بیمارستان سیدالشهداء فارسان
۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۷ دي
1393/06/02
توانمندي سازي كارمندان در برقراري ارتباط موثر واگاهانه