معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۳۹۸ پنج شنبه ۶ تير
13871001
اعلام تغيير قيمت دارو 23/09/87 سايت خدمات درماني

فهرست قيمت داروهاي مورد تعهد سازمان بيمه خدمات درماني

قيمتهاي اعلامي‘ حداقل قيمت احراز شده ميباشد

شماره348- تاريخ ارسال1387/09/23

نام توليد كننده و يا توزيع كننده

تاريخ اجراي تغيير قيمت توسط استان

تغيير قيمت

قيمت (ريال)

دوز دارو

شكل دارو

نام دارو

شرط تعهد بيمه

كد دارو

رديف

هلال احمر

هلال احمر

1386/04/20

1387/08/25

4000

4800

4000

500 mg

Tab.

NIACINAMIDE

00896

1205

قيمت پايه

1387/08/15

4,000

3,000

1,000 mg/10 ml

Inj

METHOCARBAMOLE

00822

1100

0

4,000

Syrup

FERROUS SULFATE-F

به شرط توليد

02048

690

داروپخش

1387/01/21

4,000

2,500

200mg(41mglron)5ml

Syrup

FERROUS SULFATE

01506

687

هلال احمر

هلال احمر

1385/02/18

1387/08/26

19200

21300

19200

250 mg/25 ml

Infu

FUROSEMIDE

بيمارستاني

00566

750

هلال احمر

هلال احمر

1387/07/06

1387/08/26

15500

17000

15500

0,1%

Inj

NOREPINEPHRINE BITARTRATE

01620

1244

0

1,000

0.5 mg/ ml

INJ 5 ML

ALFENTANIL

بیمارستانی

01151

42

داروپخش

1387/08/26

5,500

3,400

1% (10 ml)

Sterile Eye Drops

ATROPINE SULFATE

00121

142

هلال احمر

هلال احمر

1385/02/18

1385/10/23

1387/08/26

95000

89200

100000

95000

89200

2,5%

Inj (2ml)

PATENT BLUE V

تجويز توسط متخصص

00955

1303

 

سهامی

فردوس

 

داروپخش

فردوس

فردوس

 

 

 

 

1387/03/15

1387/07/17

 

1387/08/06 1387/08/25 1387/08/25

 

 

 

 

327000

516000

 

450000

550000

548000

 

 

 

 

327000

516000

 

450000

 

 

 

 

20%

Infu.(50 ml)

ALBUMIN(HUMAN)

بیمارستانی و یا تجویز توسط متخصص

00027

33

هلال احمر

هلال احمر

هلال احمر

1383/07/12

1387/05/06

1387/08/27

8250

31000

8800

8250

31000

0/2 mg/ml

inj

ISOPROTERENOL HCL

01558

959

هلال احمر

هلال احمر

1387/06/26

1387/08/27

27000

32500

27000

50 mg

Cap.

PROCARBAZINE(AS HCL)

تجويز توسط متخصص

01055

1443

قيمت پايه

1387/08/27

4,200

3,300

100 mg/ml

Inj.

TESTOSTERONE ENANTATE

01200

1653

قيمت پايه

1387/08/27

7,000

6,000

250 mg/ml

Inj.

TESTOSTERONE ENANTATE

01201

1654

قيمت پايه

1387/08/27

4,000

2,700

0,05%

Top.Cream

TRETINOIN

01245

1709

قیمت پایه

1387/08/27

7,000

6,000

Susp.

CO-TRIMOXAZOLE

00340

445

قيمت پايه

1387/08/27

510

460

400 mg

FC Double Scored Tab

ETHAMBUTOL HCL

00508

655

قيمت پايه

1387/08/27

6,500

4,900

50 mg/15 ml

Susp

FURAZOLIDONE

00569

748

قيمت پايه

1387/08/27

2,750

2,000

10 mg/ml (2ml)

inj

FUROSEMIDE

00570

752

قيمت پايه

1387/08/27

3,000

2,100

10 mg/ml (4ml)

inj

FUROSEMIDE

02134

751

قيمت پايه

1387/08/27

4,000

3,700

Top Oint

LIDOCAINE - H

00762

1010

قيمت پايه

1387/08/27

2,900

2,500

1%

Inj.(5 ml)

LIDOCAINE HCL

بيمارستاني

01573

1015

قيمت پايه

1387/08/27

3,000

2,600

2%

Inj.(5 ml)

LIDOCAINE HCL

بيمارستاني

00753

1016

قیمت پايه

1387/08/27

275

220

25 mg

Scored.Tab

METHYLTESTOSTERONE

00838

1130

قيمت پايه

1387/08/27

160

150

25 mg

FC scored Tab

NORTRIPTYLINE(AS HCL)

00922

1248

قيمت پايه

1387/08/27

3,900

3,600

100 mg/ml

Ped.drop

ACETAMINOPHEN (PARACETAMOL)

00003

4

قيمت پايه

1387/08/27

160

120

0,5 mg

Scored Tab.

ALPRAZOLAM

00040

49

قيمت پايه

1387/08/27

190

150

1 mg

Scored Tab.

ALPRAZOLAM

01382

50

قيمت پايه

1387/08/27

2,800

2,000

50 mg/ml (100 mg)

Inj(2ml)

AMIKACIN(AS SULFATE)

بيمارستاني

00053

63

قيمت پايه

1387/08/27

4,400

3,960

250 mg/ml (500 mg)

Inj(2ml)

AMIKACIN(AS SULFATE)

بيمارستاني

00054

62

قيمت پايه

1387/08/27

700

600

Supp

ANTIHEMORRHOID

00097

104

قيمت پايه

1387/08/27

600

500

10 mg

Supp.

BISACODYL

00166

204

قيمت پايه

1387/08/27

500

420

5 mg

Ped. Supp.

BISACODYL

00168

203

قيمت پايه

قيمت پايه

قيمت پايه

رازي

رازی

1387/02/09

1387/02/09

1387/02/09

1387/02/21

1387/08/28

4967000

1500000

2500000

3520000

4438000

4967000

1500000

2500000

3520000

25 mg/ml

Intratracheal Suspension

BERACTANT

بیمارستانی -فوق تخصص نوزادان

02372

181

رازی

رازي

1387/08/28

1387/04/30

30000

32000

32000

50 mg/ml

inj

HALOPERIDOL(AS DECANOATE)

00616

814

دارودرمان پارس

1387/08/29

8,800

50 mcg/ml 2ml

INJ.

FENTANYL

بیمارستانی

10376

684

هلال احمر

رازی

1387/02/01

1387/08/29

17000

25000

17000

100 mcg/dose

Aerosol(200dose)

SALBUTAMOL

01115

1533

شركت سهامي

فرازاوران

اوزان

شرکت تخصصی

1385/02/24

1387/06/31

1387/05/13

1387/08/29

2000

3390

2883

5700

2000

3390

2883

2 mg

Tab.

MELPHALAN

تجويز توسط متخصص

00803

1074

دارو درمان پارس

1387/08/29

74,000

25 mg/ml

For inj.( without preservatlve)

METHOTREXATE(AS SODIUM)

تجويز توسط متخصص

02158

1111

رازی

1387/08/29

2300

2000

2180

200 mg

CAP

RIBAVIRIN

تجويز توسط متخصص

01891

1502

مهشادرازی

قیمت پایه

1387/03/19

1387/08/27

4500

820

4500

10 mg

Tab.

MINOXIDIL

تجويز توسط متخصص

00855

1161

داروپخش

1387/08/27

2,200

2,000

20 mg/ml

Inj.

PIROXICAM

01018

1389

هجرت

1387/08/27

3,200

2,600

250 mg/5 ml

inj.

PHENYTOIN SODIUM

بيمارستاني

00995

1363

دارو پخش

1387/08/27

42,000

30,000

1 mg/dose

Aerosol

CROMOLYNSODIUM

01449

448

شرکت سهامی

مهشادرازی

1387/08/20

1387/08/30

3000

2900

3000

2656

300 mg

Tab.

PROPAFENONE HCL

تجويز توسط متخصص

01778

1452

مختلف

داروپخش

1385/08/16

1387/09/03

1350

3000

1350

5%

Ophth. Oint.

SODIUM CHLORIDE

01110

1586

شرکت سهامی

رازی

مهشادرازی

1387/08/20

1387/08/20

1387/09/03

1700

1550

1450

1700

1550

 

150 mg

Tab.

PROPAFENONE HCL

تجويز توسط متخصص

01777

1451

رازي

1387/09/03

300

250

100 mg

Cap

AMANTADINE HCL

00051

60

رازی

1387/09/03

5,700

5% 250ml

INJ. SOL

DEXTROSE

به شرط توليد

06425

524

رازی

1387/09/03

6,800

0

Infu 250ml

DEXTROSE 5% NACI 0.9%

02040

535

هلال احمر

هلال احمر

1386/07/18

1387/09/05

150000

400000

150000

20 mg

For inj.

DANTROLENE SODIUM

بيمارستاني

00382

485

هلال احمر

هلال احمر

هلال احمر

1386/02/08

1387/03/13

1387/09/04

42500

34430

39500

42500

34430

1000 mg/10 ml

Inj.

PROCAINAMIDE HCL

بيمارستاني

01054

1442

هجرت

البرز

1387/03/12

1387/09/03

2000

2500

2000

1 mg/ ml

inj.

PROPRANOLOL HCL

بيمارستاني

01949

1460

قيمت پايه

فردوس

1387/02/10

1387/09/03

150

350

150

100 mg

Tab.

DICLOFENAC SODIUM S.R

01464

559

شركت سهامي

1387/09/06

1,300

1,750

2 mg

Tab.

BUSULFAN

تجويز توسط متخصص

00186

233

هجرت

1387/09/06

300

200

50,000 U

Cap.

VITAMIN D3 (COLECALCIFEROL)

01304

1787

رازی

1387/09/09

8000

7400

8000

Susp.

ALUMINIUM MG

00047

56

داروپخش

1387/09/09

4000

3000

4000

0,3 %

Sterile Eye Drops

CIPROFLOXACIN(AS HCL)

00297

354

ارمغان دارو

1387/09/09

2000

1000

2000

100 mg

Cap.

DICLOFENAC SODIUM S.R

01993

558

قيمت پايه

1387/09/09

2500

2500

2000

20 mg/2 ml

Inj

DICYCLOMINE HCL

00431

562

البرز

1387/09/09

6000

4500

6000

40mg/ml

Oral Drops

DIMETHICONE(ACTIVATED)

01132

581

داروپخش

1387/09/09

90

68

90

Eqto 50 mg Fe

F .C. Tab.

FERROUS SULFATE

00531

686

داروپخش

1387/09/09

4200

4000

4200

125mg(25mg iraon)ml

Oral Drops

FERROUS SULFATE 7H2O

00530

688

داروپخش

1387/09/09

11000

6500

11000

10,000 U/ml

inj

HEPARIN SODIUM

00625

824

داروپخش

1387/09/09

6500

4100

6500

5000 U/ml

inj

HEPARIN SODIUM

00624

825

داروپخش

1387/09/09

5500

3300

5500

1%

Ophth.Oint

HYDROCORTISONE ACETATE

00639

840

هجرت

1387/09/09

298000

284000

298000

370 mg /ml

inj. 50 ml

IOPROMIDE

تجويز توسط متخصص

02146

939

هلال احمر

1387/09/09

40000

34000

40000

AMP

IRON POLYMALTOSE

تجويز توسط متخصص

01556

951

قاسم ايران

1387/09/09

8000

6000

8000

0.025%

DROPS, SOL

KETOTIFEN

به شرط توليد

05975

974

شركت سهامي

1387/09/09

45800

38400

45800

Top. Sol.

METHOXSALEN

00829

1115

قیمت پایه

1387/09/09

800

600

800

50 mg

Scored.Tab

PREDNISOLONE FORTE

01044

1433

البرز

1387/09/09

2500

2000

2500

1 mg/ ml

inj.

PROPRANOLOL HCL

بيمارستاني

01949

1460

داروپخش

1387/09/09

2500

1300

2500

Ophth Oint

SIMPLE EYE OINT

01134

1553

داروپخش

 

1387/09/09

 

7500

6000

7500

0,5%

Sterile Eye Drops

TROPICAMIDE

تجويز توسط متخصص چشم

01267

1746

داروپخش

 

1387/09/09

 

12000

10000

12000

1%

Sterile Eye Drops

TROPICAMIDE

تجويز توسط متخصص

01742

1747

دارو پخش

1387/09/07

1,220

950

Eff . Tab.

CALCIUM FORTE

00199

244

فردوس

1387/09/07

7,200

6,000

0,2 %

Mouthwash

CHLORHEXIDINE GLUCONATE

00270

321

داروپخش

1387/09/07

55,000

38,000

0,625 mg/g

Vag.cream

CONGUGATED ESTROGENS

تجويز توسط متخصص

00353

433

داروپخش

1387/09/07

2,200

1,500

1,25 mg

Tab.

CONGUGATED ESTROGENS

00354

432

رازی

 

1387/09/07

 

8200

 

22500

 

0,5 mg/2 ml

Inj

DIGOXIN

00438

567

هجرت

1387/09/09

3,300

3,000

583. 5 mg/5 ml

Syrup

PIPERAZINE HEXAHYDRATE(AS CITRATE )

01012

1384

داروپخش

1387/09/09

10,000

8,000

135 g/Sachet

For Susp.

BARIUM SULFATE

01334

157

قیمت پایه

1387/09/10

2,800

200 mg

CAP

CEFIXIME

به شرط توليد

07495

287

قیمت پایه

1387/09/10

5,500

400 mg

CAP

CEFIXIME

به شرط توليد

07496

288

قيمت پايه

1387/09/10

4,000

3,300

2%

Gel

LIDOCAINE HCL

00756

1012

قیمت پایه

1387/09/10

150

120

50 mg

Coated Tab.

IMIPRAMINE HCL

00666

883

قيمت پايه

1387/09/10

4,400

2,200

1 g

For inj

STREPTOMYCIN(AS SULFATE)

01173

1619

قيمت پايه

1387/09/10

4,000

3,300

10%

Sterile Eye Drops

SULFACETAMIDE SODIUM

01180

1635

قيمت پايه

1387/09/10

4,500

3,800

20%

Sterile Eye Drops

SULFACETAMIDE SODIUM

01181

1636

قيمت پايه

1387/09/10

3,000

2,500

300,000 U

inj.

VITAMIN D3 (COLECALCIFEROL)

01814

1788

قيمت پايه

1387/09/10

3,500

2,600

10 mg/ml

inj.

VITAMIN K(PHYTONADIONE)

01003

1793

قيمت پايه

1387/09/10

3,000

2,500

1 mg/0.5ml

inj.(0.5ml)

VITAMIN K(PHYTONADIONE)

01004

1794

قيمت پايه

1387/09/10

17,000

15,000

0,1%(100g)

Top . Oint

BETAMETHASONE (AS VALERATE)

05476

193

قيمت پايه

1387/09/10

13,000

10,000

0,5%

Top . Oint(100g)

CLOBETASOL PROPIONATE

03380

385

قیمت پایه

1387/09/10

14,000

12,000

500 mg/100 ml

Vial

METRONIDAZOLE

بيمارستاني

00843

1141

قيمت پايه

1387/09/10

12,000

7,000

10%

Inj

MAGNESIUM SULFATE 7H20

00778

1046

قيمت پايه

1387/09/10

12,500

7,200

20%

Inj

MAGNESIUM SULFATE 7H20

00779

1047

قيمت پايه

1387/09/10

13,000

8,000

50%

Inj.

MAGNESIUM SULFATE 7H20

00780

1048

قيمت پايه

1387/09/10

750

600

inj.(5ml)

WATER(P)

04770

1806

قيمت پايه

1387/09/10

130,000

110,000

Infu (500ml)

GELATIN MODIFIED

بيمارستاني

00583

760

البرز

1387/09/12

180000

180000

542200

1G

VIAL

MEROPENEM

بیمارستانی و متخصص

05629

1081

البرز

1387/09/12

90000

90000

277200

500MG

VIAL

MEROPENEM

بیمارستانی و متخصص

03283

1082

فيمت پايه

1387/09/13

550

550

650

250 mg

Cap. / Coated Tab.

CEPHALEXIN

00243

300

قیمت پايه

1387/09/13

1000

1000

1100

500 mg

Cap. /Scored Coated Tab

CEPHALEXIN

00245

301

قيمت پايه

1387/09/13

370

450

370

250 mg

Cap

AMPICILLIN

00084

88

قيمت پايه

1387/09/13

 

650

750

650

500 mg

Cap

AMPICILLIN

00085

90

قيمت پايه

 

 

 

 

 

1387/09/13

 

370

450

370

250 mg

Cap

AMOXICILLIN

00076

78

قیمت پایه

1387/09/13

650

650

750

500 mg

Cap

AMOXICILLIN

00077

80

قیمت پایه

1387/09/13

2800

3000

2800

200 mg

Scored F .C Tab

CEFIXIME

00226

282

قیمت پایه

1387/09/13

16000

17000

16000

100 mg

For Susp (50 ml)

CEFIXIME

03849

285

قیمت پایه

1387/09/13

30000

33000

30000

100 mg

For Susp (100 ml)

CEFIXIME

02419

286

هلال احمر

هلال احمر

هلال احمر

1387/02/09

1387/03/21

1387/09/13

315000

291000

510000

315000

291000

10 mg

For inj .

CHLORMETHINE HCL (NITROGEN MUSTARD)

تجويز توسط متخصص

02116

322

شركت سهامي

شرکت سهامی

هلال احمر

1383/08/12

1387/09/05

1387/09/13

1600

5900

2000

1600

5900

2 mg

Tab.

CHLORAMBUCIL

تجويز توسط متخصص

00262

314

پخش رازی

1387/09/13

650

500

100 mg

Vag.Tab

CLOTRIMAZOLE

00328

403

داروپخش

پخش رازی

1387/08/27

1387/09/13

2200

1250

2200

20 mg/ml

Inj.

PIROXICAM

01018

1389

هلال احمر

هلال احمر

1385/12/21

1387/09/16

468000

530000

468000

Nasal Spray

BUSERELIN (AS ACETATE)

تجویز توسط متخصص و با تشکیل پرونده

00184

230

 

هلال احمر

هلال احمر

هلال احمر

پخش رازي

هلال احمر

هلال احمر

1387/01/26

1387/02/09

1387/02/10

1387/07/17

1387/05/28

1387/09/09

100000

114000

80000

156542

76700

90000

100000

114000

80000

156542

76700

Top Oint

FIBRINOLYSIN

00533

693

داروپخش

رازی

1386/10/05

1387/09/17

2900

3100

2900

200 mg

Cap.

DANAZOL

تجويز توسط متخصص

00380

483

هلال احمر

هلال احمر

1387/09/17

1387/04/22

65000

72000

72000

100 mg/5 ml

Inj

DOXAPRAM HCL

تجويز توسط متخصص

01329

603

بهدارودرمان

1387/09/18

460

400

460

5 mg

Scored.Tab

WARFARIN SODIUM

01309

1802

رازی

مهشادرازی

1387/08/20

1387/09/18

88600

78700

88600

500 ML

Infu

AMINOACID 5%

بيمارستاني و یا تجویز توسط متخصص

00057

64

بهدارو درمان

1387/09/18

4,200

4,000

Oral Drops

MULTIVITAMIN

00871

1173

هلال احمر

1387/09/18

12600

10000

40 mg

Tab.

THIOGUANINE

تجويز توسط متخصص

01217

1676

البرز

1387/09/18

220

110

50 mg

Tab.

METOPROLOL TARTRARE

02319

1134

هجرت

پخش رازی

1387/04/04

1387/09/18

132000

165000

132000

Inj.100 ml

MEGLUMINE COMPOUND 76%

تجويز توسط متخصص

00798

1069

شركت سهامي

هلال احمر

1386/12/25

1387/09/18

41300

45000

41300

500 mg/5 ml

Inj

MEDROXYPROGESTERONE ACETATE

00790

1059

رازي

1387/09/18

70000

63500

7500 U

For inj.

DALTEPARIN SODIUM (FRAGMIN)

بیمارستانی و یا تجويز توسط متخصص

02354

480

داروپخش

1387/09/18

98,000

38000

62000

300 mg 1/ml

inj.10 ml

IOHEXOL

تجويز توسط متخصص

00700

922

داروپخش

1387/09/18

295,000

15 mcg/ml

Inj

DESMOPRESSIN ACETATE

بيمارستاني

01457

493

هلال احمر

1387/09/18

2,250

2,450

250 mg

Cap.

URSODEOXYCHOLIC ACID

تجويز توسط متخصص

01736

1752

البرز

1387/09/18

9,000

7,000

20%

Infu. (50 ml)

DEXTROSE

00412

510

البرز

1387/09/18

5,500

5,000

1 mg/5 ml

Syrup

KETOTIFEN(AS FUMARATE)

00728

975

قاسم ایران

1387/09/20

16,500

14,000

10%

TOP.SOL 250ml

POVIDONE IODINE

بيمارستاني

01035

1414

قيمت پايه

1387/09/20

4,800

4,000

10%

TOP.SOL 60ml

POVIDONE IODINE

بيمارستاني

01040

1417

قيمت پايه

1387/09/20

6,800

250 ml

INJ. SOL

RINGERS

06423

1515

قیمت پایه

1387/09/20

8,500

4,700

0/9%

IRRIGATION 500 ml

SODIUM CHLORIDE

01145

1571

قيمت پايه

1387/09/20

8,500

8,700

0/9%

IRRIGATION 1000 ml

SODIUM CHLORIDE

01142

1574

البرز

 

1387/09/21

 

145800

 

145800

176000

50 mcg/dose

Nasal spray

FLUTICASONE

تجويز توسط متخصص

05290

734

 

 

مهیا دارو

 

 

1387/09/24

 

117000

272000

132600

117000

4 U

For inj

SOMATROPIN (OR BIOSYNTHESIS)

01161

1606

تعداد بازدید:
5
نویسنده:
منبع:
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
آدرس : شهركرد- بلوار آيت الله كاشاني- خيابان هواشناسي  
كدپستي :     8815713361      تلفن : 33332910  -038         
پست الكترونيك: daroo@skums.ac.ir 
تاریخ بروز رسانی 1398/04/06
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal