دانشکده پرستاری مامایی
۱۳۹۸ شنبه ۲ شهريور
فرم معرفی میهمان

جمهوري اسلامي ايران تاريخ :

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي شماره :

دانشگاه علوم پزشكي شهركرد

فرم معرفي دانشجويان ميهمان

 اينجانب ........... دانشجوي رشته ........... به شماره دانشجويي ......... مقطع ......... دوره ......... تقاضا دارم ترتيبي اتخاذ فرمائيد كه واحدهاي ذيل را در دانشگاه علوم پزشكي ........ بصورت دانشجوي ميهمان در نيمسال .......... سال تحصيلي ........ بگذرانم .

ضمناً تعهد مي نمايم كه كليه مشكلات ناشي از ميهماني ازجمله عدم هماهنگي در برنامه هاي آتي وياعدم مراجعه به دانشگاه مبداء راجوابگو باشم وحداكثر تا دو هفته قبل ازشروع دوره يادرس نتيجه قطعي را به آموزش دانشكده اعلام تانمره صفرجهت دوره يا دروس مزبوردرنظر گرفته نشود.ضمناً تاكنون ...........واحد درسي را بصورت ميهمان درديگردانشگاهها گذرانده ام ./ع

نيمسال اول .......- ....... نيمسال دوم .......- .......

تعداد واحد

نام دروس

رديف

تعداد واحد

نام دروس

رديف

 

 

1

 

 

1

 

 

2

 

 

2

 

 

3

 

 

3

 

 

4

 

 

4

 

 

5

 

 

5

 

 

6

 

 

6

 

 

7

 

 

7

 

 

8

 

 

8

 

 

9

 

 

9

 

 

10

 

 

10


 

 امضاء دانشجو :

امضاءوتظر استاد مشاور :

لازم به توضيح است نمرات كسب شده ميهماني كمتر از 12 مورد قبول دانشگاه نمي باشد .

اداره كل امور آموزشي دانشگاه :

احتراماً آموزش دانشكده با تقاضاي ميهماني نامبرده جهت گذراندن واحدهاي فوق موافقت دارد .

معصومه دل آرام

معاون آموزشي دانشكده پرستاری و مامايی

 دانشگاه علوم پزشكي ..........

با سلام

بدينوسيله .............. دانشجوي رشته ............ مقطع ........... اين دانشگاه بمنظور اخذ واحدهاي فوق الذكردرنيمسال ............ سال تحصيلي ............ حضورتان معرفي مي گردد.خواهشمند است درصورت موافقت ريز نمرات مشاراليه را درپايان نيمسال به اين دانشگاه ارسال فرمائيد درغير اينصورت اين دانشگاه را در جريان امر قرار دهيد ./

دكتر جعفر نصيري

معاون آموزشي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد

 رونوشت :

: اداره كل آموزش دانشگاه

: آموزش دانشكده پرستاری و مامايی جهت اطلاع.

: استاد راهنما .................جهت اطلاع.

 ماده 49 :

در موردي كه دانشجو بطور موقت ، ناگزير به تغيير محل تحصيل خود باشد ، مي تواند با موفقيت دانشگاههاي مبداء و مقصد به عنوان دانشجوي ميهمان ، بطور موقت براي مدت معين ، محل تحصيل خود را تغيير دهد .

 ماده 50 :

ميهمان شدن دانشجو در يك دانشگاه مشروط بر اين است كه دانشجو حداقل يك نيمسال تحصيلي خود را در دانشگاه مبداء گذرانده باشد .

 ماده 52 :

هر دانشجو در هر رشته مي تواند حداكثر يك نيمسال در دوره كارداني ، يا دو نيمسال در دوره كارشناسي در يك دانشگاه بطور تمام وقت بصورت ميهمان تحصيل كند . در هر حال نبايد تعداد دروسي را كه دانشجو به صورت ميهمان چه به صورت تمام وقت و چه به صورت تك درس در يك يا چند دانشگاه گذرانده است از 40 درصد كل واحدهاي دوره تجاوز كند .

   اينجانب سميرافردی دانشجوي رشته اتاق عمل به شماره دانشجويي 871270011 متعهد مي گردم موارد مشروحه زير را دقيقاً رعايت نمايم در غير اينصورت مسئوليت عواقب بعدي ناشي از قصور دراين امر بعهده اينجانب مي باشد .

 1 . با توجه به معدل نيمسال قبل ، بيشتر از حد مجاز حذف انتخاب واحد ننمايم در غير اينصورت اداره امور آموزشي مجاز است واحدهاي اضافي بدون اطلاع اينجانب حذف نمايد .

 2 . در صورت وجود هرگونه تخلف آموزشي مانند عدم رعايت پيشنياز و اخذ واحد بيش از حد تعيين شده اداره امور آموزشي راساً نسبت به حذف دروس مربوطه اقدام خواهد نمود .

 3 . اين فرم فقط براي نيمسال مورد درخواست اعتبار دارد و براي ثبت نام در نيمسال بعدي بايد به دانشگاه مبداء مراجعه نمايم در غير اينصورت منصرف از تحصيل شناخته خواهم شد .

 4 . دانشجو موظف است انتخاب واحد خود را از بين دروس مندرج در اين فرم كه به تاييد استاد راهنما و دانشكده مربوطه رسيده انجام دهند و هر تغييري در آنها بايد با نظر گروه و دانشكده مربوطه و تاييد اداره كل امور آموزشي دانشگاه مبداء انجام گيرد .

 5 . حذف نيمسال دانشجوي ميهمان و يا تشخيص مجاز بودن غيبت در امتحانات پايان نيمسال با نظر دانشگاه مبداء مي باشد .

 6 . در صورت موافقت دانشگاه مقصد با تقاضاي ميهماني لازم است دانشجو حداكثر ظرف مدت 45 روز پس از امتحانات نيمسال مربوطه تسويه حساب خويش را در آن دانشگاه انجام داده و نسبت به ارسال كارنامه خويش به اين دانشگاه اقدام لازم بعمل آورد در غير اينصورت بروز هر نوع مشكل آموزشي متوجه دانشجو خواهد بود .

 7 . دانشجو موظف است در صورت عدم موفقيت در ثبت نام و انتخاب واحد در دانشگاه مقصد مراتب را به اداره كل آموزش اطلاع داده و ضمن عودت فرم مربوطه برابر تقويم آموزشي دانشگاه در دانشگاه مبداء انتخاب واحد نمايد .

 

8 . نمرات اخذ شده كمتر از 12 دانشجوي ميهمان به هيچ وجه پذيرفته نگرديده ، لاكن در ميانگين كل محاسبه مي گردد 0/

  

جمهوري اسلامي ايران تاريخ :

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي شماره :

دانشگاه علوم پزشكي شهركرد

فرم معرفي دانشجويان ميهمان

جمهوري اسلامي ايران تاريخ :

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي شماره :

دانشگاه علوم پزشكي شهركرد

فرم معرفي دانشجويان ميهمان

 

اينجانب ........... دانشجوي رشته ........... به شماره دانشجويي ......... مقطع ......... دوره ......... تقاضا دارم ترتيبي اتخاذ فرمائيد كه واحدهاي ذيل را در دانشگاه علوم پزشكي ........ بصورت دانشجوي ميهمان در نيمسال .......... سال تحصيلي ........ بگذرانم .

ضمناً تعهد مي نمايم كه كليه مشكلات ناشي از ميهماني ازجمله عدم هماهنگي در برنامه هاي آتي وياعدم مراجعه به دانشگاه مبداء راجوابگو باشم وحداكثر تا دو هفته قبل ازشروع دوره يادرس نتيجه قطعي را به آموزش دانشكده اعلام تانمره صفرجهت دوره يا دروس مزبوردرنظر گرفته نشود.ضمناً تاكنون ...........واحد درسي را بصورت ميهمان درديگردانشگاهها گذرانده ام ./ع

نيمسال .............. .........- .........

تعداد واحد

نام دروس

رديف

 

 

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

10

 

امضاء امضاء دانشجو :

امضاءوتظر استاد مشاور :

لازم به توضيح است نمرات كسب شده ميهماني كمتر از 12 مورد قبول دانشگاه نمي باشد . و همچنين دانشجو موظف است فقط واحدهای فوق را اخذ نمايد و موافقت با ميهمانی نيمسال دوم منوط به موفقيت در نيمسال اول می باشد.

اداره كل امور آموزشي دانشگاه :

احتراماً آموزش دانشكده با تقاضاي ميهماني نامبرده جهت گذراندن واحدهاي فوق موافقت دارد .

معصومه دل آرام

معاون آموزشي دانشكده پرستاری و مامايی

 دانشگاه علوم پزشكي ..........

با سلام

بدينوسيله .............. دانشجوي رشته ............ مقطع ........... اين دانشگاه بمنظور اخذ واحدهاي فوق الذكردرنيمسال ............ سال تحصيلي ............ حضورتان معرفي مي گردد.خواهشمند است درصورت موافقت ريز نمرات مشاراليه را درپايان نيمسال به اين دانشگاه ارسال فرمائيد درغير اينصورت اين دانشگاه را در جريان امر قرار دهيد ./

دكتر جعفر نصيري

معاون آموزشي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد

 رونوشت :

: اداره كل آموزش دانشگاه

: آموزش دانشكده پرستاری و مامايی جهت اطلاع.

: استاد راهنما .................جهت اطلاع.

ماده 49 :

در موردي كه دانشجو بطور موقت ، ناگزير به تغيير محل تحصيل خود باشد ، مي تواند با موفقيت دانشگاههاي مبداء و مقصد به عنوان دانشجوي ميهمان ، بطور موقت براي مدت معين ، محل تحصيل خود را تغيير دهد .

 ماده 50 :

ميهمان شدن دانشجو در يك دانشگاه مشروط بر اين است كه دانشجو حداقل يك نيمسال تحصيلي خود را در دانشگاه مبداء گذرانده باشد .

 ماده 52 :

هر دانشجو در هر رشته مي تواند حداكثر يك نيمسال در دوره كارداني ، يا دو نيمسال در دوره كارشناسي در يك دانشگاه بطور تمام وقت بصورت ميهمان تحصيل كند . در هر حال نبايد تعداد دروسي را كه دانشجو به صورت ميهمان چه به صورت تمام وقت و چه به صورت تك درس در يك يا چند دانشگاه گذرانده است از 40 درصد كل واحدهاي دوره تجاوز كند .

 اينجانب ............ دانشجوي رشته ........... به شماره دانشجويي ............... متعهد مي گردم موارد مشروحه زير را دقيقاً رعايت نمايم در غير اينصورت مسئوليت عواقب بعدي ناشي از قصور دراين امر بعهده اينجانب مي باشد .

 1 . با توجه به معدل نيمسال قبل ، بيشتر از حد مجاز حذف انتخاب واحد ننمايم در غير اينصورت اداره امور آموزشي مجاز است واحدهاي اضافي بدون اطلاع اينجانب حذف نمايد .

 2 . در صورت وجود هرگونه تخلف آموزشي مانند عدم رعايت پيشنياز و اخذ واحد بيش از حد تعيين شده اداره امور آموزشي راساً نسبت به حذف دروس مربوطه اقدام خواهد نمود .

 3 . اين فرم فقط براي نيمسال مورد درخواست اعتبار دارد و براي ثبت نام در نيمسال بعدي بايد به دانشگاه مبداء مراجعه نمايم در غير اينصورت منصرف از تحصيل شناخته خواهم شد .

 4 . دانشجو موظف است انتخاب واحد خود را از بين دروس مندرج در اين فرم كه به تاييد استاد راهنما و دانشكده مربوطه رسيده انجام دهند و هر تغييري در آنها بايد با نظر گروه و دانشكده مربوطه و تاييد اداره كل امور آموزشي دانشگاه مبداء انجام گيرد .

 5 . حذف نيمسال دانشجوي ميهمان و يا تشخيص مجاز بودن غيبت در امتحانات پايان نيمسال با نظر دانشگاه مبداء مي باشد .

 6 . در صورت موافقت دانشگاه مقصد با تقاضاي ميهماني لازم است دانشجو حداكثر ظرف مدت 45 روز پس از امتحانات نيمسال مربوطه تسويه حساب خويش را در آن دانشگاه انجام داده و نسبت به ارسال كارنامه خويش به اين دانشگاه اقدام لازم بعمل آورد در غير اينصورت بروز هر نوع مشكل آموزشي متوجه دانشجو خواهد بود .

 7 . دانشجو موظف است در صورت عدم موفقيت در ثبت نام و انتخاب واحد در دانشگاه مقصد مراتب را به اداره كل آموزش اطلاع داده و ضمن عودت فرم مربوطه برابر تقويم آموزشي دانشگاه در دانشگاه مبداء انتخاب واحد نمايد .

 

8 . نمرات اخذ شده كمتر از 12 دانشجوي ميهمان به هيچ وجه پذيرفته نگرديده ، لاكن در ميانگين كل محاسبه مي گردد 0/

تاریخ به روز رسانی: 1391/05/11
تعداد بازدید: 517
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
آدرس : شهركرد -رحمتيه -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - دانشكده پرستاري و مامايي 
دورنگار : 33346714   تلفن : 33335648 -038
-@skums.ac.ir

تاریخ بروز رسانی 1398/06/01
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal