دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۳ آبان
در باره دانشگاه
نگاهي به استان چهارمحال و بختياري :

استان چهارمحال وبختياري با مساحت 16416 كيلومتر مربع در جنوب غربي كشور بين 31 درجه و 9 دقيقه تا 32 درجه و 49 دقيقه عرض شمالي و 49 درجه و 29 دقيقه تا 51 درجه و 26 دقيقه طول شرقي در مركز رشته كوههاي زاگرس قرار دارد.اين استان از شمال و شرق به استان اصفهان،از غرب به استان خوزستان از جنوب به استان كهگيلويه و بوير احمد و از شمال غرب به استان لرستان محدود است. مركز اين استان، شهركرد در ارتفاع 2066 متري از سطح دريا قرار دارد كه مرتفع ترين شهر در بين مراكز استاني بوده و به همين سبب اين استان به بام ايران شهرت يافته است. اين منطقه داراي 1 درصد از كل وسعت ايران مي باشد. چهارمحال وبختياري تا قبل از سال 1332 در قالب شهرستان شهركرد و بختياري از شهرستانهاي استان اصفهان يكي از استانهاي 10 گانه آن زمان محسوب مي شد. در همين سال با توجه به ويژگيهاي متمايز اقتصادي، سياسي و اجتماعي حاكم بر منطقه از استان اصفهان منتزع و به عنوان فرمانداري مستقل چهارمحال و بختياري در تقسيمات كشور قرار گرفت. در سال 1337 اين فرمانداري به فرمانداري كل و سپس در سال 1352 طبق مصوبه وزيران به استانداري ارتقا يافت.در حال حاضر اين استان با جمعيتي نزديك به 900.000 نفر،داراي 9شهرستان به نامهاي اردل، بروجن، فارسان، شهركرد، لردگان، كوهرنگ ،كيار، بن و سامان است. استان چهارمحال و بختياري منطقه اي است كوهستاني كه تقريبا 76% آن را كوهها و تپه ها و 24% ديگر را دشت هاي آبرفتي وفلات ها تشكيل مي دهد. به علت ماهيت كوهستاني مرتفع و قرار گرفتن در مسير بادهاي مرطوب سيستم مديترانه اي و تخليه باد اين سامانه ها، استان داراي بارش نسبتاً مناسبي مي باشد. غالباً در مناطق مرتفع بارش به صورت برف بوده و وجود ارتفاعات پوشيده از برف يكي از ويژگيهاي اقليمي و جاذبه هاي زمستاني اين استان است. مهمترين رشته كوه اين منطقه زردكوه بختياري است كه سخاوتمندانه رودخانه هاي بزرگ كارون و زاينده رود را به كشور هديه مي كند. وجود 20 رودخانه دائمي به طول 905 كيلومتر و چشمه هاي متعدد با گواراترين آبها بسان گردنبند فيروزه اي، زينت بخش استان بوده و با جريان در رگهاي آبي كشور، طراوت، آباداني و حيات را در مسير كوچ خود به استان هاي خوزستان و اصفهان ارمغان مي برد.
در كنار جاذبه هاي متعدد تاريخي و فرهنگي، نظير ابنيه تاريخي، محوطه ها و آثار باستاني فرهنگ عشايري، بزرگان فرهنگ و هنر استان، دامنه هاي زاگرس نيز گنجينه اي از طبيعت فراروي ما گذاشته ، مناظر بديع و زيبا، تا بدانجا كه چهارمحال و بختياري را بهشت طبيعت دوستان و گردشگران ناميده اند.چشمه ها و رودخانه ها، دشت لاله هاي واژگون و مناطق حفاظت شده و شكار ممنوع بسياري نظير قيصري،شيدا،هلن،سبزكوه، تنگ صياد و جنگل هاي بلوط، يا همان طلاي سبز زاگرس، كه تنوع بالغ بر 923 گونه گياهي با ارزش 294 گونه جانوري و چشم اندازهاي كم نظير را در خود جاي داده اند، تنها بخشي كوچك از اين بهشت به شمار مي آيد.
نگاهي به حوزه سلامت استان :
بخش سلامت استان زير نظر دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني استان چهار محال و بختياري مديريت مي گردد.
فعاليتهاي اصلي دانشگاه :
1- ارائه خدمات بهداشتي به جمعيت تحت پوشش از طريق مراكز بهداشتي، پايگاه ها و خانه هاي بهداشت استان و تلاش در جهت ارتقاء سطح سلامت مردم
2- ارائه خدمات درماني به جمعيت تحت پوشش از طريق مراكز درماني و بيمارستان هاي استان و تلاش در جهت ارتقاء كمي وكيفي خدمات ارائه شده به مردم
3- آموزش و تربيت دانشجويان در رشته هاي مختلف علوم پزشكي وپيراپزشكي و توسعه و ارتقاء كميت و كيفيت آموزشهاي تخصصي حوزه سلامت
4- ايجاد امكانات تحقيقي و پژوهشي بمنظور افزايش توان علمي در رابطه با مسائل بهداشتي ودرماني در سطح استان
 
دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني استان چهار محال و بختياري :
قدمت سيستم ارائه خدمات بهداشت و درمان استان از نيم قرن تجاوز نمي كند. تا قبل از انقلاب شكوهمند اسلامي فعاليتهاي اين بخش تحت عنوان سازمان بهداري تنها به خدمات درماني آن هم بصورت ناقص و در قالب دو بيمارستان و چند درمانگاه كه عمدتاً در شهرها مستقر بودند محدود مي گرديد. مراكز مذكور عمدتاً توسط پزشكان خارجي اداره مي شد و خلأ ساير نيروها از جمله ماما، پرستار و بهورز كاملاً محسوس بود. از نظر مراكز آموزش عالي هيچگونه مركز آموزشي مستقلي در سطح استان وجود نداشت و جويندگان دانش با تحمل رنج و مشقت فراوان ناگزير به مهاجرت به شهرهاي بزرگ مي شدند. در سال 57 با پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي تحول اساسي در زمينه هاي مختلف در كشور و استان اتفاق افتاد و در فاصله زماني سالهاي 57 تا 64 كارشناسان و متخصصان بخش بهداشت و درمان نسبت به طراحي سيستم شبكه هاي بهداشتي، درماني در سطح كشور همت گماردند. اين طرح كه بر مبناي تحقق عدالت اجتماعي و رفع نيازهاي مناطق محروم استوار بود، پس از اجراي آزمايشي، مورد حمايت مسؤولين نظام قرار گرفت و گسترش چشمگيري در سطح كشور، بخصوص در استان چهارمحال و بختياري يافت.
از سال 1364 سازمان منطقه اي بهداري به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني، تغيير نام داد و بطور كلي ساختار آن متحول و مأموريتهاي جديد در ارتباط با بهداشت، درمان، آموزش، پژوهش، غذا و دارو، فرهنگي، دانشجوئي و توسعه مديريت و منابع براي آن پيش بيني شد. مطالعه روند رشد خدمات در استان در فاصله سالهاي 65 تا 70 گوياي اين واقعيت است كه وضعيت بهداشت و درمان از بهبود نسبي برخوردار بوده و روند رشد آن ادامه پيدا كرده است.
در دهه دوم شكل گيري نظام جديد سلامت يعني از سال 74 تا كنون و پس از فراغت از كميت ها و توسعه واحدهاي بهداشتي، درماني و افزايش ميزان دسترسي مردم به خدمات، كيفيت خدمات در ابعاد مشخص مورد توجه قرار گرفت و بعنوان يكي از اولويتهاي مهم دانشگاه در دستور كار قرار گرفت، كه با اجراي طرح هاي مختلف و پايلوت كشوري، پايه هاي بهداشت و درمان استوار شد.
استان چهارمحال وبختياري در سال1357 كه سال پيروزي انقلاب ،محسوب ميشود با جمعيتي بالغ بر 433000نفر از سه بيمارستان و تعداد 258 تخت بيمارستاني برخوردار بود. شاخصهاي درماني استان در وضعيت خوبي نبودند و با توجه به محروميت اكثر مناطق استان و پايين بودن سطح زندگي مردم ،متاسفانه مردم دسترسي چنداني به خدمات درماني مورد نياز نداشتند. با پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي و آغاز برنامه هاي كاري وزارت بهداشت افزايش تخت و منابع بيمارستاني در دستور كار قرار گرفت، به گونه اي كه در دهه 1370 تغييرات اساسي در سطح درمان كشور و استان رخ داد.
حوزه آموزش :
اين دانشگاه از سال 1365 كار خود را با پذيرش 240 دانشجو در سه رشته و دو مقطع تحصيلي در قالب دو دانشكده آغاز كرد و هم اكنون قريب به 2494 دانشجو در 38 رشته و 8 مقطع تحصيلي دكتري تخصصي باليني ، دكتراي PHD ، دكتراي حرفه اي ، دكتراي تخصصي پژوهشي، كارشناسي ارشد ، كارشناسي پيوسته وناپيوسته ، كارداني و در 7 دانشكده پزشكي، پيراپزشكي، بهداشت، پرستاري و مامائي شهركرد و پرستاري بروجن،‌ فناوري هاي نوين و دندانپزشكي مشغول به تحصيل مي باشند . تعداد اعضاي هيات علمي دانشگاه در حال حاضر 232 نفر و شامل 5 استاد ، 33 دانشيار ، 162 استاديار و 31 مربي و 1نفر استاديار پژوهشي مي باشد . از ابتداي تاسيس دانشگاه تا كنون قريب به 10936 دانشجو از اين دانشگاه فارغ التحصيل شده اند كه از اين تعداد 3701 نفر(نزديك به 35 درصد) به مقاطع تحصيلي بالاتر راه يافته اند. كسب چندين مدال در المپيادهاي دانشجويي طي سال هاي 93تا 96 و راه يابي 5 نفر از دانشجويان به مرحله تيمي المپياد كشوري در سال جاري، كسب رتبه بورد تخصصي توسط 4نفر در دو سال گذشته از جمله موفقيت هاي آموزشي اين دانشگاه محسوب مي گردد. بهره مندي دانشجويان دانشگاه از 22450 متر مربع فضاي آموزشي در دانشكده ها و بيمارستان ها، تجهيزات مدرن آموزشي، كمك آموزشي و تحقيقاتي، امكان بهره مندي از سه مركز تحقيقاتي و يك پژوهشكده علوم پايه سلامت، دو بيمارستان آموزشي ، دو كتابخانه تخصصي مجهز به جديد ترين منابع علمي ، امكان بهره مندي اساتيد و دانشجويان از خدمات كامپيوتري و اينترنت برگ زريني از سند توسعه آموزش پزشكي در استان است .
حوزه بهداشت :
حوزه معاونت بهداشتي دانشگاه با در اختيار داشتن 9 مركز بهداشت شهرستان،62 مركز خدمات جامع سلامت شهري و 60 مركز خدمات جامع سلامت روستايي، 3 مركز آموزش بهورزي، 300 خانه بهداشت، 29 پايگاه سلامت شهري و 4 پايگاه سلامت روستايي و 4 واحد تسهيلات زايماني، ميزان دسترسي به خدمات بهداشتي درماني اوليه در شهرها را به100 درصد و در روستاها به 98 درصد رسانده است. نرخ رشد جمعيت استان 1.5درصد ، پوشش واكسيناسيون زير يكسال 100درصد و ميزان دسترسي به آب آشاميدني سالم در استان 99.8 درصد است.
حوزه تحقيقات و فن آوري :
فعاليت هاي پژوهشي دانشگاه منجر به كسب رتبه اول پژوهشي در 14 سال پياپي بين دانشگاههاي علوم پزشكي همتراز از سال 1382 تا سال 1396 گرديده است وموجب اهداء لوح تقدير و تنديس جشنواره تحقيقاتي علوم پزشكي رازي از سوي رياست محترم جمهوري به دانشگاه علوم پزشكي شهركرد گرديد كه بيانگر بالندگي اين دانشگاه در عرصه توليد علم و توسعه علمي استان است.همچنين در حوزه تحقيقات دانشجويي در سال 1396 براي اولين بار موفق به اخذ رتبه اول پژوهشي در بين دانشگاه هاي همتراز شده و لوح تقدير و تنديس جشنواره تحقيقاتي علوم پزشكي رازي را دريافت نمود .
حوزه توسعه مديريت و منابع :
اين حوزه با جذب منابع مالي، تأمين و توزيع نيروي انساني، مديريت خدمات پشتيباني، اجراء و نظارت برطرح هاي عمراني و توسعه زير ساختهاي بهداشت و درمان مسير رشد و ارتقاء شاخص هاي سلامت استان را هموار مي سازد.
حوزه دانشجويي فرهنگي :
اين حوزه با در اختيار داشتن 14114 متر مربع خوابگاه دانشجويي و 19000متر مربع فضاي ورزشي ارائه خدمات رفاهي و فرهنگي به دانشجويان را بعهده دارد بطوريكه سالانه بالغ بر 711 مورد خدمات مشاوره اي و بيش از 200 مورد فعاليت فرهنگي در حوزه دانشجويان ارائه مي دهد. كسب رتبه هاي ممتاز در جشنواره هاي مختلف فرهنگي و ورزشي كشور توسط دانشجويان دانشگاه از جمله موفقيتهاي اين حوزه محسوب مي گردد.
حوزه درمان :
اين حوزه با در اختيار داشتن 2 مركز آموزشي، درماني، 8 بيمارستان، 1367 تخت فعال بيمارستاني، 549 پزشك عمومي، 284 پزشك متخصص و فوق تخصص، 213 دندانپزشك 1566 پرستار، 140 تخت ويژه، 98 آمبولانس پيش بيمارستاني(115)، بيمارستاني و 51 آمبولانس مراكز بهداشتي و امكانات تشخيصي ، آنژيوگرافي، CT scan ، MRI خدمات تخصصي خود را در رشته هاي داخلي، اطفال، زنان، جراحي عمومي، عفوني، بيهوشي، چشم پزشكي، پاتولوژي، گوش و حلق و بيني، راديولوژي، ارتوپدي، قلب و عروق، پوست، ارتودنسي، داخلي مغز و اعصاب، جراحي مغز و اعصاب، روانپزشكي، طب فيزيكي و سوختگي و خدمات فوق تخصصي را در رشته هاي جراحي فك و صورت، راديوتراپي، ريه بزرگسالان، گوارش بزرگسالان، گوارش كبد و آندوسكوپي، كليه، روماتولوژي، نوزادان، قلب كودكان، اكو كارديوگرافي قلب، غدد بزرگسالان، بيماريهاي اعصاب كودكان، جراحي چشم(پيوند قرنيه)، بيماريهاي عفوني كودكان، جراحي توراكس، جراحي قلب باز ارائه مي نمايد.
فعاليتهاي حوزه درمان دانشگاه باعث كاهش چشم گير مراجعات بيماران استان به استانهاي همجوار در فاصله زماني سالهاي 85 تا 97 گرديده است.
حوزه غذا و دارو :
دسترسي مردم به داروهاي مورد نياز و نيز حق بهره مندي از مواد غذايي، بهداشتي و آرايشي سالم از حقوق مسلم شهروندي است كه اين امر از وظايف حوزه دارو و غذاي دانشگاه است. اين حوزه با برخوداري از 129 داروساز ، 96 داروخانه استاني و بيمارستاني و 20 كارشناس كنترل مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي بر مواد غذايي وظايف مورد نظر را به انجام مي رساند.
حوزه اجتماعي و مشاركت هاي مردمي:
اقدامي كه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، براي ساختارمند كردن دو موضوع محوري و مهم نظام سلامت كشور، يعني مشاركت‌هاي اجتماعي و همكاري‌هاي بين‌بخشي، با تشكيل معاونت اجتماعي وزارت بهداشت، انجام داد، مي‌تواند منشا بركت و خير براي نظام سلامت كشور باشد.
همان طور كه خبرگان و متخصصان نظام سلامت، اذعان دارند، 75 درصد عوامل موثر بر سلامت را عوامل اجتماعي، تشكيل مي‌دهند به همين دليل، مهم است كه براي هدايت و جهت‌دهي اين عوامل به سمت بهبود، نظام سلامت، ساختاري را طراحي كند تا بتواند از اين ظرفيت‌ها بهره لازم را برد.
در سال‌هاي گذشته، اين مباحث بيشتر قائم به افراد بوده تا به ساختار، لذا در مقاطعي بحث‌هاي مربوط به مشاركت و همكاري‌هاي بين‌بخشي پررنگ مي‌شد و اولويت پيدا مي‌كرد و در مقاطعي، مباحث مربوط به مشاركت‌هاي اجتماعي و همكاري‌هاي بين‌بخشي، تحت الشعاع موضوعات ديگر قرار مي‌گرفت.
به نظر مي‌رسد، اين الگو (تشكيل معاونت اجتماعي در وزارت بهداشت) مي‌تواند، مدلي مناسب براي تكميل و تداوم طرح تحول سلامت و همچنين الگويي مطلوب، براي نظام‌هاي سلامت منطقه و دنيا باشد.
از اين رو معاونت اجتماعي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد از بهمن ماه سال 95 فعاليت خود را بطور رسمي آغاز و ضمن همكاري ومشاركت در برگزاري همايش هاي آموزشي و فرهنگي در راستاي آگاهي بخشي به عموم مردم و جلب مشاركت هاي مردمي براي اجراي هرچه بهتر برنامه هاي كلان حوزه سلامت وارد عمل شده است.
همچنين اين معاونت در مدت كوتاه فعاليت خود نسبت به جمع آوري ليست نيازمنديهاي دانشگاه، و تهيه بانك اطلاعاتي موسسات و سمن هاي حوزه سلامت و آسيب هاي اجتماعي و تشكيل شوراي پيام رسان سلامت دانشگاه ها، سازمان ها و نهادهاي دولتي استان و انديشگاه سلامت استان و تشكيل و راه اندازي خانه مشاركت مردم در سلامت استان، تشكيل كميته ديده باني سلامت ، تهيه نيم رخ سلامت استان اقدام و با فراهم نمودن زمينه تدوين برنامه جامع سلامت استان نسبت به ارتقاء سطح سلامت جامعه و داشتن جامعه سالم، با نشاط و مولد انجام وظيفه مي نمايد.
روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد
مرداد 1397
تاریخ به روز رسانی:
1397/05/01
تعداد بازدید:
2320
امتیازدهی
میانگین امتیازها:3 تعداد کل امتیازها:64
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
Powered by DorsaPortal