معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۹ خرداد
13870612
تغيير قيمت دارو 10/06/87

فهرست قيمت داروهاي مورد تعهد سازمان بيمه خدمات درماني

بطور آزمايشی

قيمتهاي اعلامي‘ حداقل قيمت احراز شده ميباشد

شماره315-تاريخ ارسال1387/06/10

نام توليد كننده و يا توزيع كننده

تاريخ اجراي تغيير قيمت توسط استان

تغيير قيمت

قيمت (ريال)

دوز دارو

شكل دارو

نام دارو

شرط تعهد بيمه

كد دارو

رديف

شركت سهامي

فرازاوران

اوزان

1385/02/24

1387/03/22

1387/05/13

2000

3990

2883

2000

3990

2 mg

Tab.

MELPHALAN

تجويز توسط متخصص

00803

1074

شرکت سهامی

مهشادرازی

قيمت پايه

1386/07/20

1387/05/13

1387/04/05

3000

2656

1000

3000

2900

1000

300 mg

Tab.

PROPAFENONE HCL

تجويز توسط متخصص

01778

1452

رازی

هلال احمر

1387/05/13

1387/04/17

15000

23500

6000

23500

1 mg/ml

Inj.

TETRACOSACTRIN

تجويز توسط متخصص

01205

1661

هلال احمر

هلال احمر

1386/07/18

1387/05/13

32500

30000

32500

Oral Paste

TRIAMCINOLONE ACETONIDE

01250

1716

هلال احمر

مهشاد رازي

شفا آراد

1386/08/14

1387/02/09

1387/05/13

81500

295300

318500

81500

295300

10 mg/ 50 ml

For infu

NIMODIPINE

بيمارستاني

00904

1217

هلال احمر

هلال احمر

1385/12/12

1387/05/13

1242500

2000000

1242500

1 g

For inj

STREPTOZOCIN

تجويز توسط متخصص

01174

1620

قيمت پايه

داروپخش

1386/08/22

1387/05/13

12500

14000

12500

0,5 mg/10 ml

Inj.

FENTANYL(AS CITRATE)

بيمارستاني

01359

685

قيمت پايه

داروپخش

قیمت پایه

1386/11/08

1387/05/13

1387/03/27

5000

6550

7660

5000

7500

7660

50 mg/ml

Inj. 2 ml

PETHIDINE HCL

01355

1342

قيمت پايه

داروپخش

قیمت پایه

1386/11/08

1387/05/13

1387/03/27

4000

5900

7120

4000

7000

7120

50 mg/ml

inj. 1 ml

PETHIDINE HCL

01354

1341

هجرت

1387/05/14

2,250

2,450

250 mg

Cap.

URSODEOXYCHOLIC ACID

تجويز توسط متخصص

01736

1752

ارمغان دارو

1387/02/10

1387/05/14

1000

2000

1000

100 mg

Cap.

DICLOFENAC SODIUM S.R

01993

558

داروپخش

البرز

1385/07/25

1387/05/14

110

130

110

50 mg

Tab.

METOPROLOL TARTRARE

02319

1134

قیمت مبنا

داروپخش

1385/02/02

1387/05/14

6500

7500

6500

0,5%

Sterile Eye Drops

BETAXOLOL(AS HCL)

00163

197

قیمت مبنا

رازي

رازی

1386/02/05

1387/04/30

1387/05/14

10000

40000

42000

10000

40000

10 mg

For Infu.

CISPLATIN

تجويز توسط متخصص

00301

359

قیمت مبنا

رازي

رازی

1386/02/05

1387/04/04

1387/05/14

30000

131000

137000

30000

131000

50 mg

For Infu.

CISPLATIN

تجويز توسط متخصص

00302

360

قیمت مبنا

رازي

رازی

1386/02/05

1387/04/04

1387/05/14

120000

287500

331000

120000

287500

150 mg

For Infu

CARBOPLATIN

تجويز توسط متخصص

00214

264

قيمت پايه

 

 

 

1387/05/15

 

450

340

450

250 mg

Cap

AMOXICILLIN

00076

78

قيمت پايه

1387/05/15

750

580

750

500 mg

Cap

AMOXICILLIN

00077

80

 

قيمت پايه

 

 

1387/05/15

 

10000

8200

10000

250 mg/5 ml

For Susp. (100ml)

AMOXICILLIN

00078

83

قيمت پايه

1387/05/15

450

340

450

250 mg

Cap

AMPICILLIN

00084

88

قيمت پايه

1387/05/15

7000

5800

7000

125 mg/5 ml

For Susp. (100ml)

AMPICILLIN

00083

92

قيمت پايه

1387/05/15

10000

8200

10000

250 mg/5 ml

For Susp. (100ml)

AMPICILLIN

00086

93

قيمت پايه

1387/05/15

90

65

90

0,5 mg

Tab.

BETAMETHASONE

00150

188

قيمت پايه

1387/05/15

250

200

250

200 mg

Scored Tab.

CARBAMAZEPINE

00208

260

قيمت پايه

1387/05/15

4000

2000

4000

Syrup

PEDIATRIC GRIPPE

00956

1304

قيمت پايه

1387/05/15

4000

2500

4000

113 mg/100 ml

Syrup(60ml)

PROMETHAZINE HCL

01060

1449

قيمت پايه

1387/05/15

3500

2100

3500

4 mg/5 ml

Elixir

BROMHEXINE HCL

00177

218

قيمت پايه

1387/05/15

4000

2500

4000

2 mg/5 ml

Syrup

CHLORPHENIRAMINE MALEATE

02014

329

قيمت پايه

1387/05/15

4500

2000

4500

100 mg/5 ml

Syrup(60 ml)

GUAIFENESIN

00614

810

قيمت پايه

1387/05/15

 

750

580

750

500 mg

Cap

AMPICILLIN

00085

90

قيمت پايه

1387/05/15

7000

5800

7000

125 mg/5 ml

For Susp. (100ml)

AMOXICILLIN

00075

82

فيمت پايه

1387/05/15

650

650

500

250 mg

Cap. / Coated Tab.

CEPHALEXIN

00243

300

قیمت پايه

1387/05/15

1100

1100

850

500 mg

Cap. /Scored Coated Tab

CEPHALEXIN

00245

301

قیمت پایه

1387/05/15

9000

9000

7200

125 mg

For Susp (100 ml)

CEPHALEXIN

00242

304

قیمت پایه

1387/05/15

14000

14000

11000

250 mg

For Susp (100 ml)

CEPHALEXIN

00246

305

قيمت پايه

1387/05/15

680

680

600

200 mg

F .C. Tab.

ERYTHROMYCIN(AS ETHYLSUCCINATE)

00495

640

قيمت پايه

1387/05/15

1200

1200

1000

400 mg

F .C. Tab.

ERYTHROMYCIN(AS ETHYLSUCCINATE)

00496

641

قیمت پايه

1387/05/16

150

90

2 mg

Tab.

CLONAZEPAM

00323

397

قيمت پايه

1387/05/16

3,000

1,200

one-blister

Coated Tab.

CONTRACEPTIVE TRIPHASIC

00358

434

قيمت پايه

1387/05/16

100

60

0,5 mg

Tab.

DEXAMETHASONE

00398

499

قيمت پايه

1387/05/16

2,500

2,000

8 mg/2 ml

Inj

DEXAMETHASONE PHOSPHATE(AS DISODUM)

00400

500

قيمت پايه

1387/05/16

2,000

1,250

10 mg/2 ml

Inj

DIAZEPAM

00418

540

قيمت پايه

1387/05/16

90

60

25 mg

E.C Tab

DICLOFENAC SODIUM

00424

552

قيمت پايه

1387/05/16

220

185

60 mg

Scored F. C Tab.

DILTIAZEM HCL

00447

576

قيمت پايه

1387/05/16

230

280

20 mg

Scored.Tab

ENALAPRIL MALEATE

00482

620

قيمت پايه

1387/05/16

2,000

1,250

10mg/ml

Inj

ESTRADIOL. VALERATE

00502

648

قيمت پايه

1387/05/16

4,500

2,900

Syrup(60 ml)

EXPECTORANT

00523

671

قيمت پايه

1387/05/16

1,200

1,400

100 mg

Cap

FLUCONAZOLE

00537

702

قيمت پايه

1387/05/16

1,700

2,500

150 mg

Cap

FLUCONAZOLE

00538

704

قيمت پايه

1387/05/16

2,200

200 mg

CAP

FLUCONAZOLE

به شرط توليد

02432

706

قيمت پايه

1387/05/16

90

58

2 mg

Scored.Tab

HALOPERIDOL

به شرط توليد

01984

812

قيمت پايه

1387/05/16

120

68

25 mg

Coated Tab

HYDROXYZINE HCL

00652

856

قيمت پايه

1387/05/16

2,000

1,250

25 mg/2 ml

Inj

IMIPRAMINE HCL

00663

884

قيمت پايه

1387/05/16

2,000

1,250

10 mg/ml

inj.

MORPHINE SULFATE

01600

1171

قيمت پايه

1387/05/16

150

100

5 mg

Scored Tab.

OXYBUTYNIN CHLORIDE

00935

1275

قيمت پايه

1387/05/16

2,000

1,250

5 mg/ml

inj.

PERPHENAZINE

00974

1340

قيمت پايه

1387/05/16

2000

1250

2000

20 mg/ml

Inj.

PIROXICAM

01018

1389

قيمت پايه

1387/05/16

16,000

10,000

4%

Oral Drops

TRIMIPRAMINE(AS MALEATE)

01261

1739

قيمت پايه

1387/05/16

120

95

Tab

A.C.A

00001

1

قيمت پايه

1387/05/16

4,500

2,850

120mg/5ml

Oral Sol

ACETAMINOPHEN (PARACETAMOL)

00004

3

قيمت پايه

1387/05/16

90

65

325 mg

Tab.

ACETAMINOPHEN (PARACETAMOL)

00007

7

قيمت پايه

1387/05/16

320

250

250 mg

Tab.

ACETAZOLAMIDE

00011

12

قيمت پايه

1387/05/16

70

50

10 mg

Coated Tab.

AMITRIPTYLINE HCI

00065

70

قيمت پايه

1387/05/16

85

65

25 mg

Coated Tab.

AMITRIPTYLINE HCI

00068

71

قيمت پايه

1387/05/16

120

100

50 mg

Scored Coated Tab

AMITRIPTYLINE HCI

00069

73

قيمت پايه

1387/05/16

135

95

Tab

ADULT COLDE

00025

28

قيمت پايه

1387/05/16

100

75

Tab.

ANTIHISTAMINE DECONGESTANT

00098

106

قيمت پايه

1387/05/16

180

150

100 mg

Scored Coated Tab

ATENOLOL

00114

131

قيمت پايه

1387/05/16

110

80

50 mg

Scored Tab.

ATENOLOL

00115

132

قيمت پايه

1387/05/16

160

120

10 mg

Scored Tab.

BACLOFEN

00129

151

قيمت پايه

1387/05/16

300

10 mg

TAB

BUSPIRONE HCL

به شرط توليد

01020

232

قيمت پايه

1387/05/16

180

150

5 mg

Scored Tab.

BUSPIRONE HCL

01888

231

قيمت پايه

1387/05/16

160

90

1 mg

Tab.

CLEMASTINE (AS FUMARATE)

00306

370

قیمت پایه

1387/05/16

100

70

1 mg

Scored Tab.

CLONAZEPAM

00322

396

رازی

دارو پخش

1387/05/16

1386/03/08

790

720

720

20 mg

Inhal.Cap

CROMOLYNSODIUM

00364

449

رازي

1387/03/26

3,826,000

120MG/1.5ML

Inj.

PORACTANT ALFA

بیمارستانی -فوق تخصص نوزادان

09351

1398

رازی

1387/04/11

3,642,810

80 mg/ml

Inj.

PORACTANT ALFA

بیمارستانی -فوق تخصص نوزادان

04255

1400

قیمت مبنا

قیمت مبنا

فردوس

هلال احمر

 

1386/02/05

1386/08/08

1387/01/11

1387/05/16

 

960000

1200000

1800000

3000000

 

960000

1200000

1800000

 

 

6 g

Inj.(IV)

IMMUNE GLOBULIN

بیمارستانی و یا تجويز توسط متخصص

00879

892

هلال احمر

هلال احمر

1386/10/01

1387/05/19

9800

12000

9800

100 mg

Cap.

DIAZOXIDE

00421

548

دارو پخش

دارو پخش

1387/05/19

1387/02/01

13400

12700

12700

150 mg/3 ml

Inj

AMIODARONE HCI

بيمارستاني

00064

68

شركت سهامي

شرکت سهامی

1385/02/24

1387/05/19

4000

20000

4000

400 mg/4 ml

Inj

MESNA

تجويز توسط متخصص

00814

1090

اوزان

فردوس

 

1387/05/19

1387/04/30

 

66152

41400

 

 

41400

250 mg

For inj.

ACICLOVIR(AS SODIUM)

بيمارستاني

00022

24

قیمت مبنا

هلال احمر

شرکت سهامی

1386/02/05

1386/04/13

1387/05/19

6500

6400

20000

6500

6400

50 mg

Cap.

ETOPOSIDE

تجويز توسط متخصص

00520

667

رازی

رازی

رازی

فردوس

1386/08/05

1386/08/19

1387/02/23

1387/05/20

1772000

1980000

2154400

853000

1772000

1980000

2154400

20 mg

For Infu

DOCETAXEL

تجويز توسط متخصص

01716

596

هلال احمر

رازی

رازی

فردوس

1386/09/10

1386/05/24

1387/02/18

1387/05/19

7904700

6850000

8617800

3440000

7904700

6850000

8617800

80 mg

For Infu

DOCETAXEL

تجويز توسط متخصص

01478

597

قيمت پايه

مهشاد رازي

1386/02/05

1387/05/21

100000

182205

100000

359300

239603

1 g

For inj.

IFOSFAMIDE

تجويز توسط متخصص

00662

871

شركت سهامي

1385/02/24

500000

500000

2935000

10 mg/10 ml

For Infu.

CLADRIBINE

تجويز توسط متخصص

00305

367

هلال احمر

هلال احمر

1387/02/28

1387/05/14

500000

2935000

500000

2 mg/ml 5ml

INJ. SOL

CLADRIBINE

تجويز توسط متخصص

02377

368

هلال احمر

هلال احمر

1386/01/26

1387/05/21

23000

33800

23000

100mg

Cap.

IMATINIB (GLIVEC)

انکولوژیست

02289

876

هلال احمر

 

1387/05/21

 

45000

 

48000

2%

Sterile Eye Drops

DORZOLAMIDE HCL

تجويز توسط متخصص چشم

00469

602

رازي

 

 

1387/05/22

 

 

2000

 

2800

3500

900

4650

250 mg

Tab.

FLUTAMIDE

تجويز توسط متخصص

00560

733

رازي

مهشاد رازی

1386/05/29

1387/05/21

1115440

1208600

1115440

0,5 mg/ml

inj.

PROSTAGLANDIN E1(ALPROSTADIL)

تجويز توسط متخصص

00042

1467

البرز

البرز

1387/05/14

1387/05/21

135000

145800

135000

50 mcg/dose

Nasal spray

FLUTICASONE

تجويز توسط متخصص

05290

734

هجرت

1387/05/21

1,000

0.5 mg/ ml

INJ 5 ML

ALFENTANIL

بیمارستانی

01151

42

رازي

فرازآوران

1387/01/21

1387/05/22

53000

92020

53000

100 mg

For inj.

DACARBAZINE

تجويز توسط متخصص

00376

473

مهیا دارو

هلال احمر

1387/05/22

1387/04/30

285100

193000

193000

10MG/10ML

For inj.

MILRINONE

بيمارستاني

01877

1158

رازی

رازی

1386/12/22

1387/05/22

895000

938000

895000

3.75 mg

For Inj

TRIPTORELIN

تجويز توسط متخصص

01266

1742

رازي

رازی

1387/04/08

1387/05/22

98000

75000

98000

50 mg

For inj.

DOXORUBICIN HCL

تجويز توسط متخصص

00472

605

رازی

رازی

1387/03/04

1387/05/22

33800

25000

33800

10 mg

For inj.

DOXORUBICIN HCL

تجويز توسط متخصص

00473

604

البرز

1387/05/24

180000

180000

542200

1G

VIAL

MEROPENEM

بیمارستانی و متخصص

05629

1081

البرز

1387/05/24

90000

90000

277200

500MG

VIAL

MEROPENEM

بیمارستانی و متخصص

03283

1082

هجرت

هجرت

1386/11/01

1387/05/22

284000

298000

284000

370 mg /ml

inj. 50 ml

IOPROMIDE

تجويز توسط متخصص

02146

939

1387/05/23

0

109,610

10 mg/ml

Inj 15ml

CARBOPLATIN

تجويز توسط متخصص

02376

267

1387/05/23

0

82,770

10 mg/ml

Inj 5ml

CARBOPLATIN

تجويز توسط متخصص

02375

266

1387/05/23

0

15,040

10 mg/20 ml

Infu (20ml)

CISPLATIN

تجويز توسط متخصص

01434

361

مهشاد رازي

مختلف

رازی

قاسم ايران

1387/04/29

1385/01/05

1387/05/17

1386/12/22

1154000

1080000

1286000

620000

1154000

1080000

482680

620000

20 mg/ml ( 40mg )

Infu 2ml

IRINOTECAN (CAMPTO)

تجويز توسط متخصص انكولوژي

02089

947

فردوس

فردوس

1387/05/06

1387/05/28

4592000

5620000

5957000

4592000

5620000

100mg

Inj.

OXALIPLATINE (ELOXATIN)

انکولوژیست

01916

1272

 

هلال احمر

هلال احمر

هلال احمر

مهشاد رازي

هلال احمر

1387/01/26

1387/02/09

1387/02/10

1387/04/10

1387/05/28

100000

114000

80000

155261

76700

100000

114000

80000

155261

Top Oint

FIBRINOLYSIN

00533

693

هجرت

1387/01/20

1387/06/03

46000

48000

46000

500MG

TAB

CAPECITABINE

متخصص خون و انکولوژی

02493

256

هلال احمر

هلال احمر

1387/02/01

1387/05/31

164400

195000

164400

0.5 mg

inj.(Vacclne)

PNEUMOCOCCAL VACCINE POLYVALENT

تجويز توسط متخصص

01020

1392

مهشاد رازي

رازی

قاسم ايران

1387/06/03

1385/01/05

1387/05/17

1386/12/22

1136000

1080000

1286000

620000

1154000

1080000

1286000

620000

20 mg/ml ( 40mg )

Amp 2ml

IRINOTECAN (CAMPTO)

تجويز توسط متخصص انكولوژي

01900

946

شركت سهامي

بهدارودرمان

1386/07/22

1387/06/03

400

460

400

5 mg

Scored.Tab

WARFARIN SODIUM

01309

1802

هلال احمر

1387/05/31

2200

650

2000

15 mg

Tab.

LEUCOVORIN(AS CALCIUM)

تجويز توسط متخصص

00738

994

فردوس

هلال احمر

1386/10/05

1387/06/04

7240

5570

7240

10 mg/2 ml

Inj

DIPYRIDAMOLE

00459

590

هجرت

سهامي

1387/06/04

1387/04/30

588000

405500

405500

2 mg/ml

inj.

MITOXANTRONE(AS HCL)

تجويز توسط متخصص

00859

1166

هجرت

هجرت

1387/06/04

1387/04/30

459000

433000

433000

1 G

For inj.( without preservatlve)

METHOTREXATE(AS SODIUM)

تجويز توسط متخصص

00826

1103

داروپخش

1387/06/06

4500

36740

9000

(400/80) MG 5 Ml

For Infu

CO-TRIMOXAZOLE

بيمارستاني

00341

442

اوزان

مهشاد رازی

اوزان

1387/03/12

1387/05/13

1387/06/05

74483

100003

96681

74483

100003

0/1%

Sterile Eye Drops

PROPAMIDINE ISETHIONATE

تجويز توسط متخصص

01651

1453

شفا

اوزان

1386/08/04

1387/06/05

2685

3698

2685

500 mg

Scored.Tab

SPIRAMYCIN

01168

1611

فردوس

1387/06/05

1387/01/20

4400000

4145000

4145000

100MG/10ML

VIAL

RITUXIMAB

متخصص خون و انکولوزی

02473

1522

1387/01/20

_

180 mg

TAB, DELAYED RELEASE

MYCOPHENOLIC ACID

به شرط تولید و متخصص

1181

رازی

داروپخش

1386/11/13

1387/02/28

88600

70480

88600

500 ML

Infu

AMINOACID 5%

بيمارستاني و یا تجویز توسط متخصص

00057

64

دارو پخش

رازي

هجرت

1386/08/26

1387/03/13

1387/06/06

98180

104000

109000

98180

104000

500 ML

Infu

AMINOACID 10%

بيمارستاني و یا تجویز توسط متخصص

00056

65

هجرت

تامین دارو مهدی

هجرت

1387/02/30

1387/05/23

1387/06/06

1085600

1785300

2900000

1085600

1785300

90mg

Inj.

PAMIDRONATE (AREDIA)

انکولوژیست و روماتولوژیست

و فوق تخصص غدد

01899

1289

داروپخش

رازی

سهامی

فردوس

فردوس

هجرت

 

 

1386/04/04

1386/06/19

1387/03/15

1386/03/29

1387/02/09

1387/06/06

 

 

340000

365000

327000

400000

480000

498000

 

 

 

340000

365000

327000

400000

480000

 

 

 

 

20%

Infu.(50 ml)

ALBUMIN(HUMAN)

بیمارستانی و یا تجویز توسط متخصص

00027

33

0

5,000

400,000 IU/5 ml

For Susp

PENICILLIN V BENZATHINE

00965

1314

0

2,900

125 mg (200,000U)/5ml

For Oral Sol,(100ml)

PENICILLIN V POTASSIUM

01629

1317

هلال احمر

هلال احمر

1386/04/03

1387/06/10

1800

2100

1800

25 mg

Tab.

PYRIMETHAMINE

01083

1481

شفا آراد

هلال احمر

1387/06/10

1386/03/16

46470

3800

3800

Eff .Tab.

PHOSPHATE SODIUM

تجويز توسط متخصص

02397

1369

شرکت سهامی

شفا آراد

1383/10/07

1387/06/10

91400

176902

91400

1 g

For inj.

ERYTHROMYCIN(AS LACTOBIONATE)

بيمارستاني

00500

643

هلال احمر

شفاآراد

1385/12/09

1387/06/10

4000

5961

4000

100 mg

Tab.

FLECAINIDE

تجويز توسط متخصص

00536

698

رازی

داروپخش

مهشاد رازی

1386/10/05

1387/03/26

1387/06/10

93800

113500

211426

93800

113500

Inj.

TETANUS IMMUNE GLOBULIN

01202

1656

هلال احمر

شفا اراد

1387/04/16

1387/06/10

66500

95293

66500

50 mg

For inj.

AMPHOTERICIN-B

بيمارستاني

00079

87

تعداد بازدید:
8
نویسنده:
منبع:
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
آدرس : شهركرد- بلوار آيت الله كاشاني- خيابان هواشناسي  
كدپستي :     8815713361      تلفن : 33332910  -038         
پست الكترونيك: daroo@skums.ac.ir 
تاریخ بروز رسانی 1398/03/29
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal