معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۳۹۸ شنبه ۲۹ تير
13870727
اعلام تغيير قيمت دارو 24/07/87 (سايت خدمات درماني)

فهرست قيمت داروهاي مورد تعهد سازمان بيمه خدمات درماني

بطور آزمايشی

قيمتهاي اعلامي‘ حداقل قيمت احراز شده ميباشد

شماره324- تاريخ 1387/07/24

نام توليد كننده و يا توزيع كننده

تاريخ اجراي تغيير قيمت توسط استان

تغيير قيمت

قيمت (ريال)

دوز دارو

شكل دارو

نام دارو

شرط تعهد بيمه

كد دارو

رديف

داروپخش

1387/06/26

4,000

3,000

0,5%

Sterile Eye Drops

TETRACAINE HCL

بيمارستاني

01204

1660

داروپخش

1387/06/26

8,000

6,000

0,1%

Sterile Eye Drops

FLUOROMETHOLONE

تجويز توسط متخصص

00548

719

قيمت پايه

فردوس

هجرت

1386/02/05

1387/01/11

1387/05/30

1600000

3000000

5000000

1600000

3000000

10g

Inj.(IV)

IMMUNE GLOBULIN

بیمارستانی و یا تجويز توسط متخصص

01763

893

هلال احمر

1387/06/26

2,450

2,250

250 mg

Cap.

URSODEOXYCHOLIC ACID

تجويز توسط متخصص

01736

1752

شفاآراد

1387/06/26

24400

23900

6 mg

Cap

RIVASTIGMINE (EXELON)

متخصص مغز و اعصاب و روانپزشکی فقط برای درمان آلزایمر

02738

1532

فردوس

1387/06/26

8600

7150

8600

10 mg

Cap.

ACITRETIN

تجويز توسط متخصص

00017

25

دارو پخش

1387/06/26

13400

13400

12700

150 mg/3 ml

Inj

AMIODARONE HCI

بيمارستاني

00064

68

داروپخش

1387/06/26

13300

12500

13300

50 IU/ml

Inj.

CALCITONIN

تجويز توسط متخصص

00194

239

رازي

رازی

1387/06/26

1387/06/26

40000

42000

10000

40000

42000

10 mg

For Infu.

CISPLATIN

تجويز توسط متخصص

00301

359

رازي

رازی

1387/06/26

1387/06/26

131000

137000

30000

131000

137000

50 mg

For Infu.

CISPLATIN

تجويز توسط متخصص

00302

360

رازی

1387/06/26

790

790

720

20 mg

Inhal.Cap

CROMOLYNSODIUM

00364

449

سهامي

1387/06/26

1500

600

1500

50 mg

Tab.

CYCLOPHOSPHAMIDE

تجويز توسط متخصص

00369

462

هجرت

قيمت پايه

1387/06/26

1387/06/26

31400

33000

10000

31400

33000

100 mg

For inj.

CYTARABINE

تجويز توسط متخصص

00375

470

سهامي

1387/06/26

69000

20000

69000

200 mg

For inj.

DACARBAZINE

تجويز توسط متخصص

00377

474

شركت سهامي

1387/06/26

74000

24000

74000

20 mg

For inj.

DAUNORUBICIN (AS HCL)

تجويز توسط متخصص

00384

488

قيمت پايه

1387/06/26

100

85

100

40 mg

DIMETHICONE(ACTIVATED)

01131

580

رازي

1387/06/26

408000

200000

408000

50 mg

For inj.

EPIRUBICIN HCL

تجويز توسط متخصص

00492

632

 

 

شرکت سهامی

 

1387/06/26

20000

6500

6400

20000

50 mg

Cap.

ETOPOSIDE

تجويز توسط متخصص

00520

667

هجرت

1387/06/26

84000

20000

84000

100 mg/ml

For Inj

ETOPOSIDE

تجويز توسط متخصص

00518

668

هجرت

1387/06/26

2070000

700000

2070000

50 mg

For Infu

FLUDARABINE PHOSPHATE

تجويز توسط متخصص

00542

708

هلال احمر

1387/06/26

157500

75000

157500

100 mg/60 ml

Retention Enema

HYDROCORTISONE

تجويز توسط متخصص

00641

838

هجرت

1387/06/26

400000

300000

400000

8mu

inj

INTERFERON BETA

تجويز توسط متخصص

02668

907

قیمت مبنا

رازی

1387/06/26

1387/06/26

375000

500000

375000

250000

500000

12mu

inj

INTERFERON BETA (REBIF)

تجويز توسط متخصص

02666

908

قيمت پايه

1387/06/26

29000

16000

29000

10 g/15 ml

Syrup

LACTULOSE

00731

980

شركت سهامي

1387/06/26

8750

8750

53000

3 mg/ml

inj

LEUCOVORIN(AS CALCIUM)

تجويز توسط متخصص

00737

993

شركت سهامي

 

1387/06/26

 

100400

24000

100400

97493

10 mg/ml

Inj.(3 ml)

LEUCOVORIN(AS CALCIUM)

تجويز توسط متخصص

00736

997

هلال احمر

1387/06/26

56750

56750

99000

20%

Infu

LIPID INFUSION

بیمارستانی و یا تجويز توسط متخصص

02149

1026

هجرت

1387/06/26

177000

142000

177000

Oral Sol.

MEGLUMINE COMPOUND 76%

تجويز توسط متخصص

00801

1070

هجرت

1387/06/26

20000

6000

20000

5 mg

For inj.( without preservatlve)

METHOTREXATE(AS SODIUM)

تجويز توسط متخصص

00828

1105

داروپخش

1387/06/26

24900

7000

24900

50 mg

For inj.(wlth preservatlve)

METHOTREXATE(AS SODIUM)

تجويز توسط متخصص

00825

1106

داروپخش

1387/06/26

110

110

130

50 mg

Tab.

METOPROLOL TARTRARE

02319

1134

شرکت سهامی

1387/06/26

68000

27000

68000

25 mg/ 5 ml

Susp.

NITROFURANTOIN

00908

1220

قیمت پایه

1387/06/26

130

100

130

5 mg

Tab.

PREDNISOLONE

01045

1431

قیمت پایه

1387/06/26

800

600

800

50 mg

Scored.Tab

PREDNISOLONE FORTE

01044

1433

هلال احمر

1387/06/26

27000

27000

2000

50 mg

Cap.

PROCARBAZINE(AS HCL)

تجويز توسط متخصص

01055

1443

قیمت پایه

1387/06/26

5500

4500

5500

2 mg/5 ml

Syrup

SALBUTAMOL(AS SULFATE)

01112

1537

قیمت پایه

1387/06/26

210000

210000

150000

454 g

For Susp

SODIUM POLYSTYRENE SULFONATE

01156

1560

 

شرکت سهامی

 

1387/06/26

 

265000

120000

265000

750,000 IU

For inj

STREPTOKINASE

بيمارستاني

01172

1618

قيمت پايه

خوارزمی

1386/01/01

1387/06/26

4000

6000

4000

2 mg/5 ml

Syrup(60 ml)

DIAZEPAM

به شرط توليد

01462

543

هجرت

داروپخش

مهشاد رازی

1387/06/30

1387/03/26

1387/06/10

165500

113500

211426

93800

113500

211426

Inj.

TETANUS IMMUNE GLOBULIN

01202

1656

قیمت مبنا

قیمت مبنا

هلال احمر فردوس

1386/02/05

1386/08/08

1386/09/05

1387/01/11

400000

500000

800000

750000

400000

500000

 

 

2.5 g

Inj.(IV)

IMMUNE GLOBULIN

بیمارستانی و یا تجويز توسط متخصص

00918

889

هلال احمر

1387/07/06

15,500

32,000

0,1%

Inj

NOREPINEPHRINE BITARTRATE

01620

1244

هلال احمر

هلال احمر

1387/01/20

1387/06/31

41500

46000

41500

50 mg/ml

Infu. 1ml

CICLOSPORIN

بيمارستاني

01452

342

قيمت پايه

هلال احمر

1386/02/05

1387/06/31

13000

20000

13000

100 mg

Cap.

ETOPOSIDE

تجويز توسط متخصص

00517

666

هلال احمر

هلال احمر

هلال احمر

1385/07/22

1386/05/22

1387/06/26

77600

151000

50000

77600

151000

100 mg/10 ml

Inj

METHYLENEBLUE

تجويز توسط متخصص

01589

1121

اکتوورکو

1387/01/20

1387/06/30

3000

2000

3000

250 mg

CAP

PENICILLAMINE

تجويز توسط متخصص

01714

1306

رازي

رازی

رازی

1387/04/08

1387/05/22

1387/06/31

98000

75000

102000

98000

75000

50 mg

For inj.

DOXORUBICIN HCL

تجويز توسط متخصص

00472

605

شركت سهامي

فرازاوران

اوزان

1385/02/24

1387/06/31

1387/05/13

2000

3390

2883

2000

3990

2883

2 mg

Tab.

MELPHALAN

تجويز توسط متخصص

00803

1074

قيمت پايه

داروپخش

داروپخش

1386/10/05

1387/06/18

1387/07/17

780

1000

1200

780

1000

0,625mg

Tab.

CONGUGATED ESTROGENS

00352

431

داروپخش

محيا دارو

1387/07/17

1387/02/10

33000

52650

34000

52650

10mg/container

Nasal inhaler

BECLOMETHASONE DIPROPIONATE

01405

161

 

هلال احمر

هلال احمر

هلال احمر

پخش رازي

هلال احمر

1387/01/26

1387/02/09

1387/02/10

1387/07/17

1387/05/28

100000

114000

80000

156542

76700

100000

114000

80000

155261

76700

Top Oint

FIBRINOLYSIN

00533

693

قيمت پايه

اوزان

شفا آراد

1386/07/18

1387/04/30

1387/07/15

500

1714

1410

500

1714

25 mg

Coated Tab.

HYDRALAZINE HCL

00633

833

پخش البرز

سهامی

1387/07/15

1387/02/01

1500

1630

1630

60 mg

Coated Tab.

PYRIDOSTIGMINE BROMIDE

01080

1479

پخش رازی

رازي

1387/07/16

1387/04/30

2850

2500

2500

4mg

TAB

PIMOZIDE

تجويز توسط متخصص

01009

رازی

1387/01/20

1387/07/16

2000

2180

2000

200 mg

CAP

RIBAVIRIN

تجويز توسط متخصص

01891

1502

داروپخش

رازی

سهامی

فردوس

فردوس

هجرت

 

 

1386/04/04

1386/06/19

1387/03/15

1387/07/17

1387/02/09

1387/06/06

 

 

340000

365000

327000

516000

480000

498000

 

 

 

340000

365000

327000

522000

480000

498000

 

 

 

20%

Infu.(50 ml)

ALBUMIN(HUMAN)

بیمارستانی و یا تجویز توسط متخصص

00027

33

مختلف

1387/07/21

23,000

20,000

500 mg

For Inj

VANCOMYCIN(AS HCL)

بيمارستاني

01276

1765

مختلف

1387/07/21

4,000

3,200

4 mg/ml (15 ml)

Oral Drops

METOCLOPRAMIDE HCL

00840

1131

مختلف

1387/07/21

150

90

250 mg

Tab.

METRONIDAZOLE

00845

1144

مختلف

1387/07/21

130

85

500 mg

Tab.

ACETAMINOPHEN (PARACETAMOL)

02012

8

مختلف

1387/07/21

800

300

500 mg

Tab.

ASA MICROCOATED

00112

123

مختلف

1387/07/21

3,000

1,600

20 mg/ml

inj

HYOSCINE .N. BUTYL BROMIDE

00655

859

مختلف

1387/07/21

23,000

12,500

Inj. 20 ml

MEGLUMINE COMPOUND 60%

تجويز توسط متخصص

00802

1067

مختلف

1387/07/21

29,000

15,000

Inj. 20 ml

MEGLUMINE COMPOUND 76%

تجويز توسط متخصص

00799

1068

مختلف

1387/07/21

350

220

500 mg

Tab.

METHOCARBAMOLE

00823

1101

مختلف

1387/07/21

2,300

1,250

10 mg/2 ml

Inj

METOCLOPRAMIDE(AS HCL OR 2HCL)

00839

1133

مختلف

1387/07/21

4,500

500 mg

TAB

AZITHROMYCIN

به شرط توليد

02407

148

مختلف

1387/07/21

5,000

3,300

Elixir (60 ml)

BELLADONNA PB

00135

163

مختلف

1387/07/21

115

80

50 mg

E.C Tab

DICLOFENAC SODIUM

02041

557

مختلف

1387/07/21

300

66

20 mg

Coated Tab.

FLUORIDE SODIUM

01154

716

شركت سهامي

داروپخش

1384/11/10

1387/07/22

50000

149000

50000

15 U

For inj.

BLEOMYCIN(AS SULFATE)

تجويز توسط متخصص

00170

207

دارو پخش

داروپخش

1386/10/20

1387/07/22

191000

202000

191000

240 mg 1/ml

inj.50 ml

IOHEXOL

تجويز توسط متخصص

00699

920

قیمت مبنا

قیمت مبنا

فردوس

هلال احمر

هلال احمر

انجمن داروسازان

فردوس

فردوس

1386/02/05

1386/08/08

1387/01/11

1387/02/11

1387/03/22

1387/04/24

1387/06/30

1387/07/21

800000

1000000

1500000

1750000

2500000

4700000

2750000

3000000

800000

1000000

1500000

1750000

2500000

4700000

2750000

5 g

Inj.(IV)

IMMUNE GLOBULIN

بیمارستانی و یا تجويز توسط متخصص

00878

891

دارو پخش

رازي

هجرت

داروپخش

1386/08/26

1387/03/13

1387/06/06

1387/07/08

98180

104000

109000

105700

98180

104000

109000

500 ML

Infu

AMINOACID 10%

بيمارستاني و یا تجویز توسط متخصص

00056

65

مهشاد رازي

مهشاد رازی

1386/06/01

1387/07/22

94000

110000

94000

4 mcg/ml

Inj

DESMOPRESSIN ACETATE

بيمارستاني

01338

494

شفا اراد

هلال احمر

هجرت

طارس دارو

1387/03/22

1386/07/20

1387/04/12

1387/07/01

26867

21900

16900

25200

26867

21900

16900

25 mg

Scored.Tab

TETRABENAZINE

تجويز توسط متخصص

01203

1658

هلال احمر

قيمت پايه

پخش رازی

1387/01/20

1387/02/09

1387/07/22

800000

2180000

2200000

800000

2180000

25 mg

INJ. POWDER, LYOPHILIZED

ANTITHYMOCYTE IMMUNOGLOBULIN

تجويز توسط متخصص

02371

113

مختلف

فردوس

1385/07/25

1387/07/22

1350

2000

1350

20 mg/2 ml

Inj

DICYCLOMINE HCL

00431

562

هلال احمر

هلال احمر

1385/12/01

1387/07/22

190000

216000

190000

50 mg/ml

Infu. 5ml

CICLOSPORIN

بيمارستاني

06685

343

 

مختلف

هلال احمر

 

1387/03/29

1387/07/22

1810

2050

2160

1600

1810

2050

2160

SET OF SERUM

66661

1548

رازی

رازی

1387/07/22

1387/06/26

511000

481500

481500

10,000 U.

For inj.

ASPARAGINASE

تجويز توسط متخصص

00113

130

اوزان

فردوس

هجرت

1387/05/19

1387/04/30

1387/07/22

66152

41400

46000

66152

41400

250 mg

For inj.

ACICLOVIR(AS SODIUM)

بيمارستاني

00022

24

رازي

فرازآوران

فراز آوران

1387/01/21

1387/05/22

1387/07/22

53000

92020

96415

53000

92020

100 mg

For inj.

DACARBAZINE

تجويز توسط متخصص

00376

473

داروپخش

دارو پخش

1387/07/23

1387/04/30

98000

62000

62000

240 mg 1/ml

inj.20 ml

IOHEXOL

تجويز توسط متخصص

00698

919

دارو پخش

داروپخش

1386/12/05

1387/07/23

38000

62000

38000

300 mg 1/ml

inj.10 ml

IOHEXOL

تجويز توسط متخصص

00700

922

دارو پخش

داروپخش

1386/12/05

1387/07/23

75000

120000

75000

300 mg 1/ml

inj. 20 ml

IOHEXOL

تجويز توسط متخصص

00701

923

دارو پخش

داروپخش

1387/07/23

80000

140000

80000

350 mg 1/ml

inj.20 ml

IOHEXOL

تجويز توسط متخصص

01550

931

دارو پخش

داروپخش

1387/07/23

30000

60000

30000

240 mg 1/ml

inj.10 ml

IOHEXOL

تجويز توسط متخصص

00697

918

رازی

1387/07/23

300,000

301,500

25/50MIC

INHALER

SALMETEROL/FLUTICASONE

تجويز توسط متخصص

04793

1545

قیمت مبنا

فرازآوران

1386/02/05

1387/07/23

12000

66950

12000

2 mg

For inj.

MITOMYCIN

تجويز توسط متخصص

00857

1163

فردوس

1387/07/23

1,570,000

6 mg/ml 16.7ml

INJ.

PACLITAXEL

تجويز توسط متخصص

02396

1285

فردوس

هجرت

1387/07/23

1387/06/18

4950000

5972000

5972000

6 mg/ml 50ml

INJ.

PACLITAXEL

تجويز توسط متخصص

04098

1287

فردوس

1387/07/25

2,310,000

2,389,900

6 mg/ml 25ml

INJ.

PACLITAXEL

تجويز توسط متخصص

02395

1286

داروپخش

شفا ياب

فردوس

1387/02/08

1386/10/19

1387/07/25

501800

511000

500000

501800

511000

506000

30 mg/5ml

For infu

PACLITAXEL

تجويز توسط متخصص

00943

1284

تعداد بازدید:
3
نویسنده:
منبع:
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
آدرس : شهركرد- بلوار آيت الله كاشاني- خيابان هواشناسي  
كدپستي :     8815713361      تلفن : 33332910  -038         
پست الكترونيك: daroo@skums.ac.ir 
تاریخ بروز رسانی 1398/04/29
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal