بیمارستان سیدالشهداء فارسان
۱۳۹۷ دوشنبه ۲۸ آبان
1393/05/22
بازديد كارشناسان وزارت بهداشت