مرکز بهداشت شهرستان شهرکرد
۱۴۰۱/۵/۱۷
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse منو اصليمنو اصلي
تاريخچه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">حوزه مدیریت</span>حوزه مدیریت
سرپرست مركز بهداشت شهرستان شهركرد
معاونت مركز بهداشت شهرستان شهركرد
Collapse حراستحراست
معرفي
معرفي همكاران
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">روابط عمومي</span>روابط عمومي
معرفي
شرح وظايف
معرفي همكاران
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;"> ستاد گسترش</span> ستاد گسترش
معرفی
شرح وظايف
معرفي كاركنان
آیین نامه ها و دستورالعمل ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;"> پيشگيري و مبارزه با بيماريها</span> پيشگيري و مبارزه با بيماريها
معرفی
شرح وظايف
بیماریهاواگیر
بیماریهای غیر واگیر
دستورالعمل ها
معرفي همكاران
كمپين قلب سالم ايراني
مركز مشاوره بيماريهاي رفتاري
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه سلامت  محیط و حرفه ای</span>گروه سلامت محیط و حرفه ای
معرفي
شرح وظايف
معرفي همكاران
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">جمعیت و سلامت خانواده</span>جمعیت و سلامت خانواده
معرفی
کودکان
سالمندان
مادران
میانسالان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سلامت باروری</span>سلامت باروری
آیین نامه ها و دستورالعمل ها
شرح وظايف
معرفي همكاران
آیین نامه ها و دستورالعملها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سلامت جوانان و نوجوانان،مدارس</span>سلامت جوانان و نوجوانان،مدارس
معرفی
شرح وظايف
معرفي همكاران
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحد بهبود تغذیه جامعه</span>واحد بهبود تغذیه جامعه
معرفی
متون آموزشی
معرفی همکاران
آیین نامه ها و دستورالعمل ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور اداري</span>امور اداري
معرفي
شرح وظايف
معرفي همكاران
امور مالي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحد امور حقوقی</span>واحد امور حقوقی
شرح وظایف
معرفی همکاران
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">كارگزيني</span>كارگزيني
معرفي
شرح وظايف
معرفي همكاران
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سلامت رواني واجتماعي</span>سلامت رواني واجتماعي
معرفی
شرح وظايف
معرفي همكاران
آیین نامه ها و دستورالعمل ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آموزش و ارتقاء سلامت</span>آموزش و ارتقاء سلامت
معرفی
شرح وظايف
معرفي همكاران
آیین نامه ها و دستورالعمل ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آمار و فناوري  اطلاعات</span>آمار و فناوري اطلاعات
معرفی
شرح وظايف
معرفي همكاران
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;"> بهداشت دهان و دندان</span> بهداشت دهان و دندان
معرفی و شرح وظایف
معرفي همكاران
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور دارويي</span>امور دارويي
معرفي
شرح وظايف
معرفي همكاران
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آموزش بهورزي و باز آموزي برنامه هاي سلامت</span>آموزش بهورزي و باز آموزي برنامه هاي سلامت
معرفي
شرح وظايف
معرفي همكاران
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اسناد پزشكي</span>اسناد پزشكي
معرفي
معرفي همكاران
گالری تصاویر
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مراكز ،پايگاه ها  ي خدمات جامع سلامت و خانه هاي بهداشت</span>مراكز ،پايگاه ها ي خدمات جامع سلامت و خانه هاي بهداشت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مراكز خدمات جامع سلامت شهري</span>مراكز خدمات جامع سلامت شهري
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مراكز خدمات جامع سلامت</span>مراكز خدمات جامع سلامت
مركز خدمات جامع سلامت 1 شهركرد
مركز خدمات جامع سلامت 2شهركرد
مركز خدمات جامع سلامت 3شهركرد(ميدان شهدا)
مركز خدمات جامع سلامت 4شهركرد(منظريه)
مركز خدمات جامع سلامت 5شهركرد(ميرآباد غربي)
مركز خدمات جامع سلامت 6شهركرد(گودال چشمه)
مركز خدمات جامع سلامت 7شهركرد(مولوي)
مركز خدمات جامع سلامت 8شهركرد(بروم پهنه)
مركز خدمات جامع سلامت 9شهركرد(مهديه)
مركز خدمات جامع سلامت 10شهركرد(اشكفتك)
مركز خدمات جامع سلامت 11شهركرد(چالشتر)
مركز خدمات جامع سلامت 1 فرخشهر
مركز خدمات جامع سلامت 2 فرخشهر
مركز خدمات جامع سلامت 3 فرخشهر
مركز خدمات جامع سلامت شهر كيان
مركز خدمات جامع سلامت 1هفشجان
مركز خدمات جامع سلامت 2هفشجان
مركز خدمات جامع سلامت 1سورشجان
مركز خدمات جامع سلامت 2سورشجان
مركز خدمات جامع سلامت طاقانك
مركز خدمات جامع سلامت سودجان
مركز خدمات جامع سلامت نافچ
مركز خدمات جامع سلامت هاروني
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پايگاههاي خدمات جامع سلامت</span>پايگاههاي خدمات جامع سلامت
پايگاه 1مركز 1 شهركرد (ضميمه)
پايگاه 2مركز 1 شهركرد (فرهنگيان)
پايگاه 3مركز 1 شهركرد (سرچشمه)
پايگاه 4مركز 1 شهركرد (كوي شهرداري)
پايگاه 1مركز 2شهركرد (ضميمه)
پايگاه 2مركز 2شهركرد (مسجد جامع)
پايگاه 1مركز 3شهركرد (ضميمه)
پايگاه 2مركز 3شهركرد (17 شهريور)
پايگاه 1مركز 4شهركرد (ضميمه)
پايگاه 2مركز 4شهركرد (دكتر درخشان)
پايگاه 1مركز 5شهركرد (ضميمه)
پايگاه 2مركز 5شهركرد (شهيد فهميده)
پايگاه 1مركز 6شهركرد (ضميمه)
پايگاه 2مركز 6شهركرد (مير آباد شرقي)
پايگاه 3مركز 6شهركرد (مهدي آباد)
پايگاه 1مركز 7شهركرد (ضميمه )
پايگاه 2مركز 7شهركرد (ورزش)
پايگاه 1مركز 8شهركرد (ضميمه)
پايگاه 2مركز 8شهركرد (معلم)
پايگاه 1مركز مهديه(ضميمه)
پايگاه 1مركز اشكفتك(ضميمه)
پايگاه 1مركز چالشتر(ضميمه)
پايگاه 1مركز يك فرخشهر(ضميمه)
پايگاه 1مركز 2 فرخشهر(ضميمه)
پايگاه 1مركز 3 فرخشهر(ضميمه)
پايگاه 2مركز 3 فرخشهر(شيخ آباد)
پايگاه 1مركزيك هفشجان(ضميمه)
پايگاه 1مركز2 هفشجان(ضميمه)
پايگاه 1مركزيك سورشجان(ضميمه)
پايگاه 1مركز2 سورشجان(ضميمه)
پايگاه 1مركزشهر كيان(ضميمه)
پايگاه 1مركزسودجان(ضميمه)
پايگاه 1مركزطاقانك(ضميمه)
پايگاه 1مركزنافچ(ضميمه)
پايگاه 1مركزهاروني(ضميمه)
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مراكز خدمات جامع سلامت روستايي</span>مراكز خدمات جامع سلامت روستايي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مراكز خدمات جامع سلامت </span>مراكز خدمات جامع سلامت
مركز خدمات جامع سلامت وانان
مركز خدمات جامع سلامت مرغملك
مركز خدمات جامع سلامت هرچگان
مركز خدمات جامع سلامت دستگرد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خانه بهداشت</span>خانه بهداشت
خانه بهداشت كتك
خانه بهداشت اسدآباد
خانه بهداشت وانان
خانه بهداشت خوي
خانه بهداشت آقبلاغ
خانه بهداشت مرغملك
خانه بهداشت هرچگان
خانه بهداشت مصطفي آباد
خانه بهداشت شمس آباد
خانه بهداشت بهرام آباد
خانه بهداشت نو آباد
خانه بهداشت ارجنك
خانه بهداشت پيربلوط
خانه بهداشت كاكلك
خانه بهد اشت دستگرد
خانه بهد اشت سورك
خانه بهد اشت ايرانچه
خانه بهد اشت خير آباد
Expand منوي متفرقه جديدمنوي متفرقه جديدآدرس :  شهركرد ، خيابان شهيد باهنر -جنب مصلي امام خميني(ره)
كدپستي :        تلفن :32224489 -038
دور نگار :  32224582-038
تاریخ بروز رسانی 1401/05/17
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal