معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۳۹۸ سه شنبه ۱ مرداد
13870818
اعلام تغيير قيمت دارو 15/08/87 خدمات درماني

فهرست قيمت داروهاي مورد تعهد سازمان بيمه خدمات درماني

قيمتهاي اعلامي‘ حداقل قيمت احراز شده ميباشد

شماره331- تاريخ ارسال1387/08/15

نام توليد كننده و يا توزيع كننده

تاريخ اجراي تغيير قيمت توسط استان

تغيير قيمت

قيمت (ريال)

دوز دارو

شكل دارو

نام دارو

شرط تعهد بيمه

كد دارو

رديف

قيمت پايه

داروپخش

داروپخش

1386/10/05

1387/06/18

1387/07/17

780

1000

1200

780

1000

0,625mg

Tab.

CONGUGATED ESTROGENS

00352

431

داروپخش

محيا دارو

1387/07/17

1387/02/10

33000

52650

34000

52650

10mg/container

Nasal inhaler

BECLOMETHASONE DIPROPIONATE

01405

161

 

هلال احمر

هلال احمر

هلال احمر

پخش رازي

هلال احمر

1387/01/26

1387/02/09

1387/02/10

1387/07/17

1387/05/28

100000

114000

80000

156542

76700

100000

114000

80000

155261

76700

Top Oint

FIBRINOLYSIN

00533

693

قيمت پايه

اوزان

شفا آراد

1386/07/18

1387/04/30

1387/07/15

500

1714

1410

500

1714

25 mg

Coated Tab.

HYDRALAZINE HCL

00633

833

پخش البرز

سهامی

1387/07/15

1387/02/01

1500

1630

1630

60 mg

Coated Tab.

PYRIDOSTIGMINE BROMIDE

01080

1479

پخش رازی

رازي

1387/07/16

1387/04/30

2850

2500

2500

4mg

TAB

PIMOZIDE

تجويز توسط متخصص

01009

رازی

1387/01/20

1387/07/16

2000

2180

2000

200 mg

CAP

RIBAVIRIN

تجويز توسط متخصص

01891

1502

مختلف

1387/07/21

23,000

20,000

500 mg

For Inj

VANCOMYCIN(AS HCL)

بيمارستاني

01276

1765

مختلف

1387/07/21

4,000

3,200

4 mg/ml (15 ml)

Oral Drops

METOCLOPRAMIDE HCL

00840

1131

مختلف

1387/07/21

150

90

250 mg

Tab.

METRONIDAZOLE

00845

1144

مختلف

1387/07/21

130

85

500 mg

Tab.

ACETAMINOPHEN (PARACETAMOL)

02012

8

مختلف

1387/07/21

800

300

500 mg

Tab.

ASA MICROCOATED

00112

123

مختلف

1387/07/21

3,000

1,600

20 mg/ml

inj

HYOSCINE .N. BUTYL BROMIDE

00655

859

مختلف

1387/07/21

23,000

12,500

Inj. 20 ml

MEGLUMINE COMPOUND 60%

تجويز توسط متخصص

00802

1067

مختلف

1387/07/21

29,000

15,000

Inj. 20 ml

MEGLUMINE COMPOUND 76%

تجويز توسط متخصص

00799

1068

مختلف

1387/07/21

350

220

500 mg

Tab.

METHOCARBAMOLE

00823

1101

مختلف

1387/07/21

2,300

1,250

10 mg/2 ml

Inj

METOCLOPRAMIDE(AS HCL OR 2HCL)

00839

1133

مختلف

1387/07/21

4,500

500 mg

TAB

AZITHROMYCIN

به شرط توليد

02407

148

مختلف

1387/07/21

5,000

3,300

Elixir (60 ml)

BELLADONNA PB

00135

163

مختلف

1387/07/21

115

80

50 mg

E.C Tab

DICLOFENAC SODIUM

02041

557

مختلف

1387/07/21

300

66

20 mg

Coated Tab.

FLUORIDE SODIUM

01154

716

شركت سهامي

داروپخش

1384/11/10

1387/07/22

50000

149000

50000

15 U

For inj.

BLEOMYCIN(AS SULFATE)

تجويز توسط متخصص

00170

207

دارو پخش

داروپخش

1386/10/20

1387/07/22

191000

202000

191000

240 mg 1/ml

inj.50 ml

IOHEXOL

تجويز توسط متخصص

00699

920

مهشاد رازي

مهشاد رازی

1386/06/01

1387/07/22

94000

110000

94000

4 mcg/ml

Inj

DESMOPRESSIN ACETATE

بيمارستاني

01338

494

هلال احمر

قيمت پايه

پخش رازی

1387/01/20

1387/02/09

1387/07/22

800000

2180000

2200000

800000

2180000

25 mg

INJ. POWDER, LYOPHILIZED

ANTITHYMOCYTE IMMUNOGLOBULIN

تجويز توسط متخصص

02371

113

مختلف

فردوس

1385/07/25

1387/07/22

1350

2000

1350

20 mg/2 ml

Inj

DICYCLOMINE HCL

00431

562

هلال احمر

هلال احمر

1385/12/01

1387/07/22

190000

216000

190000

50 mg/ml

Infu. 5ml

CICLOSPORIN

بيمارستاني

06685

343

 

مختلف

هلال احمر

 

1387/03/29

1387/07/22

1810

2050

2160

1600

1810

2050

2160

SET OF SERUM

66661

1548

رازی

رازی

1387/07/22

1387/06/26

511000

481500

481500

10,000 U.

For inj.

ASPARAGINASE

تجويز توسط متخصص

00113

130

اوزان

فردوس

هجرت

1387/05/19

1387/04/30

1387/07/22

66152

41400

46000

66152

41400

250 mg

For inj.

ACICLOVIR(AS SODIUM)

بيمارستاني

00022

24

رازي

فرازآوران

فراز آوران

1387/01/21

1387/05/22

1387/07/22

53000

92020

96415

53000

92020

100 mg

For inj.

DACARBAZINE

تجويز توسط متخصص

00376

473

داروپخش

دارو پخش

1387/07/23

1387/04/30

98000

62000

62000

240 mg 1/ml

inj.20 ml

IOHEXOL

تجويز توسط متخصص

00698

919

دارو پخش

داروپخش

1386/12/05

1387/07/23

38000

62000

38000

300 mg 1/ml

inj.10 ml

IOHEXOL

تجويز توسط متخصص

00700

922

دارو پخش

داروپخش

1386/12/05

1387/07/23

75000

120000

75000

300 mg 1/ml

inj. 20 ml

IOHEXOL

تجويز توسط متخصص

00701

923

دارو پخش

داروپخش

1387/07/23

80000

140000

80000

350 mg 1/ml

inj.20 ml

IOHEXOL

تجويز توسط متخصص

01550

931

دارو پخش

داروپخش

1387/07/23

30000

60000

30000

240 mg 1/ml

inj.10 ml

IOHEXOL

تجويز توسط متخصص

00697

918

رازی

1387/07/23

300,000

301,500

25/50MIC

INHALER

SALMETEROL/FLUTICASONE

تجويز توسط متخصص

04793

1545

قیمت مبنا

فرازآوران

1386/02/05

1387/07/23

12000

66950

12000

2 mg

For inj.

MITOMYCIN

تجويز توسط متخصص

00857

1163

فردوس

1387/07/23

1,570,000

6 mg/ml 16.7ml

INJ.

PACLITAXEL

تجويز توسط متخصص

02396

1285

فردوس

1387/07/23

2,310,000

2,389,900

6 mg/ml 25ml

INJ.

PACLITAXEL

تجويز توسط متخصص

02395

1286

فردوس

1387/07/27

600000

160000

300000

1 g

Inj.(IV)

IMMUNE GLOBULIN

بیمارستانی و یا تجويز توسط متخصص

00919

888

فردوس

 

 

1387/07/27

1500000

400000

500000

800000

750000

2.5 g

Inj.(IV)

IMMUNE GLOBULIN

بیمارستانی و یا تجويز توسط متخصص

00918

889

فردوس

1387/07/27

1800000

480000

900000

3 g

Inj.(IV)

IMMUNE GLOBULIN

بیمارستانی و یا تجويز توسط متخصص

00920

890

 

 

 

 

 

 

فردوس

 

 

 

 

 

 

1387/07/27

 

 

 

 

 

 

3000000

800000

1000000

1500000

1750000

2500000

4700000

2750000

3000000

5 g

Inj.(IV)

IMMUNE GLOBULIN

بیمارستانی و یا تجويز توسط متخصص

00878

891

 

فردوس

 

 

 

 

1387/07/27

 

 

 

 

3600000

 

 

960000

1200000

1800000

3000000

 

6 g

Inj.(IV)

IMMUNE GLOBULIN

بیمارستانی و یا تجويز توسط متخصص

00879

892

فردوس

 

1387/07/27

 

6000000

1600000

3000000

5000000

10g

Inj.(IV)

IMMUNE GLOBULIN

بیمارستانی و یا تجويز توسط متخصص

01763

893

داروپخش

فردوس

1387/07/25

1387/07/25

501800

500000

501800

511000

500000

30 mg/5ml

For infu

PACLITAXEL

تجويز توسط متخصص

00943

1284

فردوس

1387/07/27

4950000

4950000

5972000

6 mg/ml 50ml

INJ.

PACLITAXEL

تجويز توسط متخصص

04098

1287

هلال احمر

1387/07/25

10000

10000

20768

40 mg

Tab.

THIOGUANINE

تجويز توسط متخصص

01217

1676

رازی

داروپخش

1386/01/01

1387/07/27

68

90

68

Eqto 50 mg Fe

F .C. Tab.

FERROUS SULFATE

00531

686

هجرت

هجرت

1387/07/28

1387/06/26

500000

400000

400000

8mu

inj

INTERFERON BETA

تجويز توسط متخصص

02668

907

شرکت سهامی

شركت سهامي

1387/07/28

1387/06/26

173000

74000

74000

20 mg

For inj.

DAUNORUBICIN (AS HCL)

تجويز توسط متخصص

00384

488

داروپخش

داروپخش

1387/04/09

1387/07/28

6500

11000

6500

10,000 U/ml

inj

HEPARIN SODIUM

00625

824

 

 

داروپخش

 

 

 

1387/07/29

 

150,000

1085600

1785300

290000

1320000

90mg

Inj.

PAMIDRONATE (AREDIA)

انکولوژیست و روماتولوژیست

و فوق تخصص غدد

01899

1289

هجرت(اکبریه)

فردوس

1385/03/23

1387/07/28

300000

351500

300000

0,5 mg/5 ml

Inj

FLUMAZENIL

بيمارستاني

00544

710

هلال احمر

هلال احمر

1387/02/10

1387/08/05

52000

128900

52000

300 mg/3 ml (100mg)

Inj(IM)

DIMERCAPROL

00449

579

هلال احمر

شرکت سهامی

1387/08/05

1387/06/26

31500

68000

68000

25 mg/ 5 ml

Susp.

NITROFURANTOIN

00908

1220

رازی

رازی

1386/08/17

1387/08/06

57300

32300

57300

Otic.Drops

POLYMYXIN-NH

01024

1396

داروپخش

داروپخش

1387/04/09

1387/08/05

4100

6500

4100

5000 U/ml

inj

HEPARIN SODIUM

00624

825

 

سهامی

فردوس

 

داروپخش

 

 

 

 

1387/03/15

1387/07/17

 

1387/08/06

 

 

 

 

327000

516000

 

450000

 

 

 

340000

365000

327000

516000

480000

498000

 

 

 

 

20%

Infu.(50 ml)

ALBUMIN(HUMAN)

بیمارستانی و یا تجویز توسط متخصص

00027

33

هجرت

1387/08/07

60,000

101,000

125 mcg/dose

Spray (120 dose)

FLUTICASONE

تجويز توسط متخصص

02711

736

هلال احمر

فرازآوران

1383/10/29

1387/08/06

2030

10420

2030

100 mg

Cap.

MEXILETIN

تجويز توسط متخصص

00848

1148

قيمت پايه

شرکت سهامی

مهشاد رازي

1386/02/05

1387/08/07

1387/08/01

100000

359300

187021

100000

187021

1 g

For inj.

IFOSFAMIDE

تجويز توسط متخصص

00662

871

هلال احمر

هلال احمر

1387/08/08

1387/08/08

33800

23000

368,600

100 mg

TAB

IMATINIB

انکولوژیست

04840

875

هلال احمر

داروپخش

مهشاد رازی

1387/05/06

1387/08/05

1387/08/07

50930

59000

40925

50930

 

12/5 mg/ml

For Infu

DOBUTAMINE(AS HCL)

بيمارستاني

00466

595

فردوس

هجرت

1387/04/24

1387/08/08

100000

291000

100000

 

1 g

INJ. POWDER,

CYTARABINE

تجويز توسط متخصص

01454

471

البرز

البرز

رازی

1387/05/14

1387/05/21

1387/08/01

135000

145800

176000

135000

145800

50 mcg/dose

Nasal spray

FLUTICASONE

تجويز توسط متخصص

05290

734

هلال احمر

هلال احمر

هلال احمر

هلال احمر

1386/08/20

1387/02/23

1387/04/08

1387/08/01

25000

75000

80000

78000

25000

75000

80000

500 mg

Tab.

MITOTANE

تجويز توسط متخصص

00858

1165

هلال احمر

1387/01/20

1387/08/12

34000

40000

34000

AMP

IRON POLYMALTOSE

تجويز توسط متخصص

01556

951

هجرت

1387/08/06

3500

13300

50 IU/ml

Inj.

CALCITONIN

تجويز توسط متخصص

00194

239

رازی

1384/11/18

17180

6200

100 IU/ml

Inj.

CALCITONIN

تجويز توسط متخصص

02312

238

هلال احمر

هلال احمر

1387/08/01

1387/04/30

135000

120000

120000

0,25 mg/ml

Oral Sol

DIHYDROTACHYSTEROL

00444

573

1387/08/12

0

6,000

5 mg

For inj.(wlth preservatlve)

METHOTREXATE(AS SODIUM)

تجويز توسط متخصص

00827

1104

هجرت

قیمت پایه

1387/08/12

1387/06/26

600

800

800

50 mg

Scored.Tab

PREDNISOLONE FORTE

01044

1433

هلال احمر

شفا اراد

هلال احمر

1386/04/22

1387/03/22

1387/08/13

200000

395089

665000

200000

395089

100 mg

For inj .

CARMOSTINE(BICNU)

تجويز توسط متخصص

00219

270

قیمت پایه

1387/08/12

85

60

10 mg

Tab.

METOCLOPRAMIDE HCL

00841

1132

قیمت پایه

1387/08/12

650

600

500 mg

Tab.

NALIDIXIC ACID

00881

1186

قیمت پایه

1387/08/12

140

115

100 mg

Scored Tab

NITROFURANTOIN

00907

1219

قيمت پايه

1387/08/12

2,000

1,900

50 mg

Scored Tab.

OXYMETHOLONE

تجويزتوسط متخصص

00936

1276

قيمت پايه

1387/08/12

350

275

100 mg

F .C. Tab.

PHENAZOPYRIDINE HCL

00976

1344

قيمت پايه

1387/08/12

900

750

500 mg

Tab.

PABA-K

01026

1281

قيمت پايه

1387/08/12

160

135

15 mg

Coated Tab.

PROPANTHELINE BROMIDE

01066

1454

قيمت پايه

1387/08/12

1,350

1,200

100 mg

Scored.Tab

SPIRONOLACTONE

02099

1613

قيمت پايه

1387/08/12

240

150

500 mg

Scored.Tab

SUCRALFATE

01179

1631

قيمت پايه

1387/08/12

700

600

500 mg

E .C. Tab.

SULFASALAZINE

01183

1639

قيمت پايه

1387/08/12

90

70

10 mg

F .C. Tab.

PROPRANOLOL HCL

01067

1459

قيمت پايه

1387/08/12

130

90

40 mg

Scored F. C. Tab.

PROPRANOLOL HCL

01068

1461

قيمت پايه

1387/08/12

480

400

150 mg

Cap.

RIFAMPIN(REFAMPICIN)

01101

1505

قيمت پايه

1387/08/12

850

700

300 mg

Cap.

RIFAMPIN(REFAMPICIN)

01103

1506

قيمت پايه

1387/08/12

170

110

5 mg

Scored.Tab

TERBUTALIN SULFATE

01198

1651

قیمت پایه

1387/08/12

6,000

3,700

200,000 IU/5 ml

For Susp

PENICILLIN V BENZATHINE

00964

1315

قیمت پایه

1387/08/12

9,000

0

400,000 IU/5 ml

For Susp

PENICILLIN V BENZATHINE

00965

1314

قیمت پایه

1387/08/12

8,000

7,000

250 mg (400,000U)/5ml

For Oral Sol,(100ml)

PENICILLIN V POTASSIUM

00963

1318

قیمت پایه

1387/08/12

440

400

500 mg(800,000 U)

F .C. Tab.

PENICILLIN V POTASSIUM

00966

1316

قيمت پايه

1387/08/12

950

620

20 mg

SUPPOSITORY

PIROXICAM

02094

1391

قيمت پايه

1387/08/12

55,000

50,000

10 mg/g

Top. Cream 500g

SILVER SULFADIAZINE

01128

1552

قيمت پايه

1387/08/12

800

650

5 g/ Sachol

Powder

SORBITOL

01162

1607

قيمت پايه

1387/08/12

100

60

10 mg

Coated Tab.

DICYCLOMINE HCL

00429

560

قيمت پايه

1387/08/12

200

120

2,5 mg

Tab.

DIHYDROERGOTAMINE MESYLATE

00442

571

قيمت پايه

1387/08/12

200

100

1,5 mg

Tab.

DIHYDROERGOTOXINE MESYLATE

به شرط توليد

00443

572

قیمت پایه

1387/08/12

2,000

1,450

one-blister

Coated Tab.

CONTRACEPTIVE HD

00356

436

قیمت پایه

1387/08/12

2,000

1,350

one-blister

Coated Tab.

CONTRACEPTIVE LD

00357

437

قیمت پایه

1387/08/12

230

200

Adult tab

CO-TRIMOXAZOLE

00339

444

قيمت پايه

1387/08/12

400

260

10 mg

Tab.

TAMOXIFEN(AS CITRATE)

01193

1643

قيمت پايه

1387/08/12

750

500

20 mg

TAB

TAMOXIFEN

به شرط توليد

02465

1642

قيمت پايه

1387/08/12

900

600

100 mg

Coated Tab.

THIORIDAZINE HCL

01221

قيمت پايه

1387/08/12

150

100

10 mg

Coated Tab.

THIORIDAZINE HCL

01220

1679

قيمت پايه

1387/08/12

300

200

25 mg

Coated Tab.

THIORIDAZINE HCL

01222

1681

قيمت پايه

1387/08/12

150

100

100 mg

Scored.Tab

VITAMIN B1(THIAMINE HCL)

01292

1796

قيمت پايه

1387/08/12

320

220

300 mg

Tab.

VITAMIN B1(THIAMINE HCL)

01293

1797

قيمت پايه

1387/08/12

4,750

3,500

8%

Top. Cream

CALAMINE-D

00190

236

قيمت پايه

1387/08/12

4,500

3,500

8%

Lotion(60ml)

CALAMINE-D

02592

237

قيمت پايه

1387/08/12

5,000

3,500

1%

Top.Gel

CLINDAMYCIN (AS PHOSPHATE)

01862

378

قيمت پايه

1387/08/12

4,500

3,000

0.05%

LOTION

CLOBETASOL PROPIONATE

02425

386

قيمت پايه

1387/08/12

5,000

3,800

10 mg/5 ml

Elixir

DICYCLOMINE HCL

00430

561

قیمت پايه

1387/08/12

6,000

5,000

1%

Vag.cream

CLOTRIMAZOLE

00325

402

قيمت پايه

1387/08/12

4,000

2,700

1%

Top.Sol

CLOTRIMAZOLE

00327

قیمت پايه

1387/08/12

5,500

4,500

2%

CREAM VAG

CLOTRIMAZOLE

02230

404

قیمت پایه

1387/08/12

20,000

16,720

2% (13 ml)

Nasal Spray

CROMOLYNSODIUM

01749

450

قيمت پايه

1387/08/12

300

200

15 mg

Cap.

FLURAZEPAM(AS HCL)

00558

732

قيمت پايه

1387/08/12

300

240

10 mg

Scored.Tab

HYDROCORTISONE

00638

قیمت پایه

1387/08/12

100

70

10 mg

Coated Tab.

IMIPRAMINE HCL

00664

881

قیمت پایه

1387/08/12

120

90

25 mg

Coated Tab.

IMIPRAMINE HCL

00665

882

قيمت پايه

1387/08/12

200

170

25 mcg

Scored.Tab

LIOTHYRONINE SODIUM

00763

1024

قيمت پايه

1387/08/12

200

160

500 mg

F. C. Tab

METFORMIN HCL

00817

1094

قيمت پايه

1387/08/12

110

90

5 mg

Tab.

METHIMAZOLE

00821

1099

قیمت پايه

1387/08/12

125

100

0,125 mg

S .C. Tab.

METHYLERGONOVINE MALEATE

00833

1123

قيمت پايه

1387/08/12

4,000

2,500

10%

Inj ( 10 ml)

CALCIUM GLUCONATE

00200

245

قيمت پايه

1387/08/12

5,500

4,000

250 mg/2 ml

Inj

CITICOLINE (AS SODIUM)

تجويز توسط متخصص

00303

365

قیمت پايه

1387/08/12

6,000

5,000

40 mg/ml

Inj

METHYLPREDNISOLONE ACETATE

00835

1128

قیمت پایه

1387/08/12

2,500

2,100

30 mg/ml

inj.

PENTAZOCINE(AS LACTATE)

01357

1322

قيمت پايه

1387/08/12

8,000

_

2 mg/ml

Inj.4ml

ONDANSETRON(AS HCL)

به شرط توليدوباتجويزمتخصص

02092

1268

قيمت پايه

1387/08/12

3,500

2,400

5 mg/ml

Inj

DESOXYCORTICOSTERONE ACETATE

00390

497

قيمت پايه

1387/08/12

6,000

5,000

2%

Top.Cream

KETOCONAZOLE

00725

973

قيمت پايه

1387/08/12

7,000

4,000

8%

Susp. 240 ml

MAGNESIUM HYDROXIDE

00777

1045

قيمت پايه

1387/08/12

5,000

3,500

5 mg/5ml

SYRUP

LORATADINE

تجويز توسط متخصص

02011

1034

قیمت پایه

1387/08/12

14,000

12,000

60 mg/ml

Susp(120 ml)

NALIDIXIC ACID

00882

1185

قیمت پایه

1387/08/12

3,500

2,350

0,05 %

Nasal Drops

NAPHAZOLINE HCL OR NITRATE

00886

1191

قیمت پایه

1387/08/12

4,500

3,500

0,2 %

Top cream

NITROFURAZONE

00909

1222

قیمت مبنا

رازی

رازی

1387/06/26

1387/08/13

1387/06/26

375000

625000

500000

375000

500000

12mu

inj

INTERFERON BETA (REBIF)

تجويز توسط متخصص

02666

908

قیمت پایه

1387/08/11

85

50

Chewable Tab.

CHILDREN COLD

00260

313

قيمت پايه

1387/08/11

110

60

10 mg

Coated Tab.

CHLORDIAZEPOXIDE

00267

319

قيمت پايه

1387/08/11

80

50

5 mg

Coated Tab.

CHLORDIAZEPOXIDE

00268

320

قیمت پایه

1387/08/11

2,900

2,300

200 mg/2 ml

Inj

CIMETIDIME(AS HCL)

00291

348

قیمت پایه

1387/08/11

600

450

250 mg

F.C Tab.

CIPROFLOXACIN(AS HCL)

00295

352

قیمت پایه

1387/08/11

850

750

500 mg

F.C Tab.

CIPROFLOXACIN(AS HCL)

00296

353

قيمت پايه

1387/08/11

2,500

1,350

2 ml

Inj

CLEMASTINE (AS FUMARATE)

00307

369

قيمت پايه

1387/08/11

120

80

25 mg

S. C. Tab

DESIPRAMINE HCL

00388

492

قيمت پايه

1387/08/11

80

60

10 mg

TAB

DIAZEPAM

00417

547

قيمت پايه

1387/08/11

70

50

2 mg

Tab.

DIAZEPAM

00419

قيمت پايه

1387/08/11

75

55

5 mg

Tab.

DIAZEPAM

00420

546

قيمت پايه

1387/08/11

2,500

1350

2000

20 mg/2 ml

Inj

DICYCLOMINE HCL

00431

562

قيمت پايه

1387/08/11

120

110

50 mg

Scored.Tab

DIMENHYDRINATE

00448

578

قيمت پايه

1387/08/11

60

43

Tab.

DIPHENOXILATE

00457

586

قيمت پايه

1387/08