معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۹ خرداد
13871016
اعلام تغییر قیمت دارو 14/10/87 (سایت خدمات درمانی)

فهرست قيمت داروهاي مورد تعهد سازمان بيمه خدمات درماني

قيمتهاي اعلامي‘ حداقل قيمت احراز شده ميباشد

شماره356- تاریخ ارسال1387/10/14

نام توليد كننده و يا توزيع كننده

تاريخ اجراي تغيير قيمت توسط استان

تغيير قيمت

قيمت (ريال)

دوز دارو

شكل دارو

نام دارو

شرط تعهد بيمه

كد دارو

رديف

هلال احمر

هلال احمر

1385/12/21

1387/09/16

468000

530000

468000

Nasal Spray

BUSERELIN (AS ACETATE)

تجویز توسط متخصص و با تشکیل پرونده

00184

230

هلال احمر

هلال احمر

1387/09/17

1387/04/22

65000

72000

72000

100 mg/5 ml

Inj

DOXAPRAM HCL

تجويز توسط متخصص

01329

603

بهدارودرمان

1387/09/18

460

400

460

5 mg

Scored.Tab

WARFARIN SODIUM

01309

1802

رازی

مهشادرازی

1387/08/20

1387/09/18

88600

78700

88600

500 ML

Infu

AMINOACID 5%

بيمارستاني و یا تجویز توسط متخصص

00057

64

بهدارو درمان

1387/09/18

4,200

4,000

Oral Drops

MULTIVITAMIN

00871

1173

هلال احمر

1387/09/18

12600

10000

40 mg

Tab.

THIOGUANINE

تجويز توسط متخصص

01217

1676

البرز

1387/09/18

220

110

50 mg

Tab.

METOPROLOL TARTRARE

02319

1134

شركت سهامي

هلال احمر

1386/12/25

1387/09/18

41300

45000

41300

500 mg/5 ml

Inj

MEDROXYPROGESTERONE ACETATE

00790

1059

رازي

1387/09/18

70000

63500

7500 U

For inj.

DALTEPARIN SODIUM (FRAGMIN)

بیمارستانی و یا تجويز توسط متخصص

02354

480

داروپخش

1387/09/18

295,000

15 mcg/ml

Inj

DESMOPRESSIN ACETATE

بيمارستاني

01457

493

هلال احمر

1387/09/18

2,250

2,450

250 mg

Cap.

URSODEOXYCHOLIC ACID

تجويز توسط متخصص

01736

1752

البرز

1387/09/18

5,500

5,000

1 mg/5 ml

Syrup

KETOTIFEN(AS FUMARATE)

00728

975

قاسم ایران

1387/09/20

16,500

14,000

10%

TOP.SOL 250ml

POVIDONE IODINE

بيمارستاني

01035

1414

قيمت پايه

1387/09/20

4,800

4,000

10%

TOP.SOL 60ml

POVIDONE IODINE

بيمارستاني

01040

1417

قيمت پايه

1387/09/20

6,800

250 ml

INJ. SOL

RINGERS

06423

1515

قیمت پایه

1387/09/20

8,500

4,700

0/9%

IRRIGATION 500 ml

SODIUM CHLORIDE

01145

1571

 

 

مهیا دارو

 

 

1387/09/24

 

117000

272000

132600

117000

4 U

For inj

SOMATROPIN (OR BIOSYNTHESIS)

01161

1606

هجرت

1387/10/01

466,000

529500

565000

25/250MIC

INHALER

SALMETEROL/FLUTICASONE

تجويز توسط متخصص

04927

1544

 

فردوس

 

 

 

 

1387/10/01

 

 

2296000

2296000

2810000

50mg

Inj.

OXALIPLATINE (ELOXATIN)

انکولوژیست

01915

1271

فردوس

1387/10/01

 

 

4592000

 

4592000

5620000

5957000

100mg

Inj.

OXALIPLATINE (ELOXATIN)

انکولوژیست

01916

1272

داروپخش

1387/09/29

60000

30000

60000

240 mg 1/ml داخلی

inj.10 ml

IOHEXOL

تجويز توسط متخصص

00697

918

داروپخش

1387/09/29

98000

98000

62000

240 mg 1/ml داخلی

inj.20 ml

IOHEXOL

تجويز توسط متخصص

00698

919

داروپخش

1387/09/29

202000

191000

202000

240 mg 1/ml

inj.50 ml

IOHEXOL

تجويز توسط متخصص

00699

920

داروپخش

1387/09/29

120000

75000

120000

300 mg 1/ml

inj. 20 ml

IOHEXOL

تجويز توسط متخصص

00701

923

داروپخش

1387/09/29

140000

80000

140000

350 mg 1/ml داخلی

inj.20 ml

IOHEXOL

تجويز توسط متخصص

01550

931

 

 

فردوس

 

 

1387/10/01

 

 

620000

1136000

1080000

1286000

620000

20 mg/ml ( 40mg )

Amp 2ml

IRINOTECAN (CAMPTO)

تجويز توسط متخصص انكولوژي

01900

946

 

 

فردوس

 

 

1387/10/01

 

 

620000

1154000

1080000

1286000

620000

20 mg/ml ( 40mg )

Infu 2ml

IRINOTECAN (CAMPTO)

تجويز توسط متخصص انكولوژي

02089

947

هجرت

 

1387/10/01

 

1066700

955410

1066700

1974800

20 mg/ml ( 100mg )

Amp 5ml

IRINOTECAN (CAMPTO)

تجويز توسط متخصص انكولوژي

02088

948

هجرت

 

1387/10/01

 

1066700

955410

1066700

1974800

20 mg/ml ( 100mg )

Infu 5ml

IRINOTECAN (CAMPTO)

تجويز توسط متخصص انكولوژي

02090

949

قيمت پايه

1387/09/30

170

125

100 mg

Tab.

ALLOPURINOL

00038

45

قيمت پايه

1387/09/30

370

330

300 mg

TAB

ALLOPURINOL

02017

46

قيمت پايه

1387/09/30

120

100

Chewable Tab.

ALUMINIUM MG S

00050

57

قيمت پايه

1387/09/30

1,000

913

200 mg

Scored Tab.

AMIODARONE HCI

00063

69

قیمت پایه

1387/09/30

150

100

200 mg

F.C Tab.

CIMETIDIME

00290

347

قيمت پايه

1387/09/30

350

290

10 mg

Scored Tab.

CLOBAZAM

تجويز توسط متخصص

00312

380

قيمت پايه

1387/09/30

280

200

40 mg

Coated.Tab.

CLOBUTINOL HCL

00315

387

قیمت پایه

1387/09/30

6,800

5,700

5% 250ml

INJ. SOL

DEXTROSE

به شرط توليد

06425

524

قيمت پايه

1387/09/30

10,000

Infu.(1000ml)

RINGER LACTATE

01106

1514

هجرت

1387/10/02

14,500

12,000

7/5 % 50ML

For Infu

SODIUM BICARBONATE

01140

1568

قيمت پايه

1387/10/02

8,700

8,500

0/9%

IRRIGATION 1000 ml

SODIUM CHLORIDE

01142

1574

قاسم ايران

1387/10/03

6000

8000

0.025%

DROPS, SOL

KETOTIFEN

به شرط توليد

05975

974

قیمت مبنا

محیا دارو

هلال احمر

1386/07/30

1387/03/28

1387/10/03

390

980

940

390

980

250 mg

Tab.

PRIMIDONE

01051

1440

شرکت سهامی

1387/10/03

28000

25000

28000

200 mg

For inj.

CYCLOPHOSPHAMIDE

تجويز توسط متخصص

00368

460

جهان فارمد

1387/10/02

300

40 mg

Tab.

SOTALOL HCL

تجويز توسط متخصص

01163

1609

قيمت پايه

1387/02/09

950,000

200U

VIAL

IMIGLUCERASE

فوق تخصص غدد ومتابولیسم و یا خون و انکولوزی

02080

877

1387/01/20

_

50 mg/1.2ml

Inj.

BOVACTANT

بیمارستانی - متخصص اطفال

04254

213

رازي

1387/03/26

3,826,000

120MG/1.5ML

Inj.

PORACTANT ALFA

بیمارستانی - متخصص اطفال

09351

1398

هجرت

1387/03/28

4,600,000

240MG/3ML

Inj.

PORACTANT ALFA

بیمارستانی - متخصص اطفال

08501

1399

رازی

1387/04/11

3,642,810

80 mg/ml

Inj.

PORACTANT ALFA

بیمارستانی - متخصص اطفال

04255

1400

هجرت

داروپخش

1387/06/30

1387/10/05

165500

150000

165500

113500

211426

Inj.

TETANUS IMMUNE GLOBULIN

01202

1656

قيمت پايه

قيمت پايه

قيمت پايه

رازي

رازی

1387/02/09

1387/02/09

1387/02/09

1387/02/21

1387/08/28

4967000

1500000

2500000

3520000

4438000

4967000

1500000

2500000

3520000

25 mg/ml

Intratracheal Suspension

BERACTANT

بیمارستانی - متخصص اطفال

02372

181

هجرت

1387/10/07

250,000

300,000

25/50MIC

INHALER

SALMETEROL/FLUTICASONE

تجويز توسط متخصص

04793

1545

 

رازی

 

1387/10/05

 

25000

17000

25000

100 mcg/dose

Aerosol(200dose)

SALBUTAMOL

01115

1533

قيمت پايه

 

1387/10/07

 

170000

 

170000

286000

200000

500mg

inj

IMIPENEM+ CILASTATIN

بیمارستانی و متخصص

01876

878

 

 

1387/10/07

 

143000

 

143000

263000

275000

4 gr/500 mg

VIAL

PIPERACILLIN/TAZOBACTAM

بیمارستانی

03894

1381

رازي

1387/10/07

335000

362500

25/125MIC

INHALER

SALMETEROL/FLUTICASONE

تجويز توسط متخصص

04795

1543

رازي

1387/09/28

1,850

1,690

100 mg

Cap.

DANAZOL

تجويز توسط متخصص

00379

482

 

فردوس

داروپخش

داروپخش

 

 

1387/07/27

1387/10/03

1387/10/09

 

 

3600000

5400000

5220000

 

 

3600000

5400000

 

6 g

Inj.(IV)

IMMUNE GLOBULIN

بیمارستانی و یا تجويز توسط متخصص

00879

892

فردوس

 

 

 

 

 

 

1387/10/09

 

 

 

 

 

 

3000000

 

 

 

 

 

 

3000000

2500000

 

 

 

 

5 g

Inj.(IV)

IMMUNE GLOBULIN

بیمارستانی و یا تجويز توسط متخصص

00878

891

 

فردوس

هجرت

 

1387/10/12

1387/10/12

 

41400

46000

66152

41400

46000

250 mg

For inj.

ACICLOVIR(AS SODIUM)

بيمارستاني

00022

24

هلال احمر

1387/10/01

103000

85000

103000

3 mg/ml(2 ml)

Inj

ADENOSINE

بيمارستاني

01836

27

 

 

پخش رازی

 

1387/10/01

 

 

2200000

 

2180000

2200000

2080000

25 mg

INJ. POWDER, LYOPHILIZED

ANTITHYMOCYTE IMMUNOGLOBULIN

بیماران پیوندی و متخصص

02371

113

رازی

1387/10/01

511000

511000

481500

10,000 U.

For inj.

ASPARAGINASE

تجويز توسط متخصص

00113

130

داروپخش

1387/10/01

7900

4900

7900

0,15% (240 ml)

Oral Top. Sol

BENZYDAMINE HCL

02027

178

قيمت پايه

قيمت پايه

رازي

رازی

1387/10/01

1387/10/01

1387/10/01

1387/10/01

4967000

2500000

3520000

4438000

4967000

1500000

2500000

3520000

4438000

25 mg/ml

Intratracheal Suspension

BERACTANT

بیمارستانی - متخصص اطفال

02372

181

هلال احمر

1387/10/01

46000

41500

46000

50 mg/ml

Infu. 1ml

CICLOSPORIN

بيمارستاني

01452

342

هلال احمر

1387/10/01

216000

190000

216000

50 mg/ml

Infu. 5ml

CICLOSPORIN

بيمارستاني

06685

343

هلال احمر

1387/10/01

2935000

500000

2935000

2 mg/ml 5ml

INJ. SOL

CLADRIBINE

تجويز توسط متخصص

02377

368

رازی

1387/10/01

3100

2900

3100

200 mg

Cap.

DANAZOL

تجويز توسط متخصص

00380

483

هلال احمر

1387/10/01

400000

150000

400000

20 mg

For inj.

DANTROLENE SODIUM

بيمارستاني

00382

485

شرکت سهامی

1387/10/01

173000

173000

74000

20 mg

For inj.

DAUNORUBICIN (AS HCL)

تجويز توسط متخصص

00384

488

مهشاد رازی

1387/10/01

110000

94000

110000

4 mcg/ml

Inj

DESMOPRESSIN ACETATE

بيمارستاني

01338

494

هلال احمر

1387/10/12

19100

19100

20500

5 mg

Rectal-Tube

DIAZEPAM

تجويز توسط متخصص

02247

542

هلال احمر

1387/10/12

21800

21800

23500

10 mg

Rectal-Tube

DIAZEPAM

تجويز توسط متخصص

02237

541

هلال احمر

1387/10/01

12000

9800

12000

100 mg

Cap.

DIAZOXIDE

00421

548

فردوس

1387/10/01

350

150

350

100 mg

Tab.

DICLOFENAC SODIUM S.R

01464

559

هلال احمر

1387/10/01

135000

135000

120000

0,25 mg/ml

Oral Sol

DIHYDROTACHYSTEROL

00444

573

 

رازی

 

 

1387/10/01

 

 

2154400

1772000

2154400

853000

20 mg

For Infu

DOCETAXEL

تجويز توسط متخصص

01716

596

 

رازی

 

 

1387/10/01

 

8617800

6850000

8617800

3440000

80 mg

For Infu

DOCETAXEL

تجويز توسط متخصص

01478

597

 

 

 

 

پخش رازي

هلال احمر

 

 

 

1387/10/01

1387/10/01

 

 

 

156542

90000

100000

114000

80000

156542

76700

90000

Top Oint

FIBRINOLYSIN

00533

هلال احمر

1387/10/01

21300

19200

21300

250 mg/25 ml

Infu

FUROSEMIDE

بيمارستاني

00566

750

رازي

1387/10/01

32000

30000

32000

50 mg/ml

inj

HALOPERIDOL(AS DECANOATE)

00616

814

داروپخش

1387/10/01

2248000

720000

2248000

10 mg

For inj.

IDARUBICN HCL

تجويز توسط متخصص

01538

868

داروپخش

1387/10/01

1150000

360000

1150000

5 mg

For inj.

IDARUBICN HCL

تجويز توسط متخصص

01537

869

رازی

 

1387/10/01

 

625000

375000

625000

500000

12mu

inj

INTERFERON BETA (REBIF)

تجويز توسط متخصص

02666

908

پخش رازی

1387/10/01

165000

132000

165000

Inj.100 ml

MEGLUMINE COMPOUND 76%

تجويز توسط متخصص

00798

1069

هجرت

1387/10/01

588000

588000

405500

2 mg/ml

inj.

MITOXANTRONE(AS HCL)

تجويز توسط متخصص

00859

1166

شرکت سهامی

1387/10/01

68000

31500

68000

25 mg/ 5 ml

Susp.

NITROFURANTOIN

00908

1220

هلال احمر

1387/10/01

17000

15500

17000

0,1%

Inj

NOREPINEPHRINE BITARTRATE

01620

1244

 

قیمت پایه

 

1387/10/01

 

7120

4000

5900

7120

50 mg/ml

inj. 1 ml

PETHIDINE HCL

01354

1341

هلال احمر

1387/10/01

6150

5450

6150

10 mg

Cap.

PHENOXYBENZAMINE HCL

تجويز توسط متخصص

00984

1352

مهشاد رازی

1387/10/01

1208600

1115440

1208600

0,5 mg/ml

inj.

PROSTAGLANDIN E1(ALPROSTADIL)

تجويز توسط متخصص

00042

1467

هلال احمر

 

1387/10/01

 

2100

1800

2100

850

25 mg

Tab.

PYRIMETHAMINE

01083

1481

فردوس

1387/10/01

4400000

4400000

4145000

100MG/10ML

VIAL

RITUXIMAB

متخصص خون و انکولوزی

02473

1522

فردوس

1387/10/01

21794000

19847000

21794000

500MG/50ML

VIAL

RITUXIMAB

متخصص خون و انکولوزی

02474

1523

 

 

هلال احمر

 

 

1387/10/12

1810

 

1600

1810

2050

2160

1600

SET OF SERUM

66661

1548

داروپخش

1387/10/01

3000

1350

3000

5%

Ophth. Oint.

SODIUM CHLORIDE

01110

1586

قیمت پایه

1387/10/01

5500

4650

5500

120mg

Syrup

THEOPHILLINE G.

01211

1669

هلال احمر

1387/10/01

14000

14000

3500

6/5 mg/ml

Inj.(IM)

THIETHYLPERAZINE(AS OIMALEATE)

01216

1675

هلال احمر

1386/10/01

32500

32500

30000

Oral Paste

TRIAMCINOLONE ACETONIDE

01250

1716

 

رازی

 

1387/10/01

 

1020000

938000

1020000

3.75 mg

For Inj

TRIPTORELIN

تجويز توسط متخصص

01266

1742

رازي

1387/10/12

1483500

1483500

1858500

50MG/5ML

VIAL

VINORELBINE

متخصص خون و انکولوزی

05006

1779

رازي

 

1387/10/12

353000

353000

414000

10MG/1ML

VIAL

VINORELBINE

متخصص خون و انکولوزی

05005

1780

هلال احمر

1387/10/12

65000

65000

72000

100 mg/5 ml

Inj

DOXAPRAM HCL

تجويز توسط متخصص

01329

603

قيمت پايه

1387/10/09

8,500

6,000

5%

ViaL 50ml

SODIUM CHLORIDE

01148

1584

قيمت پايه

1387/10/09

500

400

25 mg

Scored.Tab

SPIRONOLACTONE

01169

1612

قيمت پايه

1387/10/09

10,000

1%

SOL

TERBINAFINE

به شرط توليد

05188

1646

قيمت پايه

1387/10/09

5,000

4,000

0,5%

Sterile Eye Drops

TIMOLOL(AS MALEATE)

01226

1686

قيمت پايه

1387/10/09

700

500

Vag.Tab.

TRIPLE SULFA

01265

1741

قیمت پايه

1387/10/09

2,500

2,000

50 mg/ml

inj.(2ml)

VITAMIN B6(PYRIDOXINE HCL)

01295

1799

قيمت پايه

1387/10/14

680

807

20 mg

Cap.

OMEPRAZOLE

00931

1264

قيمت پايه

1387/10/09

4,200

3,250

4 mg/2 ml

Inj.

PANCURONIUM BROMIDE

بيمارستاني

00946

1294

قيمت پايه

1387/10/09

7,500

5,000

5%

Sterile Eye Drops

PHENYLEPHRINE HCL

00991

1357

قيمت پايه

1387/10/09

3,500

3,200

10%

Sterile Eye Drops

PHENYLEPHRINE ZINC

00992

1358

قيمت پايه

1387/10/09

8,500

6,500

15% 50 ml

VIAL

POTASSIUM CHLORIDE

01340

1407

قيمت پايه

1387/10/09

180

60

15 mg

Tab.

PRIMAQUINE(AS PHOSPHATE)

01050

1436

قيمت پايه

1387/10/09

7,000

5,500

1 mg/5 ml

Syrup

KETOTIFEN(AS FUMARATE)

00728

975

قيمت پايه

1387/10/09

8,500

5,800

1%

Inj.(50 ml)

LIDOCAINE HCL

بيمارستاني

00755

1013

قيمت پايه

1387/10/09

9,000

6,200

2%

Inj. (50 ml)

LIDOCAINE HCL

بيمارستاني

00757

1014

قيمت پايه

1387/10/09

5,000

4,000

1 mg/5ml

SOL

LOPERAMIDE HCL

به شرط توليد

06275

1032

قيمت پايه

1387/10/09

7,500

5,500

150 mg/ml

Inj

MEDROXYPROGESTERONE ACETATE

00791

1058

قیمت پایه

1387/10/09

600

500

500 mg

Vag.Tab.

METRONIDAZOLE

00846

1145

قيمت پايه

1387/10/09

600

400

500 mg

Chewable Tab.

NICLOSAMIDE

00897

1206

قيمت پايه

1387/10/09

500

380

100,000 U

Vag Tab.

NYSTATIN

00924

1252

قیمت پایه

1387/10/09

2,500

2,000

0,5 mg/1 ml

Inj

ATROPINE SULFATE

00119

138

قيمت پايه

1387/10/09

3,800

3,200

0,1%

Ophth./Otic./Nasal(Drops

Sterile)

BETAMETHASONE DISODIUM PHOSPHATE

00152

195

قيمت پايه

1387/10/09

440

330

120 mg

Tab.

BISMUTH SUBCITRATE

00169

206

قیمت پایه

1387/10/09

120

100

Ped Tab

CO-TRIMOXAZOLE

00342

443

قيمت پايه

1387/10/09

3,700

2,500

0,1%

Eye-Otic Drops

DEXAMETHASONEPHOSPHATE(AS DISODUM)

00399

502

قيمت پايه

1387/10/14

8,500

12000

9000

20%

Infu. (50 ml)

DEXTROSE

00412

510

قیمت پایه

1387/10/09

9,000

7,200

50%

Infu.50.ml

DEXTROSE

00415

513

قيمت پايه

1387/10/09

7,000

4,500

120 mg/5 ml

Oral susp

ACETAMINOPHEN (PARCETAMOL)

00005

9

قيمت پايه

1387/10/09

4,600

3,000

3%

Ophth.oint

ACICLOVIR

00020

20

قيمت پايه

1387/10/09

4,000

3,000

250 mg/10 ml

Inj

AMINOPHYLLNE

00061

67

قيمت پايه

1387/10/14

600

700

10mg

Tab

ATORVASTATINE

01910

133

قيمت پايه

1387/10/14

900

1,100

20mg

Tab

ATORVASTATINE

01911

134

قيمت پايه

1387/10/14

1,400

1,500

40mg

Tab

ATORVASTATINE

01912

135

رازی

رازي

1387/10/11

1387/10/07

310000

260000

260000

For. Inhalation(100 ml)

ISOFLURANE

بيمارستاني

01943

953

هلال احمر

1387/10/01

128900

52000

128900

300 mg/3 ml (100mg)

Inj(IM)

DIMERCAPROL

00449

579

 

قیمت پایه

 

1387/10/01

 

7660

5000

6550

7660

50 mg/ml

Inj. 2 ml

PETHIDINE HCL

01355

1342

داروپخش

1387/10/11

3,500

3,000

0,5%

Ophth.Oint

ERYTHROMYCIN

00499

635

داروپخش

1387/10/11

4,000

3,500

0,1%

Sterile Eye Drops

NAPHAZOLINE HCL OR NITRATE

00887

1192

هلال احمر

1387/10/12

4800

4000

4800

500 mg

Tab.

NIACINAMIDE

00896

1205

هلال احمر

شرکت سهامی

1387/02/10

1387/10/10

25500

24540

25500

20 mcg/dose

Inhaler (dose 300)

IPRATROPIUM BROMIDE

00708

943

داروپخش

داروپخش

1387/10/11

1386/01/01

1250000

750000

750000

1250 U/5ml

Inj.(IM)

HEPATITIS B IMMUNE GLOBULIN

00627

827

داروپخش

1387/10/11

4,000

3,700

Sterile Eye Drops

NAPHAZOLINE ANTAZOLINE

00888

1190

رازي

رازی

1387/10/11

1387/06/31

200000

102000

98000

75000

102000

50 mg

For inj.

DOXORUBICIN HCL

تجويز توسط متخصص

00472

605

داروپخش

1387/10/14

7900

4900

7900

0,15% (120 ml)

Oral Top. Sol

BENZYDAMINE HCL

01406

177

داروپخش

1387/10/14

149000

50000

149000

15 U

For inj.

BLEOMYCIN(AS SULFATE)

تجويز توسط متخصص

00170

207

رازی

1387/10/14

3762000

3487000

3762000

Inj.

BOTULINUM A TOXIN

تجويز توسط متخصص

03623

210

رازی

1387/10/14

300

320

350

0,25 mg

Tab.

DIGOXIN

00436

569

فردوس

1387/10/14

351500

300000

351500

0,5 mg/5 ml

Inj

FLUMAZENIL

بيمارستاني

00544

710

هجرت

1387/10/14

500000

500000

400000

8mu

inj

INTERFERON BETA

تجويز توسط متخصص

02668

907

داروپخش

1387/10/14

62000

98000

300 mg 1/ml

inj.10 ml

IOHEXOL

تجويز توسط متخصص

00700

922

1387/10/14

0

23,000

5 mg

For inj.(wlth preservatlve)

METHOTREXATE(AS SODIUM)

تجويز توسط متخصص

00827

1104

فردوس

1387/10/14

23000

20000

5 mg

For inj.( without preservatlve)

METHOTREXATE(AS SODIUM)

تجويز توسط متخصص

00828

1105

شفایاب

شفایاب

1387/10/14

1387/10/14

300267

321808

11710

320000

10 mg

For inj.

MITOMYCIN

تجويز توسط متخصص

02163

1162

هلال احمر

1387/10/14

150000

146400

150000

1 g

For inj.

NAFCILLIN SODIUM

بيمارستاني

01866

1183

رازی

1387/10/14

32300

57300

32300

Otic.Drops

POLYMYXIN-NH

01024

1396

داروپخش

1387/10/12

2,500

2,000

50 mg/ml

Inj(2 ml)

TRAMADOL HCL

02013

1700

داروپخش

1387/10/14

188,762

5 mg

For inj.

MITOMYCIN

تجويز توسط متخصص

02164

1164

هجرت

 

1387/10/14

 

145800

 

150000

50 mcg/dose

Nasal spray

FLUTICASONE

تجويز توسط متخصص

05290

734

1387/10/14

0

5,200

5 mg/ ml

Inj (2ml)

NITROGLYCERIN

بيمارستاني

00914

1227

 

تعداد بازدید:
21
نویسنده:
منبع:
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
آدرس : شهركرد- بلوار آيت الله كاشاني- خيابان هواشناسي  
كدپستي :     8815713361      تلفن : 33332910  -038         
پست الكترونيك: daroo@skums.ac.ir 
تاریخ بروز رسانی 1398/03/29
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal