دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۳۹۸/۶/۲۶
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse منو اصلي جديدمنو اصلي جديد
صفحه اصلي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">رياست دانشكده</span>رياست دانشكده
تاريخچه
ریاست دانشکده
پيام رياست دانشكده
کمیته راهبردی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت آموزشي </span>معاونت آموزشي
معاون آموزشي
پيام معاون آموزشي
كاركنان حوزه معاونت آموزشي
قوانین و دستورالعمل های آموزشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرآیندهای آموزشی</span>فرآیندهای آموزشی
فرآیند ثبت نام اولیه
فرآیند صدور گواهی اشتغال به تحصیل
فرايند اخذ درس به صورت معرفي به استاد
فرآیند حذف و اضافه
فرآيند نقل و انتقالات
فرآيند فارغ التحصيلي
درخواست مرخصی یا انصراف از تحصیل
تحویل دانشنامه و ریز نمرات
فرآیند انتقال توام با تغییر رشته
فرآیندهای متفرقه
رشته ها و مقاطع تحصيلي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">جدول دروس</span>جدول دروس
دروس رشته كارشناسي ارشد اپيدميولوژي
دروس رشته کارشناسی ارشد آمار زیستی
دروس رشته کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی
دروس رشته کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی
دروس رشته کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
دروس رشته کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت محیط
دروس رشته کارشناسی ناپیوسته مهندسی بهداشت محیط
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دروس ارائه شده و برنامه امتحانات در نيمسال اول سال تحصيلي 97-96</span>دروس ارائه شده و برنامه امتحانات در نيمسال اول سال تحصيلي 97-96
گروه اپيدميولوژي و آمار زيستي
گروه بهداشت عمومي
گروه مهندسي بهداشت محيط
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه هاي آموزشي</span>گروه هاي آموزشي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه آموزشي بهداشت عمومي</span>گروه آموزشي بهداشت عمومي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">برنامه گروه</span>برنامه گروه
تاريخچه
برنامه استراتژيك
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اعضاي هيئت علمي</span>اعضاي هيئت علمي
مديرگروه
اعضا هيئت علمي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مقطع و رشته تحصيلي</span>مقطع و رشته تحصيلي
كارشناسي پيوسته بهداشت عمومي
كارشناسي ناپيوسته بهداشت عمومي
Log book
ارزشيابي دروني گروه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه آموزشي اپيدميولوژي و آمار زيستي </span>گروه آموزشي اپيدميولوژي و آمار زيستي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">برنامه گروه</span>برنامه گروه
تاريخچه
رسالت و برنامه راهبردي
امكانات و تجهيزات
مواد آموزشي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اعضاي هيئت علمي</span>اعضاي هيئت علمي
مدير گروه
اعضا هيئت علمي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مقطع و رشته تحصيلي</span>مقطع و رشته تحصيلي
كارشناسي ارشد اپيدميولوژي
كارشناسي ارشد آمارزيستي
كارشناسان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سمينارهاي انجام شده در گروه</span>سمينارهاي انجام شده در گروه
سمينارها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پايان نامه هاي دفاع شده در گروه</span>پايان نامه هاي دفاع شده در گروه
پايان نامه هاي دفاع شده در گروه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه آموزشي مهندسي بهداشت محيط</span>گروه آموزشي مهندسي بهداشت محيط
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرم ها</span>فرم ها
فرم معرفي نامه آزمايشگاه
فرمت پاورپوينت ارائه گزارش ميان دوره اي پايان نامه دانشجويان كارشناسي ارشد
فرمت پاورپوينت ارائه درس پروژه دانشجويان كارشناسي مهندسي بهداشت محيط
Journal club form
Journal club form2
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">برنامه گروه</span>برنامه گروه
تاريخچه
برنامه استراتژيك
log book
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">كارشناسان</span>كارشناسان
اسامي كارشناسان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شرح وظايف</span>شرح وظايف
مسئول مجموعه آزمايشگاهي و كارگاهي
كارگر فني آزمايشگاه
مسئول آزمايشگاه مواد زائد جامد و آلودگي هوا
كارشناس آزمايشگاه ميكروبيولوژِي آب و فاضلاب
مسئول دفتر گروه مهندسي بهداشت محيط
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گالري تصاوير</span>گالري تصاوير
امكانات گروه مهندسي بهداشت محيط
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اطلاعيه هاي گروه</span>اطلاعيه هاي گروه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">جلسات دفاع</span>جلسات دفاع
جلسه دفاع از پايان نامه خانم سارا همتي
جلسه دفاع از پايان نامه خانم وحيده پرورش
جلسه دفاع از پايان نامه خانم نازيلا گلشني
جلسه دفاع از پايان نامه خانم مريم نوروزي
جلسه دفاع از پايان نامه آقاي سليمان فروزنده
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اعضاي هيئت علمي</span>اعضاي هيئت علمي
مديرگروه
اعضاي هيئت علمي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">رشته و مقطع تحصيلي</span>رشته و مقطع تحصيلي
كارشناسي ارشدمهندسي بهداشت محيط
كارشناسي پيوسته مهندسي بهداشت محيط
كارشناسي نا پيوسته مهندسي بهداشت محيط
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مجتمع آزمايشگاهي </span>مجتمع آزمايشگاهي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آزمايشگاه شيمي آب و فاضلاب</span>آزمايشگاه شيمي آب و فاضلاب
تجهيزات آزمايشگاه
تصاوير
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آزمايشگاه ميكروبيولوژي آب و فاضلاب</span>آزمايشگاه ميكروبيولوژي آب و فاضلاب
تجهيزات آزمايشگاه
تصاوير
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آزمايشگاه آلودگي هوا</span>آزمايشگاه آلودگي هوا
تجهيزات آزمايشگاه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آزمايشگاه مواد زائد جامد</span>آزمايشگاه مواد زائد جامد
تجهيزات آزمايشگاه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آزمايشگاه آناليز دستگاهي پيشرفته</span>آزمايشگاه آناليز دستگاهي پيشرفته
تجهيزات آزمايشگاه
تصاوير
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آزمايشگاه پايلوت</span>آزمايشگاه پايلوت
تجهيزات آزمايشگاه
تصاوير
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">كارگاه هيدروليك ولوله كشي</span>كارگاه هيدروليك ولوله كشي
تجهيزات كارگاه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">كارگاه نقشه كشي</span>كارگاه نقشه كشي
تجهيزات كارگاه
تصاوير
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اتاق Ph.D</span>اتاق Ph.D
ليست تجهيزات
تجهيزات مجتمع كارگاهي و آزمايشگاهي
ليست پايان نامه ها
ارزشيابي دروني گروه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت پژوهشي و تحصيلات تكميلي</span>معاونت پژوهشي و تحصيلات تكميلي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت پژوهشي</span>معاونت پژوهشي
معاون پژوهشي و تحصيلات تكميلي
كاركنان حوزه پژوهشي
اعضاي شوراي پژوهشي
فرآيندها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مقررات و آئين نامه ها</span>مقررات و آئين نامه ها
راهنماي تدوين و نگارش پايان نامه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">راهنماي اخلاق در پژوهش</span>راهنماي اخلاق در پژوهش
راهنماي كشوري اخلاق در انتشار آثار پژوهشي علوم پزشكي
دستورالعمل رسيدگي به تخلفات پژوهشي
راهنماي اخلاق در پژوهش كارآزمايي باليني
راهنماي برگزاري جلسات دفاع
راهنماي ارائه طرح هاي تحقيقاتي، از ثبت تا تصويب
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تحصيلات تكميلي</span>تحصيلات تكميلي
آئين نامه آموزشي كارشناسي ارشد
سر فصل دروس كارشناسي ارشد آمار زيستي
فرم هاي مربوط به فرآيند تصويب پروپوزال دانشجويان كارشناسي ارشد
فرم هاي مربوط به پايان نامه دانشجويان كارشناسي ارشد
راهنماي نگارش و تدوين پايان نامه كارشناسي ارشد
سر فصل دروس كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط
سر فصل دروس دكتراي تخصصي مهندسي بهداشت محيط
سرفصل دروس كارشناسي ارشد اپيدميولوژي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دفتر توسعه آموزش (EDO)</span>دفتر توسعه آموزش (EDO)
تاریخچه دفتر توسعه آموزش (EDO)
مسئول دفتر توسعه آموزش (EDO)
كارشناس دفتر توسعه آموزش(EDO)
وسایل کمک آموزشی دانشکده
نقشه جامع علمي سلامت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">جشنواره شهيد مطهري</span>جشنواره شهيد مطهري
معرفي جشنواره
آيين نامه جشنواره
اخبار آزمون ها
كتاب برنامه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">كاركنان دانشكده و امور عمومي</span>كاركنان دانشكده و امور عمومي
کارکنان
رشته ها و مقاطع تحصيلي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آزمایشگاه ها و کارگاه ها</span>آزمایشگاه ها و کارگاه ها
آزمايشگاه شيمي آب و فاضلاب
آزمايشگاه ميكروبيولوژي آب و فاضلاب
آزمايشگاه هيدروليك
آزمايشگاه مواد غذايي
آزمايشگاه مواد زائد جامد
آزمايشگاه پايلوت زيستي
وسايل لازم براي راه اندازي آزمايشگاه آلودگي هوا
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اساتيد مشاور</span>اساتيد مشاور
آيين نامه استاد مشاور
مجله دانشكده
كتابخانه دانشكده
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">لينكهاي مفيد</span>لينكهاي مفيد
انجمن علمي اپيدميولوژيست هاي ايران
انجمن علمی بهداشت محیط ایران
سازماني جهاني بهداشت
كتابخانه مجازي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">برنامه عملياتي دانشكده بهداشت </span>برنامه عملياتي دانشكده بهداشت
برنامه عملياتي دانشكده بهداشت در سال 1395
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">طرح دوره هاي اساتيد</span>طرح دوره هاي اساتيد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه اپيدميولوژي و آمار زيستي</span>گروه اپيدميولوژي و آمار زيستي
دكتر علي احمدي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دكتر سليمان خيري</span>دكتر سليمان خيري
طرح دوره درس روشهاي آماري در اپيدميولوژي
دكتر محمود مباشري
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;"> دكتر هادي رئيسي</span> دكتر هادي رئيسي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">كارشناسي پيوسته علوم آزمايشگاهي</span>كارشناسي پيوسته علوم آزمايشگاهي
طرح دوره درس آمار حياتي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">كارشناسي ناپيوسته هوشبري</span>كارشناسي ناپيوسته هوشبري
طرح دوره درس آمار زيستي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دندانپزشكي</span>دندانپزشكي
طرح دوره درس روش شناسي تحقيق 1
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه بهداشت عمومي</span>گروه بهداشت عمومي
دكتر الهه توسلي
دكتر ليلي ربيعي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه مهندسي بهداشت محيط</span>گروه مهندسي بهداشت محيط
دكتر رمضان صادقي
دكتر عباس خدابخشي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دكتر محسن اربابي</span>دكتر محسن اربابي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دكتري بهداشت محيط</span>دكتري بهداشت محيط
طرح دوره درس مديريت جامع پسماند
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دكتر گشتاسب مرداني</span>دكتر گشتاسب مرداني
طرح دوره درس آزمايشگاه هيدروليك
مديريت كيفيت آموزش "IEQM"
کمیته راهبردی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">كارگاهها</span>كارگاهها
كارگاه سال 96
كارگاه سال 97
Collapse منو متفرقه جديدمنو متفرقه جديد
آدرس و تلفن
آرشيو اطلاعيه
آرشيو اخبار
بيشتر...
پشتيبان افراد كم توانآدرس : شهركرد، مجتمع آموزشي رحمتيه ، دانشكده بهداشت
كدپستي :         
دورنگار : 33334678-038    تلفن : 33335653 -038
تاریخ بروز رسانی 1398/06/26
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal