ستاد شاهد و ایثارگر
۱۳۹۷ دوشنبه ۱ بهمن
1395/07/25
انتخاب و تجليل از دانشجويان برتر علمي شاهد و ايثارگر

اطـــلاعيـــه

*****************

به اطلاع دانشجويان شاهد و ايثارگر مي رساند

در راستاي اجراي آئين نامه انتخاب و تجليل از دانشجويان برتر شاهد وايثارگر، دانشجوياني كه حائز شرايط عمومي واختصاصي مندرج در آئين نامه مي باشند جهت تحويل گرفتن و تكميل فرم واطلاع از جزئيات حداكثر تا مورخ 95/8/10 به ستاد شاهد واقع در معاونت دانشجويي ،فرهنگي دانشگـــاه  مراجعه فرمايند. ضمناً شرايط عمومي واختصاصي اعلام شده به شرح زير مي باشد. در صورت عدم مراجعه در موعد مقرر هيچ گونه اعتراضي پذيرفته نمي شود

ستاد شاهد وامور ايثارگران دانشگاه

بسمه‌ تعالي

دستور العمل اجرايي انتخاب دانشجويان شاهد و ايثارگر برتر علمي

براي شركت در جشنواره آموزشي و تحصيلي جايزه ملي ايثار

الف) شرايط عمومي:

1. مشمولين از نظر وضعيت ايثارگري: همسر و فرزند شهيد و مفقودالاثر، آزاده، همسر و فرزند آزاده، جانباز، همسر و فرزند جانباز 25% به بالا، رزمنده با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه

2. رعايت شئونات اسلامي، نداشتن سابقه محكوميت در كميته‌هاي انضباطي و تخلفات

3. نداشتن سابقه مشكل آموزشي (مشروطي، مردودي در آزمون­هاي جامع و ...)

4. شرايط معرفي:

· دانشجويان مقطع كارشناسي(پيوسته و ناپيوسته) و كارشناسي ارشد از ترم سوم به بعد

· دانشجويان مقطع دكتراي حرفه‌اي (پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي) بعد از آزمون علوم پايه

· دانشجويان مقطع PhD بعد از آزمون جامع

· دانشجويان مقطع تخصصي باليني (دستياري) بعد از قبولي در دومين آزمون ارتقاء

5. مدارك قابل ارائه:

· دانشجويان در همان دوره و مقطعي كه در حال تحصيل مي‌باشند.

6. هر يك از فرمها، پس از تكميل بايد توسط معاونت ذيربط و يا بالاترين مقام حوزه مربوطه تأييد شود.

7. ستاد شاهد و ايثارگر دانشگاه موظف است مدارك را بر اساس دستورالعمل ارسالي بررسي و پس از حصول اطمينان از صحت و تأييد آنها كتباً به اداره كل امور دانشجويان شاهد و ايثارگر وزارت بهداشت ارسال نمايد.

ب) نحوه امتياز دهي:

نمره امتياز كل 100 مي‌باشد كه به شرح ذيل محاسبه مي‌شود:

افراد مشمول

امتيازات

دانشجويان مقطع كارشناسي،

دكتراي حرفه‌اي،

تخصص باليني

دانشجويان مقطع PhD،
و كارشناسي ارشد

مديران/دبيران ستاد

ايثارگري (فرم 1)

5% (حداكثر 5 امتياز)

5 % (حداكثر 5 امتياز)

5 % (حداكثر 5 امتياز)

آموزشي (فرم 2)

50% (حداكثر 50 امتياز)

40% (حداكثر 40 امتياز)

25% (حداكثر 25 امتياز)

پژوهشي (فرم 3)

25% (حداكثر 25 امتياز)

35% (حداكثر 35 امتياز)

10% (حداكثر 10 امتياز)

فرهنگي (فرم 4)

20% (حداكثر 20 امتياز)

20% (حداكثر 20 امتياز)

20% (حداكثر 20 امتياز)

عملكرد و اجرايي (فرم 5)

-

-

40% (حداكثر 40 امتياز)

جمع كل

100% (100)

100% (100)

100% (100)

مهم: دانشجويان شاهد و ايثارگر كه بعنوان برتر علمي معرفي مي­شوند حتما مي­بايست در بخش آموزشي يا پژوهشي يكي از بالاترين امتيازها را كسب نموده باشند. در غير اينصورت حائز شرايط معرفي نخواهند بود.


فرم (1) - وضعيت ايثارگري

دانشگاه/دانشكده علوم پزشكي: نام و نام خانوادگي: رشته:

شاخص

امتياز

امتياز كسب شده

توضيحات

وضعيت ايثارگري

همسر و فرزند شهيد، مفقودالاثر،

جانباز 70% به بالا، آزاده با بيش از 2 سال اسارت

4جانباز 50 تا 69%، همسر و فرزند جانباز 70% به بالا، آزاده كمتر از 2 سال اسارت،

3همسر و فرزند جانباز 50%تا 69%، همسر و فرزند آزاده

2جانباز 25 تا 49% و همسر و فرزند آنان

1رزمنده با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه

1


سقف امتياز 3

(حداكثر 5 امتياز)


فرم (2-1) آموزشي دانشجويان : مقطع كارشناسي

دانشگاه/دانشكده علوم پزشكي: نام و نام خانوادگي: رشته:

شاخص

امتياز

امتياز كسب شده

توضيحات

معدل كل در مقطع فعلي

20-19

1519-18

1218-17

10كسب عنوان دانشجوي نمونه

كشوري

10دانشگاهي

5برگزيده المپيادهاي علمي ملي

(به ازاي هر مورد)

رتبه 1

2


حداكثر 6 امتياز

رتبه 2

1


حداكثر3 امتياز

رتبه 3

5/0


حداكثر5/1 امتياز

برگزيده المپيادهاي علمي بين المللي

(به ازاي هر مورد)

رتبه 1

3


حداكثر 9 امتياز

رتبه 2

2


حداكثر6 امتياز

رتبه 3

1


حداكثر 3 امتياز

كسب رتبه در المپيادها و جشنواره هاي آموزشي منطقه‌اي/دانشگاهي (به ازاي هر برنامه)

2


حداكثر 6 امتياز

همكاري با ستاد شاهد و ايثارگر دانشگاه

هميار دانشجو (به ازاي هر دانشجو)

1


حداكثر 4 امتياز

افزايش حداقل يك نمره معدل دانشجوي مورد همياري

(به ازاي هر دانشجو)

1


حداكثر 4 امتياز

كمك به عوامل اجرايي ستاد شاهد و ايثارگر در برگزاري كارگاهها و جلسات آموزشي (به ازاي هر برنامه)

1


حداكثر 4 امتياز

(حداكثر 50 امتياز)*تمامي موارد با ارائه گواهي معتبر قابل بررسي مي‌باشد.


فرم (2-2) آموزشي دانشجويان : مقطع دكتراي حرفه‌اي (پزشكي/دندانپزشكي/داروسازي)

دانشگاه/دانشكده علوم پزشكي: نام و نام خانوادگي: رشته:

شاخص

امتياز

امتياز كسب شده

توضيحات

معدل كل در مقطع فعلي

20-19

619-18

418-17

3آزمون علوم‌پايه

(پزشكي/دندانپزشكي/داروسازي)

نمره آزمون علوم‌پايه

150 و بالاتر

3130 الي 150

2رتبه كشوري

آزمون علوم پايه

رتبه 1

5رتبه 2

4رتبه 3

2آزمون پيش‌كارورزي (پزشكي)

نمره آزمون پيش‌كارورزي

150 و بالاتر

3130 الي 150

2رتبه كشوري

آزمون پيش‌كارورزي

رتبه 1

5رتبه 2

4رتبه 3

2كسب عنوان دانشجوي نمونه

كشوري

3دانشگاهي

2برگزيده المپيادهاي علمي ملي

(به ازاي هر مورد)

رتبه 1

2


حداكثر 6 امتياز

رتبه 2

1


حداكثر3 امتياز

رتبه 3

5/0


حداكثر5/1 امتياز

برگزيده المپيادهاي علمي بين المللي

(به ازاي هر مورد)

رتبه 1

3


حداكثر 9 امتياز

رتبه 2

2


حداكثر6 امتياز

رتبه 3

1


حداكثر 3 امتياز

كسب رتبه در المپيادها و جشنواره هاي آموزشي منطقه‌اي/دانشگاهي (به ازاي هر برنامه)

2


حداكثر 6 امتياز

همكاري با ستاد شاهد و ايثارگر دانشگاه

هميار دانشجو (به ازاي هر دانشجو)

1


حداكثر 4 امتياز

افزايش حداقل يك نمره معدل دانشجوي مورد همياري

(به ازاي هر دانشجو)

1


حداكثر 4 امتياز

كمك به عوامل اجرايي ستاد شاهد و ايثارگر در برگزاري كارگاهها و جلسات آموزشي (به ازاي هر برنامه)

1


حداكثر 4 امتياز

(حداكثر 50 امتياز)*تمامي موارد با ارائه گواهي معتبر قابل بررسي مي‌باشد.

فرم (2-4) آموزشي دانشجويان : مقطع كارشناسي ارشد

دانشگاه/دانشكده علوم پزشكي: نام و نام خانوادگي: رشته:

شاخص

امتياز

امتياز كسب شده

توضيحات

معدل كل مقطع قبلي دانشگاهي (كارشناسي)

20-19

319-18

218-17

1رتبه كشوري ورودي به مقطع ارشد

رتبه 1

3رتبه 2

2رتبه 3

1معدل كل در مقطع فعلي

20-19

319-18

218-17

1كسب عنوان دانشجوي نمونه

كشوري

4دانشگاهي

2برگزيده المپيادهاي علمي ملي

(به ازاي هر مورد)

رتبه 1

3


حداكثر 9 امتياز

رتبه 2

2


حداكثر6 امتياز

رتبه 3

1


حداكثر3 امتياز

برگزيده المپيادهاي علمي بين المللي

(به ازاي هر مورد)

رتبه 1

4


حداكثر 12 امتياز

رتبه 2

3


حداكثر9 امتياز

رتبه 3

2


حداكثر 6 امتياز

كسب رتبه در المپيادها و جشنواره هاي آموزشي منطقه‌اي/دانشگاهي

1


حداكثر 3امتياز

همكاري با ستاد شاهد و ايثارگر دانشگاه

هميار دانشجو (به ازاي هر دانشجو)

1


حداكثر 3 امتياز

افزايش حداقل يك نمره معدل دانشجوي مورد همياري

(به ازاي هر دانشجو)

1


حداكثر 4 امتياز

كمك به عوامل اجرايي ستاد شاهد و ايثارگر در برگزاري كارگاهها و جلسات آموزشي (به ازاي هر برنامه)

1


حداكثر 4 امتياز

(حداكثر 40 امتياز)*تمامي موارد با ارائه گواهي معتبر قابل بررسي مي‌باشد.
فرم (3-1) پژوهشي دانشجويان مقطع كارشناسي، دكتراي حرفه‌اي، تخصص باليني (دستياري)

دانشگاه/دانشكده علوم پزشكي: نام و نام خانوادگي: رشته:

شاخص

امتياز

امتياز كسب شده

توضيحات

مقالات چاپ شده در مجلات علمي پژوهشي معتبر (به ازاي هر مورد)

مقاله ISI

نفر اول يا نويسنده مسئول

1


حداكثر 2 امتياز

ساير

5/0


حداكثر 1 امتياز

مقاله غير ISI

نفر اول يا نويسنده مسئول

5/0


حداكثر 1 امتياز

ساير

25/0


حداكثر 5/0 امتياز

مقاله ارايه شده در همايش داخلي و خارجي: سخنراني و پوستر

نفر اول يا نويسنده مسئول

1


حداكثر 2 امتياز

ساير

5/0


حداكثر 1 امتياز

كتب چاپ شده

(به ازاي هر مورد)

تأليف

نفر اصلي/مسئول/اول

2


حداكثر 4 امتياز

ساير

1


حداكثر 2 امتياز

هر ترجمه و گردآوري

نفر اصلي/مسئول/اول

1


حداكثر 2 امتياز

ساير

5/0


حداكثر 1 امتياز

طرح تحقيقاتي

مصوب (به ازاي هر مورد)

مجري

1


حداكثر2 امتياز

همكار

25/0


حداكثر 5/0 امتياز

اختراع و ابداع

ثبت شده (به ازاي هر مورد)

نفر اصلي

1


حداكثر 2 امتياز

نفر دوم و يا همكار

5/0


حداكثر 1 امتياز

برگزيده جشنواره هاي پژوهشي ملي (به ازاي هر مورد)

رتبه 1

1


حداكثر 2 امتياز

رتبه 2

5/0


حداكثر1 امتياز

رتبه 3

25/0


حداكثر 5/0 امتياز

برگزيده جشنواره هاي پژوهشي بين‌المللي (به ازاي هر مورد)

رتبه 1

2


حداكثر 4 امتياز

رتبه 2

1


حداكثر 2 امتياز

رتبه 3

5/0


حداكثر 1 امتياز

كسب رتبه در المپيادها و جشنواره هاي پژوهشي منطقه‌اي/دانشگاهي

1


حداكثر 2 امتياز

همكاري با ستاد شاهد و ايثارگر در برگزاري جلسات و كارگاههاي پژوهشي

2(حداكثر 25 امتياز)*تمامي موارد با ارائه گواهي معتبر قابل بررسي مي‌باشد.فرم (3-2) پژوهشي دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد، PhD

دانشگاه/دانشكده علوم پزشكي: نام و نام خانوادگي: رشته:

شاخص

امتياز

امتياز كسب شده

توضيحات

مقالات چاپ شده در مجلات علمي پژوهشي معتبر (به ازاي هر مورد)

مقاله ISI

نفر اول يا نويسنده مسئول

2


حداكثر 6 امتياز

ساير

1


حداكثر 2 امتياز

مقاله غير ISI

نفر اول يا نويسنده مسئول

1


حداكثر 2 امتياز

ساير

5/0


حداكثر 1 امتياز

مقاله ارايه شده در

همايش داخلي و خارجي: سخنراني و پوستر

نفر اول يا نويسنده مسئول

1


حداكثر 2 امتياز

ساير

5/0


حداكثر 1 امتياز

كتب چاپ شده (به ازاي هر مورد)

تأليف

نفر اصلي/مسئول/اول

3


حداكثر 6 امتياز

ساير

1


حداكثر 2 امتياز

ترجمه و گردآوري

نفر اصلي/مسئول/اول

2


حداكثر 4 امتياز

ساير

1


حداكثر 2 امتياز

طرح تحقيقاتي مصوب

(به ازاي هر مورد)

مجري

1


حداكثر2 امتياز

همكار

5/0


حداكثر 1 امتياز

اختراع و ابداع ثبت شده

(به ازاي هر مورد)

نفر اصلي

2


حداكثر 4 امتياز

نفر دوم و يا همكار

1


حداكثر 2 امتياز

برگزيده جشنواره هاي پژوهشي ملي

(به ازاي هر مورد)

رتبه 1

1


حداكثر 2 امتياز

رتبه 2

5/0


حداكثر1 امتياز

رتبه 3

25/0


حداكثر 5/0 امتياز

برگزيده جشنواره هاي پژوهشي بين‌المللي (به ازاي هر مورد)

رتبه 1

2


حداكثر 4 امتياز

رتبه 2

1


حداكثر 2 امتياز

رتبه 3

5/0


حداكثر 1 امتياز

كسب رتبه در المپيادها و جشنواره هاي پژوهشي منطقه‌اي/دانشگاهي

1


حداكثر 2 امتياز

همكاري با ستاد شاهد و ايثارگر در برگزاري جلسات و كارگاههاي پژوهشي

1(حداكثر 35 امتياز)*تمامي موارد با ارائه گواهي معتبر قابل بررسي مي‌باشد.


فرم (4-1) فرهنگي دانشجويان: تمامي مقاطع تحصيلي

دانشگاه/دانشكده علوم پزشكي: نام و نام خانوادگي: رشته:

شاخص

امتياز

امتياز كسب شده

توضيحات

كسب مقام در مسابقات قرآن و نهج البلاغه ( بازاي هر مورد)

كشوري

2


حداكثر 6 امتياز

منطقه اي/استاني

1


حداكثر 3 امتياز

دانشگاهي

5/0


حداكثر 2 امتياز

كسب مقام در مسابقات ورزشي

كشوري

2منطقه اي/استاني

1دانشگاهي

5/0كسب مقام در مسابقات هنري

كشوري

2منطقه اي/استاني

1دانشگاهي

5/0مشاركت در انجام طرح‌ها و برگزاري برنامه‌هاي فرهنگي

كشوري

3منطقه اي/استاني

2


 

دانشگاهي

1


 

كسب عنوان مربيگري يا داوري

كشوري

3منطقه اي/استاني

2دانشگاهي

1شركت در برنامه‌ها و جشنواره‌هاي فرهنگي بعنوان ارائه دهنده يك كار فرهنگي

كشوري

3منطقه اي/استاني

2


 

دانشگاهي

1


 

عضويت بسيج

عضو فعال

1عضو عادي

5/0مشاركت در فعاليت هاي بسيج

25/0(حداكثر 20 امتياز)*تمامي موارد با ارائه گواهي معتبر قابل بررسي مي‌باشد.

تعداد بازدید:
195
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
آدرس : شهركرد،
كدپستي : 8815713471 تلفن
تاریخ بروز رسانی 1397/10/30
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
Powered by DorsaPortal