مرکز بهداشت شهرستان شهرکرد
۱۳۹۸ دوشنبه ۲۸ مرداد
1395/01/22
ديابت؛ بيماري خاموش رو به گسترش را بيشتر بشناسيم

Man Performing Blood Test on Himself

‫اﻣﺮوزه اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر درﺷﻬﺮﻫﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ اﻓﺮاد و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐـﻪ در ﺷـﻬﺮ زﻧـﺪﮔﯽ ﻣـﯽ‬ ﮐﻨﻨﺪ ﻧﺎﭼﯿﺰاﺳﺖ. ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ، ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷـﺪه و در ﻋـﯿﻦ‬ ﺣﺎل ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ، ﭘﺮﺣﺠﻢ ﮔﺸﺘﻪ وﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ دﺳﺖ ﺑـﻪ دﺳـﺖ ﻫـﻢ داده و ﺳـﺒﺐ‬ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﯿﻮع دﯾﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ. دﯾﺎﺑﺖ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﯾﻌﺘﺮﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﻣﺰﻣﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﺸﺮ را ﮔﺮﻓﺘـﺎر ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ.

به گزارش خبرنگار سايت پزشكان بدون مرز ، در ﺳـﺎل‬ ‫3002 ﺗﻌﺪاد ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن آن در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن 491 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣﯽ ﺷﺪ، ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﺗـﺎ ﭘﺎﯾـﺎن‬ ﺳﺎل 5202 در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪن ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ اﻓﺮاد، روش زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯽ ﺣﺮﮐﺖ و ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل و ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﮕﻮﻫﺎي رژﯾﻤﯽ ﻏـﺬاﯾﯽ‬ ‫ﺑﻪ 333 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﺮﺳﺪ. در اﯾﺮان بيش از 3 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ و بيش از 4 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل ﺗﺤﻤﻞ ﮔﻠﻮﮐﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.‬

‫دﯾﺎﺑﺖ ﭼﯿﺴﺖ:‬

‫دﯾﺎﺑﺖ ﯾﮏ ﻋﺎرﺿﻪ ﻧﺎﺷﯽ از اﺧﺘﻼل در ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﯾﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ در ﺑﺪن اﺳﺖ.‬
‫اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ، ﻫﻮرﻣﻮن ﯾﺎ ﻣﺎده اي اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻟﻮزاﻟﻤﻌﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ را ﻗﺎدر ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺗﺎ ﮔﻠﻮﮐﺰ را از ﺧﻮن‬ ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژي اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻟﻮز اﻟﻤﻌﺪه ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ، اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑـﺪن را ﺗﻮﻟﯿـﺪ‬ ﻧﮑﻨﺪ دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع ﯾﮏ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ و ﯾﺎ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ در ﻟﻮز اﻟﻌﻤﺪه ﮐﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮد و ﯾﺎ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﻧـﺸﻮد .

‫دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع دو ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ. در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ اﻓﺮاد در ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز ﺑﺪن ﺧﻮد ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ‬ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ از ﮔﻠﻮﮐﺰ ﯾﺎ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ، درﻧﺘﯿﺠﻪ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن آﻧﺎن ﺑـﻪ ﻣﻘـﺪار ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻼﺣﻈـﻪ اي اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣـﯽ ﯾﺎﺑـﺪ.‬

‫اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن را » ﻫﯿﭙﺮ ﮔﻠﺴﯿﻤﯽ« ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد ﻋﺎرﺿﻪ زودرس و دﯾﺮرس در ﺑﺪن ﻣﯽ ﺷﻮد‬
‫اﮔﺮ دﯾﺎﺑﺖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي و درﻣﺎن ﻧﺸﻮد ﺑﺴﯿﺎري از اﯾﻦ ﻋﻮارض ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧـﺪﮔﯽ ﺑـﺮاي ﻓـﺮد ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ‬ دﯾﺎﺑﺖ و ﺧﺎﻧﻮاده او ﺷﻮد و اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺮ ﻣﺮگ او را ﻧﯿﺰ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.‬

دﯾﺎﺑﺖ ﺑﯿﻤﺎري ﭘﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ اي اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺑـﺴﯿﺎري از ﮐـﺸﻮرﻫﺎ ﻋﻠـﺖ اﺻـﻠﯽ ﻧﺎﺑﯿﻨـﺎﯾﯽ، ﻧﺎرﺳـﺎﯾﯽ‬ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﮐﻠﯿﻮي و ﻗﻄﻊ ﻋﻀﻮ اﺳﺖ. ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﻗﻠﺒﯽ و ﻋﺮوﻗﯽ از ﺷﺎﯾﻌﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮارض دﯾﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي دﯾﺎﺑﺖ ﺑـﺮ‬ روي ﻫﺮ ﮐﺲ و درﻫﺮﮐﺠﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﺨﺎرج ﺑﯿﻤﺎري ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ. ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻧﺎﻣﺤـﺴﻮﺳﯽ ﻧﻈﯿـﺮ: درد،‬ اﺿﻄﺮاب ، ﻧﺎراﺣﺘﯽ ، ﺳﺮ درد و ﻋﻤﺪﺗﺎً ﮐﺎﻫﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ و…. ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده اﯾـﺸﺎن ﺗـﺎﺛﯿﺮ‬ﮔﺬار ﺑﻮده و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻧﺪ. ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﺷﻐﻠﯽ روزﻣﺮه اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑـﻪ دﯾﺎﺑـﺖ ﮐـﺎﻫﺶ ﻣـﯽ ﯾﺎﺑـﺪ و‬ ﺣﺘﯽ ﺗﻌﺪادي از آﻧﻬﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﺎر ﮐﺮدن را از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. ﺑﺮآورد ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻬـﺮه وري و راﻧـﺪﻣﺎن‬ ﮐﺎري در ﺟﺎﻣﻌﻪ آﺳﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.‬

diabetes-know (4)

‫اﻧﻮاع دﯾﺎﺑﺖ:‬

دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع ﯾﮏ:‬

‫ﺑﯿﺸﺘﺮ درﮐﻮدﮐﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺮوز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﻣﺎ در ﻫﺮ ﺳﻨﯽ اﻣﮑﺎن ﺑﺮوز آن ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ ﻧـﻮع‬ ﯾﮏ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ را در ﺣﺪ ﮐﺎﻓﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﺑﻪ ﺗﺰرﯾﻖ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﻧﯿﺎز دارﻧـﺪ. ﻋـﺪم‬ ‫دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع ﯾﮏ ﻣﯽ ﺷﻮد.‬

دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع دو:‬

‫ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﯿﺎﻧﺴﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ و ﺑﻪ وﯾﮋه در اﻓﺮادي ﮐﻪ داراي اﺿﺎﻓﻪ وزن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪه رو ﺑـﻪ‬ ‫اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺎﻗﯽ و ﮐﻢ ﺗﺤﺮﮐﯽ در اﻓﺮاد ﺟﻮان دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع دو در دوران ﺧﺮدﺳﺎﻟﯽ و ﺟﻮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮوز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻣﺒﺘﻼﯾـﺎن ﺑـﻪ‬ دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع دو ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﻧﺪارﻧﺪ وﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﺎ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﮐﺎﻫﺶ وزن و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺪﻧﯽ ﻗﺎدرﻧﺪ دﯾﺎﺑﺖ ﺧﻮد‬ ‫را ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل در آورﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ دارو ﻧﯿﺰ درﻣﺎن ﺷﻮﻧﺪ.‬

‫ﺣﺪوداً 09 در ﺻﺪ ﮐﻞ اﻓﺮاد دﯾﺎﺑﺘﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع دو ﻫﺴﺘﻨﺪ. در دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع دوم ﯾـﺎ دﯾﺎﺑـﺖ‬ ﻏﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﺑﺪن ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ، اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻏﻠﻈﺖ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ در ﺧﻮن از ﻣﻘﺪار ﻣﻌﻤﻮل‬ آن ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﮔﯿﺮﻧﺪهﻫﺎي ﯾﺎﺧﺘﻪاي ﻓﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﻣﻘﺎوم ﺷﺪه و در ﺣﻘﯿﻘـﺖ ﻧﻤـﯽ ﮔﺬارﻧـﺪ اﻧـﺴﻮﻟﯿﻦ وارد‬ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﺷﺪه و اﻋﻤﺎل ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ. در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ درﻣﺎن رژﯾﻤﯽ ﻏﻠﻈﺖ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن را ﮐﺎﻫﺶ داد.‬
‫درﺻﺪ ﺷﯿﻮع اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري در زﻧﺎن ﺑﯿﺶ از ﻣﺮدان اﺳﺖ.‬ ‫

دﯾﺎﺑﺖ ﺑﺎرداري:‬

‫دﯾﺎﺑﺖ ﺑﺎرداري ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫﻪ آﺧﺮ دوران ﺑﺎرداري اﺳﺖ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ در اﺑﺘﻼ ﺑﻪ آن ﻧﻘﺶ دارد.‬

‫ﺗﻌﺪﯾﻞ در ﻣﺼﺮف ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪراﺗﻬﺎ و ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪراتﻫﺎي ﺗـﺼﻔﯿﻪ ﺷـﺪه و اﻓـﺰاﯾﺶ ﺗﻌـﺪاد وﻋـﺪهﻫـﺎ و‬ ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ وﻋﺪهﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺶ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع دﯾﺎﺑﺖ ﻓﻘـﻂ در ﺑـﺎﻧﻮان ﺷـﯿﻮع‬ ‫دارد!‬

ﻋﻮارض زودرس دﯾﺎﺑﺖ:‬

‫ﮐﻤﺎي دﯾﺎﺑﺘﯽ ﮐﻪ در اﺛﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد.‬
ﮐﺎﻫﺶ وزن
ﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎي ﻣﮑﺮر ‬
diabetes-know (3)

ﻋﻮارض دﯾﺮرس دﯾﺎﺑﺖ:‬

ﻋﺎرﺿﻪ در ﭼﺸﻢ به نام “ رﺗﯿﻨﻮ ﭘﺎﺗﯽ ديابتي ” ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺧﺘﻢ ﺷﻮد.‬
ﻋﺎرﺿﻪ درﮐﻠﯿﻪ ” ﻧﻔﺮوﭘﺎﺗﯽ ديابتي ” ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ از ﮐﺎر اﻓﺘﺎدن ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﻪ ﻫﺎ ﺷﻮد. ‬
ﻋﺎرﺿﻪ در اﻋﺼﺎب ” ﻧﻮروﭘﺎﺗﯽ ديابتي ” ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻫﻤﺮاه ﺷﺪن ﺑﺎ اﺧﺘﻼل در ﮔﺮدش ﺧﻮن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋـﺚ اﯾﺠـﺎد‬ زﺧﻤﻬﺎﯾﯽ در ﭘﺎﻫﺎ و ﻧﯿﺰ ﻗﺎﻧﻘﺎرﯾﺎ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻗﻄﻊ ﻋﻀﻮ ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ.

ﻋﺎرﺿﻪ در ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوﻗﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﮐﺸﻨﺪه ﻗﻠﺒﯽ–ﻋﺮوﻗﯽ به عنوان زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز ﯾﮏ ﺳﮑﺘﻪ ﻗﻠﺒـﯽ ( و ﺳـﮑﺘﻪ‬ ﻣﻐﺰي )ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ و ﻣﺮگ در اﻓﺮاد دﯾﺎﺑﺘﯿﮏ اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد.

‫ﻋﻼﺋﻢ دﯾﺎﺑﺖ:‬

‫ﺷﺮوع دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع ﯾﮏ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ و ﻧﺎراﺣﺖ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ و ﻋﻼﺋﻢ آن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :‬

ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ وزن
ﺗﮑﺮر ادرار‬
ﺗﺎري دﯾﺪ
ﺗﺸﻨﮕﯽ و ﺧﺸﮑﯽ ﻏﯿﺮ ﻋﺎدي دﻫﺎن‬
ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي ﻣﮑﺮر
ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻣﻔﺮط و ﮐﻤﺒﻮد اﻧﺮژي‬
ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ‬

‫ﺷﺮوع دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع دو ﺗﺪرﯾﺠﯽ اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﯾﺎﺑﺖ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻋﻼﺋﻢ دﯾﺎﺑـﺖ ﻧـﻮع ﯾـﮏ‬ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع دو ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻔﯿﻒ ﺗﺮ ﺑﺮوز ﮐﻨﻨﺪ. درﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع دو ﻫﯿﭻ‬ ﯾﮏ از ﻋﻼﺋﻢ زودرس دﯾﺎﺑﺖ ﺑﺮوز ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﭘﺲ از اﺑﺘﻼء ﻧﯿﺰ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻮدن آﻧﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﻮد.‬

‫ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن درﻣﺎن ﻗﻄﻌﯽ دﯾﺎﺑﺖ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل آن راﻫﻬﺎي ﻣﻮﺛﺮي وﺟﻮد دارد و ﺑـﺎ‬ ﮐﻤﮏ آﻣﻮزش ﺻﺤﯿﺢ و ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﮏ ﺷﯿﻮه ﻣﻨﺎﺳﺐ در زﻧﺪﮔﯽ و درﻣﺎن داروﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻓﺮاد دﯾﺎﺑﺘﯽ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ از‬ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮب و ﺳﺎﻟﻢ و ﺷﺎداب ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻓﻌﺎل ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ.‬

‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺠﺪداً ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﭘﺮﻧﻮﺷﯽ، ﭘﺮادراري، ﮐﺎﻫﺶ وزن از ﻋﻼﺋﻢ ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه اﯾﻦ ﺑﯿﻤـﺎري ﻫـﺴﺘﻨﺪ وﻟـﯽ‬ ﻣﻤﮑﻦ در ﺧﯿﻠﯽ از اﻓﺮاد ﻋﻼﺋﻢ دﯾﺪه ﻧﺸﻮﻧﺪ اﻣﺎ رﯾﺴﮏ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ اﺿﺎﻓﻪ وزن و ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﻗﻠﺒﯽ و ﻋﺮوﻗﯽ از ﻋﻼﺋﻤﯽ‬ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ را ﺟﺪي ﺑﮕﯿﺮد اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ 40 درﺻﺪ از ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﯿﻤﺎري ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و زﻣـﺎﻧﯽ‬ ‫ﻣﺘﻮ ﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺘﻬﺎي ﻃﻼﯾﯽ ﺑﺮاي ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.‬

‫ﺳﻨﺪرم ﭘﺎي دﯾﺎﺑﺖ:‬

‫ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﺷﺎﯾﻊ ﺑﯿﻤﺎران دﯾﺎﺑﺘﯽ ﻋﺎرﺿﻪ ﺳﻨﺪرم ﭘﺎي دﯾﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﺷﺴﺖ ﭘﺎ را درﮔﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ در‬ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ ﻗﻄﻊ اﻧﺪام 52 ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﻓﺮاد ﻏﯿﺮ دﯾﺎﺑﺘﯽ اﺳﺖ و در ﮐﻞ دﻧﯿﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از 07 درﺻـﺪ ﻣـﻮارد ﻗﻄـﻊ‬ ﻋﻀﻮ در ﺑﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎران دﯾﺎﺑﺘﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ.‬

ﺳﻨﺪرم ﭘﺎي دﯾﺎﺑﺘﯽ در ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺳﻄﺢ اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﺮﺗﺒﻪ ﭘﺎﯾﯿﻨﺘﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘـﺪ‬ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻫﺮﺳﺎل ﺑﯿﺶ از 1 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ از اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ در دﻧﯿﺎ ﭘﺎي ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ اﯾـﻦ ﺑـﺪان‬ ‫ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ 30 دﻗﯿﻘﻪ 1 ﻧﻔﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺑﺘﻼء ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ ﭘﺎي ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ.‬

‫زﺧﻢ ﭘﺎي ﺑﯿﻤﺎران دﯾﺎﺑﺘﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺲ ﭘﺎﻫﺎ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ در ﭘﺎﻫﺎ و ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺑـﻮدن ﻣـﺴﺘﻤﺮ‬ ﭘﺎﻫﺎ و ﻋﻔﻮﻧﺖ و ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﻋﺮوﻗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻗﻄﻊ ﻋﻀﻮ ﻣﯽ ﺷﻮد. در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ از ﻫـﺮ 6 ﺑﯿﻤـﺎر دﯾـﺎﺑﺘﯽ 1 ﻧﻔـﺮ‬ ‫ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ زﺧﻢ ﭘﺎ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.

‫ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي:‬

‫دﯾﺎﺑﺖ ﻋﻼج ﻗﻄﻌﯽ ﻧﺪارد ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻫﻢ درﻣـﺎن ﻗﻄﻌـﯽ آن ﻣﯿـﺴﺮ ﺷـﻮد، ﻟـﺬا ﻫﻤﭽـﻮن‬ ‫ﺑﺴﯿﺎري از ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺑﺮاي درﻣﺎن اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از آن اﺳﺖ.‬

‫ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي اوﻟﯿﻪ:‬

ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺼﯿﺢ ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ، رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ، اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻨﻄﻘﯽ وزن ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﮐﻨﺘـﺮل‬ دﯾﺎﺑﺖ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از آن ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺎﻗﯽ و ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﻗﻠﺒﯽ وﻋﺮوﻗﯽ و ﺣﺘـﯽ در ﻣـﻮاردي ﺳـﺮﻃﺎن‬ ﻣﯽ ﺷﻮد.‬

در دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع دو راﻫﻬﺎي ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي و ﮐﻨﺘﺮل وﺟﻮد دارد و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﯾﺎدي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣـﺎدر‬ و ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻗﻨﺪي زﯾﺎد ﺗﻮﺳﻂ او در دوران ﺟﻨﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ روي ﮐﻮدك اﺛﺮ ﮐﺮده و او را در آﯾﻨﺪه ﻣﺴﺘﻌﺪ اﺑﺘﻼء ﺑـﻪ‬ دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع دو ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﺎدر در دوران ﺑﺎرداري ﻣﻮاد ﻗﻨﺪي ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻣﺼﺮف ﮐﻨﺪ ﻣﻘﺪار ﺑﯿﺸﺘﺮي اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن‬ ﺧﻮن ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻟﻮزاﻟﻤﻌﺪه ﺟﻨﯿﻦ ﻫﻢاﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺑﻌﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﺳﺎز در ﮐـﻮدك از‬ ﻫﻤﺎن آﻏﺎز ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ. در ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﺑـﻪ ﺧـﺼﻮص در ﺣـﺎﻣﻠﮕﯽ ﻣـﻮاد‬ ‫ﻗﻨﺪي ﺑﻮده و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻌﺪاد ﻫﻨﺪﯾﻬﺎي ﻻﻏﺮي ﮐﻪ در دﻫﻪ 30 زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع دو دارﻧﺪ زﯾﺎد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.‬

‫دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع دو ﯾﺎ دﯾﺎﺑﺖ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ارﺛﯽ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺤﻮه دﻗﯿـﻖ اﯾـﻦ ﺗـﻮارث ﻣﻌﻠـﻮم‬ ﻧﯿﺴﺖ در دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع ﯾﮏ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﺳﻨﯿﻦ ﭘﺎﺋﯿﻨﺘﺮ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد و از آﻏﺎز ﺑﯿﻤﺎري ﻓﺮد ﻣﺠﺒﻮر اﺳـﺖ اﻧـﺴﻮﻟﯿﻦ ﺗﺰرﯾـﻖ‬ ﮐﻨﺪ.‬

‫داﺷﺘﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ در دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع دو ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي اﺑﺘﻼي ﺣﺘﻤﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎري ﻧﯿـﺴﺖ و ﺗﻌـﺎﻣﻠﯽ ﻣﯿـﺎن زﻣﯿﻨـﻪ ارﺛـﯽ و‬ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺜﻞ زﯾﺎدي وزن، ﮐﻢ ﺗﺤﺮﮐﯽ و… ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺑﯿﻤﺎري ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣـﯽ ﺗـﻮان‬ ‫از ﻇﻬﻮر ﺑﯿﻤﺎري ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﺮد ﯾﺎ آن را ﺑﻪ ﻋﻘﺐ اﻧﺪاﺧﺖ.‬

diabetes-know

‫ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ:‬

‫ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺴﺘﺠﻮي زود ﻫﻨﮕﺎم و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ شامل ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي و ﺑﯿﻤﺎرﯾﺎﺑﯽ و درﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟـﺐ ارﺗﻘـﺎي ﮐﯿﻔﯿـﺖ زﻧـﺪﮔﯽ‬ ﺷﺪه و در ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ اﺛﺮ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ.

درﻣﺎن ﻓﺸﺎرﺧﻮن و ﭼﺮﺑﯽ ﺧﻮن ﺑﺎﻻ ﺑﻪ اﻧـﺪازه ﮐﻨﺘـﺮل ﻗﻨـﺪ ﺧـﻮن ﻗـﺎدر ﺑـﻪ‬ ﮐﺎﺳﺘﻦ از ﺧﻄﺮ ﻇﻬﻮر و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻮارض دﯾﺎﺑﺖ اﺳﺖ. ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از راﻫﮑﺎرﻫﺎي اﺛﺮ ﺑﺨﺶ و اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﯿـﺸﮕﯿﺮي از زﺧـﻢ‬ ﺷﺪن ﭘﺎﻫﺎ ( منظور ﭘﺎﻫﺎي دﯾﺎﺑﺘﯽ ) ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺻﺤﯿﺢ از ﭘﺎﻫﺎ و ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي و ﺑﯿﻤﺎرﯾﺎﺑﯽ و درﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ رﺗﯿﻨﻮ ﭘﺎﺗﯽ ( يهني آﺳﯿﺐ ﻻﯾﻪ ﺷﺒﮑﯿﻪ‬ ﭼﺸﻢ ) ﻧﯿﺰ در ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ اﺛﺮ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻧﺎﻣﺤﺴﻮس ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﭼـﺸﻤﮕﯿﺮ‬ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.‬

‫ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﺟﻬﺖ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ اوري ( يعني دﻓﻊ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ در ادرار ) ﯾﮏ راﻫﮑﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﺑﺮاي ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺑﺮوز ﯾﺎ ﺳـﺮﻋﺖ‬ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﮐﻠﯿﻮي اﺳﺖ.‬

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ:‬

ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻋﻮارض
آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ‬
ﻣﺤﺪوﯾﺖ و ﺗﺮك اﺳﺘﻌﻤﺎل دﺧﺎﻧﯿﺎت
ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻓﺮاد در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ‬
ﮐﻨﺘﺮل ﭼﺮﺑﯽ ﺧﻮن
ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﯿﺮي ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع دو ‬
ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺸﺎر ﺧﻮن
ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن آﮔﺎﻫﯽ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ‬
ﮐﻨﺘﺮل دﻗﯿﻖ و ﻓﻮري ﺑﯿﻤﺎري ‬

ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داده و در زﻣﯿﻨﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺑﺮوز اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزي ﺷﻮد.‬

ﻋﻼﻣﺘﻬﺎي ﮐﺎﻫﺶ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﭼﯿﺴﺖ؟‬

‫ﻋﻼﻣﺘﻬﺎي اﻓﺖ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن در اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:‬
ﺗﭙﺶ ﻗﻠﺐ، ﺿﻌﻒ و ﺑﯽ ﺣﺎﻟﯽ
اﺣﺴﺎس ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ‬
ﺗﺎري دﯾﺪ
ﻟﺮزش اﻧﺪاﻣﻬﺎ ‬
ﺑﯽ ﺣﺴﯽ و ﮔﺰﮔﺰ و ﻣﻮرﻣﻮر ﺷﺪن اﻃﺮاف دﻫﺎن ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺮﻃﻮب و ﻋﺮق ﺳﺮد ‬
رﻧﮓ ﭘﺮﯾﺪﮔﯽ

ﻋﻠﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﭼﯿﺴﺖ؟‬

ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدن ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮاﻧﺪاﺧﺘﻦ و ﯾﺎ ﺣﺬف ﻏﺬاﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﯾﺎﻣﯿﺎن وﻋﺪه ﻫﺎي ﻏﺬاﺋﯽ‬
اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﻫﺎي اﺿﺎﻓﯽ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ‬
ﺗﻬﻮع و اﺳﺘﻔﺮاغ
ﺗﺎﺑﺶ ﮔﺮﻣﺎ
ﺗﺰرﯾﻖ زﯾﺎد اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ‬
‫ﺑﺮاي ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﺮﯾﻊ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاد ﻗﻨﺪي ﺳﺮﯾﻊ اﻻﺛﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮارد زﯾﺮ را ﻣﺼﺮف ﮐﺮد.‬
دو ﺣﺒﻪ ﻗﻨﺪ
ﻧﺼﻒ ﻟﯿﻮان آب ﻣﯿﻮه ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﺎﯾﻌﺎت ﺷﯿﺮﯾﻦ‬
ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﻋﺴﻞ
ﺳﻪ ﻗﻄﻌﻪ آب ﻧﺒﺎت

diabetes-know (5)

‫ﻣﯿﺰان ﻧﯿﺎز ﻫﺮ ﻓﺮد در ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻓﻮق ﺑﺎ ﻓﺮد دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﮏ ﻣﺎده ﻗﻨﺪي ﺳﺮﯾﻊ اﻻﺛﺮ را ﻫﻤـﺮاه‬ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ. ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ دردرﻣﺎن اﻓﺖ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻗﻨﺪي ﺳـﺮﯾﻊ اﻻﺛـﺮ ﺑﺎﯾـﺪ ﯾﮑـﯽ از‬ ﻣﻮاد ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺛﺮ زﯾﺮ را ﻧﯿﺰ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎدوﺑﺎره دﭼﺎر ﺣﺎﻟﺖ اﻓﺖ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﻧﺸﻮﯾﺪ.‬

ﯾﮏ ﻋﺪد ﻣﯿﻮه
ﯾﮏ ﻟﯿﻮان ﺷﯿﺮ و ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺴﮑﻮﯾﺖ
ﯾﮏ ﺳﺎﻧﺪوﯾﺞ ﻧﺎن و ﭘﻨﯿﺮ‬
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از اﻓﺖ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﻏﺬاﻫﺎي اﺻﻠﯽ و ﻣﯿﺎن وﻋﺪه ﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ ‬

‫ﻋﻠﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﭼﯿﺴﺖ؟‬

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﺳﺒﺐ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻋﻮارض ﻣﺰﻣﻦ در ﭼﺸﻤﻬﺎ، ﮐﻠﯿـﻪ ﻫـﺎ و …… در‬ ﻓﺮد دﯾﺎﺑﺘﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد.‬

بيماري ﻗﻨﺪ و اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ:‬

‫ﺑﺴﯿﺎري از اﻓﺮاد ﭘﺲ از آﻏﺎز درﻣﺎن و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻮﯾﺰﻫﺎي داروﯾﯽ ﺣﺘﯽ از ﻗﺒﻞ ﻫﻢ ﭼﺎﻗﺘﺮ ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ و اﯾـﻦ ﺑـﺪان‬ ﻋﻠﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎم داروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽﺷﻮد آﻧﻬﺎ را ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ‬ ﮐﺒﺪ ﻣﺎزاد اﻧﺮژي را ﺑﻪ ﭼﺮﺑﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ.‬

‫ﭘﺎﻧﮑﺮاس )ﻟﻮزاﻟﻤﻌﺪه( ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﭘﺲ از ﺻﺮف ﻏﺬا ﻣﻘﺪاري اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ در ﺧﻮن‬ وارد ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﺑﺎ راﻧﺪن ﻗﻨﺪﻫﺎ ﺑﻪ درون ﯾﺎﺧﺘﻪﻫﺎ از وﻗﻮع اﯾـﻦ اﻣـﺮ ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮي ﻣـﯽﮐﻨـﺪ. اﻣـﺎ اﻧـﺴﻮﻟﯿﻦ و ﺗﻤـﺎم‬ داروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از آن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﻮاره اﺣﺴﺎس ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑـﺪاﻗﺒﺎﻟﯽ ﺷـﻤﺎ ﺑـﺮاي ﯾـﮏ‬ ﺣﻤﻠﻪ ﻗﻠﺒﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﺪف در ﺗﺠﻮﯾﺰ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ‬ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ از ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﺑﻌﻤﻞ ﺑﯿﺎورﯾﻢ.‬

بيماري ﻗﻨﺪ و ﭘﺮﻫﯿﺰ ﻏﺬاﯾﯽ:‬

ﺑﺴﯿﺎري از اﻓﺮادي ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺳﻦ 40 ﺳﺎﻟﮕﯽ دﭼﺎر دﯾﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﯾﮏ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣـﺸﺘﻤﻞ ﺑـﺮ ﻣـﺼﺮف‬ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت، ﻏﻼت ﮐﺎﻣﻞ، ﺣﺒﻮﺑﺎت و ﻣﺎﻫﯽ وﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﺷﺪﯾﺪ ﻓـﺮاوردهﻫـﺎي ﺷـﯿﺮﯾﻨﯽ ﭘـﺰي و ﺷـﮑﺮ و ﻣﺤـﺪود ﮐـﺮدن‬ درﯾﺎﻓﺖ ﮔﻮﺷﺖ، ﻣﺮغ و ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺎل ﺧﻮد را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻨﺪ. ﺑﺴﯿﺎري از ﮐـﺴﺎﻧﯽ ﮐـﻪ دﭼـﺎر دﯾﺎﺑـﺖ ﺷـﺪه اﻧـﺪ‬ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ آﻧﻬﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ را ﻧﺪارﻧﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻋﻠـﺖ وزن ﺑـﺎﻻ و ﻣـﺼﺮف‬ زﯾﺎد ﻗﻨﺪﻫﺎي ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮي آﻧﻬﺎﺳﺖ. اوﻟﯿﻦ دﺳﺘﻮر ﺑﺮاي ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده از داﻧـﻪﻫـﺎي ﮐﺎﻣـﻞ ﺑـﻪ‬ ﺟﺎي ﻓﺮآوردهﻫﺎي ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﻧﺎن ﭘﺰي اﺳﺖ. اﯾﻦ اﻣﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫـﺪ ﮐـﺮد‬ ‫ﺗﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺨﻮرﯾﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ درﯾﺎﻓﺖ ﭼﺮﺑﯽﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.‬

‫ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اروﭘﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﺸﺎن داده ﺷـﺪه ﮐـﻪ درﯾﺎﻓـﺖ ﻣﻘـﺎدﯾﺮ ﺑـﺴﯿﺎر زﯾـﺎد ﭘـﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑـﻪ‬ ﮐﻠﯿﻪﻫﺎي ﯾﮏ ﻓﺮد دﯾﺎﺑﺘﯽ آﺳﯿﺐ وارد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دﯾﺎﺑﺘﯽﻫﺎ ﺑﺎﯾـﺪ از ﻣﻘـﺎدﯾﺮ ﮐﻤﺘـﺮ ﮔﻮﺷـﺖ و ﻣﺎﮐﯿـﺎن و ﺗﺨـﻢ ﻣـﺮغ‬ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺧﯿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪراتﻫﺎي ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه ﻣﯿﺰان ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ را اﻓـﺰاﯾﺶ‬ و ﭼﺮﺑﯽﻫﺎي ﻏﯿﺮ اﺷﺒﺎع ﺗﮏﭘﯿﻮﻧﺪي و ﭼﻨﺪﭘﯿﻮﻧﺪي ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت و ﭼﺮﺑﯿﻬـﺎي اﻣﮕـﺎ3 ﻣﻮﺟـﻮد در روﻏـﻦ ﻣـﺎﻫﯽ و‬ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از آرد ﮐﺎﻣﻞ و داﻧﻪﻫﺎي ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺠﺎي آرد ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫـﺪ. ﺳـﻄﺢ ﺑـﺎﻻي‬ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﺑﻌﺪ از ﺻﺮف ﻏﺬا ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﻨﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﺎﺧﺘﻪﻫﺎ ﭼﺴﺒﯿﺪه و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺎدهاي ﺳﻤﯽ ( ﺑﺮاي سلولها ) ﺑﻨـﺎم‬ ﺳﻮرﺑﯿﺘﻮل ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ اﻋﺼﺎب و ﮐﻠﯿﻪ و ﺷﺮﯾﺎﻧﻬﺎ و ﻗﻠﺐ آﺳﯿﺐ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﺪ. ﺑﺮاي اﯾﻨﮑﻪ از ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ زﯾﺎد ﺳـﻄﺢ‬ ﺧﻮن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﻨﯿﺪ ﻧﺎﻧﻬﺎ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽﻫﺎي ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه از ﻏﻼت ﮐﺎﻣﻞ را ﺑﺠﺎي ﻧﺎن و ﺷﯿﺮﯾﻨﯽﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﮐﻪ از آرد ﺗـﺼﻔﯿﻪ‬ ﺷﺪه ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و از ﺷﮑﺮ ﺳﺮ ﺳﻔﺮه ﺧﻮدداري ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺼﺮف ﻣﯿﻮه را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ.‬

ورزش و بيماري ﻗﻨﺪ:‬

‫ورزش ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺘﯽﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﺷﺮ ﺣﻤﻠﻪﻫﺎي ﻗﻠﺒﯽ و ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﯽ و آﺳﯿﺐﻫﺎي ﻋﺼﺒﯽ در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ. وﻗﺘﯽ ﮐـﻪ‬ ﻏﺬا ﻣﯽ ﺧﻮرﯾﺪ ﺳﻄﺢ ﻗﻨﺪ ﺧﻮﻧﺘﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﻄﺢ ﺧـﻮن اﻓـﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑـﺪ ﻗﻨـﺪ ﺑﯿـﺸﺘﺮي ﺑـﻪ ﯾﺎﺧﺘـﻪﻫـﺎ‬ ﻣﯽ ﭼﺴﺒﺪ. وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﻨﺪ ﺑﻪ ﯾﺎﺧﺘﻪ ﺑﭽﺴﺒﺪ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از آن ﺟﺪا ﺷﻮد و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣـﺎدهاي زﯾـﺎنآور ﺑﻨـﺎم ﺳـﻮرﺑﯿﺘﻮل ‫ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﯽ و ﻧﺎﺷﻨﻮاﯾﯽ و آﺳﯿﺐﻫﺎي ﻣﻐﺰي و ﻗﻠﺒﯽ و ﻧﺸﺎﻧﮕﺎن ﭘﺎﻫﺎي ﺳﻮزان و … ﮔﺮدد.‬

وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﻨﺪ وارد ﺑﺪن ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﯾﺎﺧﺘﻪﻫﺎي ﮐﺒﺪ و ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ذﺧﯿﺮه ﮔﺮدد. اﮔﺮ ﯾﺎﺧﺘﻪﻫﺎي ﮐﺒﺪ و‬ ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ از ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات اﺷﺒﺎع ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻗﻨﺪﻫﺎ دﯾﮕﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮاي رﻓﺘﻦ ﻧﺪارﻧﺪ. اﮔﺮ ذﺧﯿﺮه ﯾﺎﺧﺘﻪﻫﺎي ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ در ﭘـﯽ ورزش‬ﮐﺮدن ﻣﺼﺮف ﮔﺮدد ﭘﺲ از ﺻﺮف ﻏﺬا ﻗﻨﺪﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﺟﺬب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻘﺪار آﻧﻬﺎ در ﺧﻮن اﻓـﺰاﯾﺶ ﻧﻤـﯽ ﯾﺎﺑـﺪ.‬

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ورزﺷﯽ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ذﺧﯿﺮه ﻗﻨﺪ ﻣﺎﻫﯿﭽﻪﻫﺎ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎً ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺷـﺎﻫﺪ ﺑﻬﺒـﻮد ﻫﻤـﻪ‬ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻋﻮارض ﺑﯿﻤﺎري دﯾﺎﺑﺖ ﺑﺎﺷﯿﻢ.‬

‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎري دﯾﺎﺑﺖ ﯾﮑﺒﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ :‬

بيماري ﻗﻨﺪ ﯾﺎ دﯾﺎﺑﺖ ﯾﮏ اﺧﺘﻼل ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎزي يا ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿـﺴﻢ است .

ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿـﺴﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ – ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ و ﺗﺨﺮﯾﺒـﯽ در ﻣﻮﺟـﻮدات زﻧـﺪه اﺳـﺖ. ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺪن در اﺳﺘﻔﺎده و ﺳﻮﺧﺖ‬ و ﺳﻮز ﮐﺎﻣﻞ ﻗﻨﺪﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. از اﯾﻦ رو ﻗﻨﺪ ﺧﻮن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.

تعداد بازدید:
18
نویسنده:
منبع:
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
آدرس :  شهركرد ، خيابان شهيد باهنر -جنب مصلي امام خميني(ره)
كدپستي :        تلفن :32224489 -038
دور نگار :  32224582-038
تاریخ بروز رسانی 1398/05/28
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal