معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۳۹۸ چهارشنبه ۵ تير
13880111
تغييرقيمت دارو 26/12/87 سايت خدمات درماني

فهرست قيمت داروهاي مورد تعهد سازمان بيمه خدمات درماني

قيمتهاي اعلامي‘ حداقل قيمت احراز شده ميباشد

شماره372- تاریخ ارسال1387/12/26

نام توليد كننده و يا توزيع كننده

تاريخ اجراي تغيير قيمت توسط استان

تغيير قيمت

قيمت (ريال)

دوز دارو

شكل دارو

نام دارو

شرط تعهد بيمه

كد دارو

رديف

شفا آراد

1387/11/19

176902

91400

176902

1 g

For inj.

ERYTHROMYCIN(AS LACTOBIONATE)

بيمارستاني

00500

643

قيمت پايه

1387/11/19

17000

12500

14000

0,5 mg/10 ml

Inj.

FENTANYL(AS CITRATE)

بيمارستاني

01359

685

هلال احمر

 

1387/11/19

 

8800

8250

31000

8800

0/2 mg/ml

inj

ISOPROTERENOL HCL

01558

959

داروپخش

1387/11/19

10000

2500

10000

1%

Lotion

LINDANE.

00577

1022

داروپخش

1387/11/19

10000

2500

10000

1%

Shampoo

LINDANE.

00578

1023

هلال احمر

1387/11/19

1700

242

1700

10 mg

Tab.

METHOXSALEN

00830

1114

هلال احمر

1387/11/19

160000

160000

150000

1 g

For inj.

NAFCILLIN SODIUM

بيمارستاني

01866

1183

شفا آراد

 

1387/11/19

 

318500

295300

318500

10 mg/ 50 ml

For infu

NIMODIPINE

بيمارستاني

00904

1217

شفا آراد

1387/11/19

4647

4647

3800

Eff .Tab.

PHOSPHATE SODIUM

تجويز توسط متخصص

02397

1369

قیمت مبنا

محیا دارو

1387/11/19

1387/11/19

390

980

390

980

940

250 mg

Tab.

PRIMIDONE

01051

1440

هلال احمر

هلال احمر

1387/11/19

1387/11/19

42500

39500

42500

34430

39500

1000 mg/10 ml

Inj.

PROCAINAMIDE HCL

بيمارستاني

01054

1442

شفا اراد

هجرت

1387/11/19

1387/11/19

26867

16900

26867

21900

16900

25200

25 mg

Scored.Tab

TETRABENAZINE

تجويز توسط متخصص

01203

1658

هلال احمر

1387/11/19

32500

27000

32500

50 mg

Cap.

PROCARBAZINE(AS HCL)

تجويز توسط متخصص

01055

1443

شرکت سهامی

1387/11/19

 

20000

20000

18600

1 g

For Inj

THIOPENTAL SODIUM

بيمارستاني

01218

1677

رازی

1387/11/19

 

 

1550

 

1700

1550

1450

150 mg

Tab.

PROPAFENONE HCL

تجويز توسط متخصص

01777

1451

 

اوزان

 

1387/11/19

 

96681

74483

100003

96681

0/1%

Sterile Eye Drops

PROPAMIDINE ISETHIONATE

تجويز توسط متخصص

01651

1453

رازي

1387/11/19

99800

65000

99800

50 mg/ml

inj.

PROPOFOL

بيمارستاني

01951

1457

رازي

1387/11/19

40380

36500

40380

20 mg/ml

inj.

PROPOFOL

بيمارستاني

01653

1455

 

اوزان

 

1387/11/19

3698

2685

3698

500 mg

Scored.Tab

SPIRAMYCIN

01168

1611

شرکت سهامی

1387/11/19

38500

23880

38500

500 mg

For inj

SUCCINYLCHOLINE CHLORIDE

بيمارستاني

01177

1623

قيمت پايه

1387/11/19

8000

6000

2 mg/5 ml

Syrup(60 ml)

DIAZEPAM

به شرط توليد

01462

543

قيمت پايه

1387/11/19

12,000

0

2 mg/5 ml

Syrup(120 ml)

DIAZEPAM

به شرط توليد

07051

544

قيمت پايه

1387/11/19

3,300

3,200

250 mg/5 ml

inj.

PHENYTOIN SODIUM

بيمارستاني

00995

1363

رازی

هجرت

1387/11/01

1387/11/19

456000

460000

456000

300 mcg

For inj

ANTI-D IMMUNEGLOBULIN

01099

100

رازی

هجرت

1387/11/19

1387/06/26

68500

84000

84000

100 mg/ml

For Inj

ETOPOSIDE

تجويز توسط متخصص

00518

668

شرکت سهامی

هلال احمر

1387/10/15

1387/11/19

5900

3059

5900

2 mg

Tab.

CHLORAMBUCIL

تجويز توسط متخصص

00262

314

1 g/sachet

For Susp

SUCRALFATE

به شرط توليد

02188

1629

قيمت پايه

هجرت

1387/11/19

1387/11/20

3300

59000

3300

250 mg/5 ml

inj.

PHENYTOIN SODIUM

بيمارستاني

00995

1363

هجرت

قيمت پايه

1387/11/20

1387/08/15

10000

6000

6000

50 IU/ml

Inj.

CALCITONIN

تجويز توسط متخصص

00194

239

1387/11/20

0

30,000

50 mcg/dose

SPRAY

BECLOMETHASONE

تجويز توسط متخصص

00133

159

داروپخش

1387/12/04

530

340

250 mg

Tab

AMOXICILLIN

02020

79

هجرت

هجرت

1387/10/14

1387/11/27

500000

550000

500000

8mu

inj

INTERFERON BETA

تجويز توسط متخصص

02668

907

هلال احمر

1387/12/04

148,400

30,400

10 mg/ ml

Inj

EDROPHONIUM CHLORIDE

بيمارستاني

00481

619

داروپخش

1387/12/04

7500

32300

Otic.Drops

POLYMYXIN-NH

01024

1396

داروپخش

1387/12/04

5,000

3,700

200 mg/5 ml

Inj

DOPAMINE HCL

بيمارستاني

00468

601

داروپخش

1387/12/04

222,000

140,000

10%

TopSol 3,8liter

POVIDONE IODINE

بيمارستاني

01031

1418

 

فردوس

فردوس

فردوس

فردوس

 

 

 

 

 

1387/12/04

1387/07/17

1387/11/01

1387/12/04

 

 

 

 

460000

516000

565000

535000

 

 

 

 

 

 

 

327000

516000

565000

450000

550000

548000

 

 

20%

Infu.(50 ml)

ALBUMIN(HUMAN)

بیمارستانی و یا تجویز توسط متخصص

00027

33

الیت دارو

 

1387/12/04

 

45000

 

45000

40000

42000

10 mg

For Infu.

CISPLATIN

تجويز توسط متخصص

00301

359

البرز

1387/12/04

270

190

50,000 U

Cap

VITAMIN A

01371

1783

البرز

1387/12/04

220

160

25,000 U

Cap

VITAMIN A

01372

1781

 

 

 

 

پخش رازي

پیک دارو

هلال احمر

پخش سپاکو

 

 

 

1387/10/01

1387/12/04

1387/10/01 1387/11/20

 

 

 

156542

223897

90000 279000

 

 

 

156542

90000 279000

Top Oint

FIBRINOLYSIN

00533

693

رازی

1387/12/04

1,600

6,940

10 mg

Tab.

TRANYLCYPROMINE (AS SULFATE)

01241

1706

البرز

1387/12/04

1500

2100

1500

300mg

Cap.

GABAPENTIN

تجويز توسط متخصص

00573

755

البرز

1387/12/04

600

800

100mg

Cap.

GABAPENTIN

تجويز توسط متخصص

00572

754

هجرت

 

1387/12/04

 

14700

 

165500

150000

Inj.

TETANUS IMMUNE GLOBULIN

01202

1656

داروپخش

1387/12/04

200

140

10 mg

Cap

NIFEDIPINE

00902

1210

فرازآوران

1387/12/04

72930

58000

72930

2 mg

For inj.

MITOMYCIN

تجويز توسط متخصص

00857

1163

فرازآوران

اوزان

1387/12/04

1387/11/19

53590

120178

120178

40 mg/ml

Inj(2 ml)

TOBRAMYCIN (AS SULFATE)

بيمارستاني

01229

1690

رازی

رازی

1387/11/05

1387/12/03

42500

66500

42500

50 mg

For inj.

AMPHOTERICIN-B

بيمارستاني

00079

87

البرز

هلال احمر

1386/12/26

1387/12/04

60300

33000

60300

200 mg/ml

Inj

ACETYLCYSTEINE

بيمارستاني

00016

18

رازی

رازی

رازی

1387/03/04

1387/05/22

1387/12/04

33800

25000

35000

33800

25000

10 mg

For inj.

DOXORUBICIN HCL

تجويز توسط متخصص

00473

604

هلال احمر

1387/11/19

2,300

2,000

0,5 mg/ml

Inj(1ml)

SALBUTAMOL(AS SULFATE)

بيمارستاني

01113

1535

1387/12/07

30 mg

Tab.

PSEUDOEPHEDRINE HCL

غیر بیمه ای

01075

1474

هجرت

1387/12/04

147,000

165500

150000

Inj.

TETANUS IMMUNE GLOBULIN

01202

1656

فردوس

1387/12/13

19000

15000

23500

1 mg/ml

Inj.

TETRACOSACTRIN

تجويز توسط متخصص

01205

1,661

رازی

1387/12/12

2,424

5900

3059

2 mg

Tab.

CHLORAMBUCIL

تجويز توسط متخصص

00262

314

هلال احمر

1387/12/12

2,100

1,880

25 mg

Cap.

DANTROLENE SODIUM

00381

484

 

فردوس

هلال احمر

داروپخش

داروپخش

 

1387/07/27

1387/11/15

1387/12/21

1387/12/21

 

 

3600000

4920000

5130000

5160000

 

 

3600000

5400000

5220000

5250000

4920000

6 g

Inj.(IV)

IMMUNE GLOBULIN

بیمارستانی و یا تجويز توسط متخصص

00879

892

پیک دارو

1387/12/12

105,300

92020

96415

100 mg

For inj.

DACARBAZINE

تجويز توسط متخصص

00376

473

هلال احمر

1387/12/03

740,000

315000

291000

510000

10 mg

For inj .

CHLORMETHINE HCL (NITROGEN MUSTARD)

تجويز توسط متخصص

02116

322

دارو پخش

1386/12/03

59,000

50,000

10%

TOP.SOL 1000ml

POVIDONE IODINE

بيمارستاني

01034

1413

قیمت مبنا

1386/12/11

140

100

Tab.

BELLADONNA PB

00136

164

قیمت مبنا

1387/12/11

90

60

5 mg

S . L. Tab.

ISOSORBIDE DINITRATE

00719

961

قيمت پايه

1387/12/11

270

200

40 mg

Tab.

ISOSORBIDE DINITRATE SR

00718

963

قيمت پايه

1387/12/11

100

70

5 mg

Scored.Tab

GLIBENCLAMIDE

00595

775

قيمت پايه

1387/12/11

5,500

3,500

2 mg/ml

Oral Sol.

HALOPERIDOL(AS LACTATE)

00618

816

هجرت

شرکت سهامی

1387/12/21

1387/10/15

30000

24540

24540

20 mcg/dose

Inhaler (dose 300)

IPRATROPIUM BROMIDE

00708

943

شرگت سهامی

1387/12/21

400

460

5 mg

Scored.Tab

WARFARIN SODIUM

01309

1802

شركت سهامي

هلال احمر

1387/06/26

1387/12/21

8750

53000

8750

3 mg/ml

inj

LEUCOVORIN(AS CALCIUM)

تجويز توسط متخصص

00737

993

داروپخش

سهامي

1387/12/21

1387/06/26

272276

69000

69000

200 mg

For inj.

DACARBAZINE

تجويز توسط متخصص

00377

474

رازی

1387/12/14

16,000

_

75mg/5ml

SYRUP

RANITIDINE

به شرط توليد

10188

1496

هلال احمر

1387/12/21

53,000

72930

2 mg

For inj.

MITOMYCIN

تجويز توسط متخصص

00857

1163

هلال احمر

1387/12/21

65,000

66500

50 mg

For . inj.

NITROPRUSSIDE SODIUM

بيمارستاني

00916

1242

قيمت پايه

1387/10/21

260

250

200 mg

Scored Tab.

CARBAMAZEPINE

00208

260

قيمت پايه

1387/12/11

450

360

10 mg

Coated Tab.

HYOSCINE .N. BUTYL BROMIDE

00654

858

هلال احمر

1387/12/21

53,000

72930

2 mg

For inj.

MITOMYCIN

تجويز توسط متخصص

00857

1163

قيمت پايه

1387/12/11

5,800

5,000

0,5% w/w

Top . Gel.

PIROXICAM

01016

1390

قیمت پایه

1387/12/11

110

100

8 mg

Tab.

BROMHEXINE HCL

00178

220

مادر تخصصی

1387/12/26

2250

2,200

15 mg

Tab.

LEUCOVORIN(AS CALCIUM)

تجويز توسط متخصص

00738

994

داروپخش

1387/12/26

70,000

145800

50 mcg/dose

Nasal spray

FLUTICASONE

تجويز توسط متخصص

05290

734

داروپخش

1387/12/26

409,500

_

350 mg /ml

inj. 100

IOHEXOL

تجويز توسط متخصص

02063

929

 

فردوس

هلال احمر

کی بی سی

 

 

1387/07/27

1387/11/15

1387/12/26

 

 

 

3600000

4920000

4740000

 

 

 

3600000

4920000

5130000

5160000

6 g

Inj.(IV)

IMMUNE GLOBULIN

بیمارستانی و یا تجويز توسط متخصص

00879

892

پیک دارو

1387/12/26

31050

32500

50 mg

Cap.

PROCARBAZINE(AS HCL)

تجويز توسط متخصص

01055

1443

 

فردوس

فردوس

فردوس

فردوس

فردوس

 

 

 

 

1387/12/04

1387/07/17

1387/11/01

1387/12/04

1387/11/17

 

 

 

 

460000

516000

565000

535000

500000

 

 

 

 

 

 

460000

516000

565000

535000

 

 

 

 

 

20%

Infu.(50 ml)

ALBUMIN(HUMAN)

بیمارستانی و یا تجویز توسط متخصص

00027

33

مهشاد

1387/12/26

2316

1125

10 mg

Tab.

BETHANECHOL CHLORIDE

00162

198

شفا یاب

1387/12/26

24807

28000

200 mg

For inj.

CYCLOPHOSPHAMIDE

تجويز توسط متخصص

00368

460

دارو پخش

1387/12/03

59,000

50,000

10%

TOP.SOL 1000ml

POVIDONE IODINE

بيمارستاني

01034

1413

قیمت مبنا

1387/12/11

140

100

Tab.

BELLADONNA PB

00136

164

 

اوزان

فرازآوران

 

 

1387/05/13

1387/12/26

 

 

2883

3500

2000

3390

2883

5700

2 mg

Tab.

MELPHALAN

تجويز توسط متخصص

00803

1074

داروپخش

1387/12/10

84,311

68,000

500 mg

INJ. POWDER

ACICLOVIR

بیمارستانی

02366

23

ندای محیا

1387/12/26

1550

1900

500 mg

Cap.

HYDROXYUREA

تجويز توسط متخصص

00648

853

رازی

1387/12/13

2000

2200

20 mg/ml

Inj.

PIROXICAM

01018

1389

رازی

1387/12/03

408000

521000

408000

50 mg

For inj.

EPIRUBICIN HCL

تجويز توسط متخصص

00492

632

فرازآوران

1387/12/26

192,500

318,500

10 mg/ 50 ml

For infu

NIMODIPINE

بيمارستاني

00904

1217

رازی

فردوس

1387/09/07

1387/12/26

8200

9000

8200

 

0,5 mg/2 ml

Inj

DIGOXIN

00438

567

فردوس

هلال احمر

 

 

1387/10/09

1387/12/26

3000000

3500000

 

3000000

4375000

4100000

4800000

 

 

 

5 g

Inj.(IV)

IMMUNE GLOBULIN

بیمارستانی و یا تجويز توسط متخصص

00878

891

بهستان

1387/12/26

96,500

107,000

10 mg

For inj.

EPIRUBICIN HCL

تجويز توسط متخصص

00491

631

هلال احمر

1387/12/17

5,000

3,300

200 mg

CAP.

MEXILETIN

تجويز توسط متخصص

00849

1149

زیست پارس

1387/12/17

147000

143000

4 gr/500 mg

VIAL

PIPERACILLIN/TAZOBACTAM

بیمارستانی

03894

1381

کوبل دارو

1387/12/13

354,500

372,400

377MG/ML-15ML

VIAL

MEGLUMINE GADOTERATE

تجويز توسط متخصص

04025

1072

درمان آرا

شرکت سهامی

1387/12/14

1387/06/26

1032000

265000

1197000

265000

750,000 IU

For inj

STREPTOKINASE

بيمارستاني

01172

1618

شركت سهامي

فرازآوران

1386/08/14

1387/12/26

1150

7920

1,150

50 mg

Tab.

MERCAPTOPURINE

تجويز توسط متخصص

00811

1080

قيمت پايه

کی بی سی

1386/12/05

1387/12/10

200000

400000

200,000

500 U.

VIAL

ANTIHEMOPHILIC FACTOR(Factor VIII)VONWILLEBRAND

بیماران خاص و با تشکیل پرونده

09563

103

تعداد بازدید:
9
نویسنده:
منبع:
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
آدرس : شهركرد- بلوار آيت الله كاشاني- خيابان هواشناسي  
كدپستي :     8815713361      تلفن : 33332910  -038         
پست الكترونيك: daroo@skums.ac.ir 
تاریخ بروز رسانی 1398/04/05
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal