دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۳۹۸/۶/۳۰
طرحهاي تحقيقاتي
 طرح هاي تحقيقاتي مصوب سال 95 :
1-بررسي اثر دو روش ونتيلاسيون در حين عمل كوله سيستكتومي به روش لاپاراسكوپي بر اشباع اكسيژن خون شرياني پس از عمل جراحي
2-ارزيابي الگوهاي حركتي چرخشي تنه لگن و مفاصل ران طي آزمون راه رفتن در بيماران مبتلا به كمر درد داراي فعاليت هاي ورزشي مستلزم چرخش تنه و مفاصل ران
3- بررسي تاثير استفاده همزمان سلولهاي بنيادي مزانشيمي بند ناف و كرايوژل پلاكتي در بهبود زخم هاي ناشي از سوختگي درجه 2 سطحي
4- بررسي تاثير استفاده همزمان سلولهاي بنيادي مزانشيمي بند ناف و كرايوژل پلاكتي در بهبود زخم هاي مقاوم به درمان متعاقب جراحي سينوس پلونيدال
5-بررسي ساب تايپهاي ويروس BK در بيماران پيوند كليوي مراجعه كننده به بيمارستان كاشاني شهركرد
6-بررسي اثر اسانس زنجبيل، نعناع و تركيب آن ها به صورت آروماتراپي ( استنشاق گازهاي معطر ) و مقايسه آن با پلاسبو در كاهش تهوع و استفراغ بعد از عمل (ponv) در جراحي كله سيستكتومي لاپاراسكوپيك
7-بررسي مقايسه اي تاثير استفاده از ويتامين C و ويتامين E بر روي سطح سرمي TNF-α در اعمال جراحي ماژور تحت بيهوشي عمومي
8- بررسي ميزان تغييرات اشباع اكسيژن خون شرياني قبل و بعد از عمل جراحي الكتيو و ارتباط آن با نوع و مدت عمل جراحي
9- بررسي تاثير پيش‌آگهي نسبت نوتروفيل به لنفوسيت و نسبت پلاكت به لنفوسيت در بيماران كانسر معده تشخيص داده‌شده قبل از عمل جراحي و ارتباط آن با بقا بيماران
10-بررسي فعاليت مجدد ويروس BK در بيماران دريافت كننده كليه، قبل و بعد از پيوند، مراجعه كننده به بيمارستان كاشاني شهركرد
11-مقايسه تزريق بوپي واكايين و هيدروكورتيزون در بستر كيسه صفرا در جلوگيري از درد بعد از عمل كوله سيستكتومي لاپاراسكوپي
12 - بررسي مقايسه اي تاثير آواي اذان و جريان آب بر عمق بيهوشي و هموديناميك بيماران و سطح كورتيزول پلاسما و قندخون بيماران حين عمل كوله سيستكتومي
13-بررسي مقايسه اي تاثير انفوزيون آلبومين 5% با سرم رينگر لاكتات در جايگزين كردن خونريزي حين عمل بر عملكردفعاليت سيستم كليوي و سيستم انعقادي و الكتروليت هاي بيمار پس از عمل جراحي
14-بررسي ميزان بروز افزايش فشار داخل شكمي و عوامل مرتبط با آن در بيماران بدحال بستري در بخش مراقبت هاي ويژه
15-بررسي اثر ميدان هاي مغناطيسي بر كريستاليزاسيون محلولهاي كلسيم اگزالات و سيستيني در محيط هاي آزمايشگاهي
16- بررسي فراواني يافته هاي پاتولوژيك حاصل از آسپيراسيون سوزني ظريف (FNA ) ندولهاي تيروييد در ارتباط با برخي ريسك فاكتورهاي مرتبط باايجاد ندول
17-بررسي ويژگي باليني بيماران با ندول تيروئيدي جراحي شده در بيمارستان كاشاني شهركرد و مقايسه نتايج FNA و پاتولوژي بعد از جراحي در آنها
18-مقايسه 2 روش لوله گذاري تراشه با لوله كاف دار و بدون كاف بر عوارض پس از عمل جراحي آدنوتانسيلكتومي
19-بررسي ابعاد پروستات با علايم باليني در بيماران سرپايي مبتلا به بزرگي خوش خيم پروستات
20- بررسي اپيدميولوژيك بيماري هاي پستان در زنان مراجعه كننده به بخش سونوگرافي بيمارستان هاي هاجر و كاشاني شهركرد
21- بررسي رابطه ژئومتري پروگزيمال فمور و ميزان بروز شكستگي هاي ناحيه پروگزيمال فمور
22- بررسي تاثير تزريق خون در فضاي اپيدورال نخاع كمري بلافاصله پس از بي حسي اسپاينال در ميزان شيوع سردرد پس از اسپاينال
23-بررسي اثر عصاره هيدرو الكلي اسفند (Peganum harmala L.) بر انقباضات بافت حالب انسان در شرايط آزمايشگاهي
 
  طرح هاي تحقيقاتي مصوب سال94 :
1-بررسي تأثير سيليمارين بر سطوح آنزيم هاي كبدي و پارامتر هاي خوني پس از عمل جراحي هرني اينگوئينال
2-مقايسه تاثير بي حسي اسپاينال با بيهوشي عمومي بر روي ظرفيت تام آنتي اكسيداني سرم در اعمال جراحي هاي لگني
3-تعيين الگوي تقارن وزن اندازي بر روي اندام هاي تحتاني افراد مبتلا به كمردرد مزمن غيراختصاصي
4-بررسي سير طبيعي تغييرات D-دايمر در بيماران ترومايي بستري در بيمارستان كاشاني در سال94
5- بررسي شيوع و علل ترومبوز سينوس وريدهاي مغزي در بيمارن بستري در بيمارستان كاشاني شهركرد از سال 1390 الي 1394
6- بررسي اثربخشي تاثير شاخص توده بدني روي موفقيت ، عوارض و شكست سنگ شكني برون اندامي
7-مقايسه تاثير آتروپين با دوز mg/kg 0/01با دوز روتين mg 0/5 جهت پيشگيري از برادي كاردي حين عمل در بيماران كانديد جراحي كوله سيستكتومي لاپاراسكوپيك
8-بررسي اثر پيش داروي خوراكي كلونيدين بركاهش خونريزي حين عمل پروستاتكتومي باز
9-مقايسه تاثير استفاده از پوزيشن كشش تنه به بالا در موفقيت انجام بي حسي اسپاينال در برابر حالت نشسته عادي در افراد بالاي 60 سال
10-مقايسه اثر كپسول زنجبيل و قرص ديكلوفناك در رفع درد بعد از جراحي فتق اينگوينال
11-مقايسه كارايي سونوگرافي با سيستوسكوپي جهت تشخيص عود توموردر بيماران مبتلا به تومور مثانه
12-بررسي ميزان بيان ژن STING در بيماران مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس در استان چهارمحال و بختياري در سال94
13-بررسي ميزان بيان ژن IRF3 در بيماران مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس در استان چهارمحال و بختياري در سال94
14-بررسي دقت تشخيصي سونوگرافي در مقايسه با CT-scan در تشخيص آسيب ارگان هاي تو پر در تروماي غير نافذ شكم در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان آيت الله شهركرد از فروردين 89 تا 93
15-بررسي اثر سنبل الطيب روي اضطراب قبل از جراحي و تغييرات هموديناميك حين جراحي در بيماران كله سيستكتومي لاپاراسكوپي بيمارستان كاشاني
16-اثر اسانس بذر شويد بر درد پس از سزارين در بيماران تحت بيهوشي اسپاينال
17- بررسي اثر رمي فنتانيل بر خونريزي حين عمل در بيماران تحت عمل جراحي سپتوپلاستي
18-بررسي اثر دو روش مايع درماني با رينگر لاكتات و رينگر بر اسيديته خون و عوارض پس از عمل در بيماران كانديد عمل الكتيو
19- بررسي ماكروسكوپيك و ميكروسكوپيك اثر عصاره هيدروالكلي چاي سبز در مقايسه با هيالورونيك اسيد بر ميزان نشت آناستوموزهاي كلون در مدل حيواني سگ
20- بررسي اثر اريترومايسين بر ديستانسيون كيسه صفرا حين كوله سيستكتومي به روش لاپاراسكوپي
21- بررسي ميزان بروز آسيب حاد كليوي بعد از جراحي عروق كرونر قلبي و تعيين عوامل خطر ايجاد آن در بيمارستان كاشاني شهركرد از سال 1388 تا كنون
22- مقايسه اثر مورفين وريدي، زيرجلدي و شياف مورفين در كاهش درد بعد از عمل هيستركتومي
23-مقايسه تاثير بي حسي اسپاينال بر رپلاريزاسيون بطني در بيماران الكتيو كانديد عمل جراحي اندام تحتاني
24- بررسي دقت تشخيصي آسپيراسيون سوزني در مقايسه با core needle biopsy در توده هاي پستاني و لنف نودهاي اگزيلاري در توده هاي پستان
25- بررسي مقايسه اي ژل 2% گياه مخلصه با ژل 1% ديكلوفناك بر ميزان درد بيماران مبتلا به استئوآرتريت اوليه زانو
26- بررسي مقايسه اي ژل 1% گياه عشقه با ژل 1% ديكلوفناك بر ميزان درد بيماران مبتلا به استئوآرتريت اوليه زانو
27- مقايسه اثر رمي فنتانيل و كتامين بر تداوم سديشن در بيماران تحت عمل جراحي كاتاراكت با بي حسي موضعي
28-بررسي تاثير نمك داغ در درمان بيماران باكمردرد حاد
29-بررسي اثر پوزيشن سربالا در جلوگيري از افت اشباع اكسيژن خون شرياني پس از بيهوشي عمومي هنگام انتقال بيمار به اتاق بهبودي
30- بررسي عصاره هيدروالكلي سير بر چسبندگي داخل شكمي متعاقب لاپاراتومي در موش صحرايي
31-بررسي ارتباط ميزان درك شدت درد با افسردگي و اضطراب در بيماران مبتلا به كمر درد غير اختصاصي مزمن
32-مقايسه دقت سونوگرافي و راديوگرافي در تشخيص پنوموتوراكس در بيماران ترومايي
33- بررسي ارتباط فشار خون حين عمل جراحي قلب با اختلالات شناختي و حافظه اي
 
   طرح هاي تحقيقاتي مصوب سال93  :
 1- بررسي احتمال آمپيم بدنبال پلوردزيس با استفاده از پودر تتراسيكلين در بيماران پلورال افيوژن
2-مقايسه تاثير مصرف تستوسترون عضلاني، كلوميفن سيترات، تاموكسيفن و تستولاكتون در مردان بالاتر از 50 سال با كمبود تستوسترون
3- بررسي شيوع و علل ترومبوز سينوس وريدي در بيماران مراجعه كننده به بخش اعصاب بيمارستان كاشاني شهركرد از سال 1390 الي 1392
4-بررسي مقايسه اي اثر داروي گياهي گل ساعتي و فنوباربيتال بر كاهش اضطراب قبل از عمل جراحي ارتوپدي در بيمارستان آيت اله كاشاني شهركرد
5-مقايسه ي الگوي حركتي ناحيه ي كمري-لگني و مفصل ران در دو گروه از بيماران كمردرد ي با و بدون فعاليت هاي نيازمند چرخش تنه و مفاصل ران 
6- بررسي اثر بيهوشي اسپاينال و عمومي بر اندكسهاي سيستم انعقادي پس از عمل هرنيورافي اينگوينال
7-  مقايسه سونوگرافي و سيستوسكوپي جهت تشخيص وپيگيري بيماران مبتلا به تومور مثانه
8-بررسي اثر چاي سبز در پيشگيري از نفروپاتي ناشي از كنتراست مديا
9-بررسي اثر زنجبيل بر كاهش درد عضلاني ناشي از اثر سوكسينيل كولين پس از عمل هاي جراحي فتق، هيدروسل و واريكوسل
10-بررسي مقايسه اي ميزان آلودگي سرم هاي تزريقي در دو نوع هواگيري از بالاو پائين در بيماران بستري در بخش هاي جراحي بيمارستان آيت الله كاشاني شهر كرد
11- مقايسه انجام تمرينات ويليامز و پياده روي در كاهش كمردردهاي غيرتروماتيك پرستاران بيمارستان كاشاني و هاجر
12- بررسي اثربخشي تاثير شاخص توده بدني روي موفقيت ، عوارض و شكست سنگ شكني برون اندامي 
 
تاریخ به روز رسانی:
1395/07/05
تعداد بازدید:
2588
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal