابعه تحت پوشش دانشگاه مركز بهداشت شرق داراي سانتر معاينات كارگري مي باشد كه در اين سانتر كليه خدمات طب كار اعم از خدمات پزشكي و پاراكلينيكي انجام مي شود.. اين بخش داراي اسپيرومتر – اديومتر – آزمايشگاه تشخيص طبي مي باشد و يك پزشك ثابت همه روزه به معاينه كارگران مشغول مي باشد . بيشترين مراجعات به اين سانتر توسط كارگاههاي كوچك زير 20 نفر انجام مي پذيرد . جهت ارتقاي سطح آگاهي پزشكان ارائه دهنده خدمات طب كار در مراكز بهداشتي درماني , پزشكان كارخانجات و شركتهاي طب كار هر ساله معاونت بهداشتي اقدام به برگزاري دوره باز آموزي مدون طب كار مي نمايد.
آزمايشگاه بهداشت حرفه ايدر رابطه با بررسي محيط كار و شناسائي , اندازه گيري , ارزشيابي عوامل بيماريزاي شغلي و در زمينه انجام معاينات كارگري , آزمايشگاه بهداشت حرفه اي معاونت بهداشتي شهيد بهشتي بر حسب نياز تخصصي از 4 بخش تشكيل شده است :
بخش عوامل شيميائي
بخش عوامل فيزيكي
بخش اديومتري
بخش اسپيرومتري
خدمات ارائه شده در بخش عوامل شيميائي:
الف- نمونه برداري از عوامل زيان آور شيميائي محيط كار( 39 نمونه از فيومهاي جوشكاري-سنجش الاينده هاي محيط كار 93 نمونه)
ب- اناليز نمونه ها :
- سنجش وزني گردو غبار با استفاده از ترازوي حساس با دقت تا يك صدم ميليگرم ( 86 نمونه)
- روشهاي تيتراسيون
- اسپكترو فتومتري جذب اتمي و گاز كروماتوگرافي
در مورد اخير نمونه برداري توسط آزمايشگاه انجام و سنجش توسط آزمايشگاه معتبر انجام مي پذيرد.
خدمات ارائه شده در بخش عوامل فيزيكي:
صدا سنجي با آناليز ( SLM ) و ايستگاه بندي ( 893 ايستگاه )
نور سنجي با استفاده از فتومتر وايستگاه بندي(745 ايستگاه )
تعيين شاخصهاي استرس گرمائي CET_ET_P4SR_WBGT و هچ بلدينگ (22 ايستگاه )
دزيمتري كوتاه مدت و بلند مدت براي كارگران (19 مورد)
ج-انجام اسپيرومتري ( سنجش حجم تنفسي ريه ) در آزمايشگاه و يا در محيط كار ( 218 مورد)
د-انجام اديومتري ( شنوائي سنجي ) ( هدايت هواي و استخواني ) در آزمايشگاه و اديومتري غربالگري در محيط كار ( 181 مورد)
تاریخ به روز رسانی: 1391/08/01
تعداد بازدید: 6605
امتیازدهی
میانگین امتیازها:5 تعداد کل امتیازها:2
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
آدرس: مركز بهداشت شهرستان كوهرنگ
كدپستي : 8865170954           تلفن : 33622023-038
دور نگار : 33622512-038
تاریخ بروز رسانی 1398/09/19
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal