بیمارستان سیدالشهداء فارسان
۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۹ اسفند
1393/03/22
سرويس و ترميم موتورخانه ي اين مركز