معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۳۹۸ پنج شنبه ۳۰ خرداد
13871115
تغيير قيمت دارو 9/11/87 سايت خدمات درماني

فهرست قيمت داروهاي مورد تعهد سازمان بيمه خدمات درماني

قيمتهاي اعلامي‘ حداقل قيمت احراز شده ميباشد

شماره363- تاريخ ارسال1387/11/09

نام توليد كننده و يا توزيع كننده

تاريخ اجراي تغيير قيمت توسط استان

تغيير قيمت

قيمت (ريال)

دوز دارو

شكل دارو

نام دارو

شرط تعهد بيمه

كد دارو

رديف

 

فردوس

داروپخش

داروپخش

 

 

1387/07/27

1387/10/03

1387/10/09

 

 

3600000

5400000

5220000

 

 

3600000

5400000

 

6 g

Inj.(IV)

IMMUNE GLOBULIN

بیمارستانی و یا تجويز توسط متخصص

00879

892

هلال احمر

1387/10/12

19100

19100

20500

5 mg

Rectal-Tube

DIAZEPAM

تجويز توسط متخصص

02247

542

هلال احمر

1387/10/12

21800

21800

23500

10 mg

Rectal-Tube

DIAZEPAM

تجويز توسط متخصص

02237

541

 

 

هلال احمر

 

 

1387/10/12

1810

 

1600

1810

2050

2160

1600

SET OF SERUM

66661

1548

رازي

1387/10/12

1483500

1483500

1858500

50MG/5ML

VIAL

VINORELBINE

متخصص خون و انکولوزی

05006

1779

رازي

 

1387/10/12

353000

353000

414000

10MG/1ML

VIAL

VINORELBINE

متخصص خون و انکولوزی

05005

1780

هلال احمر

1387/10/12

65000

65000

72000

100 mg/5 ml

Inj

DOXAPRAM HCL

تجويز توسط متخصص

01329

603

قيمت پايه

1387/10/09

8,500

6,000

5%

ViaL 50ml

SODIUM CHLORIDE

01148

1584

قيمت پايه

1387/10/09

500

400

25 mg

Scored.Tab

SPIRONOLACTONE

01169

1612

قيمت پايه

1387/10/09

10,000

1%

SOL

TERBINAFINE

به شرط توليد

05188

1646

قيمت پايه

1387/10/09

5,000

4,000

0,5%

Sterile Eye Drops

TIMOLOL(AS MALEATE)

01226

1686

قيمت پايه

1387/10/09

700

500

Vag.Tab.

TRIPLE SULFA

01265

1741

قیمت پايه

1387/10/09

2,500

2,000

50 mg/ml

inj.(2ml)

VITAMIN B6(PYRIDOXINE HCL)

01295

1799

قيمت پايه

1387/10/14

680

807

20 mg

Cap.

OMEPRAZOLE

00931

1264

قيمت پايه

1387/10/09

4,200

3,250

4 mg/2 ml

Inj.

PANCURONIUM BROMIDE

بيمارستاني

00946

1294

قيمت پايه

1387/10/09

7,500

5,000

5%

Sterile Eye Drops

PHENYLEPHRINE HCL

00991

1357

قيمت پايه

1387/10/09

3,500

3,200

10%

Sterile Eye Drops

PHENYLEPHRINE ZINC

00992

1358

قيمت پايه

1387/10/09

8,500

6,500

15% 50 ml

VIAL

POTASSIUM CHLORIDE

01340

1407

قيمت پايه

1387/10/09

180

60

15 mg

Tab.

PRIMAQUINE(AS PHOSPHATE)

01050

1436

قيمت پايه

1387/10/09

7,000

5,500

1 mg/5 ml

Syrup

KETOTIFEN(AS FUMARATE)

00728

975

قيمت پايه

1387/10/09

8,500

5,800

1%

Inj.(50 ml)

LIDOCAINE HCL

بيمارستاني

00755

1013

قيمت پايه

1387/10/09

9,000

6,200

2%

Inj. (50 ml)

LIDOCAINE HCL

بيمارستاني

00757

1014

قيمت پايه

1387/10/09

5,000

4,000

1 mg/5ml

SOL

LOPERAMIDE HCL

به شرط توليد

06275

1032

قيمت پايه

1387/10/09

7,500

5,500

150 mg/ml

Inj

MEDROXYPROGESTERONE ACETATE

00791

1058

قیمت پایه

1387/10/09

600

500

500 mg

Vag.Tab.

METRONIDAZOLE

00846

1145

قيمت پايه

1387/10/09

600

400

500 mg

Chewable Tab.

NICLOSAMIDE

00897

1206

قيمت پايه

1387/10/09

500

380

100,000 U

Vag Tab.

NYSTATIN

00924

1252

قیمت پایه

1387/10/09

2,500

2,000

0,5 mg/1 ml

Inj

ATROPINE SULFATE

00119

138

قيمت پايه

1387/10/09

3,800

3,200

0,1%

Ophth./Otic./Nasal(Drops

Sterile)

BETAMETHASONE DISODIUM PHOSPHATE

00152

195

قيمت پايه

1387/10/09

440

330

120 mg

Tab.

BISMUTH SUBCITRATE

00169

206

قیمت پایه

1387/10/09

120

100

Ped Tab

CO-TRIMOXAZOLE

00342

443

قيمت پايه

1387/10/09

3,700

2,500

0,1%

Eye-Otic Drops

DEXAMETHASONEPHOSPHATE(AS DISODUM)

00399

502

قيمت پايه

1387/10/14

8,500

12000

9000

20%

Infu. (50 ml)

DEXTROSE

00412

510

قیمت پایه

1387/10/09

9,000

7,200

50%

Infu.50.ml

DEXTROSE

00415

513

قيمت پايه

1387/10/09

7,000

4,500

120 mg/5 ml

Oral susp

ACETAMINOPHEN (PARCETAMOL)

00005

9

قيمت پايه

1387/10/09

4,600

3,000

3%

Ophth.oint

ACICLOVIR

00020

20

قيمت پايه

1387/10/09

4,000

3,000

250 mg/10 ml

Inj

AMINOPHYLLNE

00061

67

قيمت پايه

1387/10/14

600

700

10mg

Tab

ATORVASTATINE

01910

133

قيمت پايه

1387/10/14

900

1,100

20mg

Tab

ATORVASTATINE

01911

134

قيمت پايه

1387/10/14

1,400

1,500

40mg

Tab

ATORVASTATINE

01912

135

رازی

رازي

1387/10/11

1387/10/07

310000

260000

260000

For. Inhalation(100 ml)

ISOFLURANE

بيمارستاني

01943

953

داروپخش

1387/10/11

3,500

3,000

0,5%

Ophth.Oint

ERYTHROMYCIN

00499

635

داروپخش

1387/10/11

4,000

3,500

0,1%

Sterile Eye Drops

NAPHAZOLINE HCL OR NITRATE

00887

1192

هلال احمر

1387/10/12

4800

4000

4800

500 mg

Tab.

NIACINAMIDE

00896

1205

داروپخش

داروپخش

1387/10/11

1386/01/01

1250000

750000

750000

1250 U/5ml

Inj.(IM)

HEPATITIS B IMMUNE GLOBULIN

00627

827

داروپخش

1387/10/11

4,000

3,700

Sterile Eye Drops

NAPHAZOLINE ANTAZOLINE

00888

1190

رازي

رازی

1387/10/11

1387/06/31

200000

102000

98000

75000

102000

50 mg

For inj.

DOXORUBICIN HCL

تجويز توسط متخصص

00472

605

داروپخش

1387/10/14

7900

4900

7900

0,15% (120 ml)

Oral Top. Sol

BENZYDAMINE HCL

01406

177

داروپخش

1387/10/14

149000

50000

149000

15 U

For inj.

BLEOMYCIN(AS SULFATE)

تجويز توسط متخصص

00170

207

رازی

1387/10/14

3762000

3487000

3762000

Inj.

BOTULINUM A TOXIN

تجويز توسط متخصص

03623

210

رازی

1387/10/14

300

320

350

0,25 mg

Tab.

DIGOXIN

00436

569

فردوس

1387/10/14

351500

300000

351500

0,5 mg/5 ml

Inj

FLUMAZENIL

بيمارستاني

00544

710

هجرت

1387/10/14

500000

500000

400000

8mu

inj

INTERFERON BETA

تجويز توسط متخصص

02668

907

داروپخش

1387/10/14

62000

98000

300 mg 1/ml

inj.10 ml

IOHEXOL

تجويز توسط متخصص

00700

922

1387/10/14

0

23,000

5 mg

For inj.(wlth preservatlve)

METHOTREXATE(AS SODIUM)

تجويز توسط متخصص

00827

1104

فردوس

1387/10/14

23000

20000

5 mg

For inj.( without preservatlve)

METHOTREXATE(AS SODIUM)

تجويز توسط متخصص

00828

1105

شفایاب

شفایاب

1387/10/14

1387/10/14

300267

321808

11710

320000

10 mg

For inj.

MITOMYCIN

تجويز توسط متخصص

02163

1162

رازی

1387/10/14

32300

57300

32300

Otic.Drops

POLYMYXIN-NH

01024

1396

داروپخش

1387/10/12

2,500

2,000

50 mg/ml

Inj(2 ml)

TRAMADOL HCL

02013

1700

هجرت

 

1387/10/14

 

145800

 

150000

50 mcg/dose

Nasal spray

FLUTICASONE

تجويز توسط متخصص

05290

734

1387/10/14

0

5,200

5 mg/ ml

Inj (2ml)

NITROGLYCERIN

بيمارستاني

00914

1227

1387/10/16

0

8,500

1% w/w

Cream(Rince)

PERMETHRIN

به شرط توليد

01632

1333

هجرت

1387/10/16

8,500

5%

CREAM

PERMETHRIN

به شرط توليد

02449

1336

مهشادرازی

1387/10/16

6,940

1,600

10 mg

Tab.

TRANYLCYPROMINE (AS SULFATE)

01241

1706

هلال احمر

هلال احمر

1387/10/24

1387/10/14

160000

150000

150000

1 g

For inj.

NAFCILLIN SODIUM

بيمارستاني

01866

1183

هلال احمر

هلال احمر

1385/08/07

1387/10/24

59000

65000

59000

50 mg

For . inj.

NITROPRUSSIDE SODIUM

بيمارستاني

00916

1242

شرکت سهامی

مهشادرازی

مهشاد رازی

1387/08/20

1387/08/30

1387/10/24

3000

2900

3100

3000

2900

300 mg

Tab.

PROPAFENONE HCL

تجويز توسط متخصص

01778

1452

داروپخش

فرازآوران

1387/10/24

1387/08/06

10281

10420

2030

10420

100 mg

Cap.

MEXILETIN

تجويز توسط متخصص

00848

1148

فرازآوران

1387/10/24

2,530

900

50 mg

Coated Tab.

HYDRALAZINE HCL

00634

834

داروپخش

1387/10/24

65000

50000

250 mcg/dose

Spray

BECLOMETHASONE DIPROPIONATE

04684

162

رازی

1387/10/24

26000

12600

40 mg

Tab.

THIOGUANINE

تجويز توسط متخصص

01217

1676

هجرت

1387/10/24

101,000

60,000

125 mcg/dose

Spray (120 dose)

FLUTICASONE

تجويز توسط متخصص

02711

736

هجرت

1387/10/24

101000

60000

125 mcg/dose

Spray (60 dose)

FLUTICASONE

تجويز توسط متخصص

01889

737

شركت سهامي

داروپخش

1385/02/24

1387/10/24

15000

85500

15000

40 mg

Cap.

LOMUSTINE

تجويز توسط متخصص

00769

1029

 

 

هجرت

 

 

1387/10/15

 

 

46000

 

41400

46000

250 mg

For inj.

ACICLOVIR(AS SODIUM)

بيمارستاني

00022

24

 

هجرت

داروپخش

 

1387/10/15

1387/10/15

 

109000

105700

98180

104000

109000

105700

500 ML

Infu

AMINOACID 10%

بيمارستاني و یا تجویز توسط متخصص

00056

65

هلال احمر

1387/10/15

4800

1900

4800

10% (300 ml)

Inj

ARGININE HCL

تجويز توسط متخصص

00104

120

داروپخش

1387/10/15

33000

33000

52650

10mg/container

Nasal inhaler

BECLOMETHASONE DIPROPIONATE

01405

161

قيمت پايه

 

 

رازی

1387/10/15

 

 

1387/10/15

4967000

 

 

4438000

4967000

2500000

3520000

4438000

25 mg/ml

Intratracheal Suspension

BERACTANT

بیمارستانی - متخصص اطفال

02372

181

شرکت سهامی

1387/10/15

1125

1125

1070

10 mg

Tab.

BETHANECHOL CHLORIDE

00162

198

رازی

1387/10/15

17180

17180

10000

100 IU/ml

Inj.

CALCITONIN

تجويز توسط متخصص

02312

238

شفا اراد

هلال احمر

1387/10/15

1387/10/15

395089

665000

200000

395089

665000

100 mg

For inj .

CARMOSTINE(BICNU)

تجويز توسط متخصص

00219

270

شرکت سهامی

 

1387/10/15

 

5900

1600

5900

2000

2 mg

Tab.

CHLORAMBUCIL

تجويز توسط متخصص

00262

314

هلال احمر

1387/10/15

1943000

1943000

1848000

100 mg/ml

Oral Sol

CICLOSPORIN

تجويز توسط متخصص

00289

344

رازی

1387/10/15

107000

40000

107000

10 mg

For inj.

EPIRUBICIN HCL

تجويز توسط متخصص

00491

631

رازی

1387/10/15

521000

521000

408000

50 mg

For inj.

EPIRUBICIN HCL

تجويز توسط متخصص

00492

632

شرکت سهامی

مهشاد رازي

1387/10/15

1387/10/15

359300

187021

100000

359300

187021

1 g

For inj.

IFOSFAMIDE

تجويز توسط متخصص

00662

871

هلال احمر

1387/10/15

33800

33800

23000

100 mg

TAB

IMATINIB

انکولوژیست

04840

875

هلال احمر

1387/10/15

33800

23000

33800

100mg

Cap.

IMATINIB (GLIVEC)

انکولوژیست

02289

876

شرکت سهامی

1387/10/15

24540

25500

24540

20 mcg/dose

Inhaler (dose 300)

IPRATROPIUM BROMIDE

00708

943

شفا

مهشاد رازي

تامین دارومهدی

1387/10/15

1387/10/15

1387/10/15

3270

3391

3328

2200

3270

3391

2814

3328

250 mg

Scored.Tab

LEVODOPA - B FORTE

00746

1003

داروپخش

1387/10/15

2200

2200

1250

20 mg/ml

Inj.

PIROXICAM

01018

1389

رازی

1387/10/15

15000

15000

23500

1 mg/ml

Inj.

TETRACOSACTRIN

تجويز توسط متخصص

01205

1661

قیمت پایه

1387/10/15

20000

16000

20000

200 mg/5 ml

Syrup(240 ml)

VALPROATE SODUIM

02805

1757

داروپخش

1387/11/01

2500

10000

2500

1%

Lotion

LINDANE.

00577

1022

داروپخش

1387/11/01

2500

10000

2500

1%

Shampoo

LINDANE.

00578

1023

هلال احمر

فرازآوران

1387/10/16

1387/11/01

58000

72930

58000

66950

2 mg

For inj.

MITOMYCIN

تجويز توسط متخصص

00857

1163

داروپخش

هلال احمر

1387/10/14

1387/11/01

188762

222061

188762

5 mg

For inj.

MITOMYCIN

تجويز توسط متخصص

02164

1164

رازی

1387/11/01

456,000

427,000

300 mcg

For inj

ANTI-D IMMUNEGLOBULIN

01099

100

رازی

1387/11/01

28,000

20000

17400

0,5%

Inj (20 ml)

BUPIVACAINE HCL

بيمارستاني

02317

224

فردوس

هجرت

هجرت

1387/04/24

1387/08/08

1387/11/01

100000

291000

256500

100000

291000

1 g

INJ. POWDER,

CYTARABINE

تجويز توسط متخصص

01454

471

داروپخش

1387/11/01

8000

7500

0,5%

Sterile Eye Drops

BETAXOLOL(AS HCL)

00163

197

داروپخش

1387/11/01

4000

2500

Ophth Oint

SIMPLE EYE OINT

01134

1553

داروپخش

1387/11/01

4,500

3,500

100 mg/ml

Inj (5 ml)

TRANEXAMIC ACID

01238

1704

1387/11/01

0

3,800

50 mg/ml

Inj (5 ml)

TRANEXAMIC ACID

01240

1702

داروپخش

1387/11/01

4,500

3,000

3 mg/g

Opth Oint

GENTAMICIN (AS SULFATE)

00588

769

 

سهامی

فردوس

فردوس

داروپخش

فردوس

فردوس

 

 

 

 

1387/03/15

1387/07/17

1387/11/01

1387/08/06 1387/08/25 1387/08/25

 

 

 

 

327000

516000

565000

450000

550000

548000

 

 

 

 

327000

516000

 

450000

550000

548000

 

 

20%

Infu.(50 ml)

ALBUMIN(HUMAN)

بیمارستانی و یا تجویز توسط متخصص

00027

33

هلال احمر

هجرت

1386/07/18

1387/11/01

9750

10200

9750

Oral sol or syrup

CARNITINE

تجویز توسط متخصص پس از تأیید

01422

271

داروپخش

1387/11/01

900

580

500 mg

Tab

AMOXICILLIN

02021

81

قيمت پايه

1386/11/02

4,500

3,000

250 mg

For inj.

CLOXACILLIN (AS SODIUM)

00330

410

مختلف

1387/11/02

8,500

6,000

5,000,000 U

For inj.

PENICILLIN G POTASSIUM

00960

1308

قيمت پايه

1387/11/02

8,000

6,000

30 mg/5 ml

Susp.

PHENYTOIN

994

1359

سينا دارو

1387/11/02

3,500

3,000

0,5%

Sterile Eye Drops

CHLORAMPHENICOL

00264

316

قیمت پایه

1387/11/03

2,500

1,900

0,4 mg/ml

Inj

NALOXONE

01341

1187

قيمت پايه

1387/11/03

160

115

5 mg

Scored.Tab

ENALAPRIL MALEATE

00483

621

رازی

1387/11/05

42,500

66500

95293

50 mg

For inj.

AMPHOTERICIN-B

بيمارستاني

00079

87

هلال احمر

1387/10/01

66500

65000

100 mg/5 ml

Inj

DOXAPRAM HCL

تجويز توسط متخصص

01329

603

دارو پخش

1387/11/07

850

790

20 mg

Inhal.Cap

CROMOLYNSODIUM

00364

449

رازی

1387/11/07

6,500

5,300

500 mg

For inj.

CLOXACILLIN (AS SODIUM)

00332

411

داروپخش

1387/11/07

2,700

2,000

0,5 mg/ml

Inj

NEOSTIGMINE METHYLSULFATE

بيمارستاني

00893

1202

شرکت سهامی

1387/11/07

320

300

400 mg

Tab.

ALBENDAZOL

00026

31

داروپخش

1387/11/07

2,300

1,600

50 mg/4 ml

Inj.(IM)

CHLORPROMAZINE HCL

00277

333

داروپخش

1387/11/07

3,200

2,250

5 mg

Inj.

BIPERIDEN LACTATE

00165

201

داروپخش

1387/11/07

4200

3000

5%

Ophth. Oint.

SODIUM CHLORIDE

01110

1586

هجرت

1387/11/07

11,500

7,500

Top Oint

LIDOCAINE - P

02068

1020

فردوس

هلال احمر

 

 

 

 

 

1387/10/09

1387/11/07

 

 

 

 

 

3000000

8750000

 

 

 

 

 

3000000

 

 

 

 

 

5 g

Inj.(IV)

IMMUNE GLOBULIN

بیمارستانی و یا تجويز توسط متخصص

00878

891

هجرت

1387/11/08

148

135

Coated Tab.

FERROUS SULFATE-F

02049

689

رازی

1387/11/08

4,750

4,200

Oral Drops

MULTIVITAMIN

00871

1173

اوزان

شفا آراد

هلال احمر

1387/04/30

1387/07/15

1387/11/08

1714

1410

1200

500

1714

1410

25 mg

Coated Tab.

HYDRALAZINE HCL

00633

833

هلال احمر

محیا دارو

1387/05/21

1387/11/08

45000

48000

45000

2%

Sterile Eye Drops

DORZOLAMIDE HCL

تجويز توسط متخصص چشم

00469

602

هلال احمر

هلال احمر

1387/11/08

1387/08/26

117800

100000

95000

89200

100000

2,5%

Inj (2ml)

PATENT BLUE V

تجويز توسط متخصص

00955

1303

قاسم ایران

1387/11/08

30000

23000

50mcg/ml

Drop

LATANOPROST (XALATAN)

متخصص چشم

01901

989

داروپخش

1387/11/08

250,000

170,000

250 U/ml

Inj.(IM)

HEPATITIS B IMMUNE GLOBULIN

00628

829

تعداد بازدید:
6
نویسنده:
منبع:
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
آدرس : شهركرد- بلوار آيت الله كاشاني- خيابان هواشناسي  
كدپستي :     8815713361      تلفن : 33332910  -038         
پست الكترونيك: daroo@skums.ac.ir 
تاریخ بروز رسانی 1398/03/29
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal