معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۳۹۸ جمعه ۱ شهريور
13870715
تغيير قيمت دارو 07/07/87

فهرست قيمت داروهاي مورد تعهد سازمان بيمه خدمات درماني

بطورآزمايشی

قيمتهاي اعلامي‘ حداقل قيمت احراز شده ميباشد

شماره320- تاريخ  07/07/1387

نام توليد كننده و يا توزيع كننده

تاريخ اجراي تغيير قيمت توسط استان

تغيير قيمت

قيمت (ريال)

دوز دارو

شكل دارو

نام دارو

شرط تعهد بيمه

كد دارو

رديف

رازی

داروپخش

1386/11/13

1387/02/28

88600

70480

88600

500 ML

Infu

AMINOACID 5%

بيمارستاني و یا تجویز توسط متخصص

00057

64

0

5,000

400,000 IU/5 ml

For Susp

PENICILLIN V BENZATHINE

00965

1314

0

2,900

125 mg (200,000U)/5ml

For Oral Sol,(100ml)

PENICILLIN V POTASSIUM

01629

1317

هلال احمر

هلال احمر

1386/04/03

1387/06/10

1800

2100

1800

25 mg

Tab.

PYRIMETHAMINE

01083

1481

شرکت سهامی

شفا آراد

1383/10/07

1387/06/10

91400

176902

91400

1 g

For inj.

ERYTHROMYCIN(AS LACTOBIONATE)

بيمارستاني

00500

643

هلال احمر

شفاآراد

1385/12/09

1387/06/10

4000

5961

4000

100 mg

Tab.

FLECAINIDE

تجويز توسط متخصص

00536

698

هلال احمر

شفا اراد

1387/04/16

1387/06/10

66500

95293

66500

50 mg

For inj.

AMPHOTERICIN-B

بيمارستاني

00079

87

شفا آراد

هلال احمر

1387/06/10

1386/03/16

4647

3800

3800

Eff .Tab.

PHOSPHATE SODIUM

تجويز توسط متخصص

02397

1369

شفاآراد

شفا

1387/06/11

1387/06/11

1500

1332

0

125

TAB

LEVODOPA-C

02383

1006

شفااراد

1387/06/11

2,250

0

275

TAB

LEVODOPA-C

06733

1007

رازی

رازی

رازی

1386/12/22

1387/05/22

1387/06/11

895000

938000

1020000

895000

938000

3.75 mg

For Inj

TRIPTORELIN

تجويز توسط متخصص

01266

1742

شركت سهامي

شرکت سهامی

1387/02/10

1387/06/12

320

350

320

0,25 mg

Tab.

DIGOXIN

00436

569

مهشاد رازی

هلال احمر

1387/06/13

1387/02/01

2272000

800000

800000

250 mg/5 ml

Inj

ANTITHYMOCYTE IMMUNOGLOBULIN

تجويز توسط متخصص

00100

112

فردوس

1387/06/12

1,040

1,000

250 mg

Cap.

ETHOSUXIMIDE

00514

661

داروپخش

1387/01/20

1387/06/13

137000

154500

137000

40mg

VIAL

PANTOPRAZOLE

بیمارستانی

02336

1295

مهشاد رازي

داروپخش

1386/08/16

1387/06/13

6150

6600

6150

25000u

Tab.

PANCREATIN FORT

تجويز توسط متخصص

00945

1292

داروپخش

 

1387/06/18

 

2700

 

23900

4.5 mg

Cap

RIVASTIGMINE (EXELON)

متخصص مغز و اعصاب و روانپزشکی فقط برای درمان آلزایمر

02000

1530

قيمت پايه

داروپخش

1386/10/05

1387/06/18

780

1000

780

0,625mg

Tab.

CONGUGATED ESTROGENS

00352

431

هجرت

1387/06/18

5972000

6042300

6479400

6 mg/ml 50ml

INJ.

PACLITAXEL

تجويز توسط متخصص

04098

1287

رازي

رازی

1386/08/26

1387/06/18

3487000

3762000

3487000

Inj.

BOTULINUM A TOXIN

تجويز توسط متخصص

03623

210

داروپخش

رازی

سهامی

فردوس

فردوس

هجرت

 

 

1386/04/04

1386/06/19

1387/03/15

1387/06/18

1387/02/09

1387/06/06

 

 

340000

365000

327000

522000

480000

498000

 

 

 

340000

365000

327000

400000

480000

498000

 

 

 

20%

Infu.(50 ml)

ALBUMIN(HUMAN)

بیمارستانی و یا تجویز توسط متخصص

00027

33

هجرت

تامین دارو مهدی

هجرت

تامین دارو مهدی

1387/02/30

1387/05/23

1387/06/06

1387/06/19

1085600

1785300

290000

1320000

1085600

1785300

290000

90mg

Inj.

PAMIDRONATE (AREDIA)

انکولوژیست و روماتولوژیست

و فوق تخصص غدد

01899

1289

هلال احمر

1387/06/20

1,800

2,100

10 mg

Scored.Tab

RITODRINE HCL

تجويز توسط متخصص

01108

1521

هلال احمر

هلال احمر

هلال احمر

هلال احمر

1386/10/20

1387/02/09

1386/11/24

1387/06/19

125000

66000

170000

143000

125000

66000

170000

0,5mg

For inj.

DACTINOMYCIN

تجويز توسط متخصص

00378

477

هلال احمر

1387/06/19

3,300

200 mg

CAP.

MEXILETIN

تجويز توسط متخصص

00849

1149

1387/01/20

4,590,000

5MG/ML -5ML

FOR INFU.

DACLIZUMAB

در موارد پیوند و تجویز توسط متخصص مربوطه

01918

476

شركت سهامي

داروپخش

1385/02/02

1387/06/20

360000

1150000

360000

5 mg

For inj.

IDARUBICN HCL

تجويز توسط متخصص

01537

869

هجرت

فردوس

1386/10/09

1387/06/20

16500

18000

16500

25 mg

Cap.

ACITRETIN

تجويز توسط متخصص

00018

26

هلال احمر

شفا اراد

1387/06/20

1387/02/15

1943000

1848000

59000

1848000

100 mg/ml

Oral Sol

CICLOSPORIN

تجويز توسط متخصص

00289

344

داروپخش

1387/06/26

4,000

3,000

0,5%

Sterile Eye Drops

TETRACAINE HCL

بيمارستاني

01204

1660

داروپخش

1387/06/26

8,000

6,000

0,1%

Sterile Eye Drops

FLUOROMETHOLONE

تجويز توسط متخصص

00548

719

قيمت پايه

فردوس

هجرت

1386/02/05

1387/01/11

1387/05/30

1600000

3000000

5000000

1600000

3000000

10g

Inj.(IV)

IMMUNE GLOBULIN

بیمارستانی و یا تجويز توسط متخصص

01763

893

هلال احمر

1387/06/26

2,450

2,250

250 mg

Cap.

URSODEOXYCHOLIC ACID

تجويز توسط متخصص

01736

1752

شفاآراد

1387/06/26

24400

23900

6 mg

Cap

RIVASTIGMINE (EXELON)

متخصص مغز و اعصاب و روانپزشکی فقط برای درمان آلزایمر

02738

1532

فردوس

1387/06/26

8600

7150

8600

10 mg

Cap.

ACITRETIN

تجويز توسط متخصص

00017

25

دارو پخش

1387/06/26

13400

13400

12700

150 mg/3 ml

Inj

AMIODARONE HCI

بيمارستاني

00064

68

رازی

1387/06/26

481500

120000

481500

10,000 U.

For inj.

ASPARAGINASE

تجويز توسط متخصص

00113

130

داروپخش

1387/06/26

13300

12500

13300

50 IU/ml

Inj.

CALCITONIN

تجويز توسط متخصص

00194

239

رازي

رازی

1387/06/26

1387/06/26

40000

42000

10000

40000

42000

10 mg

For Infu.

CISPLATIN

تجويز توسط متخصص

00301

359

رازي

رازی

1387/06/26

1387/06/26

131000

137000

30000

131000

137000

50 mg

For Infu.

CISPLATIN

تجويز توسط متخصص

00302

360

رازی

1387/06/26

790

790

720

20 mg

Inhal.Cap

CROMOLYNSODIUM

00364

449

سهامي

1387/06/26

1500

600

1500

50 mg

Tab.

CYCLOPHOSPHAMIDE

تجويز توسط متخصص

00369

462

هجرت

قيمت پايه

1387/06/26

1387/06/26

31400

33000

10000

31400

33000

100 mg

For inj.

CYTARABINE

تجويز توسط متخصص

00375

470

سهامي

1387/06/26

69000

20000

69000

200 mg

For inj.

DACARBAZINE

تجويز توسط متخصص

00377

474

شركت سهامي

1387/06/26

74000

24000

74000

20 mg

For inj.

DAUNORUBICIN (AS HCL)

تجويز توسط متخصص

00384

488

قيمت پايه

1387/06/26

100

85

100

40 mg

DIMETHICONE(ACTIVATED)

01131

580

رازي

1387/06/26

408000

200000

408000

50 mg

For inj.

EPIRUBICIN HCL

تجويز توسط متخصص

00492

632

 

 

شرکت سهامی

 

1387/06/26

20000

6500

6400

20000

50 mg

Cap.

ETOPOSIDE

تجويز توسط متخصص

00520

667

هجرت

1387/06/26

84000

20000

84000

100 mg/ml

For Inj

ETOPOSIDE

تجويز توسط متخصص

00518

668

هجرت

1387/06/26

2070000

700000

2070000

50 mg

For Infu

FLUDARABINE PHOSPHATE

تجويز توسط متخصص

00542

708

هلال احمر

1387/06/26

157500

75000

157500

100 mg/60 ml

Retention Enema

HYDROCORTISONE

تجويز توسط متخصص

00641

838

هجرت

1387/06/26

400000

300000

400000

8mu

inj

INTERFERON BETA

تجويز توسط متخصص

02668

907

قیمت مبنا

رازی

1387/06/26

1387/06/26

375000

500000

375000

250000

500000

12mu

inj

INTERFERON BETA (REBIF)

تجويز توسط متخصص

02666

908

قيمت پايه

1387/06/26

29000

16000

29000

10 g/15 ml

Syrup

LACTULOSE

00731

980

شركت سهامي

1387/06/26

8750

8750

53000

3 mg/ml

inj

LEUCOVORIN(AS CALCIUM)

تجويز توسط متخصص

00737

993

شركت سهامي

 

1387/06/26

 

100400

24000

100400

97493

10 mg/ml

Inj.(3 ml)

LEUCOVORIN(AS CALCIUM)

تجويز توسط متخصص

00736

997

هلال احمر

1387/06/26

56750

56750

99000

20%

Infu

LIPID INFUSION

بیمارستانی و یا تجويز توسط متخصص

02149

1026

هجرت

1387/06/26

177000

142000

177000

Oral Sol.

MEGLUMINE COMPOUND 76%

تجويز توسط متخصص

00801

1070

هجرت

1387/06/26

20000

6000

20000

5 mg

For inj.( without preservatlve)

METHOTREXATE(AS SODIUM)

تجويز توسط متخصص

00828

1105

داروپخش

1387/06/26

24900

7000

24900

50 mg

For inj.(wlth preservatlve)

METHOTREXATE(AS SODIUM)

تجويز توسط متخصص

00825

1106

داروپخش

1387/06/26

110

110

130

50 mg

Tab.

METOPROLOL TARTRARE

02319

1134

شرکت سهامی

1387/06/26

68000

27000

68000

25 mg/ 5 ml

Susp.

NITROFURANTOIN

00908

1220

قیمت پایه

1387/06/26

130

100

130

5 mg

Tab.

PREDNISOLONE

01045

1431

قیمت پایه

1387/06/26

800

600

800

50 mg

Scored.Tab

PREDNISOLONE FORTE

01044

1433

هلال احمر

1387/06/26

27000

27000

2000

50 mg

Cap.

PROCARBAZINE(AS HCL)

تجويز توسط متخصص

01055

1443

قیمت پایه

1387/06/26

5500

4500

5500

2 mg/5 ml

Syrup

SALBUTAMOL(AS SULFATE)

01112

1537

قیمت پایه

1387/06/26

210000

210000

150000

454 g

For Susp

SODIUM POLYSTYRENE SULFONATE

01156

1560

 

شرکت سهامی

 

1387/06/26

 

265000

120000

265000

750,000 IU

For inj

STREPTOKINASE

بيمارستاني

01172

1618

قيمت پايه

خوارزمی

1386/01/01

1387/06/26

4000

6000

4000

2 mg/5 ml

Syrup(60 ml)

DIAZEPAM

به شرط توليد

01462

543

هجرت

داروپخش

مهشاد رازی

1387/06/30

1387/03/26

1387/06/10

165500

113500

211426

93800

113500

211426

Inj.

TETANUS IMMUNE GLOBULIN

01202

1656

قیمت مبنا

قیمت مبنا

فردوس

هلال احمر

هلال احمر

انجمن داروسازان

فردوس

1386/02/05

1386/08/08

1387/01/11

1387/02/11

1387/03/22

1387/04/24

1387/06/30

800000

1000000

1500000

1750000

2500000

4700000

2750000

800000

1000000

1500000

1750000

2500000

4700000

5 g

Inj.(IV)

IMMUNE GLOBULIN

بیمارستانی و یا تجويز توسط متخصص

00878

891

قیمت مبنا

قیمت مبنا

هلال احمر فردوس

1386/02/05

1386/08/08

1386/09/05

1387/01/11

400000

500000

800000

750000

400000

500000

 

 

2.5 g

Inj.(IV)

IMMUNE GLOBULIN

بیمارستانی و یا تجويز توسط متخصص

00918

889

هلال احمر

1387/07/06

15,500

32,000

0,1%

Inj

NOREPINEPHRINE BITARTRATE

01620

1244

هلال احمر

هلال احمر

1387/01/20

1387/06/31

41500

46000

41500

50 mg/ml

Infu. 1ml

CICLOSPORIN

بيمارستاني

01452

342

قيمت پايه

هلال احمر

1386/02/05

1387/06/31

13000

20000

13000

100 mg

Cap.

ETOPOSIDE

تجويز توسط متخصص

00517

666

هلال احمر

هلال احمر

هلال احمر

1385/07/22

1386/05/22

1387/06/26

77600

151000

50000

77600

151000

100 mg/10 ml

Inj

METHYLENEBLUE

تجويز توسط متخصص

01589

1121

اکتوورکو

1387/01/20

1387/06/30

3000

2000

3000

250 mg

CAP

PENICILLAMINE

تجويز توسط متخصص

01714

1306

رازي

رازی

رازی

1387/04/08

1387/05/22

1387/06/31

98000

75000

102000

98000

75000

50 mg

For inj.

DOXORUBICIN HCL

تجويز توسط متخصص

00472

605

شركت سهامي

فرازاوران

اوزان

1385/02/24

1387/06/31

1387/05/13

2000

3390

2883

2000

3990

2883

2 mg

Tab.

MELPHALAN

تجويز توسط متخصص

00803

1074

تعداد بازدید:
2
نویسنده:
منبع:
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
آدرس : شهركرد- بلوار آيت الله كاشاني- خيابان هواشناسي  
كدپستي :     8815713361      تلفن : 33332910  -038         
پست الكترونيك: daroo@skums.ac.ir 
تاریخ بروز رسانی 1398/06/01
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal