معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۳۹۸ پنج شنبه ۶ تير
13880221
اعلام تغيير قيمت دارو 12/02/88 سايت خدمات درماني

فهرست قيمت داروهاي مورد تعهد سازمان بيمه خدمات درماني

قيمتهاي اعلامي‘ حداقل قيمت احراز شده ميباشد

شماره375- تاريخ ارسال1388/02/12

نام توليد كننده و يا توزيع كننده

تاريخ اجراي تغيير قيمت توسط استان

تغيير قيمت

قيمت (ريال)

دوز دارو

شكل دارو

نام دارو

شرط تعهد بيمه

كد دارو

رديف

داروپخش

1387/12/04

530

340

250 mg

Tab

AMOXICILLIN

02020

79

هلال احمر

1387/12/04

148,400

30,400

10 mg/ ml

Inj

EDROPHONIUM CHLORIDE

بيمارستاني

00481

619

داروپخش

1387/12/04

7500

32300

Otic.Drops

POLYMYXIN-NH

01024

1396

داروپخش

1387/12/04

5,000

3,700

200 mg/5 ml

Inj

DOPAMINE HCL

بيمارستاني

00468

601

داروپخش

1387/12/04

222,000

140,000

10%

TopSol 3,8liter

POVIDONE IODINE

بيمارستاني

01031

1418

 

فردوس

فردوس

فردوس

فردوس

 

 

 

 

 

1387/12/04

1387/07/17

1387/11/01

1387/12/04

 

 

 

 

460000

516000

565000

535000

 

 

 

 

 

 

 

327000

516000

565000

450000

550000

548000

 

 

20%

Infu.(50 ml)

ALBUMIN(HUMAN)

بیمارستانی و یا تجویز توسط متخصص

00027

33

الیت دارو

 

1387/12/04

 

45000

 

45000

40000

42000

10 mg

For Infu.

CISPLATIN

تجويز توسط متخصص

00301

359

البرز

1387/12/04

270

190

50,000 U

Cap

VITAMIN A

01371

1783

البرز

1387/12/04

220

160

25,000 U

Cap

VITAMIN A

01372

1781

 

 

 

 

پخش رازي

پیک دارو

هلال احمر

پخش سپاکو

 

 

 

1387/10/01

1387/12/04

1387/10/01 1387/11/20

 

 

 

156542

223897

90000 279000

 

 

 

156542

90000 279000

Top Oint

FIBRINOLYSIN

00533

693

رازی

1387/12/04

1,600

6,940

10 mg

Tab.

TRANYLCYPROMINE (AS SULFATE)

01241

1706

البرز

1387/12/04

1500

2100

1500

300mg

Cap.

GABAPENTIN

تجويز توسط متخصص

00573

755

البرز

1387/12/04

600

800

100mg

Cap.

GABAPENTIN

تجويز توسط متخصص

00572

754

هجرت

 

1387/12/04

 

14700

 

165500

150000

Inj.

TETANUS IMMUNE GLOBULIN

01202

1656

داروپخش

1387/12/04

200

140

10 mg

Cap

NIFEDIPINE

00902

1210

فرازآوران

1387/12/04

72930

58000

72930

2 mg

For inj.

MITOMYCIN

تجويز توسط متخصص

00857

1163

فرازآوران

اوزان

1387/12/04

1387/11/19

53590

120178

120178

40 mg/ml

Inj(2 ml)

TOBRAMYCIN (AS SULFATE)

بيمارستاني

01229

1690

رازی

رازی

1387/11/05

1387/12/03

42500

66500

42500

50 mg

For inj.

AMPHOTERICIN-B

بيمارستاني

00079

87

البرز

هلال احمر

1386/12/26

1387/12/04

60300

33000

60300

200 mg/ml

Inj

ACETYLCYSTEINE

بيمارستاني

00016

18

رازی

رازی

رازی

1387/03/04

1387/05/22

1387/12/04

33800

25000

35000

33800

25000

10 mg

For inj.

DOXORUBICIN HCL

تجويز توسط متخصص

00473

604

هلال احمر

1387/11/19

2,300

2,000

0,5 mg/ml

Inj(1ml)

SALBUTAMOL(AS SULFATE)

بيمارستاني

01113

1535

1387/12/07

30 mg

Tab.

PSEUDOEPHEDRINE HCL

غیر بیمه ای

01075

1474

هجرت

1387/12/04

147,000

165500

150000

Inj.

TETANUS IMMUNE GLOBULIN

01202

1656

فردوس

1387/12/13

19000

15000

23500

1 mg/ml

Inj.

TETRACOSACTRIN

تجويز توسط متخصص

01205

1,661

رازی

1387/12/12

2,424

5900

3059

2 mg

Tab.

CHLORAMBUCIL

تجويز توسط متخصص

00262

314

هلال احمر

1387/12/12

2,100

1,880

25 mg

Cap.

DANTROLENE SODIUM

00381

484

 

فردوس

هلال احمر

داروپخش

داروپخش

 

1387/07/27

1387/11/15

1387/12/21

1387/12/21

 

 

3600000

4920000

5130000

5160000

 

 

3600000

5400000

5220000

5250000

4920000

6 g

Inj.(IV)

IMMUNE GLOBULIN

بیمارستانی و یا تجويز توسط متخصص

00879

892

پیک دارو

1387/12/12

105,300

92020

96415

100 mg

For inj.

DACARBAZINE

تجويز توسط متخصص

00376

473

هلال احمر

1387/12/03

740,000

315000

291000

510000

10 mg

For inj .

CHLORMETHINE HCL (NITROGEN MUSTARD)

تجويز توسط متخصص

02116

322

دارو پخش

1386/12/03

59,000

50,000

10%

TOP.SOL 1000ml

POVIDONE IODINE

بيمارستاني

01034

1413

قیمت مبنا

1386/12/11

140

100

Tab.

BELLADONNA PB

00136

164

قیمت مبنا

1387/12/11

90

60

5 mg

S . L. Tab.

ISOSORBIDE DINITRATE

00719

961

قيمت پايه

1387/12/11

270

200

40 mg

Tab.

ISOSORBIDE DINITRATE SR

00718

963

قيمت پايه

1387/12/11

100

70

5 mg

Scored.Tab

GLIBENCLAMIDE

00595

775

قيمت پايه

1387/12/11

5,500

3,500

2 mg/ml

Oral Sol.

HALOPERIDOL(AS LACTATE)

00618

816

هجرت

شرکت سهامی

1387/12/21

1387/10/15

30000

24540

24540

20 mcg/dose

Inhaler (dose 300)

IPRATROPIUM BROMIDE

00708

943

شرگت سهامی

1387/12/21

400

460

5 mg

Scored.Tab

WARFARIN SODIUM

01309

1802

شركت سهامي

هلال احمر

1387/06/26

1387/12/21

8750

53000

8750

3 mg/ml

inj

LEUCOVORIN(AS CALCIUM)

تجويز توسط متخصص

00737

993

داروپخش

سهامي

1387/12/21

1387/06/26

272276

69000

69000

200 mg

For inj.

DACARBAZINE

تجويز توسط متخصص

00377

474

رازی

1387/12/14

16,000

_

75mg/5ml

SYRUP

RANITIDINE

به شرط توليد

10188

1496

هلال احمر

1387/12/21

53,000

72930

2 mg

For inj.

MITOMYCIN

تجويز توسط متخصص

00857

1163

هلال احمر

1387/12/21

65,000

66500

50 mg

For . inj.

NITROPRUSSIDE SODIUM

بيمارستاني

00916

1242

قيمت پايه

1387/10/21

260

250

200 mg

Scored Tab.

CARBAMAZEPINE

00208

260

قيمت پايه

1387/12/11

450

360

10 mg

Coated Tab.

HYOSCINE .N. BUTYL BROMIDE

00654

858

هلال احمر

1387/12/21

53,000

72930

2 mg

For inj.

MITOMYCIN

تجويز توسط متخصص

00857

1163

قيمت پايه

1387/12/11

5,800

5,000

0,5% w/w

Top . Gel.

PIROXICAM

01016

1390

قیمت پایه

1387/12/11

110

100

8 mg

Tab.

BROMHEXINE HCL

00178

220

مادر تخصصی

1387/12/26

2250

2,200

15 mg

Tab.

LEUCOVORIN(AS CALCIUM)

تجويز توسط متخصص

00738

994

داروپخش

1387/12/26

70,000

145800

50 mcg/dose

Nasal spray

FLUTICASONE

تجويز توسط متخصص

05290

734

داروپخش

1387/12/26

409,500

_

350 mg /ml

inj. 100

IOHEXOL

تجويز توسط متخصص

02063

929

 

فردوس

هلال احمر

کی بی سی

 

 

1387/07/27

1387/11/15

1387/12/26

 

 

 

3600000

4920000

4740000

 

 

 

3600000

4920000

5130000

5160000

6 g

Inj.(IV)

IMMUNE GLOBULIN

بیمارستانی و یا تجويز توسط متخصص

00879

892

پیک دارو

1387/12/26

31050

32500

50 mg

Cap.

PROCARBAZINE(AS HCL)

تجويز توسط متخصص

01055

1443

 

فردوس

فردوس

فردوس

فردوس

فردوس

 

 

 

 

1387/12/04

1387/07/17

1387/11/01

1387/12/04

1387/11/17

 

 

 

 

460000

516000

565000

535000

500000

 

 

 

 

 

 

460000

516000

565000

535000

 

 

 

 

 

20%

Infu.(50 ml)

ALBUMIN(HUMAN)

بیمارستانی و یا تجویز توسط متخصص

00027

33

مهشاد

1387/12/26

2316

1125

10 mg

Tab.

BETHANECHOL CHLORIDE

00162

198

شفا یاب

1387/12/26

24807

28000

200 mg

For inj.

CYCLOPHOSPHAMIDE

تجويز توسط متخصص

00368

460

دارو پخش

1387/12/03

59,000

50,000

10%

TOP.SOL 1000ml

POVIDONE IODINE

بيمارستاني

01034

1413

قیمت مبنا

1387/12/11

140

100

Tab.

BELLADONNA PB

00136

164

 

اوزان

فرازآوران

 

 

1387/05/13

1387/12/26

 

 

2883

3500

2000

3390

2883

5700

2 mg

Tab.

MELPHALAN

تجويز توسط متخصص

00803

1074

داروپخش

1387/12/10

84,311

68,000

500 mg

INJ. POWDER

ACICLOVIR

بیمارستانی

02366

23

ندای محیا

1387/12/26

1550

1900

500 mg

Cap.

HYDROXYUREA

تجويز توسط متخصص

00648

853

رازی

1387/12/13

2000

2200

20 mg/ml

Inj.

PIROXICAM

01018

1389

رازی

1387/12/03

408000

521000

408000

50 mg

For inj.

EPIRUBICIN HCL

تجويز توسط متخصص

00492

632

فرازآوران

1387/12/26

192,500

318,500

10 mg/ 50 ml

For infu

NIMODIPINE

بيمارستاني

00904

1217

رازی

فردوس

1387/09/07

1387/12/26

8200

9000

8200

 

0,5 mg/2 ml

Inj

DIGOXIN

00438

567

فردوس

هلال احمر

 

 

1387/10/09

1387/12/26

3000000

3500000

 

3000000

4375000

4100000

4800000

 

 

 

5 g

Inj.(IV)

IMMUNE GLOBULIN

بیمارستانی و یا تجويز توسط متخصص

00878

891

بهستان

1387/12/26

96,500

107,000

10 mg

For inj.

EPIRUBICIN HCL

تجويز توسط متخصص

00491

631

هلال احمر

1387/12/17

5,000

3,300

200 mg

CAP.

MEXILETIN

تجويز توسط متخصص

00849

1149

زیست پارس

1387/12/17

147000

143000

4 gr/500 mg

VIAL

PIPERACILLIN/TAZOBACTAM

بیمارستانی

03894

1381

کوبل دارو

1387/12/13

354,500

372,400

377MG/ML-15ML

VIAL

MEGLUMINE GADOTERATE

تجويز توسط متخصص

04025

1072

درمان آرا

شرکت سهامی

1387/12/14

1387/06/26

1032000

265000

1197000

265000

750,000 IU

For inj

STREPTOKINASE

بيمارستاني

01172

1618

شركت سهامي

فرازآوران

1386/08/14

1387/12/26

1150

7920

1,150

50 mg

Tab.

MERCAPTOPURINE

تجويز توسط متخصص

00811

1080

قيمت پايه

کی بی سی

1386/12/05

1387/12/10

200000

400000

200,000

500 U.

VIAL

ANTIHEMOPHILIC FACTOR(Factor VIII)VONWILLEBRAND

بیماران خاص و با تشکیل پرونده

09563

103

داروپخش

1388/02/01

270

315

2,6 mg

Tab.

NITROGLYCERIN SR

00913

1240

داروپخش

1388/02/01

550

575

6,4 mg

Tab.

NITROGLYCERIN SR

00915

1241

داروپخش

1388/02/01

4,500

3,060

1 mg/ ml

Inj (5ml)

NITROGLYCERIN

بيمارستاني

01812

1224

سهامی

1388/02/01

250

750

100 mg

Double Scored Tab

DAPSONE

00383

486

فردوس

1388/02/01

850

960

2,5 mg

Tab.

METHOTREXATE(AS SODIUM)

تجويز توسط متخصص

00824

1112

داروپخش

1387/12/05

81,600

100400

10 mg/ml

Inj.(3 ml)

LEUCOVORIN(AS CALCIUM)

تجويز توسط متخصص

00736

997

داروپخش

1388/02/01

2,511,500

2,310,000

6 mg/ml 25ml

INJ.

PACLITAXEL

تجويز توسط متخصص

02395

1286

داروپخش

1388/02/01

5,100,000

4,950,000

6 mg/ml 50ml

INJ.

PACLITAXEL

تجويز توسط متخصص

04098

1287

فردوس

هلال احمر

هلال احمر

کوبل

 

 

 

1387/10/09

1387/12/26

1387/12/27

1387/12/24

 

 

 

3000000

3500000

3900000

4000000

 

 

 

 

3000000

3500000

 

 

 

 

 

5 g

Inj.(IV)

IMMUNE GLOBULIN

بیمارستانی و یا تجويز توسط متخصص

00878

891

رازی

1388/02/01

425,000

408,000

50 mg

For inj.

EPIRUBICIN HCL

تجويز توسط متخصص

00492

632

هلال احمر

1388/02/01

64,500

60300

33000

200 mg/ml

Inj

ACETYLCYSTEINE

بيمارستاني

00016

18

رازي

 

1387/10/11

 

200000

200000

102000

50 mg

For inj.

DOXORUBICIN HCL

تجويز توسط متخصص

00472

605

شرکت سهامی

1388/02/01

324,000

359300

187021

1 g

For inj.

IFOSFAMIDE

تجويز توسط متخصص

00662

871

داروپخش

1387/11/29

12,000

13,827

10 mg/ 24 hr

Plaster

NITROGLYCERIN

01616

1229

هجرت

1387/11/06

9,200

7,900

0,15% (120 ml)

Oral Top. Sol

BENZYDAMINE HCL

01406

177

نوونوردیسک

1387/12/24

17,000

25 mcg

TAB

ESTRADIOL

03005

647

داروپخش

1385/02/24

1388/02/01

20000

25000

20,000

250 U.

For inj.

ANTIHEMOPHILIC FACTOR(Factor VIII)

بیماران خاص و با تشکیل پرونده

00089

101

 

فردوس

هلال احمر

كي بي سي

کی بی سی

 

1387/07/27

1387/11/15

1387/12/26

1387/12/20

 

 

3600000

4920000

4740000

5190000

 

 

3600000

4920000

4740000

 

6 g

Inj.(IV)

IMMUNE GLOBULIN

بیمارستانی و یا تجويز توسط متخصص

00879

892

 

فردوس

فردوس

فردوس

فردوس

فردوس

اوين

 

 

 

 

1387/12/04

1387/07/17

1387/11/01

1387/12/04

1387/11/17 1387/12/29

 

 

 

 

460000

516000

565000

535000

500000

550000

 

 

 

 

 

460000

516000

565000

535000

500000

 

 

 

 

20%

Infu.(50 ml)

ALBUMIN(HUMAN)

بیمارستانی و یا تجویز توسط متخصص

00027

33

بهستان

1387/12/20

119,500

107,400

NASAL SPRAY

DESMOPRESSIN ACETATE

تجويز توسط متخصص

01747

496

هلال احمر

1388/02/01

10,000

20,000

50 mg

Cap.

ETOPOSIDE

تجويز توسط متخصص

00520

667

هلال احمر

1388/02/01

90,000

27,500

10%

Inj

FLUORESCEIN SODIUM

تجويز توسط متخصص

00547

715

هلال احمر

1388/02/01

3,640

5,000

200 mg

CAP.

MEXILETIN

تجويز توسط متخصص

00849

1149

هلال احمر

1388/02/01

42,380

46,000

50 mg/ml

Infu. 1ml

CICLOSPORIN

بيمارستاني

01452

342

هلال احمر

1388/02/01

7,000

8,500

5%

ViaL 50ml

SODIUM CHLORIDE

01148

1584

هلال احمر

1387/05/13

2000000

1242500

2000000

1 g

For inj

STREPTOZOCIN

تجويز توسط متخصص

01174

1620

هلال احمر

1388/02/01

207,000

157,500

100 mg/60 ml

Retention Enema

HYDROCORTISONE

تجويز توسط متخصص

00641

838

اوزان

هلال احمر

1387/11/19

1388/02/01

3698

5450

3698

500 mg

Scored.Tab

SPIRAMYCIN

01168

1611

هلال احمر

1388/02/01

91,000

100000

500 mg

For inj.

METHYLPREDNISOLONE(AS SODIUM SUCCINATE)

تجويز توسط متخصص

00836

1129

هلال احمر

1388/02/01

222,000

188,000

50 mg

For Infu

CARBOPLATIN

تجويز توسط متخصص

00215

265

جهان بهبود

1388/02/01

270,000

310000

260000

For. Inhalation(100 ml)

ISOFLURANE

بيمارستاني

01943

953

هلال احمر

1388/02/01

59,000

40,925

12/5 mg/ml

For Infu

DOBUTAMINE(AS HCL)

بيمارستاني

00466

595

فردوس

1388/02/01

450,000

625000

12mu

inj

INTERFERON BETA (REBIF)

تجويز توسط متخصص

02666

908

هلال احمر

فراز آوران

1387/04/23

1388/02/05

70500

107060

70500

20 mg Fe/ml

Inj.(IV/IM)

IRON (AS SUCROSE)

تجويز توسط متخصص

04003

950

قيمت پايه

داروپخش

1386/02/05

1388/02/05

24000

65000

24,000

10 mg

For Inj

VINBLASTINE SULFATE

تجويز توسط متخصص

01283

1775

هجرت

1388/02/12

36,500

40,380

20 mg/ml

inj.

PROPOFOL

بيمارستاني

01653

1455

هلال احمر

1388/02/12

1,800

2,250

275

TAB

LEVODOPA-C

06733

1007

هلال احمر

1388/02/12

735,000

395089

665000

100 mg

For inj .

CARMOSTINE(BICNU)

تجويز توسط متخصص

00219

270

مادر تخصصی

1388/02/12

52,500

0

10000U/1ml

Inj

APROTININ

بیمارستانی

01861

116

فوریتهای سینا

1388/02/12

5,700

495

250 mg

Cap.

PAROMOMYCIN(AS SULFATE)

00954

1300

بهستان

1388/02/12

180,000

173,000

20 mg

For inj.

DAUNORUBICIN (AS HCL)

تجويز توسط متخصص

00384

488

نوشدارو طب

1388/02/12

6,000

40 mg

Cap.

TESTOSTERONE UNDECANOATE

به شرط توليد

01941

1655

اکتوورکو

1388/02/12

33,600

30,200

20 mg

For inj.

HYDRALAZINE HCL

00632

835

 

 

مهشاد رازی

 

1388/02/12

 

 

2195000

 

2200000

25 mg

INJ. POWDER, LYOPHILIZED

ANTITHYMOCYTE IMMUNOGLOBULIN

بیماران پیوندی و متخصص

02371

113

هلال احمر

1388/02/12

7,500

6,000

40mg/ml

Oral Drops (30ml)

DIMETHICONE(ACTIVATED)

01132

581

تعداد بازدید:
4
نویسنده:
منبع:
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
آدرس : شهركرد- بلوار آيت الله كاشاني- خيابان هواشناسي  
كدپستي :     8815713361      تلفن : 33332910  -038         
پست الكترونيك: daroo@skums.ac.ir 
تاریخ بروز رسانی 1398/04/05
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal