بیمارستان سیدالشهداء فارسان
۱۳۹۸/۵/۲۸
1393/06/02
توانمندي سازي كارمندان در برقراري ارتباط موثر واگاهانه