معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۳۹۸ چهارشنبه ۳۰ مرداد
13870917
اعلام تغيير قيمت دارو 13/09/87 (سايت خدمات درماني)

فهرست قيمت داروهاي مورد تعهد سازمان بيمه خدمات درماني

قيمتهاي اعلامي‘ حداقل قيمت احراز شده ميباشد

شماره344- تاريخ ارسال1387/09/13

نام توليد كننده و يا توزيع كننده

تاريخ اجراي تغيير قيمت توسط استان

تغيير قيمت

قيمت (ريال)

دوز دارو

شكل دارو

نام دارو

شرط تعهد بيمه

كد دارو

رديف

هلال احمر

شفا اراد

هلال احمر

1386/04/22

1387/03/22

1387/08/13

200000

395089

665000

200000

395089

100 mg

For inj .

CARMOSTINE(BICNU)

تجويز توسط متخصص

00219

270

قیمت مبنا

رازی

رازی

1387/06/26

1387/08/13

1387/06/26

375000

625000

500000

375000

500000

12mu

inj

INTERFERON BETA (REBIF)

تجويز توسط متخصص

02666

908

قيمت پايه

1387/08/15

3,000

2,300

Inj.

BETAMETHASONE LA.

00153

196

هلال احمر

1387/08/16

3,700

2,800

0,5% (10 ml)

Sterile Eye Drops

ATROPINE SULFATE

00118

141

قيمت پايه

1387/08/15

2,700

2,000

25 mg/ ml

Inj.

PROGESTERONE

01057

1444

قيمت پايه

1387/08/15

3,000

2,200

50 mg/ ml

Inj.

PROGESTERONE

01058

1445

هلال احمر

قیمت پایه

1387/03/13

1387/08/15

14000

3500

14000

6/5 mg/ml

Inj.(IM)

THIETHYLPERAZINE(AS OIMALEATE)

01216

1675

قيمت پايه

1387/08/15

2,200

1,250

1 mg/ml

Inj.(IM)

TRIFLUOPERAZINE(AS 2HCL)

01254

1731

قيمت پايه

1387/08/15

3,000

2,450

1,000 mg/10 ml

Inj

METHOCARBAMOLE

00822

1100

قيمت پايه

1387/08/15

2,800

2,100

4 mg/ml

Inj.

BETAMETHASONE (AS DISODIUM PHOSPHATE)

00149

189

قيمت پايه

1387/08/15

6000

3500

50 IU/ml

Inj.

CALCITONIN

تجويز توسط متخصص

00194

239

رازی

قیمت پایه

1384/11/18

1387/08/15

17180

10000

17180

100 IU/ml

Inj.

CALCITONIN

تجويز توسط متخصص

02312

238

قيمت پايه

1387/08/15

100

110

2 mg

Tab.

LOPERAMIDE HCL

01848

1030

قيمت پايه

1387/08/15

100

48

1 mg

Scored.Tab

LORAZEPAM

00771

1036

قيمت پايه

1387/08/15

110

56

2 mg

Scored.Tab

LORAZEPAM

00772

1037

قيمت پايه

1387/08/15

100

65

10 mg

Tab.

OXAZEPAM

00934

1274

قيمت پايه

1387/08/15

80

60

2 mg

Coated Tab.

PERPHENAZINE

00972

1337

قيمت پايه

1387/08/15

110

80

4 mg

Coated Tab.

PERPHENAZINE

00973

1338

قيمت پايه

1387/08/15

150

63

8 mg

Coated Tab.

PERPHENAZINE

00975

1339

قيمت پايه

1387/08/15

210

150

5 mg

Scored.Tab

PRAZOSIN(AS HCL)

01043

1422

رازی

1387/08/16

60000

101000

125 mcg/dose

Spray (60 dose)

FLUTICASONE

تجويز توسط متخصص

01889

737

فردوس

فردوس

 

 

 

 

 

1387/07/27

1387/08/16

 

 

 

 

 

3000000

2500000

 

 

 

 

 

3000000

 

 

 

 

 

5 g

Inj.(IV)

IMMUNE GLOBULIN

بیمارستانی و یا تجويز توسط متخصص

00878

891

رازی

 

1387/08/18

190000

205200

50 mcg/dose

Spray

FLUTICASONE

تجويز توسط متخصص

02053

735

رازي

1387/08/18

362500

399000

404900

25/125MIC

INHALER

SALMETEROL/FLUTICASONE

تجويز توسط متخصص

04795

1543

 

مهشاد رازی

 

1387/08/18

 

40925

50930

59000

40925

12/5 mg/ml

For Infu

DOBUTAMINE(AS HCL)

بيمارستاني

00466

595

هلال احمر

1387/08/18

19,000

_

20 mg/10 ml

inj

ETOMIDATE

بيمارستاني

01501

665

هلال احمر

1387/08/16

50000

58500

50000

250 mcg/dose

Spray

BECLOMETHASONE DIPROPIONATE

04684

162

داروپخش

1387/08/19

1,100

1,040

250 mg

Cap.

ETHOSUXIMIDE

00514

661

داروپخش

1387/08/19

800000

540000

1400000

100 G

inj

INTERFERON GAMMA

تجويز توسط متخصص

00686

915

هجرت

1387/08/18

100

90

8 mg

Tab.

BROMHEXINE HCL

00178

220

داروپخش

1387/08/19

15,000

10,000

100 IU/ml

Inj

INSULIN ISOPHANE(NPH)Human

00673

901

داروپخش

1387/08/19

15,000

10,000

100 IU/ml

inj

INSULIN(REGULAR) Human

00674

906

رازی

رازي

1387/08/20

1387/06/26

107000

408000

408000

50 mg

For inj.

EPIRUBICIN HCL

تجويز توسط متخصص

00492

632

قيمت پايه

رازی

1386/02/05

1387/08/20

40000

521000

40000

10 mg

For inj.

EPIRUBICIN HCL

تجويز توسط متخصص

00491

631

شفا

1387/08/20

6,707

7,820

Sol. For Neubolisation

IPRATROPIUM BROMIDE

00709

945

فردوس

 

1387/08/19

506,000

501800

500000

30 mg/5ml

For infu

PACLITAXEL

تجويز توسط متخصص

00943

1284

هلال احمر

شفاآراد

1387/08/19

1387/06/10

5300

5961

4000

5961

100 mg

Tab.

FLECAINIDE

تجويز توسط متخصص

00536

698

فردوس

1387/08/20

18000

16500

18000

25 mg

Cap.

ACITRETIN

تجويز توسط متخصص

00018

26

رازی

1387/08/20

88600

88600

70480

500 ML

Infu

AMINOACID 5%

بيمارستاني و یا تجویز توسط متخصص

00057

64

مهشاد رازی

1387/08/20

2272000

2272000

800000

250 mg/5 ml

Inj

ANTITHYMOCYTE IMMUNOGLOBULIN

تجويز توسط متخصص

00100

112

 

قيمت پايه

پخش رازی

رازی

1387/08/20

1387/08/20

1387/08/20

2180000

2200000

2080000

800000

2180000

2200000

2080000

25 mg

INJ. POWDER, LYOPHILIZED

ANTITHYMOCYTE IMMUNOGLOBULIN

بیماران پیوندی و متخصص

02371

113

داروپخش

1387/08/20

7500

6500

7500

0,5%

Sterile Eye Drops

BETAXOLOL(AS HCL)

00163

197

هجرت

1387/08/20

48000

46000

48000

500MG

TAB

CAPECITABINE

متخصص خون و انکولوژی

02493

256

مختلف

1387/08/20

155

155

180

500 mg

Coated Tab

CALCIUM (AS CARBNATE)

00198

246

رازي

1387/08/20

188000

90000

188000

50 mg

For Infu

CARBOPLATIN

تجويز توسط متخصص

00215

265

رازي

رازی

1387/08/20

1387/08/20

287500

331000

120000

287500

331000

150 mg

For Infu

CARBOPLATIN

تجويز توسط متخصص

00214

264

 

داروپخش

 

1387/08/20

 

1200

780

1000

1200

0,625mg

Tab.

CONGUGATED ESTROGENS

00352

431

فرازآوران

فراز آوران

1387/08/20

1387/08/20

92020

96415

53000

92020

96415

100 mg

For inj.

DACARBAZINE

تجويز توسط متخصص

00376

473

 

هلال احمر

هلال احمر

 

1387/08/20

1387/08/20

 

170000

143000

125000

66000

170000

143000

0,5mg

For inj.

DACTINOMYCIN

تجويز توسط متخصص

00378

477

رازي

1387/08/20

49800

45000

49800

5000 U

For inj.

DALTEPARIN SODIUM (FRAGMIN)

بیمارستانی و یا تجويز توسط متخصص

02259

479

خوارزمی

1387/08/20

6000

4000

6000

2 mg/5 ml

Syrup(60 ml)

DIAZEPAM

به شرط توليد

01462

543

رازی

رازی

فردوس

1387/08/20

1387/08/20

1387/08/20

1772000

2154400

853000

1772000

1980000

2154400

853000

20 mg

For Infu

DOCETAXEL

تجويز توسط متخصص

01716

596

رازی

رازی

فردوس

1387/08/20

1387/08/20

1387/08/20

6850000

8617800

3440000

7904700

6850000

8617800

3440000

80 mg

For Infu

DOCETAXEL

تجويز توسط متخصص

01478

597

رازي

1387/08/20

63500

63500

70000

7500 U

For inj.

DALTEPARIN SODIUM (FRAGMIN)

بیمارستانی و یا تجويز توسط متخصص

02354

480

رازی

1387/08/20

18700

16350

18700

140 mg

Cap.

ESTRAMUSTINE SODIUM PHOSPHATE

تجويز توسط متخصص

00505

هلال احمر

1387/08/20

20000

13000

20000

100 mg

Cap.

ETOPOSIDE

تجويز توسط متخصص

00517

666

1387/08/20

0

2,500

150 mg

Tab

FLUCONAZOLE

02128

705

هلال احمر

1387/08/20

27500

59360

27500

10%

Inj

FLUORESCEIN SODIUM

تجويز توسط متخصص

00547

715

رازي

1387/08/20

10500

3000

10500

50 mg/ml

Inj

FLUOROURACIL

تجويز توسط متخصص

00550

720

البرز

رازی

1387/05/21

1387/08/01

145800

176000

135000

145800

176000

50 mcg/dose

Nasal spray

FLUTICASONE

تجويز توسط متخصص

05290

734

محیا دارو

1387/08/20

1900

500

1900

500 mg

Cap.

HYDROXYUREA

تجويز توسط متخصص

00648

853

شرکت سهامی

1387/08/20

20000

4000

20000

400 mg/4 ml

Inj

MESNA

تجويز توسط متخصص

00814

1090

هجرت

1387/08/20

459000

459000

433000

1 G

For inj.( without preservatlve)

METHOTREXATE(AS SODIUM)

تجويز توسط متخصص

00826

1103

مهشاد رازي

شفا آراد

1387/08/20

1387/08/20

295300

318500

81500

295300

318500

10 mg/ 50 ml

For infu

NIMODIPINE

بيمارستاني

00904

1217

داروپخش

1387/08/20

6600

6150

6600

25000u

Tab.

PANCREATIN FORT

تجويز توسط متخصص

00945

1292

داروپخش

1387/08/20

154500

137000

154500

40mg

VIAL

PANTOPRAZOLE

بیمارستانی

02336

1295

اکتوورکو

1387/08/20

2000

3000

2000

250 mg

CAP

PENICILLAMINE

تجويز توسط متخصص

01714

1306

پخش رازی

1387/08/20

2850

2850

2500

4mg

TAB

PIMOZIDE

تجويز توسط متخصص

01009

1376

هلال احمر

1387/08/20

195000

164400

195000

0.5 mg

inj.(Vacclne)

PNEUMOCOCCAL VACCINE POLYVALENT

تجويز توسط متخصص

01020

1392

البرز-ثامن

1387/08/20

6500

6500

9000

100 mEo/50ml

For infu.

POTASSIUM CHLORIDE

00941

1404

شرکت سهامی

رازی

1387/08/20

1387/08/20

 

1700

1550

 

1700

1550

550

150 mg

Tab.

PROPAFENONE HCL

تجويز توسط متخصص

01777

1451

مهشاد رازي

1387/08/20

382179

85000

382179

10 mg/ml

Inj.(5ml)

TENIPOSIDE

تجويز توسط متخصص

01195

1645

رازی

رازی

1387/08/20

1387/08/20

938000

1020000

895000

938000

1020000

3.75 mg

For Inj

TRIPTORELIN

تجويز توسط متخصص

01266

1742

قیمت پایه

1387/08/20

7500

4000

7500

200 mg/5 ml

Syrup(60 ml)

VALPROATE SODUIM

01724

1756

هلال احمر

هلال احمر

قیمت پایه

1386/04/03

1387/06/10

1387/08/15

1800

2100

850

1800

2100

25 mg

Tab.

PYRIMETHAMINE

01083

1481

هلال احمر

هلال احمر

1386/06/28

1387/08/20

5450

6150

5450

10 mg

Cap.

PHENOXYBENZAMINE HCL

تجويز توسط متخصص

00984

1352

قيمت پايه

1387/08/20

3,500

3,000

1%

Ophth oint

TETRACYCLINE HCL

01206

1663

قيمت پايه

1387/08/20

2,750

1,600

25 mg/ ml

Inj.2 ml

PROMETHAZINE HCL

01061

1448

قيمت پايه

1387/08/20

2,100

1,350

1 mg/ml

Inj

DIHYDROERGOTAMINE MESYLATE

00440

570

قيمت پايه

1387/08/20

4,000

2,500

Syrup(60 ml)

DIPHENHYDRAMINE COMPOUND

00456

585

قيمت پايه

1387/08/20

4,000

2,500

Elixir

DIPHENHYDRAMIN HCL

00454

582

قيمت پايه

1387/08/20

6,000

4,000

Oral Sol

EXPECTORANT CODEINE

00524

672

قيمت پايه

1387/08/20

2,300

1,500

10 mg/ml

Inj.2 ml - 20mg

GENTAMICIN (AS SULFATE)

00587

768

قيمت پايه

1387/08/20

2,400

1,600

40 mg/ml

Inj.1ml - 40mg

GENTAMICIN (AS SULFATE)

00590

767

قيمت پايه

1387/08/20

2,600

1,800

40 mg/ml

Inj.2ml - 80mg

GENTAMICIN (AS SULFATE)

00592

766

قیمت پايه

1387/08/20

5,000

3,750

30%

Top Oint

METHYL SALICYLATE

00831

1118

قیمت پایه

1387/08/20

3,500

2,100

75%

Top. Gel

METRONIDAZOLE

01590

1142

قيمت پايه

1387/08/20

4,000

2,400

1%

Top cream

PHENYTOIN SODIUM

00997

1364

قيمت پايه

1387/08/20

20,000

14,000

50 mg/5 ml

Susp.

PYRVINIUM(AS PAMOATE)

01085

1483

قيمت پايه

1387/08/20

290

253

50 mg

Scored F. C. Tab.

TRAZODONE HCL

تجويز توسط متخصص

01242

1707

قيمت پايه

1387/08/20

4,000

3,000

0,5%

Top. cream

CLOBETASOL PROPIONATE

00313

383

قيمت پايه

1387/08/20

4,000

3,000

0,5%

Top . Oint(15g)

CLOBETASOL PROPIONATE

00314

384

قيمت پايه

1387/08/20

4,000

2,800

1%

Top.Cream

CLOTRIMAZOLE

00326

401

قيمت پايه

1387/08/20

125

100

15mg

COATED TAB.

DEXTROMETORPHAN HBR

00407

508

قيمت پايه

1387/08/20

4,000

3,000

15 mg/5 ml

Syrup

DEXTROMETHORPHAN HBR

00405

506

قيمت پايه

1387/08/20

4,100

3,600

Syrup (60 ml)

DEXTROMETHORPHAN-P

00408

507

قيمت پايه

1387/08/20

5,000

4,000

1 %

Top.Gel

DICLOFENAC SODIUM

00426

551

قيمت پايه

1387/08/20

2,400

1,600

75 mg/3 ml

Inj

DICLOFENAC SODIUM

00425

553

قيمت پايه

1387/08/20

170

120

300 mg

Chewable Tab.

ALUMINIUM HYDROXIDE(AS DRIED GEL)

00045

52

قيمت پايه

1387/08/20

9,000

7,700

Susp.

ALUMINIUM MG S

00049

58

قيمت پايه

1387/08/20

140

120

5 mg

Tab

AMLODIPINE (AS BESYLATE)

00070

74

قيمت پايه

1387/08/20

130

100

Tab.

ANTIHISTAMINE DECONGESTANT

00098

106

قيمت پايه

1387/08/20

100

60

325 mg

Scored Tab.

ASA(ACETYLSALICYLIC ACID)

00109

127

قيمت پايه

1387/08/20

220

165

325 mg

E. C. Tab.

ASA(ACETYLSALICYLIC ACID)

00111

125

قيمت پايه

1387/08/20

2,400

1,600

4 mg/2 ml

Inj.

BROMHEXINE HCL

00176

219

قيمت پايه

1387/08/20

2,300

1,350

Inj

CHLORPHENIRAMINE MALEATE

00275

328

داروپخش

1387/08/23

6000

4500

(400/80) MG 5 Ml

For Infu

CO-TRIMOXAZOLE

بيمارستاني

00341

442

هلال احمر

هلال احمر

1386/04/20

1387/08/25

4000

4800

4000

500 mg

Tab.

NIACINAMIDE

00896

1205

شفا

شرکت سهامی

1386/08/20

1387/08/20

25000

28000

25000

23400

200 mg

For inj.

CYCLOPHOSPHAMIDE

تجويز توسط متخصص

00368

460

قيمت پايه

1387/08/15

4,000

3,000

1,000 mg/10 ml

Inj

METHOCARBAMOLE

00822

1100

0

4,000

Syrup

FERROUS SULFATE-F

به شرط توليد

02048

690

داروپخش

1387/01/21

4,000

2,500

200mg(41mglron)5ml

Syrup

FERROUS SULFATE

01506

687

هلال احمر

هلال احمر

1385/02/18

1387/08/26

19200

21300

19200

250 mg/25 ml

Infu

FUROSEMIDE

بيمارستاني

00566

750

هلال احمر

هلال احمر

1387/07/06

1387/08/26

15500

17000

15500

0,1%

Inj

NOREPINEPHRINE BITARTRATE

01620

1244

0

1,000

0.5 mg/ ml

INJ 5 ML

ALFENTANIL

بیمارستانی

01151

42

قيمت پايه

رازی

1386/02/05

1387/08/20

40000

107000

40000

521000

10 mg

For inj.

EPIRUBICIN HCL

تجويز توسط متخصص

00491

631

رازی

رازي

1387/08/20

1387/06/26

521000

408000

107000

408000

50 mg

For inj.

EPIRUBICIN HCL

تجويز توسط متخصص

00492

632

داروپخش

1387/08/26

5,500

3,400

1% (10 ml)

Sterile Eye Drops

ATROPINE SULFATE

00121

142

هلال احمر

هلال احمر

1385/02/18

1385/10/23

1387/08/26

95000

89200

100000

95000

89200

2,5%

Inj (2ml)

PATENT BLUE V

تجويز توسط متخصص

00955

1303

 

سهامی

فردوس

 

داروپخش

فردوس

فردوس

 

 

 

 

1387/03/15

1387/07/17

 

1387/08/06 1387/08/25 1387/08/25

 

 

 

 

327000

516000

 

450000

550000

548000

 

 

 

 

327000

516000

 

450000

 

 

 

 

20%

Infu.(50 ml)

ALBUMIN(HUMAN)

بیمارستانی و یا تجویز توسط متخصص

00027

33

هلال احمر

هلال احمر

هلال احمر

1383/07/12

1387/05/06

1387/08/27

8250

31000

8800

8250

31000

0/2 mg/ml

inj

ISOPROTERENOL HCL

01558

959

هلال احمر

هلال احمر

1387/06/26

1387/08/27

27000

32500

27000

50 mg

Cap.

PROCARBAZINE(AS HCL)

تجويز توسط متخصص

01055

1443

قيمت پايه

1387/08/27

4,200

3,300

100 mg/ml

Inj.

TESTOSTERONE ENANTATE

01200

1653

قيمت پايه

1387/08/27

7,000

6,000

250 mg/ml

Inj.

TESTOSTERONE ENANTATE

01201

1654

قيمت پايه

1387/08/27

4,000

2,700

0,05%

Top.Cream

TRETINOIN

01245

1709

قیمت پایه

1387/08/27

7,000

6,000

Susp.

CO-TRIMOXAZOLE

00340

445

قيمت پايه

1387/08/27

510

460

400 mg

FC Double Scored Tab

ETHAMBUTOL HCL

00508

655

قيمت پايه

1387/08/27

6,500

4,900

50 mg/15 ml

Susp

FURAZOLIDONE

00569

748

قيمت پايه

1387/08/27

2,750

2,000

10 mg/ml (2ml)

inj

FUROSEMIDE

00570

752

قيمت پايه

1387/08/27

3,000

2,100

10 mg/ml (4ml)

inj

FUROSEMIDE

02134

751

قيمت پايه

1387/08/27

4,000

3,700

Top Oint

LIDOCAINE - H

00762

1010

قيمت پايه

1387/08/27

2,900

2,500

1%

Inj.(5 ml)

LIDOCAINE HCL

بيمارستاني

01573

1015

قيمت پايه

1387/08/27

3,000

2,600

2%

Inj.(5 ml)

LIDOCAINE HCL

بيمارستاني

00753

1016

قیمت پايه

1387/08/27

275

220

25 mg

Scored.Tab

METHYLTESTOSTERONE

00838

1130

قيمت پايه

1387/08/27

160

150

25 mg

FC scored Tab

NORTRIPTYLINE(AS HCL)

00922

1248

قيمت پايه

1387/08/27

3,900

3,600

100 mg/ml

Ped.drop

ACETAMINOPHEN (PARACETAMOL)

00003

4

قيمت پايه

1387/08/27

160

120

0,5 mg

Scored Tab.

ALPRAZOLAM

00040

49

قيمت پايه

1387/08/27

190

150

1 mg

Scored Tab.

ALPRAZOLAM

01382

50

قيمت پايه

1387/08/27

2,800

2,000

50 mg/ml (100 mg)

Inj(2ml)

AMIKACIN(AS SULFATE)

بيمارستاني

00053

63

قيمت پايه

1387/08/27

4,400

3,960

250 mg/ml (500 mg)

Inj(2ml)

AMIKACIN(AS SULFATE)

بيمارستاني

00054

62

قيمت پايه

1387/08/27

700

600

Supp

ANTIHEMORRHOID

00097

104

قيمت پايه

1387/08/27

600

500

10 mg

Supp.

BISACODYL

00166

204

قيمت پايه

1387/08/27

500

420

5 mg

Ped. Supp.

BISACODYL

00168

203

قيمت پايه

قيمت پايه

قيمت پايه

رازي

رازی

1387/02/09

1387/02/09

1387/02/09

1387/02/21

1387/08/28

4967000

1500000

2500000

3520000

4438000

4967000

1500000

2500000

3520000

25 mg/ml

Intratracheal Suspension

BERACTANT

بیمارستانی -فوق تخصص نوزادان

02372

181

رازی

رازي

1387/08/28

1387/04/30

30000

32000

32000

50 mg/ml

inj

HALOPERIDOL(AS DECANOATE)

00616

814

دارودرمان پارس

1387/08/29

8,800

50 mcg/ml 2ml

INJ.

FENTANYL

بیمارستانی

10376

684

هلال احمر

رازی

1387/02/01

1387/08/29

17000

25000

17000

100 mcg/dose

Aerosol(200dose)

SALBUTAMOL

01115

1533

شركت سهامي

فرازاوران

اوزان

شرکت تخصصی

1385/02/24

1387/06/31

1387/05/13

1387/08/29

2000

3390

2883

5700

2000

3390

2883

2 mg

Tab.

MELPHALAN

تجويز توسط متخصص

00803

1074

دارو درمان پارس

1387/08/29

74,000

25 mg/ml

For inj.( without preservatlve)

METHOTREXATE(AS SODIUM)

تجويز توسط متخصص

02158

1111

رازی

1387/08/29

2300

2000

2180

200 mg

CAP

RIBAVIRIN

تجويز توسط متخصص

01891

1502

مهشادرازی

قیمت پایه

1387/03/19

1387/08/27

4500

820

4500

10 mg

Tab.

MINOXIDIL

تجويز توسط متخصص

00855

1161

داروپخش

1387/08/27

2,200

2,000

20 mg/ml

Inj.

PIROXICAM

01018

1389

هجرت

1387/08/27

3,200

2,600

250 mg/5 ml

inj.

PHENYTOIN SODIUM

بيمارستاني

00995

1363

دارو پخش

1387/08/27

42,000

30,000

1 mg/dose

Aerosol

CROMOLYNSODIUM

01449

448

شرکت سهامی

مهشادرازی

1387/08/20

1387/08/30

3000

2900

3000

2656

300 mg

Tab.

PROPAFENONE HCL

تجويز توسط متخصص

01778

1452

مختلف

داروپخش

1385/08/16

1387/09/03

1350

3000

1350

5%

Ophth. Oint.

SODIUM CHLORIDE

01110

1586

شرکت سهامی

رازی

مهشادرازی

1387/08/20

1387/08/20

1387/09/03

1700

1550

1450

1700

1550

 

150 mg

Tab.

PROPAFENONE HCL

تجويز توسط متخصص

01777

1451

رازي

1387/09/03

300

250

100 mg

Cap

AMANTADINE HCL

00051

60

رازی

1387/09/03

5,700

5% 250ml

INJ. SOL

DEXTROSE

به شرط توليد

06425

524

رازی

1387/09/03

6,800

0

Infu 250ml

DEXTROSE 5% NACI 0.9%

02040

535

هلال احمر

هلال احمر

1386/07/18

1387/09/05

150000

400000

150000

20 mg

For inj.

DANTROLENE SODIUM

بيمارستاني

00382

485

هلال احمر

هلال احمر

هلال احمر

1386/02/08

1387/03/13

1387/09/04

42500

34430

39500

42500

34430

1000 mg/10 ml

Inj.

PROCAINAMIDE HCL

بيمارستاني

01054

1442

هجرت

البرز

1387/03/12

1387/09/03

2000

2500

2000

1 mg/ ml

inj.

PROPRANOLOL HCL

بيمارستاني

01949

1460

قيمت پايه

فردوس

1387/02/10

1387/09/03

150

350

150

100 mg

Tab.

DICLOFENAC SODIUM S.R

01464

559

شركت سهامي

1387/09/06

1,300

1,750

2 mg

Tab.