معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۳۹۸ چهارشنبه ۵ تير
13870528
تغيير قيمت دارو 23/05/87

فهرست قيمت داروهاي مورد تعهد سازمان بيمه خدمات درماني

بطور ازمایشی

قيمتهاي اعلامي‘ حداقل قيمت احراز شده ميباشد

شماره311-- تاریخ ارسال1387/05/23

نام توليد كننده و يا توزيع كننده

تاريخ اجراي تغيير قيمت توسط استان

تغيير قيمت

قيمت (ريال)

دوز دارو

شكل دارو

نام دارو

شرط تعهد بيمه

كد دارو

رديف

فردوس

1387/04/24

100,000

275,200

1 g

INJ. POWDER,

CYTARABINE

تجويز توسط متخصص

01454

472

هلال احمر

1387/04/22

11,000

9,900

500 mg

Scored.Tab

FLUCITOSINE

00541

700

هلال احمر

1387/04/23

70500

63000

18000

20 mg Fe/ml

Inj.(IV/IM)

IRON (AS SUCROSE)

تجويز توسط متخصص

04003

951

هلال احمر

1387/04/22

72000

58600

100 mg/5 ml

Inj

DOXAPRAM HCL

تجويز توسط متخصص

01329

604

شركت سهامي

شفا آراد

1383/10/22

1387/04/22

38700

311289

38700

50 mg/0.5 ml

inj

GOLD SODIUM THIOMALATE

تجويز توسط متخصص

00603

792

دارو پخش

1387/04/22

950

790

Eff . Tab.

CALCIUM FORTE

00199

244

هجرت

1387/04/22

2,600

2,200

250 mg/5 ml

inj.

PHENYTOIN SODIUM

بيمارستاني

00995

1364

هجرت

1387/04/22

3,400

300 mg

CAP

URSODEOXYCHOLIC ACID

تجويز توسط متخصص

02497

1753

شركت سهامي

هلال احمر

1385/02/24

1387/04/23

540000

1400000

540000

100 G

inj

INTERFERON GAMMA

تجويز توسط متخصص

00686

916

هلال احمر

1387/04/23

11,000

200mg/10ml

VIAL

PRALIDOXIME CHLORIDE

بيمارستاني

06323

1420

هجرت

1387/04/24

300,000

641,900

10000 IU

Inj

ERYTHROPOIETIN(EPOETIN)

تجويزتوسط متخصص

04965

646

هلال احمر

هلال احمر

1387/04/23

1387/03/07

19100

20500

11995

20500

5 mg

Rectal-Tube

DIAZEPAM

تجويز توسط متخصص

02247

542

هلال احمر

هلال احمر

1387/04/23

1387/03/07

21800

23500

15015

23500

10 mg

Rectal-Tube

DIAZEPAM

تجويز توسط متخصص

02237

541

مختلف

1385/09/12

120000

368500

120000

200 IU/Dose

Nasal Spray

CALCITONIN SALMON

تجويز توسط متخصص

01738

241

 

مختلف

1387/03/29

1810

2050

2160

1810

2050

SET OF SERUM

66661

1548

قیمت مبنا

قیمت مبنا

فردوس

هلال احمر

هلال احمر

انجمن داروسازان

1386/02/05

1386/08/08

1387/01/11

1387/02/11

1387/03/22

1387/04/24

800000

1000000

1500000

1750000

2500000

4700000

800000

1000000

1500000

1750000

2500000

5 g

Inj.(IV)

IMMUNE GLOBULIN

بیمارستانی و یا تجويز توسط متخصص

00878

891

1387/01/20

0.5 mg/ ml

INJ 5 ML

ALFENTANIL

بیمارستانی

01151

42

1387/01/20

10 mg

TAB

BUSPIRONE HCL

به شرط توليد

01020

232

1387/01/20

800/160 mg

TAB

CO-TRIMOXAZOLE

به شرط توليد

05526

446

1387/01/20

25 mcg

TAB

ESTRADIOL

03005

647

1387/01/20

200 mg

CAP, EXTENDED RELEASE

MEBEVERINE

به شرط توليد

09532

1056

1387/01/20

0

960

5 mg

TAB

METHOTREXATE(AS SODIUM)

تجويز توسط متخصص

00018

1113

1387/01/20

180 mg

TAB, DELAYED RELEASE

MYCOPHENOLIC ACID

به شرط تولید و متخصص

01606

1181

1387/01/20

360 mg

TAB, DELAYED RELEASE

MYCOPHENOLIC ACID

به شرط تولید و متخصص

01607

1182

1387/01/20

AMP

PHOSPHATE POTASSIUM

02173

1366

قيمت پايه

اوزان

1386/07/18

1387/04/30

500

1714

500

25 mg

Coated Tab.

HYDRALAZINE HCL

00633

833

رازي

رازي

1386/07/12

1387/04/30

45000

49800

45000

5000 U

For inj.

DALTEPARIN SODIUM (FRAGMIN)

بیمارستانی و یا تجويز توسط متخصص

02259

479

رازي

رازي

1386/07/25

1387/04/30

63500

70000

63500

7500 U

For inj.

DALTEPARIN SODIUM (FRAGMIN)

بیمارستانی و یا تجويز توسط متخصص

02354

480

 

فردوس

 

 

1387/04/30

 

 

41400

 

40000

41400

250 mg

For inj.

ACICLOVIR(AS SODIUM)

بيمارستاني

00022

24

محيا دارو

1387/04/30

38640

32000

38640

10%

Lotion

BENZOYL PEROXIDE

00138

169

محيا دارو

1387/04/30

45870

2134

45870

10%

Top. Gel

BENZOYL PEROXIDE

00137

170

محيا دارو

1387/04/30

44900

1694

44900

5%

Top. Gel

BENZOYL PEROXIDE

00139

171

رازی

1387/04/30

2300

1250

2300

200 mg/2 ml

Inj

CIMETIDIME(AS HCL)

00291

348

ارمغان دارو

1387/04/30

350

200

350

1 mg

Tab.

COLCHICINE

00348

426

هلال احمر

1387/04/30

120000

109800

120000

0,25 mg/ml

Oral Sol

DIHYDROTACHYSTEROL

00444

573

هجرت

1387/04/30

407500

325000

407500

469 mg/ ml

inj

GADOPENTETATE DIMEGLUMINE

تجويز توسط متخصص

00575

757

هجرت

1387/04/30

546500

250000

546500

500 mg

For inj.

GANCICLOVIR

بيمارستاني

00581

758

رازي

1387/04/30

32000

30000

32000

50 mg/ml

inj

HALOPERIDOL(AS DECANOATE)

00616

814

دارو پخش

1387/04/30

62000

60000

62000

240 mg 1/ml داخلی

inj.20 ml

IOHEXOL

تجويز توسط متخصص

00698

919

داروپخش

1387/04/30

368000

355000

368000

240 mgI/ml

INJ. 100ml

IOHEXOL

تجويز توسط متخصص

01950

930

هجرت

1387/04/30

251000

220000

251000

300 mg /ml

Inj. 50 ml

IOPROMIDE

تجويز توسط متخصص

00704

936

رازي

1387/04/30

900

600

900

100 mg

Scored.Tab

LEVODOPA - C

00747

1004

رازي

1387/04/30

2000

1400

2000

250 mg

Scored.Tab

LEVODOPA - C FORTE

00748

1005

 

هلال احمر

 

1387/04/30

 

 

650000

441100

250000

650000

For inj.

MELPHALAN

تجويز توسط متخصص

02153

1073

رازي

1387/04/30

7560

7000

7560

500 mg

SUPPOSITORY

MESALAZINE

تجويز توسط متخصص

02246

1087

0

550,000

Intratracheal

COLFOSCERIL PALMITATE.

بيمارستاني

01368

427

هجرت

1387/04/30

433000

120000

433000

1 G

For inj.( without preservatlve)

METHOTREXATE(AS SODIUM)

تجويز توسط متخصص

00826

1103

سهامي

1387/04/30

405500

170000

405500

2 mg/ml

inj.

MITOXANTRONE(AS HCL)

تجويز توسط متخصص

00859

1166

رازي

1387/04/30

2500

2300

2500

4mg

TAB

PIMOZIDE

تجويز توسط متخصص

01009

1376

رازی

1387/04/30

2000

1250

2000

25 mg/ ml

Inj.(2ml)

RANITIDINE(AS HCL)

01094

1498

هلال احمر

1387/04/30

820

700

820

500 mg

Tab.

SULFADIAZINE

01182

1637

داروپخش

1387/04/31

30,000

50 mcg/dose

SPRAY

BECLOMETHASONE

تجويز توسط متخصص

00133

159

0

4,300

125 mg/sachet

For Susp.

CEPHALEXIN

00241

302

0

400

250 mg/sachet

For Susp.

CEPHALEXIN

00244

303

هلال احمر

 

 

1387/04/31

 

22000

 

22000

100000

109500

3mg/3ml

For Infu

GRANISETRON(AS HCL)

تجويز توسط متخصص

00610

806

رازی

1387/05/06

85,000

250/250 mg

INJ. POWDER

IMIPENEM+ CILASTATIN

بیمارستانی و متخصص (به شرط تولید)

02435

879

دارو پخش

1387/05/06

110

65

2 mg

Tab.

LOPERAMIDE HCL

01848

1030

داروپخش

1387/05/06

80

43

10 mg

Coated Tab

HYDROXYZINE HCL

00651

855

مختلف

رازی

1384/12/27

1387/05/06

155

180

155

500 mg

Coated Tab

CALCIUM (AS CARBNATE)

00198

246

هلال احمر

هلال احمر

1383/07/12

1387/05/06

8250

31000

8250

0/2 mg/ml

inj

ISOPROTERENOL HCL

01558

959

داروپخش

1387/05/06

110

62

50 mg

Scored.Tab

DIMENHYDRINATE

00448

578

قاسم ایران

1387/05/06

180

70

100 mg

Tab.

FURAZOLIDONE

00568

749

هلال احمر

1387/05/06

50930

50130

12/5 mg/ml

For Infu

DOBUTAMINE(AS HCL)

بيمارستاني

00466

595

شرکت سهامی

رازی

قيمت پايه

1386/07/20

1387/05/06

1387/04/05

1700

1550

550

1700

1450

550

150 mg

Tab.

PROPAFENONE HCL

تجويز توسط متخصص

01777

1451

مهشاد

رازی

1386/07/18

1387/05/06

16350

18700

16350

140 mg

Cap.

ESTRAMUSTINE SODIUM PHOSPHATE

تجويز توسط متخصص

00505

652

شركت سهامي

داروپخش

1385/02/02

1387/05/06

720000

2248000

720000

10 mg

For inj.

IDARUBICN HCL

تجويز توسط متخصص

01538

868

هلال احمر

هلال احمر

1386/08/13

1387/05/06

85000

103000

85000

3 mg/ml(2 ml)

Inj

ADENOSINE

بيمارستاني

01836

27

شركت سهامي

شركت سهامي

شفا اراد

1385/02/24

1386/12/25

1387/05/06

24000

100400

97493

24000

100400

10 mg/ml

Inj.(3 ml)

LEUCOVORIN(AS CALCIUM)

تجويز توسط متخصص

00736

997

فردوس

1387/01/20

1387/05/06

19847000

21794000

19847000

500MG/50ML

VIAL

RITUXIMAB

متخصص خون و انکولوزی

02474

1523

هلال احمر

1387/05/06

2200

1700

125 mg

Scored.Tab

LEVODOPA - B

00745

1002

1387/05/06

0

54692

70000

2%

OPHT.DROP

CICLOSPORIN

تجويز توسط متخصص

02424

346

1387/05/06

0

108,700

240 mg /ml

Inj. 20 ml

IOPROMIDE

تجويز توسط متخصص

02145

937

هجرت

108,700

86,800

300 mg /ml

inj. 20 ml

IOPROMIDE

تجويز توسط متخصص

00703

935

 

فردوس

فردوس

 

 

 

1387/01/27

1387/05/06

 

2296000

2810000

2296000

 

50mg

Inj.

OXALIPLATINE (ELOXATIN)

انکولوژیست

01915

1271

فردوس

1387/05/06

4592000

5620000

4592000

100mg

Inj.

OXALIPLATINE (ELOXATIN)

انکولوژیست

01916

1272

اوزان

مهشاد رازی

1387/03/12

1387/05/13

74483

100003

74483

0/1%

Sterile Eye Drops

PROPAMIDINE ISETHIONATE

تجويز توسط متخصص

01651

1453

شركت سهامي

فرازاوران

اوزان

1385/02/24

1387/03/22

1387/05/13

2000

3990

2883

2000

3990

2 mg

Tab.

MELPHALAN

تجويز توسط متخصص

00803

1074

شرکت سهامی

مهشادرازی

قيمت پايه

1386/07/20

1387/05/13

1387/04/05

3000

2656

1000

3000

2900

1000

300 mg

Tab.

PROPAFENONE HCL

تجويز توسط متخصص

01778

1452

رازی

هلال احمر

1387/05/13

1387/04/17

15000

23500

6000

23500

1 mg/ml

Inj.

TETRACOSACTRIN

تجويز توسط متخصص

01205

1661

هلال احمر

هلال احمر

1386/07/18

1387/05/13

32500

30000

32500

Oral Paste

TRIAMCINOLONE ACETONIDE

01250

1716

هلال احمر

مهشاد رازي

شفا آراد

1386/08/14

1387/02/09

1387/05/13

81500

295300

318500

81500

295300

10 mg/ 50 ml

For infu

NIMODIPINE

بيمارستاني

00904

1217

هلال احمر

هلال احمر

1385/12/12

1387/05/13

1242500

2000000

1242500

1 g

For inj

STREPTOZOCIN

تجويز توسط متخصص

01174

1620

قيمت پايه

داروپخش

1386/08/22

1387/05/13

12500

14000

12500

0,5 mg/10 ml

Inj.

FENTANYL(AS CITRATE)

بيمارستاني

01359

685

قيمت پايه

داروپخش

قیمت پایه

1386/11/08

1387/05/13

1387/03/27

5000

6550

7660

5000

7500

7660

50 mg/ml

Inj. 2 ml

PETHIDINE HCL

01355

1342

قيمت پايه

داروپخش

قیمت پایه

1386/11/08

1387/05/13

1387/03/27

4000

5900

7120

4000

7000

7120

50 mg/ml

inj. 1 ml

PETHIDINE HCL

01354

1341

هجرت

1387/05/14

2,250

2,450

250 mg

Cap.

URSODEOXYCHOLIC ACID

تجويز توسط متخصص

01736

1752

ارمغان دارو

1387/02/10

1387/05/14

1000

2000

1000

100 mg

Cap.

DICLOFENAC SODIUM S.R

01993

558

داروپخش

البرز

1385/07/25

1387/05/14

110

130

110

50 mg

Tab.

METOPROLOL TARTRARE

02319

1134

قیمت مبنا

داروپخش

1385/02/02

1387/05/14

6500

7500

6500

0,5%

Sterile Eye Drops

BETAXOLOL(AS HCL)

00163

197

قیمت مبنا

رازي

رازی

1386/02/05

1387/04/30

1387/05/14

10000

40000

42000

10000

40000

10 mg

For Infu.

CISPLATIN

تجويز توسط متخصص

00301

359

قیمت مبنا

رازي

رازی

1386/02/05

1387/04/04

1387/05/14

30000

131000

137000

30000

131000

50 mg

For Infu.

CISPLATIN

تجويز توسط متخصص

00302

360

قیمت مبنا

رازي

رازی

1386/02/05

1387/04/04

1387/05/14

120000

287500

331000

120000

287500

150 mg

For Infu

CARBOPLATIN

تجويز توسط متخصص

00214

264

قيمت پايه

 

 

 

1387/05/15

 

450

340

450

250 mg

Cap

AMOXICILLIN

00076

78

قيمت پايه

1387/05/15

750

580

750

500 mg

Cap

AMOXICILLIN

00077

80

 

قيمت پايه

 

 

1387/05/15

 

10000

8200

10000

250 mg/5 ml

For Susp. (100ml)

AMOXICILLIN

00078

83

قيمت پايه

1387/05/15

450

340

450

250 mg

Cap

AMPICILLIN

00084

88

قيمت پايه

1387/05/15

7000

5800

7000

125 mg/5 ml

For Susp. (100ml)

AMPICILLIN

00083

92

قيمت پايه

1387/05/15

10000

8200

10000

250 mg/5 ml

For Susp. (100ml)

AMPICILLIN

00086

93

قيمت پايه

1387/05/15

90

65

90

0,5 mg

Tab.

BETAMETHASONE

00150

188

قيمت پايه

1387/05/15

250

200

250

200 mg

Scored Tab.

CARBAMAZEPINE

00208

260

قيمت پايه

1387/05/15

4000

2000

4000

Syrup

PEDIATRIC GRIPPE

00956

1304

قيمت پايه

1387/05/15

4000

2500

4000

113 mg/100 ml

Syrup(60ml)

PROMETHAZINE HCL

01060

1449

قيمت پايه

1387/05/15

3500

2100

3500

4 mg/5 ml

Elixir

BROMHEXINE HCL

00177

218

قيمت پايه

1387/05/15

4000

2500

4000

2 mg/5 ml

Syrup

CHLORPHENIRAMINE MALEATE

02014

329

قيمت پايه

1387/05/15

4500

2000

4500

100 mg/5 ml

Syrup(60 ml)

GUAIFENESIN

00614

810

قيمت پايه

1387/05/15

 

750

580

750

500 mg

Cap

AMPICILLIN

00085

90

قيمت پايه

1387/05/15

7000

5800

7000

125 mg/5 ml

For Susp. (100ml)

AMOXICILLIN

00075

82

فيمت پايه

1387/05/15

650

650

500

250 mg

Cap. / Coated Tab.

CEPHALEXIN

00243

300

قیمت پايه

1387/05/15

1100

1100

850

500 mg

Cap. /Scored Coated Tab

CEPHALEXIN

00245

301

قیمت پایه

1387/05/15

9000

9000

7200

125 mg

For Susp (100 ml)

CEPHALEXIN

00242

304

قیمت پایه

1387/05/15

14000

14000

11000

250 mg

For Susp (100 ml)

CEPHALEXIN

00246

305

قيمت پايه

1387/05/15

680

680

600

200 mg

F .C. Tab.

ERYTHROMYCIN(AS ETHYLSUCCINATE)

00495

640

قيمت پايه

1387/05/15

1200

1200

1000

400 mg

F .C. Tab.

ERYTHROMYCIN(AS ETHYLSUCCINATE)

00496

641

قیمت پايه

1387/05/16

150

90

2 mg

Tab.

CLONAZEPAM

00323

397

قيمت پايه

1387/05/16

3,000

1,200

one-blister

Coated Tab.

CONTRACEPTIVE TRIPHASIC

00358

434

قيمت پايه

1387/05/16

100

60

0,5 mg

Tab.

DEXAMETHASONE

00398

499

قيمت پايه

1387/05/16

2,500

2,000

8 mg/2 ml

Inj

DEXAMETHASONE PHOSPHATE(AS DISODUM)

00400

500

قيمت پايه

1387/05/16

2,000

1,250

10 mg/2 ml

Inj

DIAZEPAM

00418

540

قيمت پايه

1387/05/16

90

60

25 mg

E.C Tab

DICLOFENAC SODIUM

00424

552

قيمت پايه

1387/05/16

220

185

60 mg

Scored F. C Tab.

DILTIAZEM HCL

00447

576

قيمت پايه

1387/05/16

230

280

20 mg

Scored.Tab

ENALAPRIL MALEATE

00482

620

قيمت پايه

1387/05/16

2,000

1,250

10mg/ml

Inj

ESTRADIOL. VALERATE

00502

648

قيمت پايه

1387/05/16

4,500

2,900

Syrup(60 ml)

EXPECTORANT

00523

671

قيمت پايه

1387/05/16

1,200

1,400

100 mg

Cap

FLUCONAZOLE

00537

702

قيمت پايه

1387/05/16

1,700

2,500

150 mg

Cap

FLUCONAZOLE

00538

704

قيمت پايه

1387/05/16

2,200

200 mg

CAP

FLUCONAZOLE

به شرط توليد

02432

706

قيمت پايه

1387/05/16

90

58

2 mg

Scored.Tab

HALOPERIDOL

به شرط توليد

01984

812

قيمت پايه

1387/05/16

120

68

25 mg

Coated Tab

HYDROXYZINE HCL

00652

856

قيمت پايه

1387/05/16

2,000

1,250

25 mg/2 ml

Inj

IMIPRAMINE HCL

00663

884

قيمت پايه

1387/05/16

2,000

1,250

10 mg/ml

inj.

MORPHINE SULFATE

01600

1171

قيمت پايه

1387/05/16

150

100

5 mg

Scored Tab.

OXYBUTYNIN CHLORIDE

00935

1275

قيمت پايه

1387/05/16

2,000

1,250

5 mg/ml

inj.

PERPHENAZINE

00974

1340

قيمت پايه

1387/05/16

2000

1250

2000

20 mg/ml

Inj.

PIROXICAM

01018

1389

قيمت پايه

1387/05/16

16,000

10,000

4%

Oral Drops

TRIMIPRAMINE(AS MALEATE)

01261

1739

قيمت پايه

1387/05/16

120

95

Tab

A.C.A

00001

1

قيمت پايه

1387/05/16

4,500

2,850

120mg/5ml

Oral Sol

ACETAMINOPHEN (PARACETAMOL)

00004

3

قيمت پايه

1387/05/16

90

65

325 mg

Tab.

ACETAMINOPHEN (PARACETAMOL)

00007

7

قيمت پايه

1387/05/16

320

250

250 mg

Tab.

ACETAZOLAMIDE

00011

12

قيمت پايه

1387/05/16

70

50

10 mg

Coated Tab.

AMITRIPTYLINE HCI

00065

70

قيمت پايه

1387/05/16

85

65

25 mg

Coated Tab.

AMITRIPTYLINE HCI

00068

71

قيمت پايه

1387/05/16

120

100

50 mg

Scored Coated Tab

AMITRIPTYLINE HCI

00069

73

قيمت پايه

1387/05/16

135

95

Tab

ADULT COLDE

00025

28

قيمت پايه

1387/05/16

100

75

Tab.

ANTIHISTAMINE DECONGESTANT

00098

106

قيمت پايه

1387/05/16

180

150

100 mg

Scored Coated Tab

ATENOLOL

00114

131

قيمت پايه

1387/05/16

110

80

50 mg

Scored Tab.

ATENOLOL

00115

132

قيمت پايه

1387/05/16

160

120

10 mg

Scored Tab.

BACLOFEN

00129

151

قيمت پايه

1387/05/16

300

10 mg

TAB

BUSPIRONE HCL

به شرط توليد

01020

232

قيمت پايه

1387/05/16

180

150

5 mg

Scored Tab.

BUSPIRONE HCL

01888

231

قيمت پايه

1387/05/16

160

90

1 mg

Tab.

CLEMASTINE (AS FUMARATE)

00306

370

قیمت پایه

1387/05/16

100

70

1 mg

Scored Tab.

CLONAZEPAM

00322

396

رازی

دارو پخش

1387/05/16

1386/03/08

790

720

720

20 mg

Inhal.Cap

CROMOLYNSODIUM

00364

449

رازي

1387/03/26

3,826,000

120MG/1.5ML

Inj.

PORACTANT ALFA

بیمارستانی -فوق تخصص نوزادان

09351

1398

رازی

1387/04/11

3,642,810

80 mg/ml

Inj.

PORACTANT ALFA

بیمارستانی -فوق تخصص نوزادان

04255

1400

قیمت مبنا

قیمت مبنا

فردوس

هلال احمر

 

1386/02/05

1386/08/08

1387/01/11

1387/05/16

 

960000

1200000

1800000

3000000

 

960000

1200000

1800000

 

 

6 g

Inj.(IV)

IMMUNE GLOBULIN

بیمارستانی و یا تجويز توسط متخصص

00879

892

هلال احمر

هلال احمر

1386/10/01

1387/05/19

9800

12000

9800

100 mg

Cap.

DIAZOXIDE

00421

548

دارو پخش

دارو پخش

1387/05/19

1387/02/01

13400

12700

12700

150 mg/3 ml

Inj

AMIODARONE HCI

بيمارستاني

00064

68

شركت سهامي

شرکت سهامی

1385/02/24

1387/05/19

4000

20000

4000

400 mg/4 ml

Inj

MESNA

تجويز توسط متخصص

00814

1090

اوزان

فردوس

 

1387/05/19

1387/04/30

 

66152

41400

 

 

41400

250 mg

For inj.

ACICLOVIR(AS SODIUM)

بيمارستاني

00022

24

قیمت مبنا

هلال احمر

شرکت سهامی

1386/02/05

1386/04/13

1387/05/19

6500

6400

20000

6500

6400

50 mg

Cap.

ETOPOSIDE

تجويز توسط متخصص

00520

667

رازی

رازی

رازی

فردوس

1386/08/05

1386/08/19

1387/02/23

1387/05/20

1772000

1980000

2154400

853000

1772000

1980000

2154400

20 mg

For Infu

DOCETAXEL

تجويز توسط متخصص

01716

596

هلال احمر

رازی

رازی

فردوس

1386/09/10

1386/05/24

1387/02/18

1387/05/19

7904700

6850000

8617800

3440000

7904700

6850000

8617800

80 mg

For Infu

DOCETAXEL

تجويز توسط متخصص

01478

597

قيمت پايه

مهشاد رازي

1386/02/05

1387/05/21

100000

182205

100000

359300

239603

1 g

For inj.

IFOSFAMIDE

تجويز توسط متخصص

00662

871

شركت سهامي

1385/02/24

500000

500000

2935000

10 mg/10 ml

For Infu.

CLADRIBINE

تجويز توسط متخصص

00305

367

هلال احمر

هلال احمر

1387/02/28

1387/05/14

500000

2935000

500000

2 mg/ml 5ml

INJ. SOL

CLADRIBINE

تجويز توسط متخصص

02377

368

هلال احمر

هلال احمر

1386/01/26

1387/05/21

23000

33800

23000

100mg

Cap.

IMATINIB (GLIVEC)

انکولوژیست

02289

876

هلال احمر

 

1387/05/21

 

45000

 

48000

2%

Sterile Eye Drops

DORZOLAMIDE HCL

تجويز توسط متخصص چشم

00469

602

رازي

 

 

1387/05/22

 

 

2000

 

2800

3500

900

4650

250 mg

Tab.

FLUTAMIDE

تجويز توسط متخصص

00560

733

رازي

مهشاد رازی

1386/05/29

1387/05/21

1115440

1208600

1115440

0,5 mg/ml

inj.

PROSTAGLANDIN E1(ALPROSTADIL)

تجويز توسط متخصص

00042

1467

البرز

البرز

1387/05/14

1387/05/21

135000

145800

135000

50 mcg/dose

Nasal spray

FLUTICASONE

تجويز توسط متخصص

05290

734

هجرت

1387/05/21

1,000

0.5 mg/ ml

INJ 5 ML

ALFENTANIL

بیمارستانی

01151

42

رازي

فرازآوران

1387/01/21

1387/05/22

53000

92020

53000

100 mg

For inj.

DACARBAZINE

تجويز توسط متخصص

00376

473

مهیا دارو

هلال احمر

1387/05/22

1387/04/30

285100

193000

193000

10MG/10ML

For inj.

MILRINONE

بيمارستاني

01877

1158

رازی

رازی

1386/12/22

1387/05/22

895000

938000

895000

3.75 mg

For Inj

TRIPTORELIN

تجويز توسط متخصص

01266

1742

رازي

رازی

1387/04/08

1387/05/22

98000

75000

98000

50 mg

For inj.

DOXORUBICIN HCL

تجويز توسط متخصص

00472

605

رازی

رازی

1387/03/04

1387/05/22

33800

25000

33800

10 mg

For inj.

DOXORUBICIN HCL

تجويز توسط متخصص

00473

604

البرز

1387/05/24

180000

180000

542200

1G

VIAL

MEROPENEM

بیمارستانی و متخصص

05629

1081

البرز

1387/05/24

90000

90000

277200

500MG

VIAL

MEROPENEM

بیمارستانی و متخصص

03283

1082

هجرت

هجرت

1386/11/01

1387/05/22

284000

298000

284000

370 mg /ml

inj. 50 ml

IOPROMIDE

تجويز توسط متخصص

02146

939

1387/05/23

0

109,610

10 mg/ml

Inj 15ml

CARBOPLATIN

تجويز توسط متخصص

02376

267

1387/05/23

0

82,770

10 mg/ml

Inj 5ml

CARBOPLATIN

تجويز توسط متخصص

02375

266

1387/05/23

0

15,040

10 mg/20 ml

Infu (20ml)

CISPLATIN

تجويز توسط متخصص

01434

361

مهشاد رازي

مختلف

رازی

قاسم ايران

1387/04/29

1385/01/05

1387/05/17

1386/12/22

1154000

1080000

1286000

620000

1154000

1080000

482680

620000

20 mg/ml ( 40mg )

Infu 2ml

IRINOTECAN (CAMPTO)

تجويز توسط متخصص انكولوژي

02089

947

مهشاد رازي

رازی

قاسم ايران

1387/04/29

1385/01/05

1387/05/17

1386/12/22

1154000

1080000

1286000

620000

1154000

1080000

482680

620000

20 mg/ml ( 40mg )

Amp 2ml

IRINOTECAN (CAMPTO)

تجويز توسط متخصص انكولوژي

01900

946

01:05:38 ب.ظ

تعداد بازدید:
14
نویسنده:
منبع:
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
آدرس : شهركرد- بلوار آيت الله كاشاني- خيابان هواشناسي  
كدپستي :     8815713361      تلفن : 33332910  -038         
پست الكترونيك: daroo@skums.ac.ir 
تاریخ بروز رسانی 1398/04/05
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal