بیمارستان سیدالشهداء فارسان
۱۳۹۸/۴/۲۵
1393/05/22
بازديد كارشناسان وزارت بهداشت