معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۳۹۸ دوشنبه ۳ تير
13871121
اعلام تغییر قیمت دارو 19/11/87 (سایت خدمات درمانی)

فهرست قيمت داروهاي مورد تعهد سازمان بيمه خدمات درماني

قيمتهاي اعلامي‘ حداقل قيمت احراز شده ميباشد

شماره366- تاریخ ارسال1387/11/19

نام توليد كننده و يا توزيع كننده

تاريخ اجراي تغيير قيمت توسط استان

تغيير قيمت

قيمت (ريال)

دوز دارو

شكل دارو

نام دارو

شرط تعهد بيمه

كد دارو

رديف

هلال احمر

هلال احمر

1385/08/07

1387/10/24

59000

65000

59000

50 mg

For . inj.

NITROPRUSSIDE SODIUM

بيمارستاني

00916

1242

شرکت سهامی

مهشادرازی

مهشاد رازی

1387/08/20

1387/08/30

1387/10/24

3000

2900

3100

3000

2900

300 mg

Tab.

PROPAFENONE HCL

تجويز توسط متخصص

01778

1452

داروپخش

فرازآوران

1387/10/24

1387/08/06

10281

10420

2030

10420

100 mg

Cap.

MEXILETIN

تجويز توسط متخصص

00848

1148

فرازآوران

1387/10/24

2,530

900

50 mg

Coated Tab.

HYDRALAZINE HCL

00634

834

داروپخش

1387/10/24

65000

50000

250 mcg/dose

Spray

BECLOMETHASONE DIPROPIONATE

04684

162

رازی

1387/10/24

26000

12600

40 mg

Tab.

THIOGUANINE

تجويز توسط متخصص

01217

1676

هجرت

1387/10/24

101,000

60,000

125 mcg/dose

Spray (120 dose)

FLUTICASONE

تجويز توسط متخصص

02711

736

هجرت

1387/10/24

101000

60000

125 mcg/dose

Spray (60 dose)

FLUTICASONE

تجويز توسط متخصص

01889

737

شركت سهامي

داروپخش

1385/02/24

1387/10/24

15000

85500

15000

40 mg

Cap.

LOMUSTINE

تجويز توسط متخصص

00769

1029

هلال احمر

فرازآوران

1387/10/16

1387/11/01

58000

72930

58000

66950

2 mg

For inj.

MITOMYCIN

تجويز توسط متخصص

00857

1163

داروپخش

هلال احمر

1387/10/14

1387/11/01

188762

222061

188762

5 mg

For inj.

MITOMYCIN

تجويز توسط متخصص

02164

1164

رازی

1387/11/01

28,000

20000

17400

0,5%

Inj (20 ml)

BUPIVACAINE HCL

بيمارستاني

02317

224

داروپخش

1387/11/01

8000

7500

0,5%

Sterile Eye Drops

BETAXOLOL(AS HCL)

00163

197

داروپخش

1387/11/01

4000

2500

Ophth Oint

SIMPLE EYE OINT

01134

1553

داروپخش

1387/11/01

4,500

3,500

100 mg/ml

Inj (5 ml)

TRANEXAMIC ACID

01238

1704

1387/11/01

0

3,800

50 mg/ml

Inj (5 ml)

TRANEXAMIC ACID

01240

1702

داروپخش

1387/11/01

4,500

3,000

3 mg/g

Opth Oint

GENTAMICIN (AS SULFATE)

00588

769

 

سهامی

فردوس

فردوس

داروپخش

فردوس

فردوس

 

 

 

 

1387/03/15

1387/07/17

1387/11/01

1387/08/06 1387/08/25 1387/08/25

 

 

 

 

327000

516000

565000

450000

550000

548000

 

 

 

 

327000

516000

 

450000

550000

548000

 

 

20%

Infu.(50 ml)

ALBUMIN(HUMAN)

بیمارستانی و یا تجویز توسط متخصص

00027

33

هلال احمر

هجرت

1386/07/18

1387/11/01

9750

10200

9750

Oral sol or syrup

CARNITINE

تجویز توسط متخصص پس از تأیید

01422

271

داروپخش

1387/11/01

900

580

500 mg

Tab

AMOXICILLIN

02021

81

قيمت پايه

1386/11/02

4,500

3,000

250 mg

For inj.

CLOXACILLIN (AS SODIUM)

00330

410

مختلف

1387/11/02

8,500

6,000

5,000,000 U

For inj.

PENICILLIN G POTASSIUM

00960

1308

قيمت پايه

1387/11/02

8,000

6,000

30 mg/5 ml

Susp.

PHENYTOIN

994

1359

سينا دارو

1387/11/02

3,500

3,000

0,5%

Sterile Eye Drops

CHLORAMPHENICOL

00264

316

قیمت پایه

1387/11/03

2,500

1,900

0,4 mg/ml

Inj

NALOXONE

01341

1187

قيمت پايه

1387/11/03

160

115

5 mg

Scored.Tab

ENALAPRIL MALEATE

00483

621

رازی

1387/11/05

42,500

66500

95293

50 mg

For inj.

AMPHOTERICIN-B

بيمارستاني

00079

87

هلال احمر

1387/10/01

66500

65000

100 mg/5 ml

Inj

DOXAPRAM HCL

تجويز توسط متخصص

01329

603

دارو پخش

1387/11/07

850

790

20 mg

Inhal.Cap

CROMOLYNSODIUM

00364

449

رازی

1387/11/07

6,500

5,300

500 mg

For inj.

CLOXACILLIN (AS SODIUM)

00332

411

داروپخش

1387/11/07

2,700

2,000

0,5 mg/ml

Inj

NEOSTIGMINE METHYLSULFATE

بيمارستاني

00893

1202

شرکت سهامی

1387/11/07

320

300

400 mg

Tab.

ALBENDAZOL

00026

31

داروپخش

1387/11/07

2,300

1,600

50 mg/4 ml

Inj.(IM)

CHLORPROMAZINE HCL

00277

333

داروپخش

1387/11/07

3,200

2,250

5 mg

Inj.

BIPERIDEN LACTATE

00165

201

داروپخش

1387/11/07

4200

3000

5%

Ophth. Oint.

SODIUM CHLORIDE

01110

1586

هجرت

1387/11/07

11,500

7,500

Top Oint

LIDOCAINE - P

02068

1020

هجرت

1387/11/08

148

135

Coated Tab.

FERROUS SULFATE-F

02049

689

رازی

1387/11/08

4,750

4,200

Oral Drops

MULTIVITAMIN

00871

1173

اوزان

شفا آراد

هلال احمر

1387/04/30

1387/07/15

1387/11/08

1714

1410

1200

500

1714

1410

25 mg

Coated Tab.

HYDRALAZINE HCL

00633

833

هلال احمر

محیا دارو

1387/05/21

1387/11/08

45000

48000

45000

2%

Sterile Eye Drops

DORZOLAMIDE HCL

تجويز توسط متخصص چشم

00469

602

هلال احمر

هلال احمر

1387/11/08

1387/08/26

117800

100000

95000

89200

100000

2,5%

Inj (2ml)

PATENT BLUE V

تجويز توسط متخصص

00955

1303

قاسم ایران

1387/11/08

30000

23000

50mcg/ml

Drop

LATANOPROST (XALATAN)

متخصص چشم

01901

989

داروپخش

1387/11/08

250,000

170,000

250 U/ml

Inj.(IM)

HEPATITIS B IMMUNE GLOBULIN

00628

829

مختلف

1387/11/09

700

600

250 mg

Cap.

TRANEXAMIC ACID

01239

1701

داروپخش

شرکت سهامی

1387/11/15

 

1387/06/26

1197000

 

265000

265000

750,000 IU

For inj

STREPTOKINASE

بيمارستاني

01172

1618

هلال احمر

فردوس

هلال احمر

1387/11/12

1387/07/27

1387/11/15

875000

600000

820000

875000

600000

1 g

Inj.(IV)

IMMUNE GLOBULIN

بیمارستانی و یا تجويز توسط متخصص

00919

888

هلال احمر

هلال احمر

فردوس

1387/11/12

1387/11/15

1387/07/27

2187500

2050000

1500000

2187500

1500000

2.5 g

Inj.(IV)

IMMUNE GLOBULIN

بیمارستانی و یا تجويز توسط متخصص

00918

889

هلال احمر

فردوس

هلال احمر

1387/11/12

1387/07/27

1387/11/15

2625000

1800000

2460000

2625000

1800000

3 g

Inj.(IV)

IMMUNE GLOBULIN

بیمارستانی و یا تجويز توسط متخصص

00920

890

فردوس

هلال احمر

هلال احمر

 

 

 

 

1387/10/09

1387/11/12

1387/11/15

 

 

 

 

3000000

4375000

4100000

 

 

 

 

 

3000000

4375000

 

 

 

 

 

 

 

5 g

Inj.(IV)

IMMUNE GLOBULIN

بیمارستانی و یا تجويز توسط متخصص

00878

891

 

فردوس

داروپخش

داروپخش

هلال احمر

هلال احمر

 

1387/07/27

1387/10/03

1387/10/09

1387/11/12

1387/11/15

 

3600000

5400000

5220000

5250000

4920000

 

3600000

5400000

5220000

5250000

6 g

Inj.(IV)

IMMUNE GLOBULIN

بیمارستانی و یا تجويز توسط متخصص

00879

892

شفا آراد

1387/11/19

176902

91400

176902

1 g

For inj.

ERYTHROMYCIN(AS LACTOBIONATE)

بيمارستاني

00500

643

قيمت پايه

1387/11/19

17000

12500

14000

0,5 mg/10 ml

Inj.

FENTANYL(AS CITRATE)

بيمارستاني

01359

685

هلال احمر

 

1387/11/19

 

8800

8250

31000

8800

0/2 mg/ml

inj

ISOPROTERENOL HCL

01558

959

داروپخش

1387/11/19

10000

2500

10000

1%

Lotion

LINDANE.

00577

1022

داروپخش

1387/11/19

10000

2500

10000

1%

Shampoo

LINDANE.

00578

1023

هلال احمر

1387/11/19

1700

242

1700

10 mg

Tab.

METHOXSALEN

00830

1114

هلال احمر

1387/11/19

160000

160000

150000

1 g

For inj.

NAFCILLIN SODIUM

بيمارستاني

01866

1183

شفا آراد

 

1387/11/19

 

318500

295300

318500

10 mg/ 50 ml

For infu

NIMODIPINE

بيمارستاني

00904

1217

شفا آراد

1387/11/19

4647

4647

3800

Eff .Tab.

PHOSPHATE SODIUM

تجويز توسط متخصص

02397

1369

قیمت مبنا

محیا دارو

1387/11/19

1387/11/19

390

980

390

980

940

250 mg

Tab.

PRIMIDONE

01051

1440

هلال احمر

هلال احمر

1387/11/19

1387/11/19

42500

39500

42500

34430

39500

1000 mg/10 ml

Inj.

PROCAINAMIDE HCL

بيمارستاني

01054

1442

شفا اراد

هجرت

1387/11/19

1387/11/19

26867

16900

26867

21900

16900

25200

25 mg

Scored.Tab

TETRABENAZINE

تجويز توسط متخصص

01203

1658

هلال احمر

1387/11/19

32500

27000

32500

50 mg

Cap.

PROCARBAZINE(AS HCL)

تجويز توسط متخصص

01055

1443

شرکت سهامی

1387/11/19

 

20000

20000

18600

1 g

For Inj

THIOPENTAL SODIUM

بيمارستاني

01218

1677

رازی

1387/11/19

 

 

1550

 

1700

1550

1450

150 mg

Tab.

PROPAFENONE HCL

تجويز توسط متخصص

01777

1451

اوزان

 

1387/11/19

120178

11786

120178

40 mg/ml

Inj(2 ml)

TOBRAMYCIN (AS SULFATE)

بيمارستاني

01229

1690

 

اوزان

 

1387/11/19

 

96681

74483

100003

96681

0/1%

Sterile Eye Drops

PROPAMIDINE ISETHIONATE

تجويز توسط متخصص

01651

1453

رازي

1387/11/19

99800

65000

99800

50 mg/ml

inj.

PROPOFOL

بيمارستاني

01951

1457

رازي

1387/11/19

40380

36500

40380

20 mg/ml

inj.

PROPOFOL

بيمارستاني

01653

1455

 

اوزان

 

1387/11/19

3698

2685

3698

500 mg

Scored.Tab

SPIRAMYCIN

01168

1611

شرکت سهامی

1387/11/19

38500

23880

38500

500 mg

For inj

SUCCINYLCHOLINE CHLORIDE

بيمارستاني

01177

1623

قيمت پايه

1387/11/19

8000

6000

2 mg/5 ml

Syrup(60 ml)

DIAZEPAM

به شرط توليد

01462

543

قيمت پايه

1387/11/19

12,000

0

2 mg/5 ml

Syrup(120 ml)

DIAZEPAM

به شرط توليد

07051

544

قيمت پايه

1387/11/19

3,300

3,200

250 mg/5 ml

inj.

PHENYTOIN SODIUM

بيمارستاني

00995

1363

هلال احمر

1387/11/19

23,000

2,000

0,5 mg/ml

Inj(1ml)

SALBUTAMOL(AS SULFATE)

بيمارستاني

01113

1535

داروپخش

البرز

1384/07/27

1387/11/19

2100

15000

2100

300mg

Cap.

GABAPENTIN

تجويز توسط متخصص

00573

755

رازی

هجرت

1387/11/01

1387/11/19

456000

460000

456000

300 mcg

For inj

ANTI-D IMMUNEGLOBULIN

01099

100

رازی

هجرت

1387/11/19

1387/06/26

68500

84000

84000

100 mg/ml

For Inj

ETOPOSIDE

تجويز توسط متخصص

00518

668

شرکت سهامی

هلال احمر

1387/10/15

1387/11/19

5900

3059

5900

2 mg

Tab.

CHLORAMBUCIL

تجويز توسط متخصص

00262

314

هلال احمر

1387/11/17

2350

2200

125 mg

Scored.Tab

LEVODOPA - B

00745

1002

مهشادرازی

هجرت

هجرت

1387/11/17

1387/08/08

1387/11/01

331000

291000

256500

100000

291000

256500

1 g

INJ. POWDER,

CYTARABINE

تجويز توسط متخصص

01454

471

هلال احمر

1387/11/17

66500

59000

65000

50 mg

For . inj.

NITROPRUSSIDE SODIUM

بيمارستاني

00916

1242

هلال احمر

فردوس

هلال احمر

1387/11/15

1387/07/27

1387/11/12

8200000

6000000

8750000

6000000

10g

Inj.(IV)

IMMUNE GLOBULIN

بیمارستانی و یا تجويز توسط متخصص

01763

893

1 g/sachet

For Susp

SUCRALFATE

به شرط توليد

02188

1629

تعداد بازدید:
19
نویسنده:
منبع:
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
آدرس : شهركرد- بلوار آيت الله كاشاني- خيابان هواشناسي  
كدپستي :     8815713361      تلفن : 33332910  -038         
پست الكترونيك: daroo@skums.ac.ir 
تاریخ بروز رسانی 1398/04/03
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal